Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники icon

Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Скачати 60.49 Kb.
НазваІнститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Дата20.09.2012
Розмір60.49 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ


Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології


Бібліографічний опис джерел за 2011 рр.


Розділ 1. Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники


 1. Сергєєнкова О.П. Самопізнання: навч.посіб. / Сергєєнкова О.П.-Ч.: Видавець Чабаненко Ю.А. -2011. -334 с.

Навчально-методичний посібник забезпечує вчителів, класних керівників, практичних психологів інформаційно-методичними матеріалами щодо самопізнання учнями власного «Я» в процесі навчальної діяльності в школі. Цей посібник продовжує курс «Самопізнання» для молодших школярів. Зміст матеріалу враховує психологічні особливості розвитку учнів, їх інтереси, потреби, мотиваційну основу навчання і пізнавальної діяльності. ISBN 978-966-493-295-7

Гриф МОН України. Лист №14 від 25.10.2010 р.

 1. Сергєєнкова О.П. Психологія індивідуальності фахівця освітньої сфери: Монографія. –Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2011 р. -276 с.

У монографії узагальнено результати наукових досліджень з проблеми індивідуальності, зокрема, професійної індивідуальності фахівця освітньої сфери. На основі психолого-педагогічних досліджень узагальнено концептуальні, методологічні, теоретико-експериментальні наробки з питань розвитку індивідуальності особистості та формування професійної індивідуальності студентів. Визначено вплив соціальних, економічних та психологічних детермінант на становлення сучасного фахівця освітньої сфери. Запропоновано у монографії стратегії особистісного та професійного розвитку студентської молоді в умовах сучасної вищої освіти. ISBN 078-966-8931-91-8

 1. Карамушка Л.М., Москальов М.В. Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації: монографія / Л.М.Карамушка, М.В.Москальов, -К.-Львів: Сполом, 2011. -216 с.

У монографії висвітлено стан розробки досліджуваної проблеми, проаналізовано основні підходи до розуміння сутності поняття «управління змінами в організації». Головну вагу зосереджено на обґрунтуванні змісту та структури психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації та дослідженні чинників, що впливають на її становлення, виокремлені проблем, які існують у психологічній підготовці майбутніх менеджерів до управління змінами в організації. Монографія розрахована на менеджерів, організаційних психологів, студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти, науковців, а також усіх, хто цікавиться проблемами управління змінами в організації.

ISBN 978-966-665-554-0

 1. Чала О. А. Педагогічна практика: навч. – метод. посібник для П 24 спеціальності «Інформатика» / [Бонч-Бруєвич Г. Ф., Носенко Т. І., Онуфрієнко Н. О., Чала О. А.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2010. – 87 c.

Навчально-методичний посібник містить рекомендації щодо організації педагогічної практики для студентів спеціальності «Інформатика». У посібнику представлено: мета, завдання практики, перелік та зразки звітної документації.


 1. Сергєєнкова О.П. Вікова психологія : навч. посіб. / Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури». – 2012. – 384 с.

У навчальному посібнику на засадах досягнень як світової, так і вітчизняної психологічної думки розкрито зміст вікової психології. Поєднання інформаційного та контрольно-дослідницького блоку у змісті книги дозволить читачеві не тільки опрацювати наукову інформацію, а й поглибити і перевірити свою компетентність шляхом розв'язування задач, пошуків відповідей на проблемні питання, проведення базових прикладних досліджень. ISBN 978-611-01-0268-1

Гриф МОН України. Лист №1/11 – 12276 від 29.12.2010 р.

 1. Сергєєнкова О.П. Загальна психологія: навч. посіб. / Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури». – 2012. – 296 с.

У навчальному посібнику викладено основний зміст загальної психології. Книга містить інформаційний компонент, що спрямований на розкриття теоретичного матеріалу та контрольно-дослідницький, що забезпечує закріплення і поглиблення набутих знань з психології. Посібник містить значну кількість опорно-логічних схем, виносок та коментарів, що покращує розуміння та засвоєння навчального матеріалу.

ISBN 978-611-01-0267-4

Гриф МОН України. Лист №1/11 – 12276 від 29.12.2010 р

 1. Сергєєнкова О.П. Педагогічна психологія: навч. посіб. / Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури». – 2012. – 384 с.

Навчальний посібник розкриває зміст основних питань педагогічної психології. Книга поєднує інформаційний блок, який розкриває теоретичний матеріал та контрольно-дослідницький, що включає різні способи перевірки ступеня засвоєння інформації. ISBN 978-611-01-0269-8

Гриф МОН України. Лист №1/11 – 12276 від 29.12.2010 р.

 1. Коханова О. П. Психологія партнерської взаємодії в освіті : Навчально-методичний посібник / О. П. Коханова. – К . : Вид-во ПП Щербатих О. В. – 2011. – 104 с.

У посібнику пропонується програма оптимізації партнерської взаємодії студентів як суб’єктів професійного навчання. Зміст програми включає інформаційний, та діагностично-розвивальний компоненти. Програма орієнтована на психологічний супровід професійного становлення майбутніх фахівців.


^ Розділ 2. Концепції. Навчальні програми. Професіограми.

 1. Москальов М.В. Методи психодіагностики в навчально-виховному процесі : (навч. прогр.) / А.С. Москальова, М.В. Москальов ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти, Центр. ін.-т. післядиплом. пед... освіти. – К., 2011. – 28с.


Розділ 3. Статті в наукових та науково-методичних виданнях


 1. Сергєєнкова О.П. Психологічна культура професіонала освітньої сфери / О.П.Сергєєнкова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. / [редкол. : Огнев’юк В. О., Бех І. Д., Хоружа Л. Л. та ін.]. – К. : Київськ.ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – С. 81–85.

 2. Столярчук О. А. Формування конструктивної стратегії переживання кризи фахової готовності майбутніми учителями // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]: Збірник наук. пр. / Педагогічний інститут, Інститут психології і соціальної педагогіки Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка. – Випуск 6. – К., 2011. – Режим доступу до збірника: http: // www.psyh.kiev.ua (подано до друку)

 3. Чала О. Вплив копінг-стратегій на деструктивну конфліктність представників юнацького віку / О. Чала // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. П24 наук. пр. / Редкол.:Огнев’юк В.О.,Бех І.Д.,ХоружаЛ.Л. – К.: Київськ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. - № 2 (14). – С. 95-98.

 4. Чала О. Порушення адаптації першокурсників ВНЗ як чинник їх деструктивної конфліктності / О. Чала // Проблеми загальної та педагогічної психології :Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної АПН України / За ред.С.Д.Максименка. Т.ХІІІ, част.2. – К.,2011. – С.423-430.

 5. Чала О. Агресивність і тривожність як фактори деструктивної конфліктності студентів / О. Чала // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: П24 зб. наук. пр. / Редкол.:Огнев’юк В.О.,Бех І.Д.,ХоружаЛ.Л.[та ін.] – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. - № 1 (15). – С. 85-90.

 6. Кутішенко В.П. Психологічні особливості професійної самореалізації жінки. // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. пр. / [редкол. : Огнев’юк В. О., Бех І. Д., Хоружа Л. Л. та ін.]. – К. : Київськ.ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – №1 (15). – 66-70 ст.


Розділ 4. Методичні рекомендації.


Розділ 5. Матеріали та тези науково-практичних конференцій

 1. Сергєєнкова О.П. Професійна індивідуальність фахівців освіти // Современные достижения в науке и образовании: Сб.тр.V Междунар.науч.конф.; 27 сентяб.-4 октяб. 2011 г., г.Нетания (Израиль): в 2 т.-Хмельницкий: ХНУ, 2011.-Т.2.-С.32-34.

 2. Столярчук О.А. Психолого-педагогічні умови оптимізації професійної самооцінки майбутніх учителів // Перспективы развития современной науки: материалы ХІІ Международной науч.-практ. конф. – Горловка, НВП Интерсервис», 2011. – С. 174–178.

 3. Москальов М.В. Психологічна підготовка майбутніх менеджерів до управління змінами в організації у період соціальноекономічних трансформацій / М.В. Москальов // Акмеологія – наука XI століття : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. / заг. ред. В.О. Огнев’юка. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – С. 206– 208.

 4. Москальов М.В. Взаємозв’язок чинників та типів структури психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації / М.В. Москальов // Упоряд. Горяна Л.Г. Культура безпеки, екології та здоров’я в інформаційному просторі освіти / М-ли конф. І-го Міжнар. форуму. – К. : БТОВ «Вітас ЛТД», 2011. – С. 94-99.

 5. Москальов М.В. Розвиток професійної ідентичності майбутніх психологів / М.В. Москальов // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор. Тези. М-ли міжнар. наук.-практ. конф., Ялта (10-12 березня 2011р.). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2011. – Ч. 3. – С. 64–66.

 6. Коханова О. П. Дослідження інтерактивної компетентності майбутніх фахівців в контексті партнерської взаємодії: материалы XI Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим и педагогическим наукам «Актуальные вопросы современной науки», (Горловка, 29 июня 2011 г.). – К . : ООО НВП Интерсервис. – 165 с. – С. 115-118. – Режим доступу: http://winner.se-ua.net, http://science.ucoz.ua.Завідувач кафедри О.П.Сергєєнкова

Схожі:

Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconІнститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2010 рр.
Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид навч посіб. / Кутішенко В. П. – Київ : Центр учбової літератури,...
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconСписок друкованих праць співробітників кафедри загальної, вікової та педагогічної психології за 2008р. Розділ Монографії, підручники. Навчально-методичні посібники
Сергєєнкова О. П., Паладій М. В., Побірченко Н. А. та ін./ За ред. М. В. Паладія, Н. А. Побірченко – К.: Прок-бізнес, 2008. 208 с.:...
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconБібліографічний покажчик по кафедрі соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки кмпу імені Б. Д. Грінченка розділ монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Вайнола Р. Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : монографія / Вайнола Р. Х.;...
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconПрограма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз
Курс “Педагогіка вищої школи” завершує весь цикл педагогічних дисциплін і логічно пов’язаний з основними курсами педагогіки (загальної,...
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconИ. И. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки Кафедра загальної психології та психології розвитку особистості Методичні рекомендації
Укладач: Артюхіна Н. В., канд психол наук, доцент кафедри загальної психології І психології розвитку особистості
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconПублікації викладачів кафедри практичної психології за 2008 р. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Пов’якель Н.І. Професіогенез мислення психолога-практика в системі вищої школи : монографія / Н.І. Пов’якель. – [2 вид., випр. І...
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconДодаток до наказу №529 від 24. 10. 2011р. Положення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники (далі посібники)
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconПоложення про підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники та допоміжну навчальну літературу (Затверджено наказом ректора №529 від 24 жовтня 2011 року) І. Види навчально-методичної літератури
Підручники та навчальні посібники – основні книги для навчальної діяльності студентів
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconИ. И. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки Кафедра загальної психології І психології розвитку особистості Методичний посібник
Укладач: Артюхіна Н. В., канд психол наук, доцент кафедри загальної психології І психології розвитку особистості
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник)
За загальною редакцією завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи