Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2010 рр. icon

Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2010 рр.
Скачати 43.11 Kb.
НазваІнститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2010 рр.
Дата20.09.2012
Розмір43.11 Kb.
ТипПрактикум

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ


Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології


Бібліографічний опис джерел за 2010 рр.


Розділ 1. Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники

1. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид. : навч. посіб. / Кутішенко В. П. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 128 с. – Бібліогр. : – ISBN 978-611-01-0062-5

Структура змісту навчального посібника включає 7 тем з вікової та 3 теми з педагогічної психології. До кожної теми подаються основні поняття та список рекомендованої студентам літератури.

Одним із завдань посібника було висвітлення різних підходів до проблем вікової та педагогічної психології як у вітчизняній, так і в зарубіжній психологічній науці.

Компактне поєднання в одному посібнику тем з вікової та педагогічної психології пояснюється спільним об’єктом дослідження – особистістю, яка розвивається в процесі навчання і виховання. Посібник стане у нагоді студентам при підготовці до семінарських занять, до державного іспиту, та під час проходження педагогічної практики, оскільки у ньому висвітлено закономірності навчально-виховного процесу та схематично подано основні поняття з вікової та педагогічної психології.

Гриф МОН України. Лист №14/18.2-187-5 від 0 2.08. 2004 р.


2. Семенова Ю. С. Практикум із дисципліни „Самовиховання та саморегуляція особистості” / Укл. Ю. С. Семенова. – К. : КМУ імені Б.Д. Грінченка, 2010. – 84 с.

Даний практикум вміщає завдання теоретичного та практичного напрямку, спрямовані на засвоєння знань, вмінь та навичок із дисципліни „Самовиховання та саморегуляція”.

Практикум складається з п’яти взаємопов’язаних модулів, що розкривають зміст рівнів саморегуляції, як складової процесу самовиховання та самопізнання.

3. Столярчук О. А. Професійна самооцінка майбутнього фахівця : теорія і практика : навч. - метод. посіб. / О. А. Столярчук. – К. : Наук. світ, 2010. – 103 с.

У посібнику пропонується програма розвитку професійної самооцінки та самосвідомості в цілому студентів як суб’єктів професіоналізації на етапі фахового навчання. Зміст програми включає інформаційний, діагностичний та розвивальний компоненти. Програма орієнтована на психологічний супровід фахового становлення майбутніх учителів.

4. Чала О. А. Педагогічна практика: навч. – метод. посібник для П 24 спеціальності «Інформатика» / [Бонч-Бруєвич Г. Ф., Носенко Т. І., Онуфрієнко Н. О., Чала О. А.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2010. – 87 c.

Навчально-методичний посібник містить рекомендації щодо організації педагогічної практики для студентів спеціальності «Інформатика». У посібнику представлено: мета, завдання практики, перелік та зразки звітної документації.


Розділ 2. Концепції. Навчальні програми. Професіограми.

Розділ 3. Статті в наукових та науково-методичних виданнях


5. Васильєв О. О. Психічні стани студентів та їх прояви у навчальній діяльності під час екзаменаційної сесії / О. О. Васильєв // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. / [редкол. : Огнев’юк В. О., Бех І. Д., Хоружа Л. Л. та ін.]. – К. : КМПУ, 2010. – С. 75–79.


6. Коханова О. П. Дослідження специфіки партнерської взаємодії в процесі фахового навчання майбутніх учителів / Коханова О. П. // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2010.


7. Коханова О. П. Розвиток стосунків партнерства як найпродуктивнішої системи відносин в умовах педагогічної взаємодії / Коханова О. П. // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків : ХНПУ. 2010. – Вип. 34. – 251 с. – С. 98–105.

8. Кутішенко В. П. Взаємообумовленість процесів соціалізації та індивідуалізації особистості як складових її духовного розвитку. // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / [за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої]. – Вип.8. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. С. – 591–599. – Бібліогр. : с. 599.


9. Москальов М. В. Проблеми психологічної підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в організації / Москальов М. В.  // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / [редкол. : В. В. Олійник (голов. ред.) та ін.]. – К., 2010. – Вип. 1(14). – Ч. 2. – С. 252–262.


10. Сорокіна О. А. Психологія мотивації студентської зайнятості / Сорокіна О. А. // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. / [редкол. : Огнев’юк В. О., Бех І. Д., Хоружа Л. Л. та ін.]. – К. : КМПУ, 2010. – С. 84–88


11. Столярчук О. А. Вплив криз професійного розвитку на самооцінку вчителя як суб’єкта праці / О. А. Столярчук // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Х. : ХНПУ, 2010. – Вип. 34. – С. 185 – 194.


12. Чала О. А. Вплив копінг-стратегій на деструктивну конфліктність представників юнацького віку / Чала О. А. // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. П 24 наук. пр. / [редкол. : Огнев’юк В. О., Бех І. Д., Хоружа Л. Л. та ін.]. – К. : КМПУ, 2010. – подана до збірника в грудні 2009.


Розділ 4. Методичні рекомендації.


Розділ 5. Матеріали та тези науково-практичних конференцій


13. Коханова О. П. Партнерська взаємодія як умова розвитку суб’єктності майбутнього фахівця / Коханова О. П. // Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць : тези доповідей до Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Саморозвиток особистості в освітній системі України: концепції, технології, стратегії»], (Кривий Ріг, 22 квітня 2010 р.). – Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет, 2010. – Вип. 29. – 487 с. – С. 311–316.


14. Коханова О. П. Партнерство як ефективна стратегія вирішення конфліктів у педагогічній діяльності / Коханова О. П. // Актуальні проблеми сучасної психології : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції [««Актуальні проблеми сучасної психології»], (Одеса, 20-21 квітня 2010 р.). – Одеса : Смил, 2010. – 226 с. – С. 13–15.


15. Ставицкая С. А., Кутишенко В. П., Мельник М. Ю. Профессиональное самоопределение учащихся старшего школьного возраста. // Материалы научно-практической конференция с международным участием (21-22 апреля 2010 г.) Профессиональная работа. Теория и практика. – М. : МГПУ, 2010. – С. 140–146.


16. Столярчук О. А. Динаміка особистісної та професійної самооцінки майбутніх учителів / О. А. Столярчук // Актуальні проблеми сучасної психології : матеріали Всеукр. студ. наук. інтернет-конф. (Одеса, 20-21 квітня 2010 р.) – Одеса : СМИЛ, 2010. – С. 15–18.


Завідувач кафедри О.П.Сергєєнкова

Схожі:

Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2010 рр. iconІнститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2011 рр. Розділ Монографії. Підручники. Навчально-методичні посібники
Сергєєнкова О. П. Самопізнання: навч посіб. / Сергєєнкова О. П. Ч.: Видавець Чабаненко Ю. А. 2011. 334 с
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2010 рр. iconИ. И. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки Кафедра загальної психології та психології розвитку особистості Методичні рекомендації
Укладач: Артюхіна Н. В., канд психол наук, доцент кафедри загальної психології І психології розвитку особистості
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2010 рр. iconИ. И. Мечникова Інститут математики, економіки та механіки Кафедра загальної психології І психології розвитку особистості Методичний посібник
Укладач: Артюхіна Н. В., канд психол наук, доцент кафедри загальної психології І психології розвитку особистості
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2010 рр. iconПрограма комплексного державного екзамену Педагогіка вищої школи Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз методики викладання фахових дисциплін у внз
Курс “Педагогіка вищої школи” завершує весь цикл педагогічних дисциплін і логічно пов’язаний з основними курсами педагогіки (загальної,...
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2010 рр. iconПрограма практики інститут психології, історії та соціології
Савченко О. В. кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2010 рр. iconМіністерства освіти І науки україни факультет соціальної педагогіки І психології кафедра акторської майстерності іі-й всеукраїнський міжвузівський
Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Харківська державна академія культури. Конкурс проходитиме...
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2010 рр. iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Інститут психології, історії та соціології паспорт кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки (навчально-методичний посібник)
За загальною редакцією завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т....
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2010 рр. iconКафедра практичної психології Завідувач кафедри доктор психологічних наук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Інститут педагогіки і психології
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2010 рр. iconПовідомлення на секційному засіданні □ Участь без доповіді І публікації
Адреса оргкомітету: 73000, Україна, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, Херсонський державний університет, Інститут психології,...
Інститут психології та соціальної педагогіки кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Бібліографічний опис джерел за 2010 рр. iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахових вступних випробувань
Методологія психології та її роль у психологічному дослідженні, у визначенні її предмета. Особливості психології як науки. Відмінності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи