Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за вересень-листопад 2011 року icon

Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за вересень-листопад 2011 року
НазваНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за вересень-листопад 2011 року
Сторінка1/2
Дата20.09.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
  1   2


Нові надходження

навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів

Інституту психології та соціальної педагогіки

за вересень-листопад 2011 року


  1. Довідкові видання (енциклопедії, словники, довідники)

П 61

1.4

Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. - К.: Кара­вела, 2012. - 328 с.

У посібнику розкриваються основні поняття загальної, вікової, пе­дагогічної і соціальної психології, представлено імена найвідоміших зарубіжних і українських психологів.

1316 (ІПСП)

Б 12

1.7

Бабкіна М. Л. Словник-довідник термінів з громадянського виховання. - Львів: ЗУКЦ, ПИ НВФ БІАРП, 2007. - 200 с.

Пропонований увазі читачів «Словник-довідник термінів з громадянського виховання» з серії «Бібліотечка вчителя та учня» містить тлумачення понад 670 термінів, що охоплюють проблематику громадянського виховання та засобів педагогічної взаємодії. Це перше таке видання українською мовою.

б/н (ІПСП)

Г 65

1.7

Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Видання друге, доповнене й виправлене - Рівне: Волинські обереги, 2011. - 552 с.

У цьому науково-довідниковому виданні вміщено узагальнену й систематизовану інфор­мацію з теорії і практики навчання та виховання. Розглянуто широке коло понять педагогічної науки, подано різнобічний довідковий матеріал: основні поняття й терміни, які стосуються навчально-виховного процесу, нові педагогічні теорії й концепції, категорії. Всього словник містить близько 4000 статей.

1330 (ІПСП)

^ 3. Соціальна політика

З - 32

3

Собкин B. C. Старшеклассник в мире политики. Эмпирическое исследование. М.: ЦСО РАО, 1997. - 318 с.

Монография основана на материалах анкетного опроса 1604 учащихся старших классов московских школ. Опрос про­веден Центром социологии образования РАО весной 1996 г., - в период развернувшейся избирательной кампании на пост президента РФ. В исследовании дается описание отношения школьников к широкому спектру политических вопросов: госу­дарственному устройству, экономике, социальной политике, военной реформе, борьбе с преступностью, контролю за СМИ и др. Специальный раздел посвящен изучению отношения к политическим лидерам.

б/н (ІПСП)

С 54

3

Заплатинский В., Матис Й. Безопасность в эру глобализации: Монография. - К.: ЦУЛ, 2010. - 142 с.

Монография написана словацко-украинским творческим коллективом. В моно­графии освещены основные глобализационные процессы и их влияние на уровень безопасности отдельных людей, социальных групп, регионов и государств и цивилизации в целом. Авторы коснулись вопросов влияния глобальных тенденций на сферу обра­зования, а также систему образования по вопросам безопасности.

б/н (ІПСП)

^ 7. Соціальна робота як наука і навчальна дисципліна (теорія)

К 20

7

Карпенко О. Г. Вступ до спеціальності „Соціальна робота". Навчально-методичний посібник. - К.: Видавничий Дім „Слово", 2011. - 248 с.

У навчальному посібнику розкрито зміст соціальної роботи як суспільно-практичної діяльності; представлено професійний порт­рет соціального працівника, його професійні якості та специфіку діяльності з різними категоріями клієнтів; окреслено деякі особли­вості практичної діяльності з урахуванням контингенту незахищених категорій населення.

1288 (ІПСП)

7

2011 : ежегодный сборник проектов школьных инициативных групп – 3-й выпуск. – Одесса, 2001.

1304 (ІПСП)

7.2. Громада

С 69

7.2

Соціальна робота в громаді м. Києва: інтегрований підхід / Методичні рекомендації / За заг. ред. Звєрєвої І. Д. / Автори-упорядники: Безпалько О. В., Вовк B. C., Зверева І. Д., Кияниця З. П., Петрочко Ж. В. - К., 2011. - 63 с.

1328 (ІПСП)

^ 10. Сім’я як об’єкт соціальної роботи

П 97

10

Лес Пэррот, Лесли Пэррот Родители, которыми вы хотели бы стать / Пер. с англ. И. Лысюк. – К.: Кириченко, 2010. – 200 с.

Революционный метод воспитания, который открывают авторы, поможет вам вы­брать и передать своему ребенку именно те черты и качества, которые вы больше всего хотели бы, чтобы он имел.

1279 (ІПСП)

Д 63

10

Докторович М. О. Неповна сім’я : Особливості роботи соціального педагога / Ма­рина Докторович. — К.: Шк. Світ, 2010. — 128 с.

Марина Докторович у книжці «Неповна сім'я. Особливості роботи со­ціального педагога» розглядає важливу проблему сьогодення: вплив струк­турної деформації сім'ї на формування соціальної компетентності дитини. Зі сторінок видання читач дізнається про специфіку неповної сім'ї, особливості соціалізації дітей із таких сімей, знайде матеріали для обот из дітьми та бать­ками з неповних сімей.

1292 (ІПСП)

С 77

10

Становище сімей в Україні (за підсумками 2000-2009 років): Щорічна державна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище сімей та стан реалізації державної сімейної полі­тики/ Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту. Державний інститут розвитку сім’ї та молоді. – Київ, 2011. – 224 с.

1298 (ІПСП)

М 54

10

Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо удосконалення соціальної роботи із сім'ями, де є конфліктні стосунки між батьками і дітьми (з досвіду практичної діяльності центру підтримки сім'ї Українського інституту соціальних досліджень) / О. О. Яременко, А. М. Ноур, Р. Г. Драпушко та ін. - К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. - 140 с.

У методичному посібнику узагальнюється трирічний досвід роботи фахівців центру підтримки сім'ї з неблагополучними сім'ями. Розглядаються питан­ня юридичної допомоги неблагополучним сім'ям, допомоги родинам з алко- чи наркохворим членом сім'ї, психологічної допомоги сім'ї, організації та прове­дення консультативної бесіди, надаються поради педагога соціальним праців­никам. Аналізуються проблеми нормативно-правового забезпечення соціальної роботи з неблагополучними сім'ями, пояснюються механізми виявлення таких сімей, висвітлюється набутий досвід соціального супроводу сімей, де є конфліктні стосунки між батьками і дітьми.

б/н (ІПСП)

^ 11. Демократія / Громадське виховання

Ц 61

11

Цимбалюк М. Імпортуванню не надається... – Острог, 2005. – 262 с.

Розбудова громадянського суспільства, демократизація всіх сфер суспільного життя – це стратегічна мета, що набуває особливого значення в контексті неодноразово заявленого нашими лідерами європейського вибору^ наближення України до стандартів європейської демократії.

З-поміж численних показників, які характеризують правосвідомість громадян, можна виокремити два, які є найяскравішими, а саме: ставлення до владних структур, котрі займаються правотворчою та правоохоронною діяльністю, а також до права власності, яке є одним із основних інститутів права.

б/н (ІПСП)

Г 87

11

Громадянин – Держава – Громадянське виховання. Антологія / Упорядники М. П. Рагозін, О. В. Сухомлинська – Донецьк, 2001 - 262 с.

б/н (ІПСП)

^ 12. Соціальний захист дитинства

П 29

12

Петрочко Ж. В. Дитина у складних життєвих обставинах: соціально-педагогічне забезпечення прав : монографія / Ж. В. Петрочко. – Рівне : видавець О. Зень, 2010. – 368 с.

У монографії розкрито теоретико-методологічні засади забезпечення прав дітей; окреслено концептуальні основи соціально-педагогічного забезпечення прав дгтей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в Україні; охарактеризовано загальну технологію цього процесу на діяльнісно-професійному рівні; проаналізовано зміст, теоретико-методичне підґрунтя та досвід здійснення оцінки потреб дитини та її сім'ї; описано специфіку підготовки фахівців до такої діяльності.

б/н (ІПСП)

^ 12.1. Діти-сироти; діти, які позбавлені батьківського піклування

Г 28

12.1.

Гезалов А. Соленое детство – М., 2010 – 180 с.

1287 (ІПСП)

Т 33

12.1

Отчет о мониторинге и оценке деятельности опытно экспериментальных площадок по устройству детей на воспитание в семью. Часть I. – М., 2003. – 224 с.

б/н(ІПСП)

К 19

12.1

Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності: Монографія. - К.: ХмЦНП, 2011. - 368 с.

Монографію присвячено дослідженню проблеми виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності. У роботі подається наукова концептуалізація проблеми соціальної зрілості, розкрито специфіку виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів. Розглянуто типи, завдання, специфіку, соціально-педагогічні функції загальноосвітніх шкіл-інтернатів України. Проаналізовано стан сформованості соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів та стан готовності педагогів шкіл-інтернатів до виховання соціальної зрілості старшокласників. Визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено комплекс педагогічних умов виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів.

1306 (ІПСП)

^ 14. Особливості соціальної допомоги та реабілітації людей з особливими потребами

С 17

14

Самостійне життя людей з особливими потребами. По­зитивний досвід. – К., 2011. – 64 с.

В посібнику зібраний позитивний досвід діяльності гро­мадських організацій та державних соціальних служб у забезпеченні права людей з особливими потребами на са­мостійне життя. Надається програма семінару-тренінгу «Школа незалежного життя»

1150 (ІПСП)

^ 15. Соціальна робота з безпритульними, особами без постійного місця проживання

А 64

15

Аналіз нормативно-правової бази щодо забезпечення прав дітей і молоді, які живуть та працюють на вулиці, запобігання безпритульності й бездоглядності в Україні. / Тетяна Бордуніс. - К. : USAID | Проект розвит­ку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні, 2011. - 88 с.

Дане видання містить аналітичне узагальнення основних документів міжна­родного та національного законодавства щодо забезпечення прав окремих катего­рій дітей і молоді, які знаходяться в складних життєвих умовах, живуть та працю­ють на вулиці, безпритульних і бездоглядних дітей. Здійснений аналіз буде корисним для широкого кола фахівців соціальної сфери, які працюють з дітьми та молоддю, уразливими до інфікування ВІЛ, здійс­нюють підтримку та супровід сімей, уражених епідемією.

1327 (ІПСП)

^ 18.2. Торгівля людьми

Р 69

18.2

Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми [Текст]: метод. рек. / Наталія Романова, Наталія Гусак. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 159 с.

До методичних рекомендацій увійшли матеріали, які знайомлять з процесом планування, розробки та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з протидії торгівлі людьми. У виданні описано особливості та специфіку інформаційно-просвітницької роботи, надано теоретичні та практичні матеріали щодо форм та методів, які використову­ються в інформаційно-просвітницьких кампаніях.

1295 (ІПСП)

С 76

18.2

Стандарты социальной профілактики торговки людьми: сборник материалов семинара / Международный женский правозащитный Центр «Ла Страда-Украина»; под.. общей редакцией Е. Б. Левченко. – К. : ФОП «Чальцев», 2008. – 152 с.

1308 (ІПСП)

^ 19.2. Технології подолання негативних явищ

М 29

19.2

Мартинюк Т. А. Соціально-педагогічна профілактика вживання психоактивних речовин підлітками : метод, рек. / Тетяна Анатоліївна Мартинюк ; за ред. П. М. Гусака, Л. М. Вольнової. – Луцьк : Волин, нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. 84 с.

Розглядаються окремі питання, що стосуються залучення підлітків до вживання психоактивних речовин, їх діагностики та профілактики. Автором подано матеріали для виявлення проявів вживання психоактивних речовин підлітками, а також низку методичних матеріалів (структуру занять, зразки занять, підбірка вправ тощо) для організації ефективної профілактичної роботи на основі формування життєвих навичок.

б/н (ІПСП)

19.2.2 Алкоголізм

М 74

19.2.2

Мой мир : реабилитационная программа для детей и подростков с аддиктивным поведением – М., 2004. – 48 с.

б/н (ІПСП)

Б 77

19.2.2

Бойко А. М. Соціальна робота з клієнтами із залежністю від алкоголю та наркотиків: Методичні рекомендації з навчального курсу для магістеріуму. Ужгород: УжДУ, 2000. – 76 с.

Вибірковий спецкурс в програмі підготовки соціального працівника. Складається з трьох розділів. Забезпечує основні знання про етнологію та клініку залежностей, правові аспекти соціальної роботи із залежними людьми, про рівні та особливості профілактики наркоманії та алкоголізму, навчання основним навичкам соціальної роботи із залежними клієнтами.

б/н (ІПСП)

В 75

19.2.2

Воропович Б. Т. Без таємниць про залежності та їхнє лікування. — Пер. з пол. — К.: Сфера, 2004. — 270 с.

Всім добре відомі наслідки надмірного вживання алкоголю або інших речо­вин, що викликають залежність. Але мало хто замислювався над тим, що відчува­ють ті, хто знаходиться біля людей, що вже мають залежність. Для широкого кола читачів.

б/н (ІПСП)

^ 19.2.7 Профілактика ВІЛ/СНІДу та ХПСШ

Ф 76

19.2.7

Формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу: особливості підготовки волонтерів / Гусак Н., Дмитришина Н., Довбах Г., Жарук І., Зінченко А., Матіяш О., Назарук В., Панфілова О., Романова Н. — К.: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2011. — 128 с.

1326 (ІПСП)

^ 19.3 Здоровий спосіб життя

Ф 79

19.3

Формування здорового способу життя молоді : (Навч.-метод, посіб. для працівників соц.. служб для сім’ї, дітей та молоді) / T. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін. – К. : Держ. ін.-т проблем сім’ї та молоді, 2005. – 116 с.

Посібник містить матеріали щодо розробки та реалізації соціальних проектів, спря­мованих на формування здорового способу життя дітей та молоді, профілактику негатив­них явищ у дитячому та молодіжному середовищі, тобто тих видів діяльності, які є неод­мінною частиною роботи соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Пропонуються вар­іанти проектів, апробованих у межах реалізації українсько-канадського проекту «Молодь за здоров’я-2», орієнтованих на різні напрями соціально-виховної роботи: інформаційно-просвітницьку роботу з дітьми та молоддю, роботу з батьками, роботу із засобами масової інформації. Наведені методичні матеріали розраховані на соціальних працівників, соціаль­них педагогів, спеціалістів інших галузей, які беруть участь у плануванні, розробці й практичному впровадженні соціальних проектів, окремих профілактичних заходів, спря­мованих на формування у молоді та дітей потреб і навичок здорового способу життя.

б/н (ІПСП)

К 16

19.3

^ Капранова Г.В. Как быть здоровым и успешным школьником. На­учно-методические рекомендации для учителей. Алчевск 2008. – 64 с.

В научно-методических рекомендациях изложены главные направления формирования культуры здоровья у школьников старших классов в современных условиях. Опре­делены основные подходы к обучению детей в школе, обес­печивающие сохранение их здоровья. Предложены эффектив­ные методические приемы формирования культуры здоровья школьников на индивидуальной основе с использованием здоровьесберегающих технологий.

б/н (ІПСП)

С 41

19.3

Сичов С. О. Прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури: теоретико-методичні засади [Текст] : моногр. / С. О. Сичов. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 436 с.

Досліджено проблеми прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури у процесі навчальної діяльності. Подано аналіз історичного досвіду формування цінностей фізичної культури людини з погляду еволюційних процесів розвитку суспільства на різних історичних етапах. Визначено та обґрунтовано концептуальні підходи, розроблено теоретико-методичні засади, педагогічну модель та технології прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури у процесі обов’язкових занять, у групах спортивного вдосконалення та самостійних занять фізичним вихованням. Визначено принципи, педагогічні умови, критерії оцінювання і показники прилучення студентів до цінностей фізичної культури.

1303 (ІПСП)

П 18

19.3

Парламентські слухання про становище молоді в Україні «Молодь : здоровий спосіб життя». — К.: Парламентське вид-во, 2011. — 112 с.

Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 3 листопада 2010 року.

1299 (ІПСП)

С 77

19.3

Стан та чинники здоров'я українських підлітків : моногр. / О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, О. P. Артюх та ін.; наук. ред. О. М. Балакірєва. - К. : ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. - К.:"К.І.С" 2011. - 172 с.

У монографії, підготовленій за результатами опитування учнівської молоді та керівників навчаль­них закладів в Україні, що проведене в межах міжнародного проекту "Health behaviour school-aged children" (HBSC) - «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді України», проаналізовано вплив соціального середовища на формування здоров'я учнівської молоді віком 11-17 років, зокрема батьків­ської сім'ї та шкільного оточення. Результати дослідження формують уявлення про оцінку здоров'я та спосіб життя української молоді: режим харчування, сприйняття власного тіла, фізичну активність, пси­хологічний клімат та комфорт, образи та насильство, шкідливі звички, статеву культуру та поінформова­ність про ВІЛ/СНІД. Окрема увага зосереджена на питаннях доступності медичних послуг в навчальних закладах.

1302 (ІПСП)

19.3

Плекаймо здорову націю з раннього дитинства : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції – К., 2006. – 69 с.

У монографії, підготовленій за результатами опитування учнівської молоді та керівників навчаль­них закладів в Україні, що проведене в межах міжнародного проекту "Health behaviour school-aged children" (HBSC) - «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді України», проаналізовано вплив соціального середовища на формування здоров'я учнівської молоді віком 11-17 років, зокрема батьків­ської сім'ї та шкільного оточення. Результати дослідження формують уявлення про оцінку здоров'я та спосіб життя української молоді: режим харчування, сприйняття власного тіла, фізичну активність, пси­хологічний клімат та комфорт, образи та насильство, шкідливі звички, статеву культуру та поінформова­ність про ВІЛ/СНІД. Окрема увага зосереджена на питаннях доступності медичних послуг в навчальних закладах.

1302 (ІПСП)

^ 22. Корекційна освіта (за нозологіями)

А 45

22

Алвин Дж., Уорик Э. Музыкальная терапия для детей с аутизмом / Пер. с англ. Ю. В. Князькиной,— М: Теревинф, 2004 — 208 с.

В книге подробно описаны конкретные методики работы музы­кального терапевта с детьми с различной степенью выраженности аутизма. Описание психотерапевтического процесса систематизирова­но, автор выделяет отдельные этапы работы. Методики сопровожда­ются примерами из практических занятий Дж. Алвин, одной из пер­вых применившей музыку в работе с аутичными детьми. Книга отре­дактирована и дополнена Э. Уорик, вице-президентом Британского Об­щества музыкальных терапевтов. Большое внимание уделено участию родителей, описываются пути решения многих проблем на совмест­ных занятиях.

1286 (ІПСП)

Р 69

22

Романчук О. Гіперактивний разлад з дефіцитом уваги у дітей : практ. керівництво – К. , 2008 – 326 с.

Книга присвячена одному з найпоширеніших поведінкових розладів дитинства - гіперактивному розладу з дефіцитом уваги. В ній синтезовано сучасні наукові знання та практичний досвід допомоги дітям із цим розладом. Велику увагу присвячено аналізові сучасних знань щодо природи розладу, його етіології, патогенезу та клінічної картини. Детально висвітлені питання діагностики та терапії - зокрема допомоги батькам дітей із ГРДУ, розгля­даються підходи в системі освіти та питання медикаментозної терапії. Книга спростовує поширені міфи щодо цього одного з найбільш досліджених дитячих розладів та пропонує цілісну модель допомоги дітям із ГРДУ та їхнім сім'ям, яка базується на сучасних наукових знаннях. Дану модель представлено з огляду на можливість її інтеграції в українську суспільну реальність - книга відображає також практичний досвід роботи програми для дітей з поведін- ковими розладами навчально-реабілітаційного центру «Джерело» (Львів).

1286 (ІПСП)

Х 52

22

Хитрюк В. В. Основы обучения и воспитания детей с особенно­стями психофизического развития [Текст] : практикум для студентов учреждений высш. образования / В. В. Хитрюк. — Барановичи : РИО БарГУ, 2011. — 223 с.

В практикуме представлены задания и упражнения, позволяющие формировать академические, социально-личностные и профессиональные компетенции у будущих педагогов, их готовность к работе в условиях образо­вательной интеграции. Данное издание предназначено для организации и проведения практических и лабораторных занятии, управляемой и контро­лируемой самостоятельной работы студентов, а также для самообразования.

1323 (ІПСП)

Х 52

22

Хитрюк В. В. Основы обучения и воспитания детей с особенностями психо­физического развития: вопросы и ответы [Текст] : учеб.-метод, пособие для студентов учреждений высш. образования / В. В. Хитрюк. — Барановичи : РИО БарГУ, 2011. — 198 с.

В пособии в форме вопросов и ответов изложены основные позиции психолого-педагогической характеристики всех категорий детей с особенностями психофизиче­ского развития, а также особенности их обучения и воспитания как в специальных учреждениях образования, так и в условиях образовательной интеграции. Определены роль и содержание работы педагога в условиях интегрированного обучения и воспитания.

1322 (ІПСП)

Х 52

22

Хитрюк В. В. Педагогика. Введение в коррекционную педагогику [Текст] : практикум для студентов высших учебных заведений педагогических специальностей / В. В. Хитрюк. - Барановичи : РИО БарГУ, 2008. – 141 с.

Практикум содержит материал для организации и проведения семинарских, практических и других форм занятий, а также самостоятельной работы студентов педагогических специальностей. Содержание практикума соответствует учебной программе курса.

1321 (ІПСП)

Х 52

22

Хитрюк В. В. Основы обученияи воспитания детей с особенностями психо­физического развития: вопросы и ответы [Текст] : учеб.-метод, пособие для студентов учреждений высш. образования / В. В. Хитрюк. — Барановичи : РИО БарГУ, 2011. — 198 с.

В пособии в форме вопросов и ответов изложены основные позиции психолого-педагогической характеристики всех категорий детей с особенностями психофизиче­ского развития, а также особенности их обучения и воспитания как в специальных учреждениях образования, так и в условиях образовательной интеграции Определены роль и содержание работы педагога в условиях интегрированного обучения и воспитания.

1320 (ІПСП)

І- 76

22

Іпатов А. В., Сергієні О. В., Войтчак Т. Г. Інвалідність як інтегрований показник стану здоров'я населення України: Монографія - Дніпропетровськ: Пороги, 2002. - 342 с.

У монографії наведена тривала історія розвитку підходів до визначення інвалідності - від зниження або втрати працездатності до обмеження життєдіяльності і соціальної дезадаптації індивіда внаслідок захворювання, травми або дефекту розвитку. Викладені зміни у статистиці інвалідності населення, результати її багаторічного моніторингу як інформаційної бази для оцінки стану здоров'я населення та розробки соціальної політики держави стосовно інвалідів Відображені стан, тенденції, медико-соціальні проблеми інвалідності населення України у розрізі адміністративних територій, нозологічних та соціальних причин інвалідності.

б/н (ІПСП)

З - 12

22

Забезпечення прав дітей з особливими потребами: Держ. темат. доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2006 р.) / Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту; Уклад. А.В. Толстокорова. - К.: Гопак, 2007. - 160 с.

У доповіді висвітлюється становище дітей з особливими потребами в контексті загальної ситуації щодо становища дітей в Україні, зокрема дітей-інвалідів. Частину матеріалу присвячено світовому досвіду У вирішенні соціальних проблем осіб з особливими потребами.

1317 (ІПСП)

О - 74

22

Особый ребенок : исследования и опыт помощи : музыка и танцы в коррекции нарушений развития у детей – выпуск 4. – М, 2001. – 140 с.

б/н (ІПСП)

^ 23. Педагогіка / освіта

Б 61

23

Білоусова В. О. Теорія і методика гуманізації відносин старшо­класників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи: Моно­графія. - К.: ІЗМН, 1997. - 192 с.

У пропонованій монографії розглянуто теоретико-методологічні основи гуманізації відносин учнів у позаурочній діяльності загально­освітньої школи. Розкрито механізм і технології формування гуманних відносин старшокласників. З урахуванням складності та багатогранності проблеми наведено методику роботи з корекції спілкування старших школярів.

1167 (ІПСП)

Н 12

23

На допомогу куратору студентської групи. – К., 2001. – 346 с.

Висвітлено досвід роботи кураторів студентських груп у плануванні виховної роботи, роботи з студентами, що вимагають посиленої педагогічної уваги; індивідуальної роботи; роботи з батьками; методики психолого-педагогічних досліджень; описано досвід правового виховання студентів, проведення політінформації в групі; гуманізації відносин у студентському колективі; форми групової справи студентів "Конверт дружніх питань"; анкети для вивчення особистості студента і студентського колективу, стосунків у сім'ї, анкети для батьків. Розміщено матеріали щодо формування здорового способу життя студентської молоді та рекомендації щодо проведення соціометричних досліджень у навчальній групі.

б/н (ІПСП)

Р 43

23

Perfekt kreativ = Креативно про перфект / Упоряд. Л. Васильківська. – К.: Вид. Дім «Шкіл. Світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. — 120 с.

Збірник містить завдання з різних видів мовленнєвої діяльності, які допоможуть опанувати важливу, але складну граматичну форму німецького минулого часу Perfekt, яка є основою усного мовлення та спілкування. Призначений для користування вчителями та викладачами німецької мови під час проведення занять, а також під час поточної та підсумкової перевірки рівня знань; учнями шкіл, гімназій та ліцеїв, студентами для повторення та вдосконалення навичок та вмінь говоріння, читання та письма німецькою мовою в Perfekt; широким колом людей, які вивчають німецьку мову на курсах або самостійно.

б/н (ІПСП)

С 40

23

^ Сисоева С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально- методичний посібник / Сисоєва С.О.; НАПН України, Ін-т пе­дагогічної освіти і освіти дорослих. - К.: ВД «ЕКМО», 2011. - 320 с.

Навчально-методичний посібник складається з двох частин та додатків. У першій частині розглядаються: поняття «інтерактивність»; сутність та дефініції андрагогіки; андрагогічна модель інтерактивного навчання; психологічні осо­бливості навчання дорослої людини та вимоги до андрагога. У другій частині роз­глядаються критерії ефективності інтерактивних технологій у навчанні дорослих; активні форми і методи навчання як елементи інтерактивних технологій.

1289 (ІПСП)

Т 32

23

^ Теорія і практика педагогічного процесу: Збірник наукових праць // Проблеми сучасного мистецтва і культури. — Харків: Книж. видавн. "Каравела", 2000. - 256 с.

Вміщено матеріали, які висвітлюють проблеми теорії та практики загальної педагогіки та педагогічного процесу, що реалізуються в галузях професійної освіти, мистецтвознавства та культурології. Розглядаються актуальні питання змісту професійної підготовки, гуманітарної спрямованості навчання та теоретичні проблеми мистецтвознавства. Цей збірник наукових праць, матеріали якого присвячені професійній освіті та мистецтвознавству, доводить методологічну сутгевість навчально-педагогічного та дослідницького процесів.

б/н (ІПСП)

П 24

23

Педагогічна рада. Ч. 2. / Упоряд. Н. Мурашко. — К.: Ред. загальнопед. газ., 2005.— 128 с.

У другій частині збірника вміщено понад 20 форм проведення нетрадиційних педрад та описано технології їх проведення на ос­нові досвіду шкіл України. З чисельних рекомендацій поданих у книжці, можна обрати перелік питань для обговорення, використати плани підготовки та проведення засідань нетрадиційних педрад у школі.

б/н (ІПСП)

Ш 67

23

Школа молодого завуча / Упор. М. Голубенко. — К.: Ред. загальнопед. газ., 2003 — 128 с.

У збірнику вміщено матеріали, які допоможуть вам: в організації ди­ференційованого навчання педагогічних кадрів на діагностичній основі; в аналізі відвіданих уроків (повний, аспектний, психологічний та інші види аналізу уроків); в упровадженні перспективного педагогічного до­свіду (творчі групи, школи педагогічної майстерності, предметні кафедри, творчий звіт та творчий портрет вчителя, педагогічна вистав­ка, аукціони тощо).

б/н (ІПСП)

У 67

23

Управління експериментальною діяльністю ЗНЗ / Упоряд. Н. Мурашко. — К. : Шк. світ, 2007. — 128 с.

У збірнику розглядаються організаційні проблеми управління інно­ваційними процесами в загальноосвітній школі, їх роль в модернізації української школи. Пропонується авторська модель управління інноваційними процеса­ми на рівні загальноосвітнього навчального закладу. Запропоновано до­свід експериментальної діяльності навчальних закладів.

1293 (ІПСП)

П 39

23

Плохій 3. П. Формування у дітей дошкільного віку екологічної культури : (теорет. та метод, аспекти) : монографія / 3. П. Плохій. — К. : ДП "Вид. дім "Персонал", 2010. — 320 с.

У результаті багаторічних досліджень проблеми фор­мування у дітей дошкільного віку екологічної культури в монографії обґрунтовано методологічні та концептуальні за­сади, проаналізовано дослідження науковців різних галузей. Простежено вікову динаміку формування у дітей 3-7 років основ екологічних знань, емоційно-ціннісного компонента, онтогенетичного аспекту екологічно-орієнтованої діяльності. Схарактеризовано рівні екологічних знань, типи емоційно-цін­нісного ставлення до природи, екологічно доцільної діяль­ності дошкільнят у природі. Розкрито та експериментально перевірено поетапний процес формування у дітей дошкільного віку екологічної культури.

1297 (ІПСП)

С 45

23

Скрипник М. Мистецтво бути педагогом : Зб. тренінг. занять. — К. : Вид. дім «Шкіл, світ» : Вид. Л. Галіцина, 2006. — 112 с.

Перший методичний посібник, що на основі управлінських підходів навчає механізмів успішної діяльності педагога. Пропоновані тренінго­ві заняття допоможуть кожному учаснику сформувати власний поведінковий образ у трьох контекстах: тематичному, діяльнісному, рефлексив­ному.

б/н (ІПСП)

Н 34

23

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2008. - № 4. – 188 с.

1309 (ІПСП)

П 24

23

Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / редкол.: Огнев'юк В. О., Бех І. Д., Хоружа Л. Л. [та ін.] — К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. — № 1 (15). — 92 с.

У збірнику наукових праць розглядаються актуальні проблеми сучасної педаго­гічної і психологічної науки в історичному, методологічному, методичному аспектах, підбиваються підсумки експериментальних педагогічних та психологічних дослі­джень.

1313 (ІПСП)

П 39

23

Плохій З. П. Формуємо екологічну компетентність молодшого до­шкільника: навч.-метод. посіб. до Базової прогр. розв. дити­ни дошк. віку "Я у Світі" / З. П. Плохій. - К.: Світич, 2010. - 144с.

У посібнику науково обгрунтовано теоретичні та методичні ас­пекти екологічної освіти дітей молодшого дошкільного віку (3-5 років). Розкрито поняття «екологічна освіта», «екологічна компе­тентність». Розглянуто провідні ідеї екології, наведено словник тер­мінів та понять, список літератури для самоосвіти. Висвітлено віко­ві особливості засвоєння молодшими дошкільнятами екологічних знань, подано конкретні методичні поради щодо виховання в них емоційно-ціннісного ставлення до природи, розкрито механізми по­етапного формування екологічно доцільної діяльності, основні ви­моги до системи планування освітньої роботи. Запропоновано інно­ваційні підходи до еколого-розвивального середовища, показники та критерії визначення екологічної компетентності.

1314 (ІПСП)

П 31

23

^ Петько Л. В. Стимулювання соціально-комунікативної активності під­літків: теорія і практика : монографія / Л. В. Петько. — К. : Ун-т «Україна». 2010. — 268 с.

У монографії розглянуто питання теорії і практики стимулю­вання соціально-комунікативної активності підлітків у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності. Проаналізовано психолого-педагогічну сутність соціально-комунікативної активності підліт­ків, виокремлено психолого-педагогічні чинники проблеми стиму­лювання комунікативної активності учнів, виявлено особливості їхнього розвитку. Подано оригінальну інтерпретацію змісту та умов стимулювання соціально-комунікативної активності підліт­ків. Вперше висвітлено функції туристсько-краєзнавчої діяльності в стимулюванні соціально-комунікативної активності вихованців підліткового віку.

1315 (ІПСП)

23.1. Обдарованість

О – 40

23.1

Одаренные дети: Пер. с англ. / Общ. ред. Г. В. Бурменской и В.М.Слуцкого; Предисл. В. М.Слуцкого. - М.: Прогресс, 1991. – 376 с.

Авторы сборника — психологи и педагоги знакомят чи­тателей со специально разработанными программами отбора, обучения и развития одаренных детей.

б/н (ІПСП)

^ 23.2 Історія педагогіки

Д 82

23.2

Думки, підказані серцем. Роздуми про виховання студентської молоді: [нариси] / ідея та заг. ред. М. В. Полякова ; авт.-упоряд. В. В. Іваненко, П. П. Олійник. - Д. : Вид-во ДГІУ, 2011. - 264 с.

У книзі вміщені різножанрові публікації - нариси, статті, есе, роз­думи викладачів різних поколінь Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, присвячені одній темі - вихован­ню студентської молоді. Органічно поєднані тут власні роздуми про виховання особистості й набутий в університетському колективі кон­кретний досвід. Щирість і відвертість вираження авторського погля­ду дозволяють відчути пульс бурхливого сьогодення альма-матер, ролі й місця в ній особистості викладача і студента.

1319 (ІПСП)

^ 23.3 Теорія і методика виховної роботи

П 76

23.3

Приманок Л. Л. Виховання у студентів медичного коледжу духовної цінності розради пацієнта в сучасних умовах: науково-методичний посібник /Людмила Леонтіївна Примачок. — Рівне: "Каліграф", 2009. — 128 с.

У науково-методичному посібнику розкрито теоретико-методологічні основи виховання духовної цінності розради у медичних коледжах, проаналізовано її стан сформованості, висвітлено сучасні методики роботи зі студентами у цьому напрямі у поза навчальній діяльності коледжів.

б/н (ІПСП)

23.3

Кацинська Л. Л., Кривко М. П. Технології виховного процесу – Рівне, 1997. – 94 с.

Посібник розглядає виховні технології як спосіб педагогічної діяльності. Поряд з теоретичним обгрун­туванням проблеми пропонується практичний матеріал, орієнтований на шкільну практику. Рекомендації посібника виходять із сучасного осмислення гуманістичних засад виховного процесу і мають глибоке практичне спрямування. Рекомендовано класним керівникам, педагогам-організаторам, керівникам нав­чально-виховних закладів та студентам педагогічних закладів.

б/н (ІПСП)

23.3

Кацинська Л. Л. Виховний процес у сучасній школі – Рівне, 1997. – 156 с.

На основі узагальнення педагогічних досліджень та передового педагогічного досвіду розкрито техно­логії проектування виховного процесу сучасної школи. Поряд з теоретичним обгрунтуванням проблеми функціювання системи виховної роботи, яка подається в логічному взаємозв'язку всіх елементів виховного впливу, пропонується інструментарій, орієнтований на шкільну практику.

Рекомендації виходять із сучасного осмислення гуманістичних засад виховного процесу в національній школі і мають глибоке практичне спрямування.

б/н (ІПСП)

^ 23.5 Профорієнтаційна робота

М 15

23.5

Моя перша робота: порадник для молоді : [методичний посібник] / упоряд.: С. М. Артеменко, Л. Л. Горобчук, Н. Є. Троценко, Т. П. Поліщук ; за ред. Н. Є. Троценко. - Бердичів : Приватна друкарня Синельникова, 2011. - 136 с.

Даний методичний посібник познайомить молодих людей з важливими кроками до професійного успіху: алгоритмом та джерелами пошуку роботи; розповість про ризики, з якими можна зустрітися в процесі пошуку роботи; допоможе складати резюме, познайомить з особливостями проходження співбесіди та вкладання договору з працедавцем. Посібник містить інформацію щодо можливостей поєднання роботи та навчання, а також про важливість проектування професійної кар'єри.

1280 (ІПСП)

^ 24. Соціальна педагогіка

С 11

24

Соціальна педагогіка: Навчально-методичний комплекс. Авторський колектив / За ред. А. Й. Капської. - Том 2. - К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. - 338 с.

Навчально-методичний комплекс - результат десятирічної роботи колективу кафедри, апробований в теоретичному і практичному плані в умовах вищої школи У посібнику пропонується структура і зміст навчального плану зі спеціальності "Соціальний педагог. Практичний психолог". Визначено зміст і форми лекційних і практичних занять; запропоновано завдання для самостійної роботи студентів та різноманітні форми контролю

б/н (ІПСП)

И - 73

24

Інтегрований курс соціально-педагогічної теорії і прак­тики / Навч. посіб./ Південноукр. держ. пед. ун-т (Одеса) / Біла О. О., Богданова І. М., Курлянд З. Н. та ін. / За ред. І. М. Богданової. — Одеса: Пальміра, 2005. — 538 с.

Навчальний посібник пропонує інтеграцію актуальних питань соціаль- но-педагогічної теорії і практики у вигляді навчальних курсів: "Вступ до спеціальності", "Соціальна педагогіка", "Технології соціально-педагогічної діяльності", "Соціальна робота в Україні", "Соціальна-педагогічна профілактика правопорушень".

б/н (ІПСП)

В 53

24

Вісник Черкаського університету : Збірник наукових праць. Вип. 121. – серія: педагогічні науки. – Черкаси, 2008. –160 с.

Матеріали «Вісника» присвячені актуальним проблемам соціально-педагогічної роботи, професійної підготовки спеціалістів соціальної сфери. У публікаціях досліджуються аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення, зокрема: соціально-педагогічна робота з сім'ями, дітьми та молоддю, людьми похилого віку, підлітками, схильними до адиктивної поведінки; спрямованої на виявлення та розвиток обдарованості дитини; взаємодію фахівців з дитячими, молодіжними та громадськими організаціями; формування професіоналізму спеціалістів соціальної сфери, аналізується міжнародний і вітчизняний досвід соціально-педагогічної діяльності.

1311 (ІПСП)

^ 24.2 Соціально-педагогічні особливості соціалізації особистості

С 69

24.2

Соціалізація особистості: збірник наукових праць // за загальною ред. А. Й. Капської. - К.: НПУ, 1999. Випуск спеціальний. - 248 с.

Збірник статей пропонує результати досліджень і експериментальної роботи, здійсненої авторами з проблем соціального становлення осо­бистості. У статтях розкривається психологічний, педагогічний та со­ціальний аспекти, які обумовлюють актуалізацію поставленої проб­леми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку сус­пільства і психолого-педагогічної науки.


б/н (ІПСП)

С 69

24.2

Соціалізація особистості: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. А. Й. Капської. Том XXVI. - К.: НПУ, 2005. - 249 с.

Збірник статей пропонує результати досліджень і експериментальної роботи, здійсненої авторами з проблем соціального становлення особистості. У статтях розкривається педагогічний, психологічний та соціальний аспекти, які обумовлюють актуалізацію поставленої проблеми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства і психолого-педагогічної науки.

б/н (ІПСП)

С 69

24.2

Соціалізація особистості: Міжкафедральний збірник наукових статей / За загальною ред А. Й. Капської. - К.: НПУ, 1998.-157 с.

Збірник статей пропонує результати досліджень і експериментальної роботи, здійсненої авторами з проблем соціального становлення особистості. У статтях розкривається педагогічний, психологічний та соціальний аспекти, які обумовлюють актуалізацію поставленої проблеми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства і психолого-педагогічної науки.

б/н (ІПСП)

С 69

24.2

Соціалізація особистості: Міжкафедральний збірник наукових статей / За загальною ред А. Й. Капської. - К.: НПУ, 1998.-294 с.

Збірник статей пропонує результати досліджень і експериментальної роботи, здійсненої авторами з проблем соціального становлення особистості. У статтях розкривається педагогічний, психологічний та соціальний аспекти, які обумовлюють актуалізацію поставленої проблеми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства і психолого-педагогічної науки.

б/н (ІПСП)

С 69

24.2

Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. Х1У. - К.: Логос. 2001.-190с.

Збірник статей пропонує результати досліджень і експериментальної роботи, здійсненої авторами з проблем соціального становлення особистості. У статтях розкривається педагогічний, психологічний та соціальний аспекти, які обумовлюють актуалізацію поставленої проблеми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства і психолого-педагогічної науки.

б/н (ІПСП)

С 69

24.2

Соціалізація особистості: Зб.наук.праць. - К.: НПУ, Логос, 2000. Випуск 3. – 252 с.

Збірник статей пропонує результати досліджень і експериментальної роботи, здійсненої авторами з проблем соціального становлення особистості. У статтях розкривається педагогічний, психологічний та соціальний аспекти, які обумовлюють актуалізацію поставленої проблеми і допомагають її вирішувати на сучасному етапі розвитку суспільства і психолого-педагогічної науки.

б/н (ІПСП)

Л 13

24.2

Лавриченко Н. М. Проблеми гуманістичного спрямування шкільної соціаліза­ції: пед. розмисли і нотатки. - К. : ТОВ "Інсайт-плюс", 2006. - 279 с.

У монографії проаналізовано теоретичні засади і практичний досвід соціалізації учнівської молоді у країнах Західної Європи. Цю складову шкільного педагогічного процесу розглянуто в контексті надбань і цін­ностей європейської культури та сучасних спрямувань суспільного пос­тупу. Здобутки західноєвропейських педагогів критично осмислено і уза­гальнено з огляду на можливості і перспективи їх застосування у вітчиз­няному освітньому просторі.

1308 (ІПСП)

Н 34

24.2

Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 447-448. - Педагогіка та психологія. - Чернівці: ЧНУ, - 2009. - 2.12 с.

У збірнику вміщено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація особистості і суспільні трансформації: механізми взаємовпливу та вияви" (14-16 травня 2009 року, м. Чернівці).

1312 (ІПСП)

^ 25. Філософські основи соціальної роботи

Л 72

25

Лозко Г. С. Філософія науки: Конспект лекцій для аспірантів. — Тернопіль: Мандрівець, 2011. — 48 с.

У посібнику викладено конспекти вступних лекцій з філософії науки, що їх читає автор аспірантам спеці­альності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, а також інших гуманітарних спеціальностей. Подано основні філософсько-методологічні категорії, які допоможуть зорієнтуватися в плюралістичному різ­номанітті сучасних філософських концепцій.

б/н (ІПСП)

П 30

25

Петров Ю. В. «Думка – мати діяльності», Частина 2. Навчальний посібник – K.: ІММБ, 2002.-201 с.

Автор навчального посібника доктор філософських наук Петров Ю.В пропонує розгорнутий аналіз таких складних явищ, ціннісних орієнтацій, інтелектуально-творчих засад, як раціоналізм та екзистенціалізм, представлених в творчості відомих європейських філософів – Г.Башляра, Е.Касірера, К.Ясперса.

б/н (ІПСП)

П 30

25

Петров Ю. В. «Думка – мати діяльності», Частина 1. Навчальний посібник – K.: ІММБ, 2002.-201 с.

Автор навчального посібника доктор філософських наук Петров Ю.В пропонує розгорнутий аналіз таких складних явищ, ціннісних орієнтацій, інтелектуально- творчих засад, як раціоналізм та екзистенціалізм, представлених в творчості відомих європейських філософів – Г.Башляра, Е.Касірера, К.Ясперса.

б/н (ІПСП)

^ 27. Психологічні основи соціальної роботи

П 44

27

Подшивайлова Л. І. Вступ до спеціальності: психологія. Модуль 2 : навч. посіб. / Л. І. Подшивайлова. — К.: Київськ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. — 220 с.

Навчальний посібник к другим модулем курсу «Вступ до спеціальності» і скла­дається з п’яти тем: «Моя майбутня професія — психолог», «Специфіка професійної діяльності психолога», «Професійний портрет психолога», «Етапи професійного зростання психолога», «Комнетентнісні виміри професії психолога». У посібнику розглядаються поняття наукової, прикладної, практичної та побутової психології; подано опис системи психологічної служби, центрів та закладів науково-дослідної, прикладної та практичної психології в Україні; показано сфери застосування прак­тичної психології, особливості професійної діяльності психолога та вимоги до його особистості; розкрито питання етичного регулювання професійної діяльності психолога.

1135 (ІПСП)

27

Акмеологія в Україні : теорія і практика – 2010. - № 1. – 150 с.

1310 (ІПСП)

27 (1) Психологія реклами

О – 64

27 (1)

Організація та проведення соціальної рекламно-інформаиійної кампанії: Метод, посібник / Авторський колектив: Т. А. Марочко, Є. В. Ромат, А. Л. Стрелковська, Т. В. Хімченко. — К.: Фенікс, 2007. — 108 с.

Даний методичний посібник містить рекомендації шодо психологічних особливостей створення, розповсюдження соціальних рекламних матеріалів та оцінки їх ефективності; розглядає аспекти медіапланування, організації та проведення соціальних рекламно-інформаційних кампаній в умовах українського медіа-простору і розрахований для студентів та практиків соціальної сфери.

1291 (ІПСП)

^ 27 (4) Психологія особистості

К 26

27 (4)

Карпенчук С. Г. Самовиховання особистості: Науково-метод. посібник. - К.: ІЗМН, 1998. - 216 с.

б/н (ІПСП)

Б 66

27 (4)

Битянова Н. Р. Психология личностного роста. Практическое пособие по проведению тренинга личностного ро­ста психологов, педагогов, социальных работни­ков.— М.: Международная педагогическая академия, 1995.— 64 с.

В книге представлены программа, упражнения, игры тренинга личностного роста, изложены методиче­ские рекомендации для ведущего тренинг.

б/н (ІПСП)

К 59

27 (4)

Козел В. И. Формирование готовности личности к конструктивному самоутверждению [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. И. Козел. - Барановичи : РИО БарГУ, 2009. - 240 с.

В учебно-методическом пособии рассматриваются концептуальные основы формирования готовности личности к конструктивному самоутверждению по­нятие «готовность личности к конструктивному самоутверждению», характери­стика ее структурных компонентов, педагогических условий ее формирования. Раскрыта методика формирования готовности личности к конструктивному самоутверждению, выработанная в процессе многолетней опытно-экспе­риментальной работы автора Представлено содержание программно- методического обеспечения формирования данной готовности.

б/н (ІПСП)

^ 27(6) Психологічні тести, ігри

Б 29

27(6)

Баум Хайке Крокодилопопугай. Игры в помещении для развития и отдыха Пер. с нем. О. Ю. Поповой.— М.: Теревинф, 2003.— 144 с.

В книге популярного немецкого автора собраны 178 игр, направленных на гармоничное развитие у детей внимания, эмоций, двигательных функций, фантазии и изобретательности. Сборник открывает новую книжную серию «Игровая педагогика», посвященную решению разнообразных образовательно-воспитательных задач путем вовлечения ребенка в увлекательные детские игры.

б/н (ІПСП)

^ 27(7) Агресивність

Т 58

27 (7)

Тополов Є. В. Професійна агресивність особистості. Монографія. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2011. - 400 с.

У монографії викладено результати теоретичних та емпіричних досліджень автора, спрямованих на з'ясування ґенези професійної агресивності особистості.

Наведено узагальнення основних теоретико-методологічних підходів до розуміння феномену людської агресивності. Викладено обґрунтування, зміст та кількісна конкретизація загальної моделі ґенези професійної агресивності особистості. Визначено теоретико-методологічні основи дослідження професійної агресивності фахів­ця та методичне забезпечення для дослідження різних рівнів її ґене­зи. Проаналізовано отримані у ході емпіричних досліджень резуль­тати. Обґрунтовано основні напрямки попередження виявів профе­сійної агресії фахівців.

1329 (ІПСП)

^ 27(8) Психологія спілкування

А 80

27 (8)

Арват Ф. С., Коваленко Є. І., Кириленко С. В., Щербань П. М. Культура спілкування: Навч.-метод. посібник. — К.: ІЗМН, 1997. — 328 с.

Посібник широко розкриває професійно-педагогічне спілкування як систему соціально-психологічної взаємодії педагога і вихованців, змістом якої є обмін інформацією, виховний вплив, організація взаємин за допомогою комунікативних засобів. Посібник складається з різноманітних моделей організації безпосереднього спілкування в сім'ї та в навчально-виховному процесі школи, достатньої кількості психолого-педагогічних завдань і ситуацій, що віддзеркалюють особливості педагогічного спілкування, та методичних рекомендацій з самооцінки діяльності вчителя.

б/н (ІПСП)

27.2. Психотерапія

К 82

27.2

Кривоніс Т. Г. Основи особистісної психотерапії. Навчально-методичній посібник. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2011. - 192с.

У навчально-методичному посібнику розроблений комплекс методик психотерапії та надання психологічної допомоги особистості, в якому вра­ховується її цілісність та неповторність, а також всі її сутнісні ознаки та властивості, передбачені умови для її розвитку та саморозвитку. Такий підхід отримав назву особистісна психотерапія. Він спирається на положен­ня про особистість як цілісність, спрямований на надання допомоги особис­тості за такими напрямками: медико-біологічний - урахування медичних, психофізіологічних особливостей особистості та ЇЇ труднощів. Соціально-психологічний аспект надання допомоги - врахування системи стосунків особистості з соціальним оточенням (сім'єю, групою, колективом тощо). Емоційний, внутрішньо особистісний аспект - полягає у врахуванні особли­востей внутрішнього світу особистості, її емоційного стану в процесі надан­ня психологічної допомоги. Особистісна психотерапія базується на уявлен­нях про нужду як вихідну базальну енергетичну інтенція, що не є суто біологічною, а має єдину біосоціально-духовну природу. Особливості особи­стісної психотерапії обумовлені основними принципами експерименталь­но-генетичного методу, а саме принципом аналізу за одиницями, принци­пом історизму, принципом системності, принципом проектування. Особи­стісна психотерапія - це комплексний підхід до проблеми надання психоло­гічної допомоги особистості, що ґрунтується на основних ідеях генетичної психології та розвиває їх у практично-психологічному спрямуванні.

1325 (ІПСП)

  1   2

Схожі:

Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за вересень-листопад 2011 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року
Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. Центр учбової літератури, 2008. – 336 с
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за вересень-листопад 2011 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2011 – лютий 2012 року
Социальный заказ как инструмент социальной политики. Мн.: Представительство оон/проон в Республике Беларусь, 2009. 64 с
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за вересень-листопад 2011 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року
Аналіз регуляторного впливу: Навчальний посібник / Д. В. Ляпін. О. В. Літвінов, Л. Г. Хоменко. Львів: зукц, 2008. 148 с
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за вересень-листопад 2011 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за березень – травень 2011 року
Довідник нормативних документів, що регламентують організацію охорони праці в соціально-педагогічній сфері: Навчальний посібник /...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за вересень-листопад 2011 року iconЗвіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік
«соціальна педагогіка», «практична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», а також з метою...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за вересень-листопад 2011 року iconПротокол №19 засідання обласної Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо
Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо від 25 листопада 2011 року
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за вересень-листопад 2011 року iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, начальникам відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за вересень-листопад 2011 року iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрації, начальникам відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за вересень-листопад 2011 року iconПро результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрацій, начальнику відділу гуманітарної політики...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за вересень-листопад 2011 року iconПро результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрацій, начальнику відділу гуманітарної політики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи