Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за березень – травень 2011 року icon

Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за березень – травень 2011 року
НазваНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за березень – травень 2011 року
Сторінка1/5
Дата20.09.2012
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Нові надходження

навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів

Інституту психології та соціальної педагогіки

за березень – травень 2011 року


2. Нормативно-правова база соціальної роботи

Д 58

2

Довідник нормативних документів, що регламентують організацію охорони праці в соціально-педагогічній сфері: Навчальний посібник / Укладачі: Н. В. Сисоєнко, Л. 3. Пакушина. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 300 с.

Збірник призначений для ознайомлення студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ (денної та заочної форми навчання) з основними нормативними документами, що регламентують організацію охорони праці в соціально-педагогічній сфері на заняттях відповідних курсів: «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері» і «Охорона праці в педагогічній галузі».

б/н (ІПСП)


^ 3. Соціальна політика

А 64

3

Аналіз регуляторного впливу: Навчальний посібник / Д.В. Ляпін, О.В. Літвінов, Л.Г. Хоменко. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 148 с.

Ієн Посібник для слухача з курсу «Аналіз регуляторного впливу» с складовою частиною відповідного тренінгового курсу, який розроблено спеціально для підвищення кваліфікації державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Посібник містить матеріали по курсу «Аналіз регуляторного впливу» і в окремих модулях розглядає мі складові аналізу регуляторного впливу та підготовки відповідних документів та процедур, які раїні вимагаються національним законодавством. Перший модуль присвячено питанням ідеології державного регулювання господарської діяльності, принципам, то забезпечують ефективність регулювання та її суспільну легітимність.

1228 (ІПСП)


^ 4. Соціальне партнерство

Г 56

4

Гнидюк Н. А. Інструмент європейського сусідства і партнерства та фінансова допомога Європейського Союзу : навчальний посібник / За ред. В. Ю. Стрельцова – К., 2010. – 192 с.

У посібнику представлено пріоритетні сфери надання фінансової допомоги країнам Європейської політики сусідства, процедури планування та розподілу коштів Інструменту європейського сусідства і партнерства, розглянуто можливість участі у програмах допомоги працівників органів державної влади різних рівнів, а також інших організацій, які, відповідно до законодавства Європейського Союзу, будуть прийнятними учасниками програм допомоги Співтовариств.

1230 (ІПСП)


7.2 Громада

П 41

7.2

Побірченко Н.С. Педагогічна і просвітницька діяльність українських Громад у другій половині XIX – на початку XX століття : У 2 кн. – К.: Наук, світ, 2000 – Кн. 1.: Київська громада. - 307 с.

В монографії досліджується педагогічна і просвітницька діяльність українських Громад в контексті суспільного руху Надніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.). Науково визначено і обґрунтовано джерела, засади, час заснування Громад, запропонована періодизація становлення і розвитку їхньої діяльності (визначено 5 етапів по роках), зібрано і систематизовано персональний склад членів Київ­ської Одеської, Полтавської, Чернігівської, Харківської та Петербурзької громад.

б/н (ІПСП)


^ 8. Менеджмент соціальної роботи

Б 40

8

Безпалько О.В. Соціальне проектування: навч.посіб. / О.В.Безпалько. – К., 2010. – 128 с.

У посібнику розглядаються питання понятійного апарату та процесу соціального проектування. У додатках подано різноманітні матеріали на допомогу студентам.

1192 (ІПСП)


^ 10. Сім’я як об’єкт соціальної роботи

Г65

10

Гончаров В. Л. Батько — особлива посада : роль батька в становленні осо­бистості / Гончаров В. — К.: Пік. Світ, 2010. —128 с.

Книжка Володимира Гончарова «Батько—особлива посада» — це спро­ба відвертої розмови про роль батька в родині, особливості підготовки хлоп­чиків та юнаків до сімейного життя, виховання дітей у неповних сім'ях та пра­вила поведінки дорослих при розлученні батьків.

1204 (ІПСП)

Д63

10

Докторович М. О. Неповна сім'я : Особливості робота соціального педагога / Ма­рина Докторович. — К.: Шк. Світ, 2010. — 128 с.

Марина Докторович у книжці «Неповна сім'я. Особливості роботи со­ціального педагога» розглядає важливу проблему сьогодення: вплив струк­турної деформації сім'ї на формування соціальної компетентності дитини. Зі сторінок видання читач дізнається про специфіку неповної сім'ї, особливості соціалізації дітей із таких сімей, знайде матеріали для н.енда дітьми та бать­ками з неповних сімей.

1203 (ІПСП)

К 48

10

Клещёва Е. А. Основы работы практического психолога с повторнобрачной семьей : метод. рекомендации для студентов специальностей 1-03 04 04-02 Практическая психология. Технология (обслуживающий труд) и 01 02-06 Дошкольное образование. Практическая психология / Е. А. Клещёва. — Барановичи : РИО БарГУ, 2010. — 44, [4] с.

Включают теоретический анализ исследований особенностей функционирования повторнобранных семей, детско-родительских отношений родных и неродных детей и родителей. В реко­мендации включена комплексная программа исследования взаимоотношений отца/отчима с детьми;

1249 (ІПСП)


^ 11. Демократія / Громадянське виховання

11

Підтримка демократії в Україні шляхом розвитку громадянського суспільства та соціальної мережевої роботи. – Чернівці – Фрайбург, 2010. – 240 с.

Документація до проекту з бінаціонального навчання студентів спеціальності «Соціальна робота і соціальна педагогіка» в Україні та Німеччині

б/н (ІПСП)

І – 98

11

Іщенко М. П., Гаман П. І., Іщенко О. М. Основи демократії: Навчально-методичний посібник для студентів і слухачів магістратури державної служби денної, заочної та екстернатної форм навчання (Друге видання, доповнене) /за ред. проф . Іщенка М. П. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 232 с.

б/н (ІПСП)


^ 12. Соціальний захист дитинства

С 76

12

Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні: Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. До 20-річчя ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини. – К., 2010. – 230 с.

1209 (ІПСП)

С 76

12

Забезпечення рівних можливостей та прав дітей в умовах зростання ризиків бідності населення. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2009 р. / М-во України в справах сім’ї, молоді та спорту, Держ. департамент з усиновлення та захисту прав дітей, Держ. ін-т розвитку сім’ї та молоді / А.Г.Зінченко, Т.Ф. Алєксєєнко, С.Ю.Аксьонова та ін. – К.: Бланк-Прес, 2010. – 152 с.

1210 (ІПСП)

П 29

12

Петрочко Ж. В. Дитина у складних життєвих обставинах: соціально-педагогічне забезпечення прав : монографія / Ж. В. Петрочко. – Рівне : видавець О. Зень, 2010. – 368 с.

У монографії розкрито теоретико-методологічні засади забезпечення прав дітей; окреслено концептуальні основи соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в Україні; охарактеризовано загальну технологію цього процесу на діяльнісно-професійному рівні; проаналізовано зміст, теоретико-методичне підґрунтя та досвід здійснення оцінки потреб дитини та її сім’ї; розкрито особливості соціально-педагогічно «о забезпечення прав дітей вразливих груп; описано специфіку підготовки фахівців до такої діяльності.

1215 (ІПСП)

Г 65

12

Гончаров В. С душой и серцем... – Луганск, 2010. – 326 с.

В книге собраны статьи, выступления и інтерв’ю В.Л. Гончарова. В них описаны формы и методы работы с подростками, педагогами, родителями.

1227 (ІПСП)


^ 12.1. Діти-сироти; діти, які позбавлені батьківського піклування

12.1

Гезалов А. Соленое детство – К., 2010. – 180 с.

б/н (ІПСП)


14. Особливості соціальної допомоги та реабілітації людей з особливими потребами

Ю -74

14

Юрків Я. І. Соціально-педагогічна робота з сім'ями розумово відсталих дітей : монографія / Я. І. Юрків ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка". - Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2010.-342 с.

У монографії розглядається розумова відсталість дітей як соціально-педагогічна проблема. Висвітлена організація соціально-педагогічної роботи з розумово відсталими дітьми та їхніми сім'ями в громаді. Представлені загальні технології соціально-педагогічної роботи з розумово відсталими дітьми та їхніми сім'ями.

1276 (ІПСП)


^ 15. Соціальна робота з безпритульними, особами без постійного місця проживання

К 17

15

Кальченко Л. В. Соціально-педагогічний захист бездоглядних дітей у притулках для дітей : [науково-методичний посібник] / Л. В. Кальченко ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». - Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. - 350 с.

У даному науково-методичному посібнику представлено основні теоретичні положення та методичні матеріали, що стосуються питань соціального захисту бездоглядних і безпритульних дітей у притулках, розкрито особливості та умови їх соціального захисту з педагогічних позицій. Підтвердженням висвітлених теоретико-методичних положень с опис досвіду впровадження у практику роботи притулків розроблених педагогічних умов соціального захисту бездоглядних дітей у вигляді соціально-педагогічної технології. Широко презентуються форми і методи соціального захисту бездоглядних дітей в умовах притулку: тренінги для вихователів та вихованців притулків, імітаційні ігри та корекційної-реабілітаційно-розвивальні вправи; діагностичні методики.

1277 (ІПСП)

15

Використання інтерактивних методів та мультфільмів у профілактиці ри­зикованої поведінки: методичний посібник для спеціалістів, які працюють з без­доглядними та безпритульними дітьми та підлітками / За ред. Т. В. Журавель - Авт. Кол.: Т. В. Журавель, Т. Л. Лях, О. М. Нікітіна. – К., 2010.- 168 с.

Методичний посібник стане у нагоді соціальним педагогам, соціальним праців­никам, психологам, вихователям, що здійснюють просвітницько-профілактичну роботу для попередження ризикованої щодо здоров’я поведінки з дітьми, які пе­ребувають у притулках для дітей та центрах соціально-психологічної реабілітації, а також відвідують центри денного перебування для бездоглядних та безпритульних дітей та молоді.

1267 (ІПСП)


18.1 Гендер

Г 34

18.1

Харченко С.Я., Харченко Л.Г., Гришак С.М., Болотська О.А. Гендерна соціалізація сучасної жіночої молоді : монографія. / С. Я. Харченко, Л. Г. Харченко, С. М. Гришак, О. А. Болотська ; Держ. Закл. «Луган. Нац. Ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. -318 с.

У монографії розглядаються проблеми тендерної соціалізації жіночої молоді в контексті соціально-педагогічної діяльності, здійснюваної соціальними педагогами та соціальними працівниками. Авторами висловлюються теоретичні основи та практичні аспекти проектування та реалізації соціально-педагогічних умов тендерної соціалізації жіночої молоді. Розглянуто з дидактичних позицій процес професіональної підготовки майбутніх спеціалістів соціальної сфери до реалізації ідеї тендерної рівності.

1224 (ІПСП)


^ 19. Девіантна поведінка

Ф-33

19

Федорченко Т. Є. Соціально-педагогічні засади профілактики девіантної поведінки школярів в умовах соціокультурного середовища: Монографія. – Черкаси: ЧП Чабаненко Ю.А., 2009. – 358 с.

У монографії представлені теоретико-методичні та практичні надбання профілактичної роботи із школярами на основі нових концептуальних підходів до виховання неповнолітніх в умовах соціокультурного середовища. Розкриті сутність та причини девіантної поведінки дітей і підлітків у сучасних умовах. Визначено сутність важковиховуваності як основної передумови відхилень у поведінці школярів. Означені найгостріші проблеми сьогодення – стан здоров’я неповнолітніх, правопорушення, дитяча бездоглядність та насильство щодо дітей. Окреслено шляхи профілактики девіантної поведінки на основі гуманізації сучасної школи. Розкриті форми і методи здоров’язберігаючого навчання і виховання, попередження і подолання насильства щодо неповнолітніх. Вказано на важливість взаємодії школи, сім’ї та правоохоронних органів.

1198 (ІПСП)

О – 65

19

Оржеховська В.М., Федорченко Т.Є. Профілактика девіантної поведінки неповнолітніх. Навчальний посібник. – Черкаси. – Вид. Чабаненко Ю., 2008. – 376 с.

У навчальному посібнику представлені теоретико-методичні та практичні надбання профілактичної роботи з учнями на основі нових концептуальних підходів до виховання неповнолітніх в умовах нової соціокультурної реальності. Розкриті сутність та причини девіантної поведінки дітей і підлітків у сучасних умовах. Визначено сутність важковиховуваності як основної передумови відхилень у поведінці школярів. Означені найгостріші проблеми сьогодення – стан здоров’я неповнолітніх, дитяча бездоглядність та насильство щодо дітей. Окреслено шляхи профілактики девіантної поведінки на основі гуманізації сучасної школи. Розкриті форми і методи здоров’язберігаючого навчання і виховання, попередження і подолання насильства щодо неповнолітніх. Вказано на важливість взаємодії школи і правоохоронних органів.

1255 (ІПСП)

Ф-33

19

Федорченко Т. Є. Профілактика девіантної поведінки школярів в умовах соціокультурного середовища: соціально-педагогічний аспект: Монографія. – Черкаси: ФОП Чабаненко Ю.А., 2011. – 492 с.

У монографії представлені теоретико-методичні та практичні надбання профілактичної роботи із школярами на основі нових концептуальних підходів до соціально-недагогічної діяльності неповнолітніх в умовах соціокультурного середовища. Розкриті причини девіантної поведінки учнів у сучасних умовах. Визначено сутність факторів ризику як основної передумови відхилень у поведінці школярів. Означені найгостріші проблеми сьогодення – стан здоров’я неповнолітніх, негативні прояви у поведінці, дитяча бездоглядність та насильство серед дітей, нескоординованість дій суб’єктів профілактики. Окреслено шляхи профілактики девіантної поведінки на основі гуманізації сучасної школи. Визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено соціально-педагогічні умови профілактики девіантної поведінки школярів в умовах соціокультурного середовища. Вказано на важливість взаємодії загальноосвітніх закладів, сім’ї та правоохоронних органів.

1198 (ІПСП)


19.2.3 Тютюнопаління

Г 54

19.2.3

Глобальне опитування дорослих щодо вживання тютюну (GATS): звіт за результатами дослідження Україна 2010 – К., 2010. – 160 с.

б/н (ІПСП)

Б 88

19.2.3

Брошура: Мамо, не кури, я задихаюсь!

б/н (ІПСП)

Б 88

19.2.3

Брошура: «Як продають смерть...»

б/н (ІПСП)

Б 88

19.2.3

Брошура: «Маніфест проти куріння»

б/н (ІПСП)


^ 19.2.4. Суїцидальна поведінка

Р 49

19.2.4

Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / В. Рибалка. — К.: Шк. Світ, 2009. —128 с.

Робота присвячена методичним питанням виявлення і профілактики суїцидальних тенденцій в учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Викладено сучасні наукові дані щодо проблеми запобігання самогубств в учнівської молоді. Висвітлено соціально-психологічні, індивідуально-психологічні та особистісні передумови виникнення суїцидальних тенденцій, підходи, принципи, методи і прийоми психо- діагностичноїта психопрофілактичної н.енда потенційними суїцидентами, практичний досвід роботи в цьому напрямку автора з учнями, що забезпечує збереження найціннішого, що є у молодої людини — її життя.

1205 (ІПСП)


19.2.6 Правопорушення

В-42

19.2.6

Відновне правосуддя в Україні. Щоквартальний бюлетень. 1-4 (15)/2010 – К.: Український центр „Порозуміння”, 2010. – 96 с.

б/н (ІПСП)

П 41

19.2.6

Побудова безпечної громади: попередження правопорушень серед дітей та молоді: дорожна карта – БО «Український центр Порозуміння», 2010. – 22 с.

б/н (ІПСП)

С 69

19.2.6

Гірник А.М., Горова А.О., Дума Л.П. та н.. Соціальна робота і програми відновного правосуддя: теорія і практика. Посібник для викладачів. – К., 2009. – 188 с.

Посібник має на меті надати викладачам курсу методичні матеріали для роботи із слухачами, а саме – окреслити коло основних теоретичних питань у сфері взаємодії соціальної роботи й відновного правосуддя, запропонувати вправи й техніки для практичного опанування навичок застосування відновних практик.

1211 (ІПСП)

С 69

19.2.6

Становлення відновного правосуддя у світі та Україні. Роль прокуратури у відновному правосудді. Матеріали конференції, 4-5 грудня 2007 р. – К., 2007. – 108 с.

б/н (ІПСП)

С83

19.2.6

Головатий В., Горова А., Коваль Р., Синюшко М., Семчишин О., Шидловська Л. Стратегії забезпечення життєздатності відновних практик: механізм співпраці правової системи та громади заради суспіль­ної безпеки. Посібник. — К.: Видавець Захаренко В. О., 2009. — 224 с.

Посібник присвячено висвітленню відновних практик, їх застосуванню у громадах для розв'язання конфліктів, вирішення проблем та формування безпечного середовища. У виданні докладно описані основні аспекти забезпечення життєздатності відновних практик у громадах шляхом створення та функціонування Центру відновних практик. Зокрема, описано організаційну структуру Центру та систему його партнерських стосунків з муніципальними органами влади, правовою системою та іншими соціальними агенціями громади. Значну увагу також приділено питанням фінансової стабільності відновних практик у громаді та інформаційної взаємодії. Матеріали посібника укладено з використанням досвіду діяльності Центрів відновного правосуддя в громадах України.

1201 (ІПСП)

Л 86

19.2.6

Луценко Ю. А. Діти-правопорушники: що робити? / Юрій Луценко. — К.: Шк. Світ, 2010. — 128 с.

У посібнику представлено бачення автора проблеми дитячої злочинності, причин формування девіантної і делінквентної поведінки, організацію взає­модії фахівців із дітьми, які опинилися у контакті/конфлікті із законом.

На розгляд фахівців по роботі з девіантними і делінквентними дітьми представлено інноваційний практичний інструментарій щодо забезпечення їх психолого-педагогічного супроводу в процесі перевиховання.

б/н (ІПСП)

Д 74

19.2.6

Дрижак B.B. Пенітенціарна педагогіка: навчальний посібник / Чернігівський юридичний коледж Державного департаменту України з питань виконання покарань. – Чернігів, 2009. – 270 с.

У навчальному посібнику викладено зміст курсу «Пенітенціарна педагогіка». Навчальний посібник розкриває сутність основних категорій пенітенціарної педагогіки, включає матеріали пов’язані з історичними етапами її розвитку, обґрунтовує засоби виправлення та ін. тенденції засуджених, принципи та закономірності педагогічного процесу в установах кримінально-виконавчої служби , форми та напрями соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі. Адресований курсантам та слухачам Чернігівського юридичного коледжу Державного департаменту України з питань виконання покарань як єдиного базового навчального закладу Державної кримінально-виконавчої служби України, студентам юридичних факультетів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які вивчають дану дисципліну, фахівцям, які цікавляться питаннями виправлення та ресоціапізацієї засуджених.

б/н (ІПСП)

Ч 34

19.2.6

Чебоненко С.О., Дрижак В.В., Новак В.І. Понітенціарна педагогіка та соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі. – Чернігів, 2006. – 124 с.

Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі передбачає діяльність персоналу установ виконання покарань та інших соціальних інституцій для досягнення мети покарання – виправлення і н.ендацииції засуджених.

В навчальному посібнику розглянуто порядок організації та проведення заходів спрямованих на моральне, правове, трудове, естетичне, фізичне, санітарно-гігієнічне виховання із застосуванням індивідуальних, групових і масових форм впливу на засуджених до позбавлення волі на основі психолого-педагогічних принципів і методів соціально-виховної роботи.

б/н (ІПСП)

Р 36

19.2.6

Иво Эртсен, Роберт Маккєй, Криста Пеликан, Джолиен Виллемсенс, Мартин Райт Реконструкция связей в сообществе – медиация и восстановительное правосудие в Европе. – Пер. с англ. – К.: Издатель Захаренко В.А., 2008. – 184 с.

Руководство Реконструкция связей в сообществе – излагает основные черты восстановитель­ного правосудия, включая различные модели и результаты исследований, и предлагает руко­водящие принципы для создания таких программ, а также определяет возможные проблемы и то, как их можно преодолеть. Руководство рассчитано на широкий круг читателей и несет в себе необходимую информацию, как для тех, кто планирует внедрять восстановительное пра­восудие, особенно в странах Центральной и Восточной Европы, так и для тех, кто интересуется вопросами права, теорией и практикой альтернативных способов разрешения конфликтов и споров, вопросами прав человека и пр. Для стран, в которых восстановительное правосудие уже получило свое развитие, оно предлагает возможность провести обзор практики в свете опыта и результатов исследований в других государствах.

1229 (ІПСП)

П 61

19.2.6

Безпальча Р. Ф. Форми та методи допомоги жінкам в ув’язнені та після виходу з місць позбавлення волі. – К., 2005. – 100 с.

Цей посібник створено та видано в рамках проекту «Шляхи до реформування пенітенціарної системи та захисту прав ув’язнених жінок» за фінансової підтримки міжнародного фонду «Відродження».

б/н (ІПСП)

А 61

19.2.6

Амджадін Л., Гончарук О. Суспільні практики та законодавство у сфері правопорушень неповнолітніх — К.: «К.І.С», 2011. — 184 с.

Монографія ґрунтується на результатах комплексної експертної оцінки чинних в Україні практик протидії дитячим правопорушенням, нормативно-правової бази, підзаконних актів та оцінки їхньої відповідності міжнародним нормам і стандартам, стосовно захисту прав дітей у системах правоохоронних органів і ювенальної юстиції. Матеріали монографії дають змогу не лише від­повісти на загальні питання щодо суспільних практик поводження з дітьми, які здійснили правопорушення, але й на основі їх порівняння дослідити складні й досить закриті сфери суспільного життя: відповідність наявних практик між­народним нормам і стандартам у сфері захисту прав дітей.

1270 (ІПСП)


^ 19.2.7 Профілактика ВІЛ/СНІДу та ХПСШ

З – 46

19.2.6

Здоровый бюджет. Практика финансового менеджмента для украинских ВИЧ-сервисных организаций. – К., 2009. – 188 с.

1226 (ІПСП)

Ф 79

19.2.7

Формування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу: особливості підготовки волонтерів / Гусак Н., Дмитришина Н., Довбах Г., Жарук І., Зінченко А., Матіяш О., Назарук В., Панфілова О., Романова Н. — К.: МВФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні», 2011. — 128 с.

Публікація підготовлена та видана в рамках програми «Підтримка профілактики ВІЛ та СНІД, лікування й догляд для найбільш уразливих груп населення в Україні», підтриманої Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Думки, викладені вданій публікації, належать виключно авторам і можуть не співпадати з думкою Глобаль­ного фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією не брав участі в погодженні та затвердженні як безпосередньо матеріалу, так і можливих висновків, які випливають з нього.

1272 (ІПСП)


19.2.8 Насильство

Н 83

19.2.8

Нормативно-правова база щодо попередження насильства в сім’ї. Виявлення жертв насильства та осіб, які його вчиняють – К., 2010. – 60 с.

1231 (ІПСП)


^ 19.3 Здоровий спосіб життя

19.3

Материалы международного форума «Здоровый образ жизни – основы гармонично развитого поколения» - Ташкент, 2010. – 381 с.

1191 (ІПСП)

Л 72

19.3

Лозинський В. С. Учіться бути здоровими. – 2-ге вид., доп. та перероб. – К: Київський міський Центр здоров'я, 2004. – 160 с.

У книзі розглянуто результати досліджень провідних фа­хівців із иемедикаментозних методів оздоровлення. Викорис­товуючи подані дані про рухову активність, раціональне харчу­вання, загартовування, психофізіобіоенергетичну саморегуляцію можна відновити втрачене здоров'я, зберегти молодість, красу, силу, досягти активного довголіття, позбутися багатьох хвороб і чинників ризику.

б/н (ІПСП)

М 75

19.3

МОЛОДЬ за здоровий спосіб життя; щоріч. Доп. Президенту України, Верхов. Раді України, Каб. Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2009 р.) / М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Держ. ін.-т розв. Сім’ї та молоді; [редкол.: Н. Ф. Романова (голова) та ін..].- К.: СПД Крячун Ю. В., 2010,- 156 с.

Доповідь розроблена на виконання Декларації Верховної Ради України від 15.12.1992 № 2859- XII «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» та відповідно до Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки

1219 (ІПСП)

Т 32

19.3

  1   2   3   4   5

Схожі:

Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за березень – травень 2011 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за вересень-листопад 2011 року
Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник: Навч посіб. К.: Кара­вела, 2012. 328 с
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за березень – травень 2011 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року
Аналіз регуляторного впливу: Навчальний посібник / Д. В. Ляпін. О. В. Літвінов, Л. Г. Хоменко. Львів: зукц, 2008. 148 с
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за березень – травень 2011 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2011 – лютий 2012 року
Социальный заказ как инструмент социальной политики. Мн.: Представительство оон/проон в Республике Беларусь, 2009. 64 с
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за березень – травень 2011 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року
Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. Центр учбової літератури, 2008. – 336 с
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за березень – травень 2011 року iconЗвіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік
«соціальна педагогіка», «практична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», а також з метою...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за березень – травень 2011 року iconПротокол №19 засідання обласної Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо
Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо від 25 листопада 2011 року
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за березень – травень 2011 року iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, начальникам відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за березень – травень 2011 року iconГрафік роботи кабінету психологічного консультування Інституту розвитку дитини на березень-квітень 2014 р
Падалка Роман Григорович – викладач кафедри психології і педагогіки Інституту педагогіки і психології
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за березень – травень 2011 року iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрації, начальникам відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за березень – травень 2011 року iconПро результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрацій, начальнику відділу гуманітарної політики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи