Довідкові видання(енциклопедії, словники, довідники) icon

Довідкові видання(енциклопедії, словники, довідники)
Скачати 12.12 Mb.
НазваДовідкові видання(енциклопедії, словники, довідники)
Сторінка1/156
Дата21.09.2012
Розмір12.12 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   156

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

КОЖЕН КВАРТАЛ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ТЕМАТИЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ОНОВЛЮЄТЬ.

СЛІДКУЙТЕ ЗА НОВИНКАМИ.

З ПОВАГОЮ, СПІВРОБІТНИКИ НМЦ


Тематичний список літератури Ресурсного центру

Інституту психології та соціальної педагогіки

Київського університету імені Бориса Грінченка


  1. Довідкові видання(енциклопедії, словники, довідники).

1.1 Філософія
Н-72
1.1

Новейший философский словарь. –2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Интер-прессервис; Книжный Дом, 2001. – 1280 с.

1763

Ф-56

1.1

Філософський словник соціальних термінів / Під ред. В. Крисаченко. – Х.: Корвін, 2002. – 672 с.

Словник є віддзеркаленням нашого часу – з його потребами, запитами і його визначеністю щодо основних суспільних і теоретичних цінностей. Цінність словника – підсумування й узагальнення досягнень соціальної філософії, підготовка основи для подальших досліджень усього сучасного суспільствознавства.

2011

Ф-56

1.1

Філософський енциклопедичний словник / Гол. ред. В. І. Шинкарук; Національна академія наук України Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.

В словнику представлені основні філософські напрями, категорії, поняття філософських дисциплін.

3895


1.2 Соціальна робота

А-72

1.2

Антология социальной работы: В 5-и т. Т.2.Феноменология социальной патологии. /Сост. М.В.Фирсов. - М.: Сварогъ- НВФ СПТ,1995. – 400 с.

545

А-72


1.2

Антология социальной работы: В 5-и т. Т.3.Социальная политика и законодательство в социальной работе./ Сост. М.В.Фирсов.- М.: Сварогъ-НВФ СПТ,1995. – 544 с.

544

Г-52

1.2

Глосарій із трудового права та соціально-трудових відносин (з посиланням на досвід Європейського Союзу) / Перекл. з англ. С.М. Тімакова; За ред. Джанні Арріго та Джузеппе Васале. – К.: ВД „Стилос”, 2006. – 431 с.

4254

Г-61

1.2

Головатий М. Ф., Панасюк М.Б. Соціальна пролітика і соціальна робота: Термін.- понят. слов. – К.: МАУП, 2005. – 560 с.

4243

Д-36

1.2

Державна молодіжна політика в Україні: Словник термінів нормативно-правових актів — 2-ге вид., доп. та перероб. / Автор-упор. Є.І. Бородін. — Дніпропетровськ: Герда, 2003. – 345 с.

Словник - перша спроба систематизувати терміни, що вжинаються в законодавчих та нормативних актах України з питань соціального становлення та розпитку молоді. В ньому міститься понад 500 визначень, необхідних для впровадження та вивчення державної молодіжної політики.

3986

Р-76

1.2

Российская энциклопедия социальной работы: В 2-х т. Т.2. / Под. ред. А.М.Панова, Е.И.Холостовой; Академия проблем социальной работы Международной Академии информатизации; Институт социальной работы. - М.: Институт социальной работы,1997. – 406 с.

242

С-30

1.2

Семигіна Т.В. Словник із соціальної політики. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська Академія”, 2005. – 253 с.

У словнику розкривається зміст ключових термінів і понять соціальної політики. Видання інкорпорує поняття з права, політології, соціології, економіки, соціальної роботи та соціальної педагогіки.

3781

С-48

1.2

Словарь справочник по социальной работе. / Под ред.Е.И.Холостовой.- М.: Юрист, 2000. – 424 с.

243

С-48

1.2

Словник - довідник для соц. працівників та соціальних педагогів / За заг. ред. А.Й. Капської, І.М.Пінчук, С.В.Товстоухової. - К.: УДЦССМ, 2000.- 260 с.

138

С 48

1.2.

Словник-довдник для соціальних педагогів та соціальних працівників/ За заг. ред. А.Й. Капської, І. М. Пінчук, С.В. Толстоухової. – К., 2000. – 260 с.

Словник-довідник є своєрідним посібником і призначається для соціальних працівників і соціальних педагогів, які працюють у різних сферах, з дітьми та молоддю.

б/н (ІПСП)

С-69

1.2

Социальная работа и здравоохранение: 200 основных терминов по-английски и по-русски: Словарь – справочник / Под общ. ред. Н.С.Григорьевой.- М.: Альфа-Принт,1996. – 50 с.

222

С-69


1.2

Социальная работа: Словарь-справочник / Под ред.В.И.Филоненко; Сост.: Е.П. Агапов, В.И. Акопов, В.Д. Альперович и др.- М.: “Контур”,1998.- 480 с.

446

С-69


1.2

Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник / Авт. кол. В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.А. Башкірєв. – К.: ДЦССМ, 2002. – 536 с.

Словник дає стисле тлумачення близько 1000 термінів, які широко вживаються у соціальній роботі. Вони враховують сучасні надбання вітчизняного і світового досвіду в цій галузі наукових знань і професійної діяльності.

2508

С-69


1.2

Соціальна робота / соціальна педагогіка: Понятійно-термінологічний словник / Під заг. ред. І.Д. Звєрєвой. – К.: Етносфера, 1994. – 119 с.

134

С-69


1.2

Соціальна педагогіка: словник-довідник / За заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. – Вінниця: Планер – 2009. -542 с.

Словник-довідник містить основні поняття і терміни, які розкривають сутність і зміст теорії та практики соціальної педагогіки як інтегрованої галузі знань у трьох її парадигмах: науковій, освітній, практичній.

984(ІПСП)

Т 58

1.2

Топчий Л.В. Отечественные исследователи проблем социальной работы (словарь персоналий). – Москва, 2006. – 92 с.

917(ІПСП)

Э-68

1.2

Энциклопедия социальной работы: В3-х т. Т.1. - М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1993. – 480 с.

1

1.3 Соціологія


Б-72

1.3

Большой толковый социологический словарь: В 2-х т. Т.1 (А-О): Пер. с англ. – М.: Вече, АСТ, 2001. – 544с

2258

Б-72

1.3

Большой толковый социологический словарь: В 2-х т. Т.2 (П-Я): Пер. с англ. – М.: Вече, АСТ, 2001. – 528с.

2259

К-78

1.3

Краткий словарь по социологии / Авт.-сост. П.Д. Павленок. - М.: Инфра-М, 2000. – 272 с.

2487

Л-81

1.3

Лоусон Т., Гэррод Д. Социология. А-Я: Словарь – справочник / Пер. с англ. К.С.Ткаченко. – М.: ФАИР- ПРЕСС, 2000. – 608 с.

Словарь-справочник представляет собой пособие с алфавитным порядком расположения статей, что максимально облегчает его практическое применение.

1223

С-69

1.3

Социологический энциклопедический словарь / Ред.-коорд. Г.В.Осипов. – М.: Изд-во НОРМА, 2000. – 488 с.

1301

С-69

1.3

Соціологія: короткий енциклопедичний словник / Уклад. В.І. Волович, В.І. Тарасенко, М.В. Захарченко та ін. – К.: Укр.. Центр духовн. культури, 1998. – 736 с.

1401

С-69

1.3

Соціологія: терміни, поняття, персоналії: Навчальний словник-довідник / Уклад. В.М. Піча, Ю.В.Піча, Н.М.Хома та ін.; За заг. ред. В.М.Пічі. – К.: Каравела, Львів: Новий Світ-2000, 2002. – 480 с.

1338

С-69

1.3

Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – 1312 с.

Энциклопедия «Социология» включает в себя около 1300 аналитических статей, посвященных теории и истории социологии, а также новейшим методам сбора и анализа социологических данных.

3518

Т-77

1.3

Труд и социальное развитие: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 266 с.

Словарь содержит свыше 1600 терминов и понятий по современным вопросам труда и занятости, социального обеспечения, управления персоналом и международным аспектам в развитии.

2384

Ф-43

1.3

Ферреоль Ж.. Социология: Терминологический словарь.– 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 160 с.

В данном словаре представлены основные термины и понятия социологии, как классические, так и те, чье появление было обусловлено требованием современности.

2992

Щ-61

1.3

Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 264с.

В словаре рассматриваются основные понятия и подходы в современной теории организации. Основное внимание сосредоточено на малоизвестных в отечественной литературе социальных теориях.

1282

1.4 Психологія


Б-79

1.4

Большой толковый психологический словарь: Пер. с англ. / Ребер Артур. Т.1-2. – М.: Вече, АСТ, 2000.

1095; 1119

Б-79

1.4

Большой психологический словарь / Б. Мешеряков, В. Зинченко. - СПб.: прайм- ЕВРОЗНАК, 2003. – 672 с.

В книге более 1600 статей и более 160 отечественных авторов. Объем словаря по сравнению с предыдущими изданиями вырос вдвое.

2740

Б-91

1.4

Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь – справочник по психодиагностике. – 2-е изд., доп. и перераб.- СПб.: Питер, 2001. – 528 с.

Предлагаемое руководство содержит в себе наиболее полный обзор всех существующих и используемых профессиональными психологами психодиагностических методик.

1238; 3267

В-42

1.4

Видатні психологи: біографічний довідник/ Упоряд. Т.Шаповал. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2005. – 120 с. – (Б-ка «Шкіл. світу»).

726

Е-63

1.4

Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Энциклопедия.- М.: ПРИОР, 2002. – 560 с.

1640

К-64

1.4

Конюхов Н.И. Словарь-справочник по психологии.- М., 1996. – 160 с.

534

К-77

1.4

Крайніков Е.В. Психологія розвитку: Словник-довідник. – К.: Арістей, 2004. – 260 с.

Словник присвячений проблемам психології розвитку людини. У ньому викладено класичні та сучасні теорії, що пояснюють феномен психічного розвитку в онтогенезі, результати найсучасніших досліджень у галузі психології розвитку; охоплені усі вагомі персоналії та школи, що займалися відповідною тематикою.

3512

К-85

1.4

Крысько В.Г. Словарь – справочник по социальной психологии. – СПб.: Питер, 2003. – 416 с.

Словарь является свого рода систематизированным обобщением знаний о социально-психологических феноменах.

3344

Л-42

1.4

Лейбин В.М. Словарь – справочник по психоанализу. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с .

2419

Н-50


1.4

Немов Р.С. Психология: Словарь- справочник: В 2ч Ч.1. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 304 с.

Словарь- справочник содержит 1500 определений-терминов по различным отраслям психологической науки: общей психологии, психофизиологии, возрастной психологии.

2609

Н-50

1.4

Немов Р.С. Психология: Словарь- справочник: В 2ч. Ч.2. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 352с.

Словарь- справочник содержит 1500 определений-терминов по различным отраслям психологической науки: общей психологии, психофизиологии, возрастной психологии.

1195

П 61

1.4

Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. - К.: Кара­вела, 2012. - 328 с.

У посібнику розкриваються основні поняття загальної, вікової, пе­дагогічної і соціальної психології, представлено імена найвідоміших зарубіжних і українських психологів.

1316 (ІПСП)

П-86

1.4

Психологія особистості: Словник-довідник / За ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. – К.: Рута, 2001.- 320 с.

Словник-довідник дає можливість ознайомитися з історичним і сучасним станом однієї з найперспективніших галузей психології – психології особистості.

1130

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   156

Схожі:

Довідкові видання(енциклопедії, словники, довідники) iconПрограма фахових вступних випробувань сучасна українська мова
Лексика української мови з погляду її походження. Етимологічні словники. Словники іншомовних слів
Довідкові видання(енциклопедії, словники, довідники) iconМиколаїв 2011 Довідники, підручники, навчальні посібники та методичні вказівки
Справочное руководство по химии: для студентов нехимических специальностей / А. И. Артеменко, В. А. Малеванный, И. В. Тикунова. –...
Довідкові видання(енциклопедії, словники, довідники) iconІнформація про видання повинна включати наступні елементи: Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, номер). Кількість поданих статей. Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації
...
Довідкові видання(енциклопедії, словники, довідники) iconПовідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
Найменування предмета закупівлі: Видання періодичні Код 22. 13. 1 (Лот №1: Періодичні видання України, Лот №2: Періодичні видання...
Довідкові видання(енциклопедії, словники, довідники) iconМиколаїв 2011 Навчальні посібники, підручники, словники
Англо-русский морской словарь сокращений / редкол.: И. А. Деева, О. С. Каплун. – О. : Негоциант, 1999. – 305 с
Довідкові видання(енциклопедії, словники, довідники) iconВ74 Информация в процессе управления //Вопросы здравоохранения Донбасса. Донецк,2005. С. 19-21
Тлумачний та російсько-український словники з судової медицини. Донецьк, 1999. 294 с
Довідкові видання(енциклопедії, словники, довідники) iconКонтроль якості навчального видання
Рукопис заплановано до видання кафедрою
Довідкові видання(енциклопедії, словники, довідники) iconКонтроль якості навчального видання
Рукопис заплановано до видання кафедрою
Довідкові видання(енциклопедії, словники, довідники) iconКонтроль якості навчального видання
Рукопис заплановано до видання кафедрою
Довідкові видання(енциклопедії, словники, довідники) iconІнформація про видання Назва видання issn (електронний варіант) (якщо є) issn ( друкований варіант) (якщо є) Відповідальний редактор
Надіслати три його номери (спочатку надсилається поточний номер видання, а потім два наступних (одразу після їх опублікування) та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи