Методичні вказівки до написання магістерських робіт для студентів спеціальності 010105 \"Соціальна педагогіка \" icon

Методичні вказівки до написання магістерських робіт для студентів спеціальності 010105 "Соціальна педагогіка "
Скачати 425.09 Kb.
НазваМетодичні вказівки до написання магістерських робіт для студентів спеціальності 010105 "Соціальна педагогіка "
Сторінка1/3
Дата13.09.2012
Розмір425.09 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3Київський міський педагогічний університет

ім. Б.Д. Грінченка

Інститут психології і соціальної педагогіки


Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти  Методичні вказівки

до написання магістерських робіт
для студентів спеціальності 8.010105 “Соціальна педагогіка ”


  Київ – 2009

  Методичні вказівки до написання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 8.010105 “Соціальна педагогіка ”


  Рецензенти: докт. пед. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання АПН України Звєрєва І.Д.;

  канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри проблем керування та соціальної педагогіки Запорізького національного університету Заверико Н.В.Укладачі: докт. пед. наук. доцент, директор Інституту психології

та соціальної педагогіки КМПУ ім. Б.Д. Грінченка Безпалько О.В., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Веретенко Т.Г.Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти 20 листопада 2008 р., протокол №3.

ЗМІСТ
ВСТУП
4

1. ^ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, СТРУКТУРИ ТА ОБСЯГУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


6

2.ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


17

3. ^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ19

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


37


ВСТУПДо сучасного спеціаліста суспільство висуває ряд вимог, серед яких важливе місце посідає наявність у випускників вищого навчального закладу розвинутих гносеологічних здібностей, вмінь самостійно здобувати знання із різноманітних джерел, аналізувати та систематизувати отриману інформацію, давати їй оцінку, планувати і організовувати дослідно-експериментальну роботу.

Магістерська робота - це самостійне соціально-педагогічне дослідження, яке є органічною складовою навчального процесу і засобом перевірки всебічної готовності магістранта до власного наукового пошуку, вона відбиває цілісну структуру соціально-педагогічного наукового пошуку, розкриває сутність процесів соціально-педагогічної практики.

Задля вироблення у магістрантів дослідницьких умінь, а також з метою узагальнення, систематизації, поглиблення знань з соціально-гуманітарних дисциплін навчальним планом передбачено підготовку, написання та захист кожним магістрантом науково-дослідницької магістерської роботи. Виконання магістерської роботи має на меті – сформувати у магістрантів інтерес до наукового дослідження, поглибити й поширити теоретичні знання, опанувати вміння творчо застосовувати теоретичні знання, критично їх оцінювати, самостійно здобувати дослідним шляхом нові знання, збагачувати ними теорію та практику соціально-педагогічної діяльності. Обов'язковою умовою підготовки магістерської роботи є чітке уявлення автора про сучасний рівень наукових досягнень у теорії та практиці соціальної педагогіки і перспектив її розвитку. На основі цього магістрантом мають бути сформульовані власні соціально-педагогічні положення, дієздатність яких він надалі перевіряє в процесі дослідно-експериментальної роботи. Магістерська робота повинна узагальнювати хоч і невеликий, але самостійний науковий пошук виконавця, а не констатувати загальновідомі істини.


Магістерська робота – важлива форма підготовки й підсумкової атестації студента за освітньо-професійною програмами. За змістом і формою магістерська робота дає підстави для оцінки рівня спеціальної підготовки магістранта, про його соціально-педагогічну зрілість як викладача і дослідника. Магістерська робота повинна бути виконана на основі ґрунтовного теоретичного та експериментального дослідження, та може слугувати основою для подальшої наукової роботи.

Виконується магістерська робота під керівництвом досвідченого викладача, що має науковий ступінь і наукове звання, які вказують на його певний власний досвід наукової роботи. Педагогічне керівництво таким видом самостійної роботи з боку викладача носить переважно консультативно-рекомендаційний характер, що дозволяє магістранту повною мірою виявити ініціативність і самостійність.

Захистом магістерської роботи перед Державною екзаменаційною комісією завершується курс навчання за обраною спеціальністю. Якістю змісту та захисту визначається рівень підготовленості, ступінь придатності випускника до професійної діяльності.
Виконання магістерської роботи передбачає:

 • поглиблення, систематизацію та закріплення отриманих за час навчання теоретичних знань студента;

 • виявлення його здатності обрати і проаналізувати наукову або практичну соціально-педагогічну проблему, зробити теоретичні висновки й узагальнення, застосувати знання для вирішення конкретних наукових, соціально-педагогічних завдань, обґрунтувати конкретні рекомендації;

 • розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою емпіричного дослідження;

 • визначення рівня підготовленості випускника до самостійної соціально-педагогічної діяльності, творчого розв'язання соціально-педагогічних проблем.^ 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, СТРУКТУРИ ТА ОБСЯГУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Змістом магістерської роботи є розкриття сутності соціально-педагогічної проблеми або проблемного питання, ступеня їх наукової розробки і реального стану на практиці. Соціально-педагогічна проблема повинна бути висвітлена на основі наукового вивчення фактів, проведення емпіричного дослідження, ґрунтовного, всебічного аналізу, теоретичного обґрунтування висновків. Автору слід неодмінно відобразити свою позицію, своє бачення шляхів її розв'язання.


Структура магістерської роботи: • титульний аркуш (на якому зазначається тема роботи);

 • зміст роботи;

 • вступ;

 • І розділ - теоретичний (його підрозділи);

 • висновки до І розділу;

 • II розділ - експериментальний (його підрозділи);

 • висновки до ІІ розділу;

 • загальні висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки.


Підготовка магістерської роботи тривала в часі і відбувається щонайменше протягом одного навчального року.

Обсяг основного тексту магістерської роботи – 60 – 80 с.

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, який містить найменування вищого навчального закладу, інституту, де виконана робота;

 • назву роботи - назва роботи повинна відповідати обраній спеціальності та суті наукової соціально-педагогічної проблеми, вказувати на мету дослідження і його завершеність;

 • статус автора, прізвище, ім'я, по батькові;

 • науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника;

 • місто та рік.

Зміст подають безпосередньо після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки. До змісту включають структурні елементи роботи у такому порядку: вступ; послідовно перелічені найменування всіх розділів, підрозділів і пунктів роботи (якщо вони мають заголовок); висновки; список використаних джерел; додатки, а, також номери сторінок, які містять початок відповідного матеріалу.

Зміст висвітлює план магістерської роботи з конкретно вказаними сторінками


Міністерство освіти та науки України

Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка інститут психології і соціальної педагогіки


^ ДИПЛОМНА РОБОТА

Адаптація першокласників

до умов середнього загальноосвітнього навчального закладу

засобами ігрової діяльності


студентки V курсу

групи СПм-1/08-1.0д

Іванової Наталії Сергіївни

науковий керівник

доцент, кандидат педагогічних наук

Вайнола Ренате Хейкіївна


КИЇВ 2008


3MICT

ВСТУП………………………………………………………………………………. 3

^ РОЗДІЛ I. АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО УМОВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

 1. Соціальна адаптація в системі соціалізації особистості …………………………….7

 2. Особливості дезадаптаці учнів загальноосвітнього навчального
  закладу ………………………………………………………………………………..18

 3. Психолого-педагогічні особливості адаптації першокласників до умов загальноосвітнього навчального закладу …………………………………………….22

ВИСНОВКИ ДО I РОЗДІЛУ…. ………….. ………………………………………38

^ РОЗДІЛ П. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІНІ ЗАСОБИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКА ДО УМОВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Іrpoвi технології як зaciб адаптації до умов загальноосвітнього навчального закладу……………….................................................................................................40

2.2.Форми та методи дослідження проблеми адаптації першокласників ............ 67

2.3.Ефективність застосування методу гри, як засобу підвищення рівня адаптації першокласників до умов загальноосвітнього навчального закладу……………………………………………............................. 73

ВИСНОВКИ ДО II РОЗДІЛУ …………………………………....79

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.....……………………………………………………...81

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………...87

ДОДАТКИ……………………………………………………………………...96


^ Вимоги до організації навчальної діяльності магістранта та змісту магістерської роботи.


В процесі підготовки та написання магістерської роботи магістрант послідовно проходить наступні етапи:

- підготовки,

- виконання,

- завершення ,

- захисту магістерської роботи.

Алгоритм написання магістерської роботи складається з:

 1. Ознайомлення із орієнтовною тематикою магістерських робіт.

 2. Консультації з керівником і соціально-педагогічної проблеми, яка буде досліджуватися.

 3. Чітке визначення теми магістерської роботи.

 1. Складання бібліографічного списку наявних літературних джерел з обраної тематики.

 2. Первинне опрацювання літератури і підбір тієї, яка найбільше відповідає проблемі.

 3. Повторне опрацювання відібраної літератури, фіксування необхідної інформації.

 4. Вибір методів соціально-педагогічного дослідження і розробка програми наукового пошуку відповідно до теми магістерської роботи.

 5. Складання плану магістерської роботи.

 1. Розробка науково-категоріального апарату: об'єкта, предмета, мети, припущення, завдань дослідження, як орієнтирів пошукової роботи.

 2. Здійснення літературного огляду і подання його в теоретичній частині магістерської роботи.

 1. Проведення емпіричного дослідження за розробленою методикою.

 2. Аналіз результатів, отриманих під час дослідження, і представлення їх у дослідницький частині роботи.

 3. Формулювання висновків роботи відповідно до поставлених завдань.

15. Оформлення магістерської роботи відповідно вимог.

16. Подання роботи на рецензування.

17. Проведення остаточного редагування магістерської роботи і підготовка до її захисту.


Основні етапи підготовки магістерської роботи


Вибір теми. У виборі теми магістранти зазвичай орієнтуються тим переліком тем, який запропонувала кафедра. Однак, магістрант може і сам запропонувати тему, якщо має власний погляд на її розробку. Тема магістерської роботи має бути актуальною, достатньо інформативною, лаконічною, передавати основний зміст соціально-педагогічного дослідження.

Після вибору теми магістрант разом з науковим керівником визначає основні змістові та організаційні орієнтири подальшої роботи щодо змісту соціально-педагогічного дослідження, узгоджуються його основні ідеї, поняття, об’єкт і предмет дослідження, припущення, види і форми емпіричних досліджень, композиція тексту.

Організаційний аспект дослідницької діяльності потребує складання графіку з чітко визначеними термінами різних етапів роботи магістранта.

У вступі обґрунтовується актуальність теми та науково-категоріальний апарат соціально-педагогічного дослідження .

До науково-категоріального апарату входять такі поняття:

 • актуальності теми;

 • об'єкт дослідження;

 • предмет дослідження;

 • мета соціально-педагогічного дослідження;

 • завдання (конкретизована мета);

 • наукове припущення, передбачення результатів дослідження;

 • методи наукового дослідження;

 • організація і база проведення дослідно-експериментальної роботи.

Обґрунтовуючи актуальність, магістрант зазначає, як обрана ним для дослідження тема відповідає сучасним потребам фахової галузі її науки, перспективам її розвитку, практичним завданням професійної освіти: що важливо дослідити, що не досліджено і чим саме він передбачає поповнити існуючі соціально-педагогічні засоби на шляху усунення з'ясованих ним протиріч між сучасною соціальною потребою та станом теорії і практики у соціальній педагогіці.

Важливо правильно визначити об'єкт і предмет дослідження, які існують в єдності, але водночас повинні чітко розрізнятися. За висловлюванням С.У. Гончаренка: "...об'єктом виступає те, що досліджується, а предметом, те, що в цьому об'єкті дістає наукове пояснення". На думку Л.В.Артемової, Г.В. Бєлєнької: "Визначаючи об'єкт, шукайте відповідь на запитання: що розглядається? Предмет же вказує на певний аспект розгляду, спосіб вивчення об'єкта дослідження, нові відношення, властивості, функції об'єкта". Об’єкт – це реально існуюча дійсність (природна чи соціальна). Під об’єктом прийнято розуміти частину об’єктивної реальності, яка на даному етапі стає предметом практичної і (або) теоретичної діяльності людини. Сукупність особливих законів і закономірностей функціонування і розвитку об’єкту дослідження складає предмет даної конкретної науки. Предметом пізнання вважають зафіксовані у досвіді і включені в процес практичної діяльності людини сторони, якості і відношення об’єкта, які досліджуються з певною метою в даних обставинах або умовах. Таким чином, предмет дослідження – це більш вузьке поняття, ніж об’єкт. Предмет – це частина, сторона, елемент об’єкта. Наприклад, об’єктом дослідження може бути система соціального захисту прав дитини, а предметом – особливості соціально-педагогічного захисту прав дитини у загальноосвітньому навчальному закладі.

Чітке уявлення проблеми, об'єкта і предмета дослідження допомагає обґрунтовано сформулювати мету магістерської роботи. Мета є лаконічним вираженим орієнтиром на те, що буде досягнуто в результаті соціально-педагогічного дослідження. Вона, як правило, спрямовує науковий пошук на одержання нових знань про предмет та їх експериментальну апробацію. Мету треба чітко відрізняти від завдань.

Завдання - це програма дослідницьких процесів, які відображають логіку наукового соціально-педагогічного пошуку. Послідовність визначених завдань має бути такою, щоб кожне з наступних логічно випливало з попереднього. Вони, як правило, включають у себе такі складові:

 • вивчення та аналіз психолого-педагогічної літератури і на цій основі з'ясування теоретичних питань із досліджуваної проблеми (аналіз концепцій, положень, визначення змісту досліджуваних понять, конкретизації їх структури тощо);

 • поглиблене експериментальне вивчення практичного вирішення даної соціально-педагогічної проблеми: виявлення її типового стану – важливих досягнень і недоліків, їх причин, основних здобутків передового педагогічного досвіду (констатація та аналіз);

 • обґрунтування та розробка системи заходів, необхідних умов, методів, методик для розв'язання поставленої мети;

 • експериментальна перевірка запропонованої системи заходів щодо відповідності її критеріям оптимальності.

Принциповий шлях реалізації завдань дослідження розкривається у провідній ідеї магістерської роботи, яка формулюється у вигляді наукового припущення.

Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в магістерській роботі мети (перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом).

Наприклад:

^ Об'єктом дослідження є: процес соціальної адаптації учнів до умов середнього загальноосвітнього навчального закладу.

Предметом дослідження є: діяльність соціального педагога по адаптації першокласників до умов середнього загальноосвітнього навчального закладу засобами гри.

^ Метою нашого дослідження є: теоретично обґрунтувати сутність та виявити особливості процесу соціальної адаптації першокласників до умов середнього загальноосвітнього навчального закладу засобами ігрової діяльності.

Виконання поставлених завдань потребувало визначення припущення нашого дослідження, яка полягає в тому, що процес адаптації першокласників до умов середнього загальноосвітнього навчального закладу буде відбуватися більш успішно в разі системного, цілеспрямованого соціально-виховного впливу засобами гри; використання ігрових технік в навчально-виховному процесі в якості релаксаційного, діагностичного та корекційно-терапевтичного механізмів.

Для виконання поставленої мети нами були визначені такі завдання:

 1. На основі теоретичного аналізу процесу соціальної адаптації
  визначити психолого-педагогічні особливості адаптації
  першокласників до умов середнього загальноосвітнього
  навчального закладу;

 2. Здійснити теоретичний аналіз причин та наслідків дезадаптації
  першокласників в умовах середнього загальноосвітнього
  навчального закладу;

 3. Розробити програму підвищення ефективності процесу адаптації
  першокласників середнього загальноосвітнього навчального
  закладу засобами гри;

 4. Розробити методичні рекомендації по використанню
  запропонованої програми в соціально-виховній роботі середніх
  загальноосвітніх навчальних закладів.Методи дослідження. Методи дослідження обираються відповідно до специфіки завдань, поставлених у магістерській роботі. Їх вибір не є довільним, а визначається особливостями змісту проблем і можливостями її дослідження.

^ Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Магістерська робота повинна містити не менше двох розділів. Основну частину роботи розміщують після вступу, починаючи з нової сторінки. Наприкінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць. Кожний розділ починають з нової сторінки (пункти та підпункти розміщують, не починаючи нових сторінок).

В розділах основної частини подають:

 • аналіз літератури за темою магістерської роботи, в якому окреслюють основні етапи розвитку наукової думки за досліджуваною соціально-педагогічною проблемою. Стисло, висвітлюючи напрацювання дослідників, автор повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення соціально-педагогічних досліджень у даній галузі;

 • вибір, обґрунтування та аналіз напрямків досліджень, наводять підходи або методи вирішення задач, розкривають їх суть, їх порівняльний аналіз, тощо;

 • виклад загальної методики і основних методів досліджень (експериментальну частину і методику досліджень, відомості про проведені теоретичні і (або) прикладні дослідження);

 • аналіз і узагальнення результатів досліджень.

Кожний розділ, підрозділ, пункт повинен містити закінчену інформацію. Повні докази або подробиці соціально-педагогічного дослідження можна розмістити у додатках. Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній магістрантом.

Висновки розміщують безпосередньо після викладення суті роботи, починаючи з нової сторінки. У цій частині роботи наводять оцінку одержаних результатів соціально-педагогічного дослідження (відповідність отриманих результатів дослідження, практичну, соціально-педагогічну цінність). У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках отриманих результатів, викласти рекомендації щодо їх використання. Текст висновків бажано поділяти на пункти, кількість яких, як правило, відповідає кількості визначених завдань.


Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку.

Додаток необхідно починати з нової сторінки. У додатки можна виносити матеріали, які є необхідними для повноти роботи, але переобтяжують її основну частину через свій великий обсяг.

У додаток, при необхідності, можна включити допоміжний матеріал, наприклад:

- анкети;

 • таблиці додаткових цифрових даних;

 • інструкції, методики, опис реалізації програм;

 • текст розроблених програм;

 • інструментарій дослідження;

 • ілюстрації допоміжного характеру (в тому числі описи досліджених випадків).

^ 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ
РОБОТИПідготовка магістерської роботи здійснюється в кілька етапів. Основні з них такі:

 • вибір теми соціально-педагогічного дослідження і схвалення її на кафедрі;

 • вивчення літератури і розробка плану магістерської роботи;

 • складання і виконання календарного графіка роботи магістранта;

 • ознайомлення наукового керівника з текстом магістерської роботи і врахування його зауважень;

- попередній захист магістерської роботи на засіданні кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти;

 • остаточне оформлення магістерської робот і передання її на відгук науковому керівнику та на рецензію члену випускової кафедри та рецензенту з іншої установи;

 • захист магістерської роботи перед державною екзаменаційною комісією.


У процесі підготовки магістерської роботи студент:

1. Разом з керівником обирає тему магістерської роботи; потім обрані теми затверджуються на засіданнях кафедр.

2. Розробляє структуру та зміст магістерської роботи і погоджує їх з керівником.

3. Збирає необхідний теоретичний матеріал з теми соціально-педагогічного дослідження , складає бібліографічний покажчик (список використаних джерел).

4. Разом з керівником деталізує зміст роботи.

5. У відповідних випадках планує та здійснює емпіричне дослідження, аналізує та інтерпретує його результати.

6. Згідно з планом готує та представляє керівнику окремі розділи і підрозділи роботи та остаточний варіант магістерської роботи з врахуванням попередніх зауважень.

7. Презентує роботу на засіданні кафедри (попередній захист магістерської роботи).

8. Оформлює роботу згідно з відповідними вимогами.

9. Подає магістерську роботу на рецензію зовнішньому рецензенту, який призначається кафедрою.


Підготовка та захист магістерської роботи.

Після попереднього захисту магістерської роботи, її оформлення та отримання необхідних рецензій (зовнішньої рецензії та відгуку керівника) студент допускається до захисту, який проходить перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) на відкритому засіданні.

Студент заздалегідь готує доповідь, яка повинна бути змістовною та стислою. Текст доповіді погоджується з науковим керівником роботи. У доповіді необхідно схарактеризувати актуальність дослідження, стан розробки проблеми соціально-педагогічного дослідження, визначити мету, завдання магістерської роботи, дати визначення об’єкту та предмету соціально-педагогічного дослідження, перелічити методи дослідження, схарактеризувати особливості змісту роботи, стисло викласти результати проведеного дослідження. Не слід зупинятися на технічній стороні розрахунків, переказувати вступ та зміст усіх розділів роботи, наводити загальновідомі визначення та положення.

Під час доповіді бажано застосувати демонстраційний матеріал, який дозволить наочно зрозуміти сутність проведеного соціально-педагогічного дослідження. Необхідно звернути увагу членів ДЕК на цей матеріал, дати короткі пояснення його змісту. Не рекомендується демонструвати матеріали, на які доповідач не планує посилатися під час доповіді.

Для доповіді студенту відводиться не більше 10 хвилин.

Захист магістерської роботи включає:

 • доповідь студента ( до10 хвилин),

 • відповідь студента на запитання членів державної екзаменаційної комісії;

 • підведення підсумків захисту членами державної екзаменаційної комісії, яка виносить оцінку магістерської роботи на закритому засіданні.

При обговоренні оцінки враховуються:

 • логіка і науковість виступу студента перед членами ДЕК;

 • ступінь складності і актуальності соціально-педагогічної проблеми;

 • теоретична і практична значущість магістерської роботи;

 • ясність викладення, самостійність судження, володіння матеріалом;

 • вміння студента відповідати на запитання та зауваження;

 • оформлення роботи;

 • характеристики роботи, представлені в рецензіях.

Після підписання відповідних протоколів членами ДЕК оголошуються результати захисту.


^ 3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Загальні вимоги

Робота повинна бути надрукована за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210*297 мм) через півтора інтервали, використовуючи шрифт текстового редактора Word Times New Roman 14 розміру. Під час виконання роботи необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усієї роботи. Текст магістерської роботи необхідно друкувати дотримуючись берегів таких розмірів: верхній – 20мм, лівий – 30 мм, нижній - 20 мм, правий - 15мм. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту роботи і дорівнювати п'яти знакам.


^ Приклад оформлення абзацних відступів на сторінці магістерської роботи


15

Відсутність емоційного контакту з батьками іноді призводить до внутрішнього протесту проти розлучення з батьками, який може проявлятися у зловживанні психоактивних речовин, неадекватної самооцінки, дезадаптації поведінки.

Ведення домогосподарства ускладнюється відсутністю батьків та проживанням у опікунській сім’ї.


Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", “РОЗДІЛ”, "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту.


Приклад оформлення заголовків структурної частини магістерської роботи


51

ВИСНОВКИ


1. У роботі увага була зосереджена на шляхах формування відповідального ставлення старшокласників до свого здоров’я


Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Приклад оформлення заголовків підрозділів магістерської роботи


^ 1.2. Розвиток та функціонування студентських організацій (громад) у ВНЗ

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до написання магістерських робіт для студентів спеціальності 010105 \"Соціальна педагогіка \" iconМетодичні рекомендації до написання та оформлення курсових (дипломних, магістерських) робіт для студентів спеціальності 040200 „Соціальна робота.  К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова, 2006.  43 с
Друкується за рішенням Вченої ради нпу імені М. П. Драгоманова від 26 січня 2006 року, протокол №6
Методичні вказівки до написання магістерських робіт для студентів спеціальності 010105 \"Соціальна педагогіка \" iconМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...
Методичні вказівки до написання магістерських робіт для студентів спеціальності 010105 \"Соціальна педагогіка \" iconМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...
Методичні вказівки до написання магістерських робіт для студентів спеціальності 010105 \"Соціальна педагогіка \" iconТ. Королюк Львів – 2012 Основи корекційної педагогіки Методичні вказівки до вивчення курсу
Даний курс передбачено навчальним планом спеціальностей: «Корекційна педагогіка», «Соціальна педагогіка», «Початкова освіта», «Дошкільна...
Методичні вказівки до написання магістерських робіт для студентів спеціальності 010105 \"Соціальна педагогіка \" iconN. Tsounis Методичні вказівки І тематика магістерських робіт
Савельєв, Е. Сіскос, Г. Цуоніс. Методичні вказівки І тематика магістерських робіт із спеціальності «міжнародна економіка» (спеціалізації:...
Методичні вказівки до написання магістерських робіт для студентів спеціальності 010105 \"Соціальна педагогіка \" iconОрганізація практик студентів
Нпп кафедри організували волонтерську соціально-педагогічну практику для студентів 1-го року навчання, спеціальності „Соціальна педагогіка”...
Методичні вказівки до написання магістерських робіт для студентів спеціальності 010105 \"Соціальна педагогіка \" iconОрганізація практик студентів
Нпп кафедри організували волонтерську соціально-педагогічну практику для студентів 1-го року навчання, спеціальності „Соціальна педагогіка”...
Методичні вказівки до написання магістерських робіт для студентів спеціальності 010105 \"Соціальна педагогіка \" iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Методичні вказівки до написання магістерських робіт для студентів спеціальності 010105 \"Соціальна педагогіка \" iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Методичні вказівки до написання магістерських робіт для студентів спеціальності 010105 \"Соціальна педагогіка \" iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «Соціальна геронтологія» для студентів базового напряму «Соціологія»
Соціальна геронтологія: Методичні вказівки до вивчення курсу “Соціальна геронтологія” для студентів базового напряму «Соціологія»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи