Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
Скачати 391.94 Kb.
НазваМетодичні вказівки
Дата13.09.2012
Розмір391.94 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра технології, організації і механізації будівництва


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійного вивчення курсу з дисципліни

"Організація, планування і керування виробництвом"

та практичних занять з тем:

"Потокова організація будівництва" та " Технологічно-організаційне моделювання в будівництві"


для студентів 4-го курсу спеціальності 7.092108

"Теплогазопостачання та вентиляція"

усіх форм навчання


Кривий Ріг

2007

.

Укладачі Бадов О.В., Рогозін В.В.


Відповідальний за випуск Валовой О.І.


Рецензент Бендерський Ю.Б.


В даних методичних вказівках пропонується розробити поточну організацію робіт будівництва лінійно-протяжної споруди – траси теплопроводу з застосуванням різних способів моделювання виробничого процесу.Розглянуто на засіданні

кафедри ТОМБ

протокол № 1

від «7»09 2006р.

Схвалено на вченій

раді буд.факультету

протокол № 2

від «23»09 2006р.


Дані методичні вказівки розроблені для проведення практичних занять зі студентами денної та заочної форм навчання спеціальності "Теплогазо-постачання та вентиляція".

Мета занять - набуття навиків розрахунку і побудови різних видів моделей для потокового методу організації будівництва, закріплення теоретичних знань і ознайомлення з різноманітністю засобів організаційно-технологічного моделювання будівельного виробництва.

І. Короткі теоретичні відомості

І.1. Потоковий метод в будівництві.


Будівництво певної кількості однакових будівель (або частин будівель) може бути організоване різними методами: послідовним, паралельним і потоковим. Послідовний метод передбачає будівництво кожної наступної будівлі після повного зведення попередньої, паралельний - одночасне будівництво всіх будівель, потоковий метод - це поєднання попередніх методів, в якому усунені їх недоліки і збережені переваги.

Таким чином, потоковий метод являється основою організації будівельного виробництва, при якому досягається ритмічність виробництва і висока продуктивність праці.

В основі організації потоку на виробництві лежить спеціалізація, яка передбачає максимальне розчленування кожного виду роботи на окремі технологічні частини - роботи, процеси, операції. Кожна з цих частин доручається окремому виконавцю - робітнику, ланці, бригаді і т. д.

Головним принципом потокового методу на виробництві являється безперервність та ритмічність виробничого процесу. В потоковому методі закономірно поєднуються послідовне і паралельне виконання різних процесів на багатьох ділянках усього фронту робіт. Послідовне виконання однорідних процесів і паралельне різнорідних дозволяє вести одночасно роботи на різних ділянках бригадами різних спеціальностей за завчасно запланованим графіком .

Поняття фронту робіт являє собою простір, в межах якого здійснюються будівельно-монтажні роботи відповідно до заданої програми (в нашому випадку група будинків). Дільницю фронту робіт, виділену для роботи бригади, яка виконує певний вид робіт за певний відрізок часу, називають захваткою.


При потоковому методі процес виробництва розділяється на складові часткові процеси для наступної їх взаємної ув'язки в загальному процесі. Фронт робіт розділяється на дільниці (захватки) з обсягами робіт приблизно рівної трудомісткості.

Одночасне виконання робіт бригадами або ланками робітників постійного складу на різних захватках дозволяє кожній попередній бригаді підготувати фронт робіт наступній бригаді, що виконує інший вид робіт (або наступну операцію). Безперервність виробництва і строга черговість роботи бригад досягається відповідним розрахунком потоку, складу бригад та технологічного оснащення. Максимальне суміщення різних виробничих процесів в часі та повне використання фронту робіт на окремих захватках при потоковому методі приводить до загального скорочення терміна будівництва, що являється однією з найголовніших задач організації будівельного виробництва.

Роботи при потоковому методі ведуться комплексними або спеціалізованими бригадами (ланками), склад яких, як правило, не змінюється від початку до кінця робіт. Спеціальні монтажні роботи (в тому числі і санітарно-технічні) являються частиною будівельного процесу по зведенню будівель і споруд, тому виконання цих робіт повинно бути тісно ув'язаним в часі і просторі з загально - будівельними роботами.

При будівництві групи об'єктів за захватку можна прийняти об'єкт в цілому або його частину (секцію чи кілька секцій житлового будинку, прогін одноповерхової промислової будівлі, тощо). Як правило, об'єкти розчленовуються на захватки з постійними межами для виконання різних процесів. В окремих випадках можливо ділити об'єкт на змінні захватки, межі і розміри яких установлюються для окремих процесів, в залежності від їх трудомісткості.

Організація будівельного потоку основана на розрахунку його параметрів, до яких відносяться: число потоків (бригад) - n; число захваток - m; ритм бригади - tбр; крок потоку – tкр; інтенсивність потоку - І. Ритмом бригади (tбр) називають тривалість виконання бригадою циклу роботи на одній захватці.

Кроком потоку (tкр) називають відрізок часу, через який з потоку отримують готову продукцію.

Інтенсивність потоку характеризується обсягом продукції, що випускається потоком за одиницю часу (робочу зміну).

По характеру організації поточного процесу потоки можуть бути ритмічними і неритмічними. В ритмічних потоках ритми кожної бригади на всіх захватках рівні, а ритми різних бригад можуть бути рівними або різними між собою. В першому випадку поток буде рівноритмічним, а в другому - різноритмічним.

І.2. Поняття про моделі і моделювання.


Для більшості задач організації будівельного виробництва характерна множинність їх рішень. Постійне ускладнювання техніки і технології будівельного виробництва і пов'язане з ним ускладнювання процесу організації роблять вибір оптимального рішення дуже важким. Використання моделей стало одним з основних способів дослідження систем, в тому числі і будівельного виробництва.

Модель - це умовний образ об'єкта, сконструйований для спрощення його дослідження і який представляє собою абстрактне відображення найбільш істотних характеристик процесів і взаємозв'язків реальних систем. Модель завжди простіша за об'єкт, постільки вона відображає лише ті його сторони і істотні властивості, які досліджуються за допомогою цієї моделі.

Організаційно-технологічна модель процесу будівництва будь-якого об'єкта повинна відображати взаємозв'язок і послідовність виконання будівельних і монтажних робіт у відповідності з прийнятими методами їх виконання, вміщувати необхідну інформацію, включаючи дані про обсяги і строки виконання робіт і будівництва в цілому.

Моделі можуть бути фізичними і символічними. Символічні (абстрактні) моделі створюються за допомогою мовних, графічних, математичних засобів опису і абстрагування.

В сучасному будівництві найбільш розповсюджені графічні моделі, а з впровадженням ЕОМ все більше застосовуються математичні моделі.

Модель, призначена для дослідження об'єкта, повинна вдовольняти таким вимогам:

- адекватність - відповідність моделі об'єкту відносно поставленої мети. Неістотні по відношенню до даної мети властивості об'єкта повинні бути упущені;

- простота, що забезпечує достатнє розуміння моделі користувачами та виключення грубих помилок;

- зручність користування моделлю для дослідження;

 • адаптивність, тобто можливість перестроювання моделі у відповідності зі змінами обставин;

 • можливість застосування математичних методів та ЕОМ для механізації розрахунків;

 • економічність, тобто забезпечення мінімальних затрат при створенні моделі.

При проектуванні організації будівельного виробництва найбільше розповсюдження отримали три види організаційно-технологічних графічних
моделей - лінійні, циклограмні і сіткові, а також математичні матричні моделі. Тут особливе значення графіків обумовлене тим, що досліджувальний об'єкт (процес будівництва) не має речових параметрів, а виражається певною системою зв'язків і відношень, які в даному випадку представляються графічно.

До теперішнього часу широко застосовуються графічні моделі у вигляді графіків Ганта - календарних лінійних графіків, на яких в масштабах часу показують послідовність і строки виконання робіт. Ці графіки будуються в прямокутній системі координат, де на осі абсцис відкладаються в певному масштабі одиниці часу, а по осі ординат - перелік робіт (складових процесів) процесу зведення споруди.
Рис. І.1. Приклад лінійного графіка


Циклограми являються по суті різновидом лінійних графіків і відображають хід робіт в системі координат часу (по осі абсцис) і обсягів робіт (по осі ординат).


T

tРис.І.2. Приклад циклограми

Лінійні графіки і циклограми прості в використанні і наглядно показують хід робіт. Але для складних об'єктів з великою номенклатурою робіт і значним числом виконавців ці графіки стають дуже громіздкими і не можуть відобразити всю складність модельованого процесу.

Ці недоліки в значній мірі усуваються при використанні сіткових моделей, які дозволяють не тільки розрахувати основні параметри графіка, що визначають тривалість виконання процесу в цілому, а також строки початку і закінчення взаємозв'язаних робіт, але й аналізувати графік, виявляти резерви і використовувати їх для оптимізації. Сітковий графік (сіткова модель) представляє собою стрілкову діаграму, що схематично відображає послідовність здійснення всіх операцій, їх взаємозв'язки і залежності.
мал.І.3. Приклад сіткової моделі

При потоковій організації будівництва часто використовують так звані матриці. Матриці - це таблиці, що складаються зі строчок і граф.


Таблиця 1.2.

Приклад побудови матриці потоку


Види робіт

А

Б

В

Г

Фронт робітІ

1

2

3

4

II

8

7

6

5

III

3

10

11

12

IV

16

15

14

13

Матриці зручні для визначення початку і закінчення кожної роботи, ув'язки робіт між собою і визначення оптимальної послідовності їх виконання на об'єктах (захватках).

^ II. Вказівки до виконання завдання

II.1. Умови завдання.

Згідно з заданим варіантом визначити тривалість будівництва траси теплопроводу в прохідних каналах довжиною lкм. Ув'язати в часі і просторі виконання складових процесів цього будівництва. Роботи організувати потоковим методом з розбивкою траси на окремі дільниці - захватки. Задачу вирішити шляхом розрахунку матриці, розробкою лінійного графіка, циклограми а також сіткового графіка. Побудувати графік руху робітників. Визначити техніко - економічні показники процесу.

Трудомісткість складових процесів будівництва, а також чисельний склад бригад задаються по варіантах.

II.2. Послідовність виконання завдання.

1) Скласти схему плану траси з розбивкою його на захватки;

2) По вихідних даних визначити тривалість роботи кожної з бригад на захватці;

3) Скласти кліточку матрицю і розрахувати її;

4) Розробити календарний лінійний графік будівництва;

5) Розробити циклограм ний графік;

6) Побудувати сіткову модель процесу будівництва;

7) Розрахувати сіткову модель;

8). Визначити техніко - економічні показники.


Визначення тривалості робіт на захватках.

Тривалість кожної з робіт на захватці визначається по формулі:


,


де Q) - трудомісткість роботи на захватці (по варіанту завдання);

n - кількість робітників, зайнятих виконанням цієї роботи (по варіанту

завдання).


Складання і розрахунок матриці потоку.


Матриця складається таким чином, щоб в горизонтальних строчках були записані будівельні процеси (види робіт), а по вертикалі - номери захваток (табл.2.3).

В центрі кожної клітки матриці проставляють ритм потоку (час виконання даної роботи на даній захватці). В лівому верхньому куті проставляють строк початку роботи на захватці, в правому нижньому - строк закінчення роботи на захватці. В лівому нижньому куті клітки записують час простою захватки з моменту закінчення попередньої роботи до початку виконання даної роботи. Місця, де є простої, на матриці позначають хрестиком " х ", а місця критичного зближення між двома суміжними процесами (де немає простою захваток) -прочерком " - ".

Розрахунок матриці починають з визначення строків першого процесу на всіх захватках. Початок виконання першого процесу на першій захватці умовно приймають за нуль. Строк закінчення роботи визначають додаванням тривалості роботи до строку її початку. Строк закінчення роботи на даній захватці одночасно являється строком початку цієї роботи на послідуючій захватці.

В прикладі виконання завдання (табл. 2.3.) початок розробки траншей (процес А) на першій захватці , а строк закінчення цього процесу на цій захватці . Одночасно це буде і строк початку процесу А на другій захватці , а закінчення цього процесу на другій захватці . Аналогічно розраховують всі початки і закінчення процесу А на всіх послідуючих захватках. Розрахунок першого стовпчика матриці завжди ведуть зверху вниз.

Розрахунок другого (і наступних) стовпчика матриці також починають зверху, якщо ритм другого процесу (і відповідно кожного наступного) більший або дорівнює першому (відповідно попередньому). В цьому випадку строк початку робіт другого (відповідно наступного) процесу на першій захватці приймається рівним строку закінчення робіт першого (відповідно попереднього) процесу на цій захватці.

В прикладі закінчення процесу Б на першій захватці на 22-й день прийняте за строк початку процесу В на цій же захватці. Закінчення процесу В на цій захватці на 32-й день (22+10=32). Далі розрахунок ведуть як і в першому стовпчику матриці.

Якщо ритм даного процесу менший, ніж ритм попереднього, то розрахунок починають знизу стовпчика. В цьому випадку строк закінчення робіт попереднього процесу на останній захватці приймають за строк початку робіт даного процесу на останній захватці. Строки закінчень і початків робіт на решті кліток даного стовпчика розраховують знизу вгору, послідовно визначаючи строк закінчення робіт процесу, а потім строк їх початку, віднімаючи від строку закінчення їх тривалість.

В прикладі строк закінчення процесу А на п'ятій захватці на 40-й день, прийнято за строк початку процесу Б на цій же захватці. Закінчення процесу Б на п'ятій захватці на 46 день (40+6=46). Початок робіт процесу Б на п'ятій захватці буде одночасно строком закінчення робіт процесу Б на 4 - й захватці на 40 - й день. Початок процесу Б на 4-й захватці на 34-й день (40-6=34). Аналогічно розраховують всі закінчення і початки робіт процесу Б на решті захваток.

Після розрахунку строків початку і закінчень всіх процесів матриці визначають час простою захваток. Для цього від строку початку даного процесу на даній захватці віднімають строк закінчення попереднього процесу на даній захватці. В прикладі строк закінчення робіт процесу Г на другій захватці на 58-й день, а строк початку робіт процесу Д на цій захватці на 67-й день. Простій захватки на цій клітині 9 днів (67-58=9).

Побудова лінійного календарного графіка.


Лінійний календарний графік призначається для планування робіт, контролю за ходом будівництва. Він складається з двох частин: лівої з технологічними параметрами і правої - графічної, яка розміщується під календарною лінійкою (мал.2.2.). Графічну частину виконують таким чином, щоб було зручно визначати строки початку і закінчення робіт та їх тривалість на захватках. Побудову лінійного графіка починають з календарної лінійки. Календарну лінійку будують для прив'язки організаційно-технологічних моделей до календаря. Перед побудовою календарної лінійки вибирають масштаб часу в залежності від загальної тривалості робіт і довжини поля, на якому розміщується графічна частина.

В технологічній частині, як правило, записують такі параметри: найменування робіт, їх фізичні обсяги і трудомісткість, тривалість виконання робіт та склад бригади (ланки), що виконує ці роботи.

Побудова циклограми.


Циклограму будують для наочності розвитку будівельних процесів не тільки в часі, але і в просторі (мал.2.4.). По вертикалі в вибраному масштабі відкладають та номерують захватки (зазвичай знизу вгору), по горизонталі відкладають час. Циклограму будують на основі такої ж календарної лінійки, як і в лінійному графіку. Зручно розміщувати циклограму під лінійним графіком, що дозволяє порівняти їх між собою і уникнути помилок при побудові.

Побудова і розрахунок сіткового графіка.


В будівельний практиці побудову сіткового графіка проводять переважно по типу "роботи - дуги", де кожній дузі відповідає робота, а вершини відображають сполучення цих дуг, тобто послідовність робіт, і представляються як події. В прикладі сіткового графіка (мал.2.5) дуги (роботи, процеси) позначені стрілками. Стріли в сітковому графіку не мають масштабу і визначеного кута нахилу. Суцільними стрілками позначені безпосередньо роботи, тобто процеси, які потребують затрат часу та ресурсів і в результаті видають певну продукцію. Пунктирними стрілками позначені залежності (фіктивні роботи), які не потребують затрат ні часу, ні ресурсів. Хвилястою стрілкою позначені очікування (технологічні або організаційні), які потребують певних затрат часу і не потребують затрат ресурсів.

Події (вершини) позначені кружечками. Поле кожного кружечка розбите на три частини, де позначені - номер події, ранній і пізній строки здійснення події.

N

події


пізній строк

здійснення події


ранній строк здійснення події


Під стрілками записують затрати часу на роботу, позначену стрілкою і кількість робітників (ресурси), зайнятих виконанням цієї роботи.

Рані строки подій визначають ходом від вихідної події до завершальної, прийнявши початок вихідної події за нуль. Пізні строки події визначають ходом від завершальної події до вихідної (назад), прийнявши за пізній строк виконання завершальної події її ж ранній строк.

Визначивши ранні і пізні строки обчислюють резерви часу (загальний і приватний) для кожної роботи. В прикладі на графіку резерви часу робіт записані в вигляді дробу над стрілками. В чисельнику загальний, в знаменнику приватний резерв часу.

Побудова графіка руху робітників.


Графік руху робітників призначається для контролю за комплектуванням будови трудовими ресурсами. Дані цього графіка використовують при визначенні потреби в тимчасових будівлях і спорудах на будівництві, для забезпечення побутових потреб робітників, а також для аналізу рівномірності використання трудових ресурсів. Графік руху робітників представляє собою диференціальну діаграму, яка показує зміну чисельного складу робітників в часі. В діаграмі по вертикалі в вибраному масштабі відкладають кількість робітників, по горизонталі - час. Графік руху робітників зручно розміщувати під лінійним графіком або під циклограмою, використавши той же масштаб часу.


Визначення техніко - економічних показників потоку.


Основними ТЕП в даній роботі представлені:

1) Загальна тривалість потоку (будівництва), - (визначається з розрахунку матриці);

2) Сумарна трудомісткість процесів
- трудомісткість кожного процесу на 1 захватці;

N - кількість захваток;

3) Коефіціент нерівномірності руху робітників Кр.р.
де ^ Nmax - максимальна кількість робітників на будівництві (визначається по графіку руху робітників);

Nср - середня кількість робітників на будівництві;
4). Коефіцієнт щільності потоку Кщ
- сумарна тривалість всіх робіт;

- сумарна тривалість всіх простоїв;


5) Коефіцієнт суміщення робіт КсIII. Приклад виконання завдання


Завдання. Розрахувати тривалість будівництва траси теплопроводу за допомогою матриці. Побудувати лінійний і циклограмний графіки, а також графік руху робітників в процесі будівництва. Побудувати і розрахувати сіткову модель потоку. Визначити коефіцієнт нерівномірності руху робітників, коефіцієнт щільності потоку і коефіцієнт суміщення робіт.

Вихідні дані прийняти згідно з варіантом завдання (табл.ІІ.1.).

Метод організації робіт - потоковий.

1. Схема плану траси, розділеної на 5 дільниць (захваток).
Рис. ІІІ.1.


2. Визначення тривалості виконання робіт на захватці

табл. III.1.

з/п

Шифр

процесу

Найменування робіт

Трудоміст-кість люд. днів

Число робітників

Тривалість

днів

1

А

Розробка траншей і влаштування основи під конструкції прохідного каналу

96

12

8

2

Б

Монтаж каналу із залізобетонних лотків

42

7

6

3

В

Монтаж трубопроводів з влаштуванням опор

100

10

10

4

Г

Гідравлічні випробування і ізоляційні роботи

49

7

7

5

Д

Монтаж конструкцій перекриття каналу

20

5

4

6

Е

Зворотня засипка траншеї і благоустрій території

40

8

5

3. Розрахунок різноритмічного потоку матричним методом Табл.ІІІ.2
Види робіт

А

Б

В

Г

Д

Е

Дільниці (захватки)

1

0 

8

 8

16 

6

8 22

22 

10

 32

44 

7

12 51

63 

4

12 67

67 

5

 72

2

8 

8

 16

22 

6

6 28

32 

10

4 42

51 

7

9 58

67 

4

9 71

72 

5

1 77

3

16 

8

 24

28 

6

4 34

42 

10

8 52

58 

7

6 65

71 

4

6 75

77 

5

2 82

4

24 

8

 32

34 

6

2 40

52 

10

12 62

65 

7

3 72

75 

4

3 79

82 

5

3 87

5

32 

8

 40

40 

6

 46

62 

10

16 72

72 

7

 79

79 

4

 83

87 

5

4 92Загальна тривалість будівництва теплотраси 92 дні.


4. По даних розрахунку будуємо лінійний календарний графік (рис. ІІІ.2.).

5. На основі лінійного календарного плану будуємо графік руху робітників (рис.ІІІ.3.).

6. В тому ж масштабі часу будуємо циклограмний графік процесу будівництва (рис. ІІІ.4).

7. Будуємо і розраховуємо сіткову модель процесу будівництва теплотраси (рис. ІІІ.5.).


8. Визначення техніко - економічних показників потоку.

1) Загальна тривалість потоку

Тзг = 92дні

2) Сумарна трудомісткість процесів

Qзг = (96 + 42 +100 + 49 + 20 + 40)5 =1735 люд.днів.


3) Коефіцієнт нерівномірності руху робітників
4) Коефіцієнт щільності потоку
5) Коефіцієнт суміщення робіт

Варіанти завдання Табл. ІІІ.3


Номер варіанту

Кількість захваток

Розробка траншеї і влашту-вання основи

Монтаж каналу з залізо-бетонних лотків

Монтаж трубопро-водів з влаштув. опор

Гідравліч-ні випро-бування та ізоляц. роботи

Монтаж конструкт-цій перек-риття каналу

Зворотня засипка траншеї і благоуст. території

Трудомісткі-сть люд.днів

Число робітників

Трудомісткі-сть люд.днів

Число робітників

Трудомісткі-сть люд.днів

Число робітників

Трудомісткі-сть люд.днів

Число робітників

Трудомісткі-сть люд.днів

Число робітників

Трудомісткі-сть люд.днів

Число робітників

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

4

48

8

24

6

40

5

21

7

12

6

30

10

2

5

30

6

32

4

48

6

30

6

24

6

40

8

3

4

27

9

30

6

40

5

32

8

30

6

56

7

4

5

20

50

20

5

49

7

21

7

40

5

20

10

5

4

16

8

36

6

120

15

30

10

35

7

84

12

6

5

18

6

16

4

70

10

36

9

16

4

72

12

7

4

32

8

35

5

60

12

32

8

24

6

45

9

8

5

21

7

48

6

108

18

18

6

15

3

32

8

9

4

30

10

42

6

42

6

24

8

21

7

21

7

10

5

36

12

25

5

72

9

30

6

30

6

24

4

11

4

20

5

24

4

99

11

40

8

24

4

54

18

12

5

20

4

15

3

84

7

36

6

15

5

72

18

13

4

24

6

20

4

90

10

12

6

18

6

24

3

14

5

18

6

30

5

42

6

36

9

40

5

36

12

15

4

14

7

24

4

56

7

48

12

32

4

36

18

16

5

18

9

20

4

64

8

32

8

12

4

40

10

17

4

27

9

20

4

104

8

20

10

20

5

24

8

18

5

32

8

30

5

120

12

16

4

24

4

30

5

19

4

24

8

18

3

121

11

20

5

28

4

49

7

20

5

15

5

24

6

81

9

12

4

30

5

48

8

21

4

16

4

30

6

90

9

30

5

36

6

18

6

22

5

35

7

30

5

72

8

20

4

35

5

28

7

23

4

40

8

18

3

63

7

30

10

24

6

40

8

24

5

48

12

40

5

70

7

32

8

18

3

16

4

25

4

45

9

28

4

90

10

25

5

28

4

30

6

26

5

20

5

24

4

88

11

16

4

24

3

25

5

27

4

36

6

30

6

72

12

24

8

35

5

24

6

28

5

18

6

35

5

84

12

30

6

32

4

30

5

ёЗапитання для самостійної роботи

 1. Які ви знаєте методи організації робіт на будівництві?

 2. Які переваги потокового методу перед послідовним і паралельним?

 3. Що потрібно зробити для організації потокового методу виконання робіт?

 4. Частковий потік і його продукція.

 5. Спеціалізований потік і його продукція.

 6. Об'єктний потік і його продукція.

 7. Комплексний потік.

 8. Розрахункові параметри потоку.

 9. Ефективність потокового методу організації робіт.

10. Які ви знаєте способи моделювання виробничого процесу?

11. Вимоги до організаційно-технологічних моделей.

12. Переваги і недоліки лінійних і циклограмних графіків.

13. Правила побудови сіткової моделі.

14. Розрахункові параметри сіткової моделі.

15. Способи коректування організаційно-технологічних моделей. Поняття про нормативні і директивні строки.

Список літератури:

1. Л. Г. Дикман. Организация и планирование строительного производства. Управление строительными предприятиями. М. '' Высшая школа '' 1988 г.

2. Организация, планирование и управление строительным производством.

Под ред. И. Г. Галкина. М. " Высшая школа " 1978 г.

3. В. П. Говоров, А. Л. Стешенко. Производство санитарно-технических

работ. М. Стройиздат 1976г.

4. Организация и планирование строительного производства. Под ред. А.К. Шрейбера. М. " Высшая школа " 1987 г.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу з дисципліни "Організація, планування і керування виробництвом" та практичних занять з тем: "Поточна організація будівництва" та " Технологічно-організаційне моделювання в будівництві"


Укладачі Бадов О.В., Рогозін В.В.


Реєстраційний № _________

Підписано до друку ______________

Формат А5

Обсяг 20 стор.

Тираж прим.


Видавничий центр КТУ,

вул.. ХХІІ партз’їзду, 11,

м. Кривий Ріг


Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи