Методичні вказівки до виконання курсової роботи, практичних та лабораторних робіт, самостійної роботи по темі: „ icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи, практичних та лабораторних робіт, самостійної роботи по темі: „
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи, практичних та лабораторних робіт, самостійної роботи по темі: „
Сторінка1/8
Дата13.09.2012
Розмір1.57 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технології, організації та

механізації виробництва


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи, практичних та

лабораторних робіт, самостійної роботи

по темі: „Виробництво земляних робіт по улаштуванню котлована

з дисципліни: „Технологія будівельного виробництва”

для студентів 3-го курсу

спеціальність 7.092101 „Промислове та цивільне

будівництво” усіх форм навчання


м. Кривий Ріг

2007 рік

Укладач: Валовий О.І., Масіч Л.В.

Відповідальний за випуск: Валовий О.І.

Рецензент: Афанас’єв В.В.


Першочергове завдання капітального будівництва – підвищення ефективності капітальних вкладень, забезпечення подальшого зростання і якісного вдосконалення основних фондів, введення у дію і освоєння нових виробничих потужностей в усіх галузях виробництва за рахунок покращення планування, проектування і організації будівельного виробництва, скорочення тривалості і зниження собівартості будівництва. Методичні вказівки націлені на вирішення цих проблем з максимальним наближенням навчального проектування до реального і внесення певного вкладу у рішення актуальних проблем будівництва матеріально-технічної бази.Розглянуто на засіданні

кафедри ТОМБ


Протокол № 5


Від 20.12.2006

Схвалено на

методичній раді

будівельного факультету


Протокол № 6


Від 25.12.2006
Навчальне видання.


Методичні вазівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи на тему: “Виробництво земляних робіт по улаштуванню котлована” з дисципліни “Технологія будівельного виробництва” для студентів спеціальності 7.092101 “Промислове та цивільне будівництво” усіх форм навчання.


Укладачі: Валовий Олександр Іванович,

Масіч Леонід Володимирович.


Реєстраційний № ___________


Підписано до друку __.__.2006 р.

Формат А5

Обсяг 96 стор.

Тираж ______прим.


Видавничий центр КТУ

вул.XXII партз’їзду, 11

м. Кривий Ріг2


ПЕРЕДМОВА

Основні методичні принципи та положення порівняльного техніко-економічного аналізу технологічних рішень

Мета методичних вказівок - ознайомлення зі структурою технологічних рішень з окремого комплексного процесу й оволодіння методичними принципами та особливостями розрахункових процедур по визначенню техніко-економічних по­казників інженерних рішень з технології будівельного виробництва.

Подається необхідна інформація щодо теоретико-методичних принципів, структури та послідовності техніко-економічних обґрунтувань технологічних рішень з окремого комплексного будівельного процесу; пропонуються рекомендації по прийняттю рішень і вимоги до виконання відповідних розрахункових процедур на конкретних етапах проектування; наводяться навчальна, нормативна література і приклади (фрагменти) виконання відповідних процедур.

Склад принципових технологічних рішень для окремого комплексного буді­вельного процесу регламентується відповідними будівельними нормами і прави­лами (ДБН А. З 1-5-96), як-от:

 • опис способу (методу) виконання робіт з урахуван-ням вимог безпеки праці;

 • визначення витрат праці, трудомісткості та тривалості виконання процесу; по­треб у будівельних матеріалах і виробах; машинах, оснащенні і пристосуваннях по захисту робітників; у робочих кадрах;

 • розробка організаційно-технологічних схем виконан-ня процесу;

 • визначення техніко-економічних показників розро-блених технологічних рішень;

 • область застосування технологічних рішень.

Розглянемо основні методичні принципи та положення порівняльного техні­ко-економічного аналізу технологічних рішень.

Різноманітність технологічних рішень зумовлена призначенням будинків та споруд, що мають бути зведеними, їх архітектурно-планувальними та конструктив­ними особливостями, матеріалами, що використовуються, а також різнохарактер­ністю умов будівництва [1;2;3]. У зв'язку з цим у сучасних умовах технологічне рі­шення не може бути розроблене і тим більш прийняте до виробництва без цілесп­рямованого економічного аналізу умов формування та практичної реалізації цього рішення [1, с.22].

Для систематизованого підбору, обґрунтування та вибору варіантів технологі­чних рішень з комплексного процесу слід використовувати організаційно-технологічну структуру комплексного процесу виконання робіт. Вона встановлює та прослідковує зв’язки поміж всіма елементами виробничого (в нашому випадку будівельного) про­цесу: між предметами, засобами й виконавцями праці; складом виконуваних опера­цій, послідовністю та прийомами їх здійснення. Універсальність цієї схеми дозволяє використовувати її як для аналізу комплексних будівельних процесів створення осно­вної частини будівельної продукції, так і для комплексних процесів, що розпочинають та розгортають фронт робіт для вищевказаних процесів: (наприклад, земляні роботи по устрою котловану під будинок і так далі). Внаслідок їх узгодженого виконання створюється кінцева будівельна продукція - будинок або споруда.

Проте визначальним у технологічних рішеннях будівельного процесу, з точки зору його загальної економічної ефективності, є рішення з механізації виконання складових комплексного процесу (як для монтажних, так і для земляних робіт) [1, с.15 ]; [4, с.71]; [5, с.42, 60]. Основа економічного аналізу рішень з механізації є од­наковою для всіх будівельних процесів [1, с. 22]. Всі специфічні особливості проце­сів, зумовлені характером прийнятого способу або методу виконання, які впливають на рівень праці та кваліфікацію робітників, її трудомісткість і залежать від зовнішніх факторів навколишнього середовища, враховуються окремо. У цьому випадку основ­ними критеріями ефективності технологічного рішення, яке вибирається для подаль­шого пророблення, виявляється співвідношення витрат і результату. Зіставлення ва­ріантів зводиться при цьому до порівняльного вигляду за фактором обсягів робіт або ж за фактором часу (може бути і те, і друге). Рівнозначність за фактором обсягів ро­біт досягається за допомогою двох питомих показників по прийнятих варіантах тех­нологічних рішень (трудомісткості та вартості прийнятої одиниці обсягів робіт). Фак­тор часу (тривалість виконання робіт) ураховують для того, щоб оцінити моменти здійснення витрат, тривалості використання та момент очікуваного їх повернення (у тій чи іншій формі).

Таким чином, істотні особливості здійснення порівняльного економічного ана­лізу показників технологічних рішень по виконанню комплексного процесу полягають:

а) у визначенні

 • будівельно-технологічних параметрів і характеристик продукції;

 • способів проведення комплексу робіт по одержанню продукції;

- варіантів комплектів механізації (і схем їх роботи) з техніко-економічними показниками;

б) у проведенні на цій базі

 • технологічних розрахунків та обґрунтувань з проробкою специфіки компле­ксного процесу для підсумкової оцінки основних техніко-економічних показ­ників (тривалість процесу, питомі витрати праці та питома вартість).


1. ^ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ


Загальний перелік розрахункових процедур


Сучасне проектування земляних робіт здійснюється за типовими методиками, в яких використовується перевірена багаторічною практикою будівництва нормалізо­вана технологія влаштування земляних споруджень, у тому числі устрою котлованів для найбільш поширених типів будівель та споруд. Вибір способу та структури ком­плексного процесу земляних робіт ґрунтується головним чином на загальних принци­пах технології, які передбачають низькі витрати ручної праці завдяки використанню комплексної механізації; можливість потокового виконання складових у комплексно­му процесі з рівномірною зайнятістю робітників, машин та механізмів; безаварійність та безпечні й зручні умови праці; суміщення відповідних складових комплексного процесу на різних одиницях фронту робіт, що передбачає швидке та своєчасне їх заміщення для відкриття фронту робіт із виконання процесів, таких як монтаж буді­вельних конструкцій. Тому особливості проектування земляних робіт є вирішальним фактором у сучасних умовах виробництва, які визначають доцільність і зміст техніч­них та технологічних рішень з устрою земляних споруджень (зокрема котлованів) найбільш доцільними (ефективними) способами.

Розглянемо відповідний перелік розрахункових процедур з характеристикою їх сутності.

1.1. Аналіз вихідних даних.

1.1.1. Визначення розмірів котловану.

1.1.2.Підрахунок обсягів робіт з устрою котловану і в'їзної траншеї.

^ 1. 2. Вибір способів виконання робіт і комплектів машин.

 1. Розробка структури комплексного процесу виконання земляних робіт по устрою котловану.

 2. Попередній добір ведучої машини за технічними характеристиками і прин­циповою схемою виконання робіт (по варіантах).

1.2.3. Добір комплектів машин і розрахунок транспортних засобів (по варіантах).
1. 3. Вибір остаточного варіанта виконання робіт.

1.3.1. Визначення основних техніко-економічних показників аналізованих варіан­тів виконання робіт.

1.3.2. Вибір остаточного варіанта рішення.

^ 1. 4. Вибір схем виконання робіт за остаточно прийнятим варіантом.

 1. Розрахунок параметрів схем виконання робіт.

 2. Проектування схем виконання робіт.

 3. Побудова графіка руху транспорту.

^ 1. 5. Складання калькуляції трудових витрат і заробітної плати.

1. 6. Виконання технологічних розрахунків,


1.6.1. Розробка таблиці технологічних розрахунків.

1.6.2.Побудова графіка виконання робіт.

1.6.3. Заповнення відомостей потреби в ресурсах.

^ 1. 7. Упорядкування вказівок до виконання робіт, заходів із безпеки праці й

охорони навколишнього середовища. Область застосування.

 1. Вказівки до виконання робіт.

 2. Заходи із безпеки праці й охорони навколиш-нього середовища.

1.7.3.Область застосування.

^ 1. 8. Визначення техніко-економічних показників по проекту (у цілому).

 1. Розрахунок основних техніко-економічних показників по проекту.

 2. Визначення додаткових техніко-економічних показників по проекту.

Правильний вибір інженерних рішень з підрахунку обсягів робіт - одна з головних умов раціонального використання матеріально-технічних і трудових ресурсів при ви­конанні комплексних процесів по зведенню конкретного спорудження. Тому підрахування обсягів робіт необхідно виконувати згідно з технологією здійснення будівель­них процесів [1]. При цьому слід дотримуватися такого порядку підрахунків, при яко­му попередні результати можуть бути використані в наступних розрахунках [4, с.23].

Аналіз вихідних даних 1.1.1.

Визначення розмірів котловану

Розробка котловану передбачається під усю пляму будинку на заздалегідь спла­нованій площадці (без урахування горизонталей місцевості). Для роботи машин і механізмів у котловані передбачається устрій в'їзної траншеї з ухилом i = 10÷15% для введення в забій необхідної техніки.

Визначення розмірів котловану (довжини і ширини по низу Lкн і Вкн; довжини і ширини по верху Lкв і Вкв; в'їзної траншеї-довжини і ширини по дну lтрдн і bтрдн) виконується в метрах (можливе округлення до 0,5 м) відповідно до рекомендацій [5, с. 29-32, рис.18,19;с.72].

Результати розрахунків оформляються на аркуші формату А4 у відповідно­му масштабі (М 1:500; 1:250) у вигляді таких схем:

- план котловану, подовжній і поперечний розрізи котловану - рис. 1.1.

Список рекомендованої літератури

 1. Технология строительного производства. Учебн. / Под ред. О. О. Литвинова, Ю. И. Белякова. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1985. – 479 с.

 2. Жилые здания: Учеб. пособие для вузов/ Л.Б.Великовский, А.С.Ильяшев, Т.Г.Маклакова и др.; Под общ.ред. К.К.Шевцова - 2-е изд.перераб. и доп. -М.:Стройиздат, 1983. - 239 с.

 1. Конструкции гражданских зданий: Учеб. пособие для вузов / Т. Г. Маклакова, С. М. Нанасова, Е. Д. Бородай, В. П. Житков; Под. ред. Т. Г. Маклаковой. -М.: Стройиздат, 1986. - 135 с.

 2. Снежко А. П., Батура Г. М. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование: Учеб. пособие. - К.: Выща шк., 1991.- 200 с.

 3. Проектирование земляных работ. Программированное пособие: Учеб. посо­бие / В. К. Черненко, В. А. Галимуллин, Л. С. Чебанов; Под ред. В.К. Черненко. -2-е изд., перераб. и доп. - К.: Выща шк., 1989. - 159 с.

 4. Строительные нормы и правила. СНиП ІІІ-4-80**. Техника безопасности в строительстве. / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989 - 352 с.

 5. ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы, Вып.1. Механизированные и ручные земляные работы / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1988. - 224 с.
3

94


Варіанти завдань.

Таблиця Д6

№ варіанту

Розміри котловану (м)

Вид ґрунтів

Рівень ґрунтових вод (м)

Відстань до відвалу (км)

довжина

ширина

глибина

1

70

38

3,0

пісок

5,0

2

2

74

39

3,3

глина

2,0

3

3

81

52

3,5

супісок

6,0

4

4

66

31

2,9

суглинок

2,0

5

5

77

42

3,2

суглинок

5,0

6

6

95

39

3,4

супісок

2,5

4

7

102

63

3,8

глина

5,5

3

8

110

71

4,2

пісок

3,0

5

9

74

51

4,4

глина

5,0

2

10

83

47

2,8

пісок

2,0

6

11

79

38

3,4

суглинок

7,0

5

12

85

35

4,1

супісок

3,0

4

13

66

28

3,0

суглинок

6,0

4

14

69

24

2,7

глина

2,5

3

15

72

35

2,8

суглинок

4,5

2

16

81

40

3,3

пісок

3,0

4

17

76

34

3,2

глина

5,2

4

18

92

44

3,8

супісок

3,5

5

19

94

45

3,6

суглинок

4,5

5

20

99

30

3,1

суглинок

2,5

3

21

73

33

3,9

глина

5,0

3

22

88

26

4,0

пісок

3,5

2

23

100

50

3,4

супісок

4,1

6

24

74

43

3,0

глина

3,0

5

25

67

37

2,7

суглинок

4,5

4

26

69

39

2,9

пісок

2,5

3

27

84

24

2,4

глина

4,0

2
4

93


Таблиця Д5

Значення КТ – коефіціент, який залежить від організації роботи транспорту


Число завантажуваних ковшів в кузов машини

Кільцева подача машин при фронтальній розробці

тупікова подача однієї машини при лобовій розробці

Тупікова подача двох машин при лобовій розробці

2-3

0,85-0,89

0,55-0,6

0,82-0,87

4-6

0,87-0,94

0,65-0,75

0,87-0,92
5

92


Таблиця Д4

Техніко-економічні дані визначення собівартості машино-зміни одноковшових екскаваторів

Марка машини, значення основного параметру

Розрахункова вартість машини М, тис. грн.

Амортизаційні відрахування А, %

Кількість годин роботи на рік

Одночасні витрати Е, грн.

Змінні поточні експлуатаційні витрати, грн.

Вартість одного монтажу і демонтажу

Вартість транспортування на об’єкт

1

2

3

4

5

6

7

0,15 (Э-1514)

5,35

28

1660

-

13,6

19,8

0,25 (Э-2515А)

6,81

28

1660

-

13,6

19,8

0,4 (Э-302Б, ЭО-3315)

10,38

22

2750

-

17,75

18,7

0,4 (Э-302БС, ЭО-311А)

13,7

22

2750

-

17,75

18,7

0,4 (Э-4010)

22,58

22

2750

-

42,75

36,7

0,5 (Э-5015А)

20,34

22

3100

-

42,75

20,8

0,65 (Э-625Б, ЭО-11111Б)

12,84

18,5

3100

-

42,75

27,6

1 (ЭП-1,

ЭО-4112)

25,04

18,5

2960

-

42,75

29,6

1 (Э-10011Д, ЭО-5111Д)

20,49

18,5

2960

-

42,75

36,2

1,25 (Э-1252Б, ЭО-6112Б)

19,9

18,5

2960

-

56

40,9

2,5 (Э-2505, ЭО-7111С)

58,32

14

2960

159С

780,2

45,7
6

91


Таблиця Д.2

Значення швидкостей руху автосамоскидів по дорогах з різним видом покриття

Тип доріг

Клас доріг

Середня розрахункова швидкість руху, км/г, при дальності перевезення, км

0,5

1

2

3

5

Асфальтові, бетонні

I

20

25

35

35

35

Щебеневі, гравійні

I

18

22

30

30

30

Бруківка

I

16

20

27

27

27

Ґрунтові дороги

IV

15

17

25

25

25
Таблиця Д3.

Основні техніко-економічні показники автосамоскидів

Марка

Е,м3

Э1, грн

Э2, грн

См(тр), грн

Тг.см, зміни

ГАЗ-53Б

2,4

9,76

0,103

3960

335

ЗИЛ-ММз-555

3,1

9,5

0,11

3610

335

МАЗ-503

4,0

12,52

0,149

6420

335

КрАЗ-222

8,0

15,60

0,219

9170

335

КрАЗ-2565

8,0

12,7

0,230

9009

335

МАЗ-525

14,3

22,82

0,554

18725

415

БелАЗ-540

15,3

23,1

0,511

26145

415
7

90

Таблиця Д.1


Характеристика основних параметрів автосамоскидів, які використовуються для перевезення ґрунтів.

Основні параметри

Марка самоскидів

ГАЗ-53Б

ЗИЛ-555

МАЗ-503

КраЗ-222

КраЗ-256Б

МАЗ-523

БелаЗ-650

Вантажопідйомність

3,5

4,5

7

10

12

25

40

Габаритні розміри, м

5,24

5,55

5,92

8,19

8,19

8,3

10,51

Довжина

2,1

2,39

2,6

2,65

2,65

3,22

3,4

Висота

2,13

2,32

2,55

2,72

2,72

3,67

3,65

Місткість кузова, м2

2,4

3,1

4

8

8

14

15,3

Мінімальний радіус повороту, м


7,6

7,8

7,5

10,5

11,0

11,5

14

Висота до верху борта, м

1,4

2,14

2,15

2,58

2,58

4,3

4,3

Рекомендована місткість ковша екскаватора, м3

0,25-0,35

0,35-0,5

0,65-1,25

1,25-2

1,25-2

2-3

3-4

Час маневрування при завантаженні, хв.

1

1

1,38

2

2

2

2

Час розвантаження з маневруванням, хв.

0,9

1,2

1,9

1,9

1,9

2

2
8

89


^ Таблична форма 1.6.1

Технологічні розрахунки


Графік

виконання робіт


робочі дні

n

робочі зміни

1

22

А, механізовані процесиБ. Ручні процеси


2

..

1

2

3

1

2

2

1

1

2

1

Виконання норми, %

21

Тривалість робіт, дн.

20

Число змін на добу

19

Прийня­тий склад ланки

кількість

18професія, розряд

17Необхідні машини і

механізми

кількість

16марка

15Трудомісткість

прийня­тий

маш.-зм.

14Σ

Σ

-

люд.-зм.

13Σ

Σ

Σ

за нор­мою

маш.-зм

12Σ

Σ

-

люд.-зм.

11Σ

Σ

Σ

Виробіток за зміну

прийня­тий

машин

10УСЬГО (по об'єкту): Qкзаг =

у тому числі:

 • по механізованих роботах

ΣQiмех =

-по ручних роботах ΣQiруч =

робітників

9за нор­мою

машин

8робітників

7Обсяг робіт

кількість

6одиниця вимірю­вання

5Найменування процесу

4Посилання на пункти калькуляції

3Номер робіт

2Вид земляного спорудження

1


9

881.1.2. Підрахунок обсягів робіт з устрою котловану і в’їзної траншеї

Для обчислення обсягів робіт з устрою котлован розбивається на дільниці перерізами, що розміщуються в торцях котловану (див. відповідну схему на рис.1.).Рис.1. Схема розчленування котловану на складові:

1 - дільниця котловану між поперечними перерізами;

2, 3-торцеві укоси котловану; 4, 5, 6,7- кутові укоси котловану

Підрахунок обсягів робіт у котловані по дільницях оформляється відповідно до рекомендацій [5, с.34] у табличних формах 1.1.2.1; 1.1.2.2; 1.1.2.3 .


Таблична форма 1.1.2.1

Підрахунок обсягів земляних мас між поперечними перерізами котловану


Обсяг робіт

Vп.п = (F1+F2)lп/2, м3


8

РАЗОМ: V™ =І\/П.П

Таблична форма 1.1.2.2

Підрахунок обсягів земляних мас у торцевих укосах котловану

Обсяг \/т. ук., м3

8
^ РАЗОМ: \/т3уакг=Σ \/т.ук

Відстань між пере­різами lп

7

Відстань між пе­рерізами lп, м

7
Півсума площ

(F1+F2)/2, м2

6

Півсума площ (F1+F2)/2, м2

6
Площа поперечного перерізу F1=(Внк+hрт)hр, М2

5

Площа поперечного перерізу тhр2/2, м2

5
Ширина котлова­ну по дну Внк, м

4

Робоча познач­ка по осі hр, м

4
Робоча познач­ка по осі hр, м

3

Переріз

3
А А'

В В'

С С

D D'

Пе­реріз

2

Грань

2
АВ
СD
Діль­ниця

1

Діль­ниця

1
2
3
Таблична форма 1.1.2.3

Підрахунок обсягів земляних мас у кутових укосах котловануДільниця

Кут

Робоча позначка hР, м

Обсяг Vк.ук = т2hр3/3, м3

1

2

3

4

4

А5

В6

С7

D


  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи, практичних та лабораторних робіт, самостійної роботи по темі: „ iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «технологія наукових досліджень»
Дичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія наукових...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи, практичних та лабораторних робіт, самостійної роботи по темі: „ iconМ. В. Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи
Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи, практичних та лабораторних робіт, самостійної роботи по темі: „ iconГ.І. Базецька фінансовий менеджмент
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, проведення практичних занять І виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи, практичних та лабораторних робіт, самостійної роботи по темі: „ iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи, практичних та лабораторних робіт, самостійної роботи по темі: „ iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи, практичних та лабораторних робіт, самостійної роботи по темі: „ iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи, практичних та лабораторних робіт, самостійної роботи по темі: „ iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи, практичних та лабораторних робіт, самостійної роботи по темі: „ iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи, практичних та лабораторних робіт, самостійної роботи по темі: „ iconМетодичні вказівки до виконання практичних, лабораторних робіт, індивідуальних завдань, методичні вказівки до самостійної роботи студентів і т.і. до бібліотеки університету
З метою належної підготовки усіх навчальних структурних підрозділів університету до нового 2013-2014 навчального року зобов’язую
Методичні вказівки до виконання курсової роботи, практичних та лабораторних робіт, самостійної роботи по темі: „ iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт та курсової роботи з дисципліни «Економічний аналіз», «Теорія економічного аналізу» для студентів факультету економіки та менеджменту
Щодо виконання практичних робіт та виконання курсової роботи з дисципліни „Економічний аналіз”, «Теорія економічного аналізу»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи