Планування майданчика \" для студентів спеціальності 092101 \"Промислове та цивільне будівництво усіх форм навчання м. Кривий Ріг 2008 рік icon

Планування майданчика " для студентів спеціальності 092101 "Промислове та цивільне будівництво усіх форм навчання м. Кривий Ріг 2008 рік
НазваПланування майданчика " для студентів спеціальності 092101 "Промислове та цивільне будівництво усіх форм навчання м. Кривий Ріг 2008 рік
Сторінка1/6
Дата13.09.2012
Розмір1.23 Mb.
ТипПлан
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інженерно-технологічний інститут


Кафедра технології, організації

і механізації будівництва


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту,

лабораторних робіт, самостійної роботи

з дисципліни: “Технологія будівельного виробництва

на тему: “Планування майданчика ”

для студентів

спеціальності 7.092101 “Промислове та цивільне

будівництво усіх форм навчання


м.Кривий Ріг

2008 рік

Укладач: Масіч Л.В.

Відповідальний за випуск: Валовой О.І.

Рецензент:Бендерський Ю.Б.


Викладені питання з проектування технології вертикального планування майданчика. Висвітлені питання визначення обсягів робіт, вибору механізмів, розрахунку калькуляції трудових витрат і заробітної плати, розробки календарного плану. Наведені індивідуальні завдання, методика виконання робіт та потрібні довідкові данні.^ Розглянуто на засіданні

кафедри ТОМБ

Схвалено на методичній

нараді будівельного

факультетуПротокол №

від

Протокол №

від


Розвиток сучасного будівельного виробництва характеризується все більш зростаючим обсягом будівельно-монтажних робіт,комплексною механізацією і автоматизацією будівництва, застосуванням ефективних будівельних машин і механізмів. Від правильного вибору оптимальних засобів механізації при виконанні земляних робіт залежать у багатьох випадках темпи зниження їх собівартості, підвищення якості робіт і зрештою ріст продуктивності праці.

Мета теперішніх методичних вказівок - надати допомогу студентам при виконанні лабораторних робіт. Наявний приклад розрахунку полегшить студентам засвоєння даної теми. Лабораторні роботи виконуються на заняттях кожним студентом за індивідуальним завданням.

Цими методичними вказівками передбачено проведення шести лабораторних робіт, мета, зміст і послідовність виконання яких призвані вивчити тему: «Вертикальне планування майданчика».

Складовими для виконання лабораторних робіт є: ці методичні вказівки, письмовий папір, ручка, олівець та довідна література по цій темі.

Назва лабораторних робіт:

 1. Визначення чорних, червоних, робочих відміток, середньої планувальної відмітки

 2. Підрахунок обсягів земляних мас при вертикальному планування методом чотирьохгранних призм за умови нульового балансу робіт.

 3. Визначення обсягу робіт з улаштування укосів.

 4. Графічний метод визначення середньої відстані переміщення ґрунту.

 5. Визначення тривалості механізованих робіт.

 6. Визначаємо тривалості роботи комплектуючих машин (розпушувача та катка).

 7. Визначення техніко-економічних показників.

8. Калькуляція трудових та грошових витрат.

9. Технологічні розрахунки та календарний графік.

Звіт по кожній лабораторній роботі повинен включати: зміст одержаного завдання, хід виконання робіт, результати, отримані після виконання лабораторної роботи.

У звіті повинні бути відображені відомості: група, студент, номер, викладач, дата виконання.


^ Лабораторна робота №1.(2 години)

Визначення чорних, червоних, робочих відміток, середньої планувальної відмітки

Мета заняття: Надбання навичок в підрахунку обсягів при вертикальному плануванні майданчика.

Питання для підготовки і контролю: Розбивка площадки на квадрати. Визначення чорних, червоних відміток, середньої планувальної відмітки.

^ Методика розрахунків

На плані в горизонталях (М 1:500 або 1:1000) наносять сітку квадратів зі стороною 10-100 м в залежності від рельєфу місцевості: в квадраті повинна бути як мінімум одна максимум дві горизонталі (мал.1).


мал. 1

Перетинання сторін квадратів утворює вершину Hn, де n – кількість квадратів,прилеглих до вершини. Кожному квадрату надається власний порядковий номер.

^ Визначення чорних відміток


Чорні відмітки, які знаходяться поміж двох горизонталей, визначають методом інтерполяції. Наприклад, чорна відмітка вершини А – НА (мал.2) , м,

НА= Н + hl/L,

де Н – відмітка меншої горизонталі, м; h – перевищення однієї горизонталі,м; над другою

l – відстань від горизонталі з меншою відміткою до точки А, м; L – відстань між двома горизонталями в плані, м.

Значення чорної відмітки записують у правому нижньому куті квадрата.мал. 2

^ Визначення середньої планувальної відмітки.

Для прямокутного майданчика розбитого на квадрати,

Н0 =,

де ∑Н4 – сума відміток вершин, спільних для 4 квадратів; ∑Н2 – теж саме, для 2 квадратів; ∑Н1 – сума відміток вершин, які відносяться тільки до одного квадрату; n – кількість квадратів.

В цілях перевірки розрахунок Н0 рекомендується повторити, так як помилка навіть на 0,01м на великих площах дає значну похибку.

^ Перевірка умови: чи задані проектні схили.

Вертикальне планування майданчика полягає у перетворенні поверхні природного рельєфу у відповідності до вимог проекту планування та забудови, забезпечення стоку води, улаштування під’їзду і т.д. При цьому майданчику зазвичай надають звичайні (проектні) схили. Ці схили вносять корективи у визначення проектних відміток вершин квадратів. Тут може бути два випадки: схили не задані, тобто майданчик горизонтальний; схили задані. У першому випадку проектні відмітки всіх вершин Нпр дорівнюють середній планувальній відмітці Нср:

Нпр = Нср.

Така умова надає можливість розпочинати визначення робочих відміток.

^ Визначення робочих відміток.

Робочі відмітки h обчислюють як різницю між проектними – червоними (Нпр) та чорними (Нч) відмітками:

±h = Нпр – Нч.

Проектну відмітку записують у верхньому правому куті, чорну – у нижньому правому куті, а робочу – у верхньому лівому куті (мал. 3)

мал. 3

^ Визначення типу майданчику( насип, виїмка).

За знаком робочої відмітки h визначають тип майданчика: при h > 0 - насип; при h<0 – виїмка. Квадрати з робочими відмітками однакового знаку називають однойменними, різних знаків – перехідними. На перехідних квадратах визначають положення нульових точок.

^ Побудова нульової лінії та визначення закладення укосів.

Нульову лінію будують графічним способом. Для цього в довільному масштабі на сторонах квадратів відкладають робочі відмітки зі знаком «плюс» в одну сторону, а зі знаком «мінус» в іншу та з’єднують їх між собою (мал. 4).


мал. 4


В місцях перетину зі стороною квадрата отримують нульові точки, які характеризують злам рельєфу місцевості. Крива, проведена через нульові точки, є нульовою лінією, що розмежовує ділянки виїмки та насипу. Далі визначають закладення укосів «е» для виїмки та насипу в зовнішніх вершинах квадратів (мал. 5). Коефіцієнт закладення укосів для тимчасових споруд приймають за табл. Д7, для постійних – за табл. Д2. Обчислене значення закладання укосів викреслюють на плані майданчика у довільному масштабі. Для отримання обрису укосів в плані крайні точки закладення з’єднують.

мал. 5

^ Послідовність розрахунківВизначити обсяг робіт по вертикальному плануванні майданчика розмірами 120×160 м з урахуванням нульового балансу земляних мас

Розв’язок

1. Майданчик розбиваємо на квадрати зі сторонами по 40 м.

2. Чорні відмітки визначаємо в кожній вершині квадрату методом інтерполяції і записуємо в нижньому правому куті.

3. При перевірці додаткових умов визначаємо, що Δ=0.

4. Середню планувальну відмітку визначаємо за формулою

Нср = Н0 = 


5. Приймаємо згідно завданню проектні схили майданчика i1 = 0.004, і2 = 0,003.

6.Проектні відмітки кутів вершин А, В, С і D дорівнюють:

НА = 68,92 + + 

НВ = 68,92 - + 

НС = 68,92 + - 

НD = 68,92 - - 


Обсяг робіт для майданчика. Таблиця 1№ квадрату

Робоча відмітка, м

∑hОбсяг робіт, м3

h1

h2

h3

h4

Насип

Виїмка

1

2,15

1,34

0,49

1,56

5,54

400

-

-

2216

-

2

1,34

0,54

0,01

0,49

2,38

400

-

-

952

-

3

0,54

1,17

0,42

0,01

2,14

400

-

-

856

-

4

1,56

0,49

-0,08

0,99

3,12

400

2,962

0,0021

1185

1

5

0,49

0,01

-0,71

-0,08

1,29

400

0,194

0,484

78

194

6

0,01

0,42

0,03

-0,71

1,17

400

0,1808

0,431

73

173

7

0,99

-0,08

-0,74

0,42

2,23

400

0,632

0,301

253

121

8

-0,08

-0,71

-1,18

-0,74

2,71

400

-

-

-

1084

9

-0,71

0,03

-0,19

-1,18

2,11

400

0,00043

0,05

0

820

10

0,42

-0,74

-1,19

-0,02

2,37

400

0,0744

1,604

29

641

11

-0,74

-1,18

-1,1

-1,19

4,21

400

-

-

-

1684

12

-1,18

-0,19

-0,31

-1,1

2,78

400

-

-

-

1112Обсяг квадратів 5642 5830

Обсяг укосів 297 46

Обсяг остаточного розпушення 4% - 235
Всього 5939 6111

Відмітки інших вершин квадратів визначаємо методом інтерполяції або шляхом додавання або віднімання перевищення δ. Наприклад, по стороні АВ δ =40∙0,004=0,16 м, що складає для квадратів № 2 69,4-0,16=68,92 м.За аналогією перевіряємо проектні відмітки всіх інших вершин та записуємо в верхньому правому куті. 7. Робочі відмітки визначаємо за формулою та записуємо зі своїм знаком в верхньому лівому куті квадрату. Наприклад для вершини А: hА = 69,4-67,25=+2,15 м, а для вершини С: hС = 68,92-68,94=-0,02 м.

8. Тип майданчика встановлюємо за знаком, який стоїть перед робочою відміткою: якщо «+» - на майданчику необхідно виконати насип, якщо «-» - влаштувати виїмку.

9.Точки, які належать нульовій лінії, знаходимо на сторонах квадратів, які в вершинах мають різнойменні знаки( див. мал.)

Коефіцієнт закладення укосів для суглинків приймаємо рівним 1:1,25, що відповідає α = 40о.

10. Визначаємо обсяг ґрунту в межах кожного квадрату насипу і виїмки та заносимо до таблиці 1.

11. Обчислюємо обсяг робіт з улаштування відкосів за формулами 10-11 та заносимо їх результати до таблиці 2.

12. Загальний обсяг з врахуванням відкосів та остаточного розпушення отримаємо просумувавши обсягів робіт в межах насипу ї виїмки.

Процент помилки

Враховуючи, що процент помилки складає менше 5 %, корегування обсягів насипу та виїмки не виконуємо і в наступних розрахунках приймаємо максимальний обсяг, що дорівнює 6111 м3 ґрунту.


^ Лабораторна робота №2 (2 години)

Підрахунок обсягів земляних мас при вертикальному планування методом чотирьохгранних призм за умови нульового балансу робіт.

Мета заняття: Надбання навичок у розрахунку обсягів ґрунту при вертикальному плануванні майданчика.

Питання для підготовки і контролю: Визначення об’єму ґрунту в повних і перехідних квадратах. Нульовий баланс робіт.

Об’єм ґрунту в однойменному квадраті приймають рівним об’єму чотирьохгранної призми, одна основа котрої відповідає природному рельєфу, а інша – поверхні планування. Об’єм обчислюють як добуток середньої робочої відмітки (з чотирьох) та площі квадрата:

V= (+),

де a – сторона квадрату, м; робочі відмітки,м.

Об’єм ґрунту в межах перехідних квадратів при відносно невеликій їх кількості визначають за формулою:

,

де - сума робочих відміток насипу (при визначенні об’єму насипу) або виїмки (при визначенні об’єму виїмки) - сума абсолютних значень всіх робочих відміток перехідного квадрату.

Для зручності обчислення зводять до таблиці 1.№ к-ту

Робочі відстані, ма2

4

Обсяг робіт, м3

h1

h2

h3

h4

Насип

Виїмка
Таблиця1

^ Лабораторна робота №3.(2 години)

Визначення обсягів робіт з улаштування укосів.

Мета заняття: Надбання навичок в підрахунку об’ємів укосів.

Питання для підготовки і контролю: Визначення об'ємів укосів. Побудова схеми укосів.

^ Методика розрахунку:

Для цього ділянки укосів розбивають на найпростіші фігури (мал. 5), які можуть являти собою трьохгранні (тип1), чотирьохгранні (тип 2) піраміди та проміжні призматоїди (тип 3).

Об'єм трьохгранної піраміди:

= .

Об’єм чотирьохгранної кутової піраміди:

=.

Об’єм проміжного призматоїда:

=,

де m – коефіцієнт закладання укосів (табл.Д 2); h – робоча відмітка, м; l – довжина ділянки, м; а – сторона квадрату, м;- робочі відмітки в межах квадрата.

Загальний об’єм схилів Vо.н(в) (насипу або виїмки) визначають як суму об’ємів окремих ділянок в межах квадратів насипу і виїмки.

^ Послідовність розрахунку.


Обсяг робіт на укосах Табл.3

Тип фігури

Обсяг робіт

Насип

Виїмка

Сторона АБ:

Проміжний призматоїд


Кутова чотирьохгранна піраміда А

Теж саме, В


Сторона ВД:

Трьохгранна піраміда


Сторона СД:

Кутова чотирьохгранна піраміда Д

Теж саме,С


Проміжний призматоїд


Сторона АС:

Трьохгранна пірамідаРазом

297,2 м3

46,1 м3


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Планування майданчика \" для студентів спеціальності 092101 \"Промислове та цивільне будівництво усіх форм навчання м. Кривий Ріг 2008 рік iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання спеціальності 092101, 092101 "Промислове та цивільне...
Планування майданчика \" для студентів спеціальності 092101 \"Промислове та цивільне будівництво усіх форм навчання м. Кривий Ріг 2008 рік iconА. Л., Шаповалов, М. В. Гринчак, Кузмичова К. В. Інформаційні технології в проектуванні конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності 092101 – «Промислове І цивільне будівництво»
Шаповалов А. Л., Гринчак М. В.,Кузьмичова К. В. Інформаційні технології в проектуванні. Конспект лекцій. (для студентів 5 курсу спеціальності...
Планування майданчика \" для студентів спеціальності 092101 \"Промислове та цивільне будівництво усіх форм навчання м. Кривий Ріг 2008 рік iconКорозія І захист будівельних матеріалів та конструкцій” для студентів 5 курсу всіх форм навчання спец. 092101 „Промислове І цивільне будівництво”
Методичні вказівки до вивчення курсу „Корозія І захист будівельних матеріалів та конструкцій” (для студентів 5 курсу всіх форм навчання...
Планування майданчика \" для студентів спеціальності 092101 \"Промислове та цивільне будівництво усіх форм навчання м. Кривий Ріг 2008 рік iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи студентами спеціальності 0610101 – «Промислове та цивільне будівництво»
«Промислове та цивільне будівництво» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст І контрольної роботи слухачами другої вищої освіти...
Планування майданчика \" для студентів спеціальності 092101 \"Промислове та цивільне будівництво усіх форм навчання м. Кривий Ріг 2008 рік iconДля студентів 1-2 курсів денної форми навчання спец. 092101 “Промислове І цивільне будівництво”
Фізика”. Розділ “Механіка”. Частина 2 (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання спец. 092101 “Промислове І цивільне будівництво”,...
Планування майданчика \" для студентів спеціальності 092101 \"Промислове та цивільне будівництво усіх форм навчання м. Кривий Ріг 2008 рік iconДля студентів 1-2 курсів денної форми навчання спец. 092101 “Промислове І цивільне будівництво”
Промислове І цивільне будівництво”, 092202 “Електричний транспорт”, 090605 “Світлотехніка І джерела світла”, 092108 “Теплогазопостачання...
Планування майданчика \" для студентів спеціальності 092101 \"Промислове та цивільне будівництво усіх форм навчання м. Кривий Ріг 2008 рік iconДля студентів 1-2 курсів денної форми навчання спец. 092101 “Промислове І цивільне будівництво”
Промислове І цивільне будівництво”, 092202 “Електричний транспорт”, 090605 “Світлотехніка І джерела світла”, 092108 “Теплогазопостачання...
Планування майданчика \" для студентів спеціальності 092101 \"Промислове та цивільне будівництво усіх форм навчання м. Кривий Ріг 2008 рік iconКонспект лекцій з Фізики для студентів 2 курсу денної форми навчання спец. 092101 "Промислове І цивільне будівництво"
Конспект лекцій з Фізики (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец. 092101 “Промислове І цивільне будівництво”, 092202 “Електричний...
Планування майданчика \" для студентів спеціальності 092101 \"Промислове та цивільне будівництво усіх форм навчання м. Кривий Ріг 2008 рік iconМетодичні вказівки І завдання до виконання курсового проекту Частина 1 „Балочна клітка І колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції”
Частина 1 „Балочна клітка І колони робочого майданчика” з курсу „Металеві конструкції” („Будівельні конструкції”) (для студентів...
Планування майданчика \" для студентів спеціальності 092101 \"Промислове та цивільне будівництво усіх форм навчання м. Кривий Ріг 2008 рік iconМетодичні вказівки
Балочна клітка І колони робочого майданчика” з дисципліни “ Металеві конструкції “(для студентів денної І заочної форм навчання спец....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи