Дипломного проектування І самостійної роботи з дисципліни \"Організація будівництва\" по темі: \"Проектування будгенпланів\" для студентів напрямку будівництво icon

Дипломного проектування І самостійної роботи з дисципліни "Організація будівництва" по темі: "Проектування будгенпланів" для студентів напрямку будівництво
НазваДипломного проектування І самостійної роботи з дисципліни "Організація будівництва" по темі: "Проектування будгенпланів" для студентів напрямку будівництво
Сторінка1/6
Дата13.09.2012
Розмір1.14 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІІ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИДля дипломного проектування і самостійної роботи з дисципліни “Організація будівництва” по темі: “Проектування будгенпланів” для студентів напрямку будівництво.
Кривий Ріг 2006 р.


Укладачі: Валовой О.І., Рогозін В.В.

Відповідальний за випуск: Бендерський Ю.Б.

Рецензент: Афанасьєв В.В.


Методичні вказівки призначені для дипломного проектування і виконання самостійної роботи з дисципліни “Організація будівництва”. Викладені питання по проектуванню будгенпланів у складі проектів організації будівкництва (ПОБ) і проектів виконання робіт (ПВР) при новому будівництві і реконструкції об’ктів, зміст та склад цього розділу у дипломному проекті.


Розглянуто на засіданні Схвалено на вченій раді

кафедри ТОМБ будівельного факультету

протокол № 4 від 01.2006 р. протокол № 4 від 02 .2006 р


Зміст

Вступ.............................................................................................3

Організація будівельного майданчика для будівництва

та реконструкції об’ктів..............................................................4

Проектування будівельніх генеральних планів.......................27

Додатки........................................................................................48

Література....................................................................................60


ВСТУП

Сучасний стан будівельної справи передбачає обов"язкову глибоку доробку питань, пов"язаних з організацією виробничих процесів безпосередньо на будівельному майданчику.

Ці питання розробляються у спеціальних проектах - проектах організації будівництва /ПОБ/ і проектах виконання робіт /ПВР/.

Особливе місце серед проектних документів ПОБ та ПВР посідають будівельні генеральні плани /БГП/.

БГП зведення чи реконструкції будівлі або споруди є підсумко­вим проектним документом розв"язання великого комплексу інженерних завдань щодо організації будівельного господарства, необхідного для зведення або реконструкції об"єкта у конкретному місці.

Будівельне господарство - це комплекс виробничих та допоміжних об"єктів будівельного підрозділу, призначених для забезпечення будівельно-монтажних робіт й обслуговування персоналу будівництва. До нього входять будівельні машини й механізовані установки, тимчасові виробничі підприємства й окремі цехи, об "єкти транспортного й складського господарства, водо-, електро- і теплопостачання, зв"язку, адміністративні, санітарні, господарські та житлові будівлі.

Об"єкти будівельного господарства можуть розташовуватися як безпосередньо на будівельному майданчику, так і поза його межами.

У зв"язку з цим найчастіше під будівельним господарством окремої будови мають на увазі виробничі та допоміжні об"єкти будівель­ного підрозділу, потрібні для забезпечення будівельно-монтажних робіт та обслуговування персоналу будівництва, розташовані безпосередньо на будівельному майданчику.

Найважливішою передумовою проектування будівельного

господар­ства є продумане забезпечення будівництва у повній відповідності до проекту за неодмінної умови - мінімуму витрат.

Один із шляхів до цього - першочергове зведення інженерних мереж, установок, будівель та споруд, передбачених проектом, в точно визначеному обсязі, який забезпечив би всі потреби будівництва.

З наведеного випливає, що проектні рішення з організації бу­дівельного господарства й розробки БГП у багатьох випадках мають багатоваріантний характер. Методика проектування БГП останнім ча­сом збагатилась економічними моделями оцінки проектних рішень, які забезпечують зумовлений ступінь їх оптимальності за розглянутими варіантами.

Велике різноманіття завдань і критеріїв оцінки проектних рі­шень дозволяє застосовувати при створенні БГП ігрові методи проек­тування. Це дає змогу активізувати навчальний процес, підвищити його ефективність щодо рівня засвоєння методики проектування БГП й набуття навичок колективної проектної роботи.


^ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ'ЄКТІВ

1.1. Види будівельних генеральних планів

Спорудження об"єкта в установлені строки, економно, якісно і з дотриманням усіх інших вимог багато в чому визначає якість організації будівельного майданчика.

Організацію будівельного майданчика в цілому визначають рішення багатьох технологічних, організаційних і соціологічних завдань щодо спорудження об"єкта на різних стадіях його будівництва.

До технологічних завдань відносять вирішення питань механізації основних будівельно-монтажних робіт і розміщення засобів механізації в різні періоди будівництва об"єкта.

До організаційних завдань відносять питання добору й розміщення об"єктів будівельного господарства, включаючи організацію транспорту, складського господарства, електро- і енергопостачання, зв"язку й сигналізації, адміністративно-побутового обслуговування, а також інших тимчасових об"єктів виробничого призначення.

До соціологічних завдань відносять вирішення питань побутового, культурного і методичного обслуговування будівельників.

Завершальним проектним документом організації будівельного майданчика для спорудження об"єкта є БГП.

Будівельні генеральні плани розробляють і в складі ПОБ, і в скла­ді ПВР. У дипломному проекті можна розробляти БГП, що за своїм змі­стом відповідають вимогам БГП як у складі ПОБ, так і в складі ПВР. Практично ці БГП відрізняються тільки деталізацією рішень з організації будівельного майданчика.

У розробку БГП закладають такі основні принципи:

І/ найменша розтягненість, економічність будівництва й експлуатації тимчасових інженерних комунікацій;

2/ мінімум витрат на будівельне господарство за рахунок використання наявних, а також споруджуваних /передбачених проектом об'єкта/ будівель і комунікацій;

З/ організація найраціональніших вантажопотоків на майданчику з мінімальним числом перевантажень, а також з комплексною механізацією вантажно-розвантажувальних, складських і транспортних робіт;

4/ розміщення виробничих установок на найближчій відстані від місць потреби в їхній продукції у процесі спорудження об"єкта;

5/ розміщення тимчасових будівель, споруд, мереж та установок на вільних майданчиках, щоб експлуатувати їх упродовж всього будівництва без перенесення;

6/ забезпечення раціонального поєднання в часі будівельних процесів за потокового ведення робіт, завчасного укрупнювального збирання конструкцій, раціонального розміщення достатньої кількості складів;

7/ дотримання вимог безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та виробничої санітарії;

8/ створення найсприятливіших умов побутового обслуговування персоналу будови;

9/ забезпечення умов ефективної організації управління будівницт­вом на основі загяльномайданчикових систем зв"язку й сигналізації.

Проектування БГП - складне багатоваріантне завдання, розв'язуване на основі порівняльного техніко-економічного оцінювання показників варіантів БГП на певний об"єкт. Проте у всіх випадках тільки дотримання принципів проектування БГП може забезпечити цільову ефективність прийнятих рішень з організації будівельного майданчика споруджуваного об"акта.

БГП як підсумковий проектний документ організації будівельного майданчика розробляють на певний період спорудження об"єкта.

У складі ПОБ будівельний генеральний план розробляють, як прави­ло, для підготовчого й основного періодів будівництва.

У складі ПВР залежно від виду будівельного майданчика /освоєний, неосвоєний, розташований у межах діючого підприємства, в межах населеного пункту, поза ним тощо/ розробляють такі БГП:

І/ періоду вивільнення або освоєння майданчика;

2/ підготовчого періоду й нульового циклу;

З/ розгорнутого будівництва;

4/ завершального періоду будівництва.

^ Будівельний генеральний план вивільнення майданчика розробляють, коли він розташований у межах діючого підприємства великої щільності забудови, де потрібне переобладнання діючих споруд і комунікацій із значними обсягами робіт і тривалим періодом вивільнення /освоєння/ території. Така ситуація виникає під час розширення й докорінної пе­ребудови діючого підприємства.

^ Будівельні генеральні плани на підготовчий період і нульовий цикл розробляють, як правило, для будівництва об"єктів із складними інженерними комунікаціями та нульовим циклом робіт, що потребують особливих рішень з організації будівельного господарства на будівельному майданчику в цей період. При цьому такі рішення принципово відрізняються від необхідних для наступних періодів будівництва об'єкта. Як правило, ці БГП розробляють для житлових кварталів /мікрорайонів/ на нових територіях і складних промислових об'єктів із великими і складними фундаментами й підземними інженерними комунікаціями, що потребують особливих способів їх улаштування та прокладання.

^ Будівельні генеральні плани періоду розгорнутого будівництва або, як його частіше називають, основного періоду будівництва, - найпоширеніші й відображають організацію будівельного майданчика для спорудження наземної частини об"єкта будівництва. Вони, як правило, містять рішення з організації будівельного майданчика, що задовольняють усіх основних учасників будівництва /спеціалізовані будівельні організації/ з усіх видів будівельно-монтажних робіт.

^ Будівельні генеральні плани завершального періоду будівництва розробляють зрідка. Вони, як правило, містить рішення з організації будівельного майданчика на період монтажу будівельного устаткування, а також з установки спеціальних машин, пристосувань та пристроїв для подавання й монтажу устаткування або ж на період зовнішнього опорядження об"єкта й упорядкування території будівництва, коли потрібні спеціальні машини, пристрої та перенесення об"єктів будівельного господарства на нові ділянки майданчика.

Основні вихідні дані для вирішення організації будівельного майданчика на різних етапах спорудження об"єкта:

І/ генеральний план об"єкта на початок планового періоду спорудження та інші частини проекту;

2/ основні будівельні й технологічні рішення для робіт планового періоду спорудження об"єкта;

З/ графік виконання робіт періоду будівництва;

4/ дані про необхідні розрахункові та дібрані об"єкти будівель­ного господарства на плановий період будівництва /площі й види складів, основні машини, виробничі установки, адміністративно-побутові й соціальні об"єкти, види транспорту, комунікацій та влаштування енерго- й водопостачання, зв"язку, сигналізації тощо/.

1.2. Визначення потреби в об"єктах будівельного господарства і розрахунок їх основних параметрів

Склад об"єктів будівельного господарства за номенклатурою, кількістю й параметрами підлягає розрахунку і залежить зрештою від цілого ряду факторів, що їх у загальному плані визначають як місцеві умови будівництва об"єкта. У всіх випадках, проектуючи організацію будівництва об"єкта, насамперед намагаються встановити всі об"єкти будівельного господарства, необхідні для ефективного проведення будівництва.

Організуючи будівництво, слід прагнути до мінімізації витрат на придбання чи спорудження об"єктів будівельного господарства за рахунок широкого використання для потреб будівництва наявних у будівельників об"єктів або тимчасового використання передбачених проектом будови об"єктів як об"єктів будівельного господарства шляхом їх дострокового зведення. До таких можна віднести об"єкти транспортного призначення, мережі енерго-, тепло- і водопостачання, зв"язку, адміністративно-побутові й господарські будівлі.

У всіх випадках відповідність витрат у цьому багатоваріантному й багатоплановому завданні з раціонального складу будівельного господарства слід розглянути у поєднанні й з іншими факторами, а саме: забезпечення надійності роботи всіх інженерних комунікацій будови, зручності спорудження основних об"єктів проекту, дотримання охорони праці й соціально-екологічних вимог. Об"єкти будівельного господарства можуть бути розташовані як безпосередньо на будівельному майданчику, так і поза ним. Це визначається місцевими умовами будівництва. Тут необхідно керуватися принципом - мінімум об"єктів будівельного господарства розміщується на будівельному майданчику в разі забезпечення ефективності всієї організації будівництва.

Окремо слід приділити увагу скороченню будівельного господарства разового використання, тобто споруджуваних лише для цієї будови, наприклад інженерних мереж, складських приміщень і т.ін.

Питання загальної потреби в об"єктах будівельного господарства вирішують на стадії розроблення ПВР за періодами будівництва.

Щоб розробити БГП, необхідно мати такі характеристики об"єктів будівельного господарства:

І/ дані про максимальні вильоти стріл будівельних кранів;

2/ розміри в плані адміністративних, громадських, санітарно-побутових і господарських приміщень;

З/ площу складів за видами /відкриті, закриті, навіси/;

4/ розміри в плані будівель майстерень, трансформаторних, ком­пресорних і штукатурних станцій;

5/ ширина та радіуси заокруглень обраних автодоріг і залізнич-них колій;

6/ діаметри магістральних і розвідних мереж водопроводу, каналізації і тепломережі;

7/ розміри майданчиків укрупнювального збирання конструкцій;

8/ прийняті конструкції ліній електропередачі, зв"язку й освіт-лення /повітряні, кабельні/.

Крім того, слід мати дані про транспортні засоби /автопоїзди, вагони, причепи, трайлери тощо/ і максимальну довжину монтованих конструкцій.

Щоб дістати дані про параметри об'єктів будівельного господарства, проводять відповідні обчислення і тоді добирають необхідні об"єкти будівельного господарства, наявні у будівельників, або ж об"єкти, які слід збудувати і придбати.

^ Будівлі адміністративного і санітарно-побутового призначення. До адміністративних будівель належать контори будівельних управлінь, дільниць, виконробів, майстрів, диспетчерські. У групу санітарно-побутових будівель включають гардеробні, душові, умивальні, приміщення для сушіння одягу, обігріву робітників, туалети, буфети, їдальні, пункти охорони здоров"я.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Дипломного проектування І самостійної роботи з дисципліни \"Організація будівництва\" по темі: \"Проектування будгенпланів\" для студентів напрямку будівництво iconМетодичні вказівки
Для дипломного проектування І самостійної роботи з дисципліни: „Технологія будівельного виробництва”по темі: „Застосування математичних...
Дипломного проектування І самостійної роботи з дисципліни \"Організація будівництва\" по темі: \"Проектування будгенпланів\" для студентів напрямку будівництво iconМетодичні вказівки до курсового, дипломного проектування та самостійної роботи з дисципліни "Організація будівництва" для студентів спеціальності 092101 пцб, 092103 мбг, усіх форм навчання
До курсового, дипломного проектування та самостійної роботи з дисципліни “Організація будівництва” для студентів спеціальності 092101...
Дипломного проектування І самостійної роботи з дисципліни \"Організація будівництва\" по темі: \"Проектування будгенпланів\" для студентів напрямку будівництво iconЗ дипломного проектування та магістерської роботи
Програма І робоча програма з дипломного проектування та магістерської роботи (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Дипломного проектування І самостійної роботи з дисципліни \"Організація будівництва\" по темі: \"Проектування будгенпланів\" для студентів напрямку будівництво iconМетодичні вказівки для курсового І дипломногго проектування з дисципліни "Організація та планування будівельного виробництва" для студентів напрямку будівництво
Для курсового І дипломногго проектування з дисципліни “Організація та планування будівельного виробництва” для студентів напрямку...
Дипломного проектування І самостійної роботи з дисципліни \"Організація будівництва\" по темі: \"Проектування будгенпланів\" для студентів напрямку будівництво iconДо виконання самостійної роботи з дисципліни «організація будівництва»
«Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання напряму підготовки 010101 – «Будівництво», спеціальності...
Дипломного проектування І самостійної роботи з дисципліни \"Організація будівництва\" по темі: \"Проектування будгенпланів\" для студентів напрямку будівництво iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни "Проектування металевих конструкцій" (для студентів...
Дипломного проектування І самостійної роботи з дисципліни \"Організація будівництва\" по темі: \"Проектування будгенпланів\" для студентів напрямку будівництво iconВ. О. Хесин Дубинський В. П
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 4 курсу напрямку 1201 «Архітектура»...
Дипломного проектування І самостійної роботи з дисципліни \"Організація будівництва\" по темі: \"Проектування будгенпланів\" для студентів напрямку будівництво iconО.І. Россоха В. П. Дубинский
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне проектування» (для студентів 3 курсу напрямку 1201 «Архітектура»...
Дипломного проектування І самостійної роботи з дисципліни \"Організація будівництва\" по темі: \"Проектування будгенпланів\" для студентів напрямку будівництво iconДо курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки та системи» І
Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки І системи» І «Проектування, монтаж та...
Дипломного проектування І самостійної роботи з дисципліни \"Організація будівництва\" по темі: \"Проектування будгенпланів\" для студентів напрямку будівництво iconМіністерство освіти І науки України
Оцінка якості заповнювачів для бетонів», «Проектування складу важкого бетону», «Проектування складу цементного газобетону» з курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи