Розрахунок матриць І побудова графіків руху робітників для різноритмічних будівельних потоків. Для студентів напряму \"Будівництво\" icon

Розрахунок матриць І побудова графіків руху робітників для різноритмічних будівельних потоків. Для студентів напряму "Будівництво"
Скачати 313.97 Kb.
НазваРозрахунок матриць І побудова графіків руху робітників для різноритмічних будівельних потоків. Для студентів напряму "Будівництво"
Дата13.09.2012
Розмір313.97 Kb.
ТипРозрахунок


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ, ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕХАНІЗАЦІЇ

БУДІВНИЦТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Для практичних занять з дисципліни «Організація будівництва» по темі «Побудова лінійних, циклограм них моделей, розрахунок матриць і побудова графіків руху робітників для різноритмічних будівельних потоків». Для студентів напряму “Будівництво”.
Кривий Ріг 2007 р.


Укладачі: Валовой О.І., Бадов О.В, Рогозін В.В.


Відповідальний за випуск: Валовой О.І.


Рецензент: Афанасьєв В.В.


Методичні вказівки призначені для проведення практичних занять та лабораторних робіт при вивчені тем: «Календарне планування у будівництві» і «Поточна організація будівництва». Мета - практичне визначення тривалості будівництва матричним методом, побудова лінійних і циклограмних календарних графіків, графіків руху робітників.


Розглянуто на засіданні Схвалено на методичній раді

кафедри ТОМБ будівельного факультету

протокол № 5 від 12.02.2007 р. протокол № 5 від 19.02.2007 р


^ МОДЕЛЮВАННЯ ОРІ'АНІЗАЦІІ БУДІВНИЦТВА.

В сучасному будівництві найбільше поширення одержали три види організаційно-технологічних зображувальних моделей - лінійні, циклограмні і сітьові, а також математичні - матричні моделі і лінійне програмування.

В управлінні будівельним виробництвом особливе значення графіків обумовлено тим; що вони не мають матеріального, фізичного характеру, а виражаються певною системою зв'язків і відношень, які можуть бути подані графічно. Організаційні креслення, на відміну від технічних, виражають сукупність думок організатора, відомостей про факти, що відображають модель організації процесу.

Розглянемо деякі різновиди моделей.


ЛІНІЙНІ МОДЕЛІ І ЦИКЛОГРАМИ / графік Ганта/


Лінійні моделі /графіки/ використовують для рішення задачі управління виробництвом, головним образом, при масовому житлово-громадським будівництві, в формі типових або монтажно-транспортних графіків, які відображають нормалізовану технологію одно варіантного характеру.

Головне призначення лінійних діаграм /лінійних графіків і циклограм/ - установити конкретні строки виконання окремих операцій. Циклограма є розвитком лінійної моделі й спеціально пристосована для наочного відображення розвитку будівельного потоку зведення однотипних будівель і споруджень в часі й просторі.

Лінійний графік простий у використанні й наочно показує хід робіт. Однак при тенденції постійного росту складності зведення об'єктів, поглиблення спеціалізації, що породжує збільшення числа виконавців, він не може відобразити всю складність процесу, який моделюється. В лінійному графіку динамічна система будівництва представлена статичною схемою; яка відображає положення на об'єкті, що склалося в якийсь момент при дотримуванні послідовності робіт, визначених укладачем.

Лінійний графік у порівнянні з циклограмі має таки недоліки: неможливість відображення багатоваріантності технології і складності організаційних залежностей; одно варіантність зображення технології робіт на ньому; складність коригування при зміні умов і варіантності розробки; нераціональність використання лінійних графіків на складних роботах в комплексах із-за його громіздкості; складність використання математичних методів і ПК для механізації розрахунків параметрів графіків.

^ СІТЬОВІ МОДЕЛІ.

Використання сітьових графіків дозволяв на моделі відобразити багатоваріантність технології й організаційну залежність між окремими роботами, більш точно розрахувати план, а також своєчасно його коригувати. Сітьовий графік піддається математичному описанню та розрахункам на ПК.

Сітьова модель дозволяв відобразити взаємозв'язок планових і фактичних результатів, більш точно визначити план.


МАТРИЦІ.


В останній час при поточній організації будівництва все частіше використовують матраци для відображення розвитку потоку в просторі й часі.

Матриці – це таблиці, які складаються із рядків і граф. Вони можуть викреслюватись в системах ординат фронту робіт /ОФР/ і ординат видів робіт /ОВР/:


ОФР

^ ВИДИ РОБІТ
ОВР

ФРОНТ РОБІТ

А

В

В

Г

І

ІІ

ІІІ

ІV

^ ВИДИ РОБІТ

І

І

2

3

4

ВИДИ РОБІТ

А

І

8

9

10

ІІ

8

7

6

5

Б

2

7

6

5

ІІІ

9

10

11

12

В

3

6

11

14

ІV

16

15

14

13

Г

4

5

12

13

Матриці зручні для визначення початку і кінця, кожної роботи, ув'язки робіт між собою й визначення оптимальної послідовності їх виконання на об'єктах (захватках).

Недоліки матриць - відсутність наочності розвитку організаційно технологічних процесів. Тому після розрахунків матриць по ній будують циклограму чи інші види графіків.

На основі графіків виробництва робіт будують графіки використання ресурсів, по формі аналогічні графікам виробництва, тобто, горизонтальними лініями в прийнятому масштабі часу показують час роботи будівельних машин, їх кількість або завіз і використання якого-небудь матеріалу

Рух ресурсів частіше всього показують у виді епюри. Ресурсні епюри показують рівень використання, витрати й наявність ресурсів, дають уявлення про рівномірність їх використання.

Ресурсні графіки /диференціальні або інтегральні /див. рис.1/

будуть у осях координат.

Рис. 1

Ресурсні графіки: а - диференціальний; б - інтегральний;

1 – находження матеріалів; 2 – витрати матеріалів; 3 – фізичний об'єм запасу; 4 - час витрачання запасу ресурсів.

По вертикальній осі показують величину ресурсів, а по горизонтальній - час його витрачання /находження/, площа епюри виражає загальний об’єм ресурсів даного виду.

Інтегральний /накопичувальний/ графік показує сумарні, витрати /находження/ ресурсів з самого початку запланованого періоду. Якщо витрати або надходження ресурсів рівномірні, то інтегральний графік буде мати вигляд прямої лінії. Ломана лінія це нерівномірне витрати /постачання/ ресурсів.

Тангенс кута, між інтегральною лінією і віссю абсцис ( t) визначає інтенсивність витрачання ресурсів. Відстань по горизонталі між лініями надходження і витрати показує, час витрати запасу ресурсів, по вертикалі - запас ресурсів на даний день в натуральних показниках.

Прикладом диференціальних графіків можуть бути графіки руху робочої сили.


^ ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ


1. По вихідним даним дод. І / табл. 1/, згідно заданому варіанту визначають тривалість роботи бригади на захватці.

2. Складають матрицю по зразку табл. 3 і розраховують її.

3. Складають схему плану того об'єкту, що будується, з розбивкою його на захватки /рис.2./.

4. Згідно одержаної при розрахунках матриці, тривалості будівництва і розмірам розгорнутого зошита вибирають масштаб і будують календарну лінійку, як це показано на рис. 5.

5. Будують графіки:

а/ лінійний /рис. 3./;

б/ циклограмний /рис. 4./;

в/ руху робочих /рис. 3./.

6. В кінці лабораторної роботи визначають календарні дати початку і закінчення кожного виду робіт на кожній захватці й результати зводять

в табл. 4

Тривалість лабораторної роботи - 2 години.


^ СТРУКТУРА ЗВІТУ.

/Звіт про лабораторну роботу слід записувати в спеціальний зошит./

1. Умова задачі.

2. Розрахунки тривалості робіт на захватках.

3. Розрахунок різноритмічного потоку матричним способом.


4. План об'єкту, що будується з розбивкою на захватки /рис. 2/.


6. Лінійний графік. /рис. 3/.

7. Графік руху робочих /рис. 3/.

8. Циклограма /рис. 4/.

9. Календарна лінійка /рис. 5/.

10. Календарний графік у вигляді табл. .4.


^ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ.


Згідно заданому варіанті вихідних даних /дод .І/ необхідно розрахувати різноритмічний потік матричним методом, побудувати лінійний графік, циклограму і графік руху робочих на будівництві одноповерхової промислової будівлі /див. рис. 3, 4/, прив'язати графіки до календаря з допомогою календарної лінійки /див. рис. 5./. Об’єкт, що будується, розбитий на чотири рівновеликі по трудомісткості захватки. В додат. І вказана трудомісткість робіт на одній захватці з врахуванням встановленого завданням перевиконання норм виробітку.


^ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ РОБІТ НА ЗАХВАТЦІ.


Тривалість робіт на захватці:

T = Q/ N

де Q - трудомісткість робіт, одержана шляхом поділу нормативної трудомісткості на встановлений коефіцієнт перевиконання норм виробітку, люд.-дн., N - кількість робочих в бригаді, чоловік.


^ Складання і розрахунок матриці різноритмічного

будівельного потоку.

Матрицю складають таким чином, щоб в горизонтальних рядках були позначені номера захваток, а по вертикалі - будівельні процеси або цикли /див. табл. 2./.

В центрі кожної клітки матриці проставляють ритм потоку (тривалість робіт на захватці), в лівому верхньому куті - початок робіт на захватці, в правому нижньому-закінчення роботи на захватці, в лівому нижньому у дужках - перерва в роботі з моменту завершення попереднього процесу до початку виконання наступного. Місця перерв між роботами на матриці позначаються X, місця критичного зближення суміжних потоків/ там, де нема перерв між двома суміжними процесами/ - прочерком " - ". Терміни закінчення робіт на захватках при виконанні останнього процесу одночасно є і термінами завершення усіх робіт на цих захватках /строки готовності захваток/.

Розрахунок матриці починають з визначення строків першого процесу. Початок виконання першого процесу на першій захватці умовно приймають за нуль. Строк закінчення процесу визначають шляхом прибавки до початку робіт їх тривалості на захватці. Строк закінчення робіт на першій захватці є одночасно і строком початку робіт цього ж процесу на другій захватці. Аналогічно визначення строку закінчення робіт на першій захватці, на другій, тощо.

В прикладі початок робіт нульового циклу на першій захватці Тп = 0, строк їх закінчення на цій захватці Т3= 0+8 =8. Це буде і строк початку робіт нульового циклу на другій захватці. Строк закінчення робіт нульового циклу знаходиться шляхом додавання величини ритму до строку початку робіт /Т23 = 8+8 =16/. Аналогічно розраховуються всі початки і закінчення робіт, нульового циклу на 3-й і 4-й захватках.

Розрахунок другого і наступних стовпців матриці також починають зверху, якщо ритм другого процесу і відповідно любого наступного стовпця більший або рівний першому /попередньому/. В цьому випадку строки закінчення першого /попереднього/ процесу на першій /попередній/, захватці приймають за початок робіт другого /послідуючого/ процесу.

В прикладі закінчення монтажу стінових панелей на першій захватці - 28-й день - прийнятий за строк початку покрівельний робіт на цій же захватці. Закінчення покрівельних робіт на першій захватці на 35-й день 28 + 7 = 35. Як що ритм наступного процесу менше попереднього, то розрахунок починають з низу. В такому випадку строки закінчення робіт на останній захватці наступного процесу /в прикладі 32/ приймають за строк початку робіт на останній захватці наступного процесу /в прикладі строк початку монтажу каркасу на останній /4-й/ захватці рівний 32/. Строк закінчення монтажу каркасу на четвертій захватці рівний 38 / 32 + 6 / = 38/. Строки початку і закінчення робіт усіх останніх кліток наступного стовпця розраховують знизу вверх, послідовно визначаючи строки закінчення кожної роботи, а за тим строки її початку, віднімаючи від строку закінчення її тривалість.

Після розрахунку строків початків і закінчення усіх робіт матриці визначають місця критичних зближень усіх суміжних потоків і часу перерв між роботами на захватках.


^ СКЛАДАННЯ ПЛАНУ - СХЕМИ ОБ'ЄКТУ, ЩО БУДУЄТЬСЯ.

Схема, складається для надання інформації по напрямку розвитку будівельного потоку. Розміри схеми вибирає студент. На схемі обов'язково повинні бути показані межа і номери захваток, вісі, ряди і розміри об'єкта в плані.


^ ПОБУДОВА ЛІНІЙНОГО ГРАФІКУ.


Лінійний графік призначається для планування робіт, контролю за ходом будівництва; складання графіків постачання матеріалів, конструкцій і напівфабрикатів, він складається з двох частин: лівої з розрахунковими технологічними параметрами і правої, графічної, розташованої під календарною лінійкою /див. рис. 2/. Спочатку заповнюють ліву розрахункову частину, потім будують праву.

Графічну частину виконують таким чином, щоб зручно було визначати строки початку і закінчення робіт на захватках.

^ ПОБУДОВА ЦИКЛОГРАМИ.


Циклограма будується для придання наочності розвитку, будівельних процесів не тільки в часі , а й в просторі /див. рис. 4./. По вертикалі у вибраному масштабі відкладають і нумерують захватки, по горизонталі – час виконання робіт.

Циклограму розташовують під лінійним графіком, що дозволяє зрівняти її з лінійним графіком і уникнути помилок при побудові.


^ ПОБУДОВА ГРАФІКУ РУХУ РОБОЧИХ


Графік руху робочих використовують для контролю за комплектуванням будівництва трудовими ресурсами, дані графіка руху робочих використовують при визначенні потреби в тимчасових будівлях і спорудах на будівельному майданчику, для аналізу рівномірності використання трудових ресурсів. Графік руху робочих представляє собою диференціальну діаграму, яка показує зміну числового складу робочих у часі. Графік руху робочих розміщають під лінійним графіком. По вертикалі у вибраному масштабі відкладають кількість робочих, по горизонталі – час виконання робіт. /див. рис. 3/.


ДОДАТКИ

Додаток І

Трудомісткість робіт на одній захватці і кількісний склад бригад.

Таблиця 1


№ варіанту

Роботи нульового циклу

Монтаж каркасу

Монтаж стінових панелей

Покрі-вельні роботи

Влашту-вання підлоги

Оздоблювальні роботи

Трудомісткість

число робочих

Трудомісткість

число робочих

Трудомісткість

число робочих

Трудомісткість

число робочих

Трудомісткість

число робочих

Трудомісткість

число робочих

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

30

6

24

6

28

4

40

8

12

4

30

6

2

20

5

15

5

12

6

50

10

16

8

40

8

3

36

6

25

5

16

4

50

10

24

8

35

7

4

16

4

16

8

10

5

35

7

24

8

16

8

5

21

7

10

5

49

7

36

6

30

6

16

4

6

35

5

30

6

20

5

50

10

15

5

15

3

7

16

8

16

8

28

7

30

10

24

12

21

7

8

50

10

40

8

16

4

21

7

16

4

30

10

9

44

11

28

7

15

5

20

10

25

5

24

8

10

27

9

18

6

32

8

30

6

32

8

27

9

11

54

9

48

8

20

4

20

5

30

10

14

7

12

56

8

49

7

48

8

20

5

20

5

18

6

13

49

7

30

5

25

5

24

6

30

6

40

10

14

56

8

24

8

20

4

40

10

12

4

18

9

15

70

10

40

10

30

10

25

5

20

5

30

10

16

42

6

36

18

60

12

40

10

16

8

24

8

17

50

10

36

12

32

8

24

8

20

10

30

15

18

45

9

24

12

28

4

45

9

32

8

33

11

19

66

11

72

18

36

12

30

15

48

12

24

12

20

72

12

54

18

24

12

60

12

36

9

36

12

21

48

8

24

12

24

8

21

7

12

6

30

10

22

30

15

21

7

30

5

50

10

36

9

21

7

23

26

13

32

8

48

8

30

6

40

10

24

8

24

20

10

45

9

20

5

16

8

30

6

16

8

25

16

8

72

12

60

12

40

10

24

8

32

8

26

18

9

84

12

48

12

32

8

18

6

18

9

7

80

10

20

10

40

8

50

10

32

8

18

6

28

28

14

56

7

32

8

40

10

30

10

16

8

29

36

12

56

7

50

10

24

6

21

7

20

10

30

75

15

80

8

60

12

70

10

32

8

27

9Додаток 2
^

Приклад виконання і оформлення лабораторних робіт.ВАРІАНТ № 31 Необхідно побудувати лінійний і циклограмний графіки, графік руху робочих на будівництво одноповерхової промислової будівлі /див. рис. 2./. Дані про структуру будівельно-монтажних робіт, їх трудомісткість, кількісний склад бригади див. в табл. 2. Вихідні дані.Рис. 2. Схема плану одноповерхової будівлі, розбитої на чотири захватки.

Вихідні дані

Таблиця 2Назва робіт

Трудомісткість, люд.–дн.

Число робо-

чих

Тривалість днів

Приміт-ка

1

Роботи нульового циклу

120

15

8
2

Монтаж каркасу

108

18

6
3

Монтаж стінових панелей

60

12

5
4

Покрівельні роботи

70

10

7
5

Влаштування підлоги

32

8

4
6

Оздоблювальні роботи

27

9

3
Метод організації робіт – поточний. Будівля розбита на чотири рівновеликі по трудомісткості однойменних робіт захватки.

Розрахунок різноритмічного потоку

матричним методом.

Таблиця 3.

^ ВИДИ РОБІТ

ОФР

Роботи нульового циклу

(А)

Монтаж каркасу

(Б)

Монтаж стінових панелей

(В)

Покрі-вельні роботи

(Г)

Влашту-вання підлоги

(Д)

Оздоблю

вальні роботи

(Е)


1

Захватки


2


3


4

0

8

8

14

6

(6) 20

23

5

(3) 28

28

7

35

44

4

(9) 48

51

3

(3) 54

8

8

16

20

6

(4)_ 26

28

5

(2) 33

35

7

(2) 42

48

4

(6) 52

54

3

(2) 57

16

8

24

26

6

(2) 32х

33

5

(3) 38

42

7

(4) 49

52

4

(3) 56

57

3

(1) 60

24

8

32-

32

6

38-

38

5

43

49

7

(6) 56

56

4

60

60

3

63


По даним розрахункам будуємо лінійний графік, графік руху робочих, /див. рис. 3/, циклограму /див. рис. 4/. Тривалість виконання кожного виду робіт, їх строки початку й закінчення заносять в табл. 4.


Календарний графік в табличній формі.

Таблиця 4.

№ п/п

Назва робіт

Тривалість робіт, дн.

Сроки виконання

початок

кінець

1

Роботи нульового циклу

32

2.04.07

18.05.07

2

Монтаж каркасу

24

19.04.07

28.05.07

3

Монтаж стінових панелей

26

4.05.07

1.06.07

4

Покрівельні роботи

28

14.05.07

20.06.07

5

Влаштування підлог

16

4.06.97

26.06.07

6

Оздоблювальні роботи

12

13.06.07

29.06.07
Література:

  1. Організація зведення і реконструкції будівель та споруд. За редакцією С.А.Ушацького. К., Вища школа. 1992 р.

  2. Галкин И.Г. Организация и планирование строительного производства. – М.: Высшая школа 1985 г.^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Для практичних занять з дисципліни «Організація будівництва» по темі «Побудова лінійних, циклограм них моделей, розрахунок матриць і побудова графіків руху робітників для різноритмічних будівельних потоків». Для студентів напряму “Будівництво”.


УКЛАДАЧІ: Валовой Олександр Іванович, Бадов Олександр Васильович, Рогозін Валерій Володимирович.


Реєстрація №___________________


Підписано до друку ______________2007 р.

Формат А5

Обсяг 18 стор

Тираж 50 прим.


Видавничий центр КТУ,

вул. ХХІІ партз’їзду, 11. м. Кривий Ріг.


20


3

18


4

17


5

16


6

15


7

14


8

13


9

12


10

11

Схожі:

Розрахунок матриць І побудова графіків руху робітників для різноритмічних будівельних потоків. Для студентів напряму \"Будівництво\" icon"облік та аналіз руху грошових потоків"
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “ Облік та аналіз руху грошових потоків ” для студентів...
Розрахунок матриць І побудова графіків руху робітників для різноритмічних будівельних потоків. Для студентів напряму \"Будівництво\" iconЗ навчальної дисципліни “облік І аналіз руху грошових потоків”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Облік І аналіз руху грошових потоків” для студентів денної та...
Розрахунок матриць І побудова графіків руху робітників для різноритмічних будівельних потоків. Для студентів напряму \"Будівництво\" iconРозрахунок та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні" для студентів спеціальності 090220 "Обладнання хімічних виробництв I підприємств будівельних матеріалів"
Розрахунок напружень у вузлах з`єднань оболонок з урахуванням крайових сил І моментів”
Розрахунок матриць І побудова графіків руху робітників для різноритмічних будівельних потоків. Для студентів напряму \"Будівництво\" iconКафедра технологіі, організації та механізації будівництва методичні вказівки
Для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни “Організація І планування будівельного виробництва” на тему: “Побудова І...
Розрахунок матриць І побудова графіків руху робітників для різноритмічних будівельних потоків. Для студентів напряму \"Будівництво\" iconКафедра технологіі, організації та механізації будівництва методичні вказівки
Для практичних занять І самостійної роботи з дисципліни “Організація І планування будівельного виробництва” на тему: “Побудова І...
Розрахунок матриць І побудова графіків руху робітників для різноритмічних будівельних потоків. Для студентів напряму \"Будівництво\" iconКорозія І захист будівельних матеріалів та конструкцій” для студентів 5 курсу всіх форм навчання спец. 092101 „Промислове І цивільне будівництво”
Методичні вказівки до вивчення курсу „Корозія І захист будівельних матеріалів та конструкцій” (для студентів 5 курсу всіх форм навчання...
Розрахунок матриць І побудова графіків руху робітників для різноритмічних будівельних потоків. Для студентів напряму \"Будівництво\" iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове І цивільне будівництво»
Утворення І аналітичний розв’язок багатопрогінних шарнірних балок. Теорія лінії впливу. Побудова ліній впливу в балках. Визначення...
Розрахунок матриць І побудова графіків руху робітників для різноритмічних будівельних потоків. Для студентів напряму \"Будівництво\" iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
Утворення і аналітичний розв’язок багатопрогінних шарнірних балок. Теорія лінії впливу. Побудова ліній впливу в балках. Визначення...
Розрахунок матриць І побудова графіків руху робітників для різноритмічних будівельних потоків. Для студентів напряму \"Будівництво\" iconЗ дисципліни «механізація та автоматизація будівельних та ремонтно-будівельних робіт»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Механізація та автоматизація будівельних та ремонтно-будівельних робіт» (слухачів...
Розрахунок матриць І побудова графіків руху робітників для різноритмічних будівельних потоків. Для студентів напряму \"Будівництво\" iconА. О. Качура «механізація та автоматизація будівництва І ремонтно-будівельних робіт» Конспект
Механізація та автоматизація будівництва І ремонтно-будівельних робіт: Конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи