Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) icon

Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )
Скачати 475.18 Kb.
НазваЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )
Сторінка2/3
Дата05.09.2012
Розмір475.18 Kb.
ТипЗакон
1   2   3

статті.

У разі, коли до правил страхування вносяться зміни, страховик

повинен подати ці зміни до Комітету у справах нагляду за страховою

діяльністю для погодження.


Стаття 17. Укладання і початок дії договору страхування


Для укладання договору страхування страхувальник подає

страховикові письмову заяву за формою, встановленою страховиком,

або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір

страхування.

При укладанні договору страхування страховик має право

запросити у страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан,

підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

Факт укладання договору страхування може посвідчуватись

страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору

страхування.

Договір страхування набирає чинності з моменту внесення

першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором

страхування.


Стаття 18. Валюта страхування


Страхувальники згідно з укладеними договорами страхування

мають право вносити платежі лише валютою України, а страхувальник

- нерезидент - іноземною вільно конвертованою валютою або валютою

України у випадках, передбачених чинним законодавством.

Якщо дія договору страхування поширюється на іноземну

територію відповідно до укладених угод з іноземними партнерами, то

порядок валютних розрахунків регулюється відповідно до вимог

законодавства України про валютне регулювання.

Страхова сума (страхове відшкодування) виплачується тією

валютою, яка передбачена договором страхування, якщо інше не

передбачено законодавством України.


Стаття 19. Обов'язки страховика


Страховик зобов'язаний:

1) ознайомити страхувальника з умовами та правилами

страхування;

2) протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про

настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх

необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми або

страхового відшкодування страхувальнику;

3) при настанні страхового випадку здійснити виплату

страхової суми або страхового відшкодування у передбачений

договором термін. Страховик несе майнову відповідальність за

несвоєчасну виплату страхової суми (страхового відшкодування)

шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої

визначається умовами договору страхування;

4) відшкодувати витрати, понесені страхувальником при

настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення

збитків, якщо це передбачено умовами договору;

5) за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що

зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна

переукласти з ним договір страхування;

6) тримати в таємниці відомості про страхувальника і його

майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством

України.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також

інші обов'язки страховика.


Стаття 20. Обов'язки страхувальника


Страхувальник зобов'язаний:

1) своєчасно вносити страхові платежі;

2) при укладанні договору страхування надати інформацію

страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне

значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його

про будь-яку зміну страхового ризику;

3) повідомити страховика про інші діючі договори страхування

щодо цього об'єкта страхування;

4) вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків,

завданих внаслідок настання страхового випадку;

5) повідомити страховика про настання страхового випадку в

термін, передбачений умовами страхування.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також

інші обов'язки страхувальника.


Стаття 21. Зміна страхувальника-громадянина в договорі

страхування


У разі смерті страхувальника-громадянина, який уклав договір

майнового страхування, права і обов'язки страхувальника переходять

до осіб, які одержали це майно в спадщину. Страховик або будь-хто

із спадкоємців має право на переукладення договору страхування.

В інших випадках права і обов'язки страхувальника можуть

перейти до іншого громадянина чи юридичної особи лише за згодою

страховика, якщо інше не передбачено договором страхування.

У разі смерті страхувальника, який уклав договір особистого

страхування на користь третіх осіб, його права і обов'язки можуть

перейти як до цих осіб, так і до осіб, на яких відповідно до

чинного законодавства покладено обов'язки щодо охорони прав і

законних інтересів застрахованих.


Стаття 22. Наслідки втрати страхувальником прав

юридичної особи


Якщо в період дії договору страхування страхувальник втрачає

права юридичної особи внаслідок реорганізації, то права і

обов'язки, що випливають з договору страхування, переходять до

правонаступника страхувальника за згодою страховика.


Стаття 23. Наслідки втрати страхувальником-громадянином

дієздатності


У випадку визнання судом страхувальника-громадянина

недієздатним його права і обов'язки за договором страхування

переходять до його опікуна, а дія договору страхування цивільної

відповідальності припиняється з часу втрати ним дієздатності.

У випадку визнання судом страхувальника-громадянина обмежено

дієздатним він здійснює свої права і обов'язки страхувальника за

договором страхування лише за згодою піклувальника.


Стаття 24. Порядок і умови виплати страхових сум

і страхового відшкодування


Виплата страхових сум і страхового відшкодування проводиться

страховиком згідно з договором страхування або законодавством на

підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх

осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта

(аварійного сертифіката), який складається страховиком або

уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що

визначається страховиком.

Аварійні комісари - особи, які займаються визначенням причин

настання страхового випадку та розміру збитків, кваліфікаційні

вимоги до яких встановлюються актами чинного законодавства

України.

У разі необхідності страховик може робити запити про

відомості, пов'язані із страховим випадком, до правоохоронних

органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і

організацій, що володіють інформацією про обставини страхового

випадку, а також може самостійно з'ясовувати причини та обставини

страхового випадку.

Підприємства, установи і організації зобов'язані надсилати

відповідь страховикам на запит про відомості, пов'язані із

страховим випадком, у тому числі й дані, що є комерційною

таємницею. При цьому страховик несе відповідальність за їх

розголошення в будь-якій формі, за винятком випадків, передбачених

законодавством України.


Стаття 25. Відмова у виплаті страхових сум

(страхового відшкодування)


Підставою для відмови страховика у виплаті страхових сум

(страхового відшкодування) є:


1) навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої

укладено договір страхування, спрямовані на настання страхового

випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з

виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані

необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна,

життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації.

Кваліфікація дій страхувальника або особи, на користь якої

укладено договір страхування, встановлюється відповідно до чинного

законодавства України;

2) вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на

користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що

призвів до страхового випадку;

3) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про

об'єкт страхування;

4) отримання страхувальником повного відшкодування збитків за

майновим страхуванням від особи, винної у їх заподіянні;

5) несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання

страхового випадку без поважних на це причин або створення

страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру

збитків;

6) інші випадки, передбачені законодавством України.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші

підстави для відмови у виплаті страхових сум, якщо це не

суперечить законодавству України.

Рішення про відмову у виплаті страхових сум приймається

страховиком у термін не більший передбаченого правилами

страхування та повідомляється страхувальнику в письмовій формі з

обгрунтуванням причин відмови.

Відмову страховика у виплаті страхових сум може бути

оскаржено страхувальником у судовому порядку.


Стаття 26. Перехід до страховика прав страхувальника щодо

особи, відповідальної за заподіяні збитки


До страховика, який виплатив страхове відшкодування за

договором майнового страхування, в межах фактичних затрат

переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що

одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за

заподіяний збиток.


Стаття 27. Припинення дії договору страхування


Дія договору страхування припиняється за згодою сторін, а

також у разі:


1) закінчення терміну дії;

2) виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у

повному обсязі;

3) несплати страхувальником страхових платежів у встановлені

договором терміни. При цьому договір вважається достроково

припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж

не був сплачений за письмовою вимогою страховика протягом десяти

робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги страхувальнику, якщо

інше не передбачено умовами договору;

4) ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті

страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком

випадків, передбачених статтями 21, 22 і 23 цього Закону;

5) ліквідації страховика у порядку, встановленому

законодавством України;

6) прийняття судового рішення про визнання договору

страхування недійсним;

7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

Дію договору страхування може бути достроково припинено за

вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами

договору страхування.

Про намір достроково припинити дію договору страхування

будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30

днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не

передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування за

вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за

період, що залишився до закінчення дії договору з вирахуванням

нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку

страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового

відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов

договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені

ним страхові платежі повністю.

При достроковому припиненні дії договору страхування за

вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені

ним страхові платежі. Якщо вимога страховика зумовлена

невиконанням страхувальником умов договору страхування, то

страховик повертає страхувальнику страхові платежі за час дії

договору з вирахуванням витрат на ведення справи, визначеної

нормативом у розмірі страхового тарифу, виплат страхових сум та

страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором

страхування.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було

здійснено в безготівковій формі за умови дострокового припинення

договору страхування.


Стаття 28. Недійсність договору страхування


Договір страхування вважається недійсним з часу його

укладання у випадках, передбачених цивільним законодавством

України.

Крім того, відповідно до цього Закону договір страхування

визначається недійсним також у разі:

1) коли його укладено після страхового випадку;

2) коли об'єктом договору страхування є майно, яке підлягає

конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набуло

законної сили.

Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку.


Розділ III


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКІВ


Стаття 29. Умови забезпечення платоспроможності страховиків


Страховики зобов'язані дотримувати таких умов забезпечення

платоспроможності страховиків:

наявності сплаченого статутного фонду та наявності

гарантійного фонду страховика;

створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат

страхових сум і страхових відшкодувань;

перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика

над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.

Мінімальний розмір статутного фонду страховика встановлюється

в сумі, еквівалентній 100 тис. ЕКЮ, за валютним обмінним курсом

валюти України, а для страховиків, створених за участю іноземних

юридичних осіб та іноземних громадян, мінімальний розмір

статутного фонду страховика встановлюється в сумі, еквівалентній

500 тис. ЕКЮ.

До гарантійного фонду страховика належать спеціальні та

резервні фонди, а також сума нерозподіленого прибутку.

Страховики за рахунок прибутку можуть створювати вільні

резерви.

Вільні резерви - це частка власних коштів страховика, яка

резервується з метою додаткового забезпечення платоспроможності

страховика відповідно до прийнятої методики здійснення

страхової діяльності.

Для забезпечення виконання страховиками зобов'язань щодо

окремих видів страхування страховики можуть утворювати

централізовані страхові резервні фонди та органи, які здійснюють

управління цими фондами. Положення про ці фонди затверджується

Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю.

Джерелами утворення централізованих страхових резервних

фондів можуть бути відрахування від надходжень страхових платежів,

внески власних коштів страховика, а також доходи від розміщення

коштів централізованих страхових резервних фондів.

Страховики відповідно до обсягів страхової діяльності

зобов'язані підтримувати належний рівень фактичного запасу

платоспроможності (нетто-активів).

Запас платоспроможності (нетто-активи) страховика

визначається вирахуванням із вартості майна (загальної суми

активів) страховика суми нематеріальних активів і загальної суми

зобов'язань, в тому числі страхових. Страхові зобов'язання

приймаються рівними обсягам наявних технічних резервів.

На будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страховика

повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас

платоспроможності.

Нормативний запас платоспроможності страховика на звітну дату

(без врахування договорів страхування життя) дорівнює більшій з

визначених величин, а саме:

перша - шляхом множення суми надходжень страхових премій

протягом звітного періоду на 0,25. При цьому сума надходжень

страхових премій зменшується на 90 відсотків страхових премій,

сплачених перестраховикам;

друга - шляхом множення суми здійснених виплат протягом

звітного періоду за договорами страхування на 0,30. При цьому сума

здійснених виплат зменшується на 90 відсотків виплат,

компенсованих перестраховиками згідно з укладеними договорами

перестраховування.

Якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує

10 відсотків суми сплаченого статутного фонду і сформованих

страхових резервів, страховик зобов'язаний укласти договір

перестраховування.

Страховики, які прийняли на себе страхові зобов'язання в

обсягах, що перевищують можливість їх виконання за рахунок власних

активів, повинні застрахувати ризик виконання зазначених

зобов'язань у перестраховиків, як правило, резидентів.

Для забезпечення страхових зобов'язань із страхування життя і

медичного страхування страховики формують окремі резерви за

рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування

коштів сформованих резервів по цих видах страхування.

Методика формування резервів із страхування життя, обсяги

страхових зобов'язань залежно від видів договорів страхування

життя, а також мінімальні терміни дії договорів страхування життя

встановлюються Комітетом у справах нагляду за страховою

діяльністю.

Кабінет Міністрів України може змінювати порядок визначення

фактичного та нормативного запасу платоспроможності і структури

гарантійного фонду.


Стаття 30. Страхові резерви


Страхові резерви утворюються страховиками з метою

забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового

відшкодування залежно від видів страхування (перестраховування).

Страхові резерви в обсягах, що не перевищують технічних

резервів, утворюються у тих валютах, в яких страховики несуть

відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями.

Страхові резерви поділяються на технічні резерви і резерви із

страхування життя.

Формування резервів із страхування життя, медичного

страхування і обов'язкових видів страхування здійснюється окремо

від інших видів страхування.

Страховики зобов'язані формувати і вести облік таких

технічних резервів за видами страхування (крім страхування життя):

незароблених премій (резерви премій), що включають частки від

сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових

премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на

звітну дату;

збитків, що включають зарезервовані несплачені суми

страхового відшкодування за відомими вимогами страхувальників.

Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату

встановлюється залежно від сум надходжень страхових платежів

(страхових внесків, страхових премій) по відповідних видах

страхування в кожному з трьох кварталів періоду, який передує цій

звітній даті, і обчислюється у такому порядку:

сума надходжень страхових платежів (страхових внесків,

страхових премій) в першому кварталі цього періоду множиться на

одну четверту;

сума надходжень страхових платежів (страхових внесків,

страхових премій) у другому кварталі множиться на одну другу;

сума надходжень страхових платежів (страхових внесків,

страхових премій) в останньому кварталі множиться на три

четвертих;

одержані добутки додаються.

Актами чинного законодавства може визначатись окремий перелік

резервів по медичному страхуванню і страхуванню цивільної

відповідальності оператора за ядерну шкоду, а також порядок їх

формування і обліку. ( Частина сьома статті 30 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 684/97-ВР від 03.12.97 )

Страховики зобов'язані створювати і вести облік таких

резервів із страхування життя:

довгострокових зобов'язань (математичні резерви);

належних виплат страхових сум.

Величина резервів довгострокових зобов'язань (математичних

резервів) обчислюється актуарно окремо по кожному договору згідно

з методикою формування резервів із страхування життя, зазначеною у

статті 29 цього Закону, з урахуванням темпів зростання інфляції.

Кабінет Міністрів України може змінювати перелік страхових

резервів та порядок їх розрахунків.

Страхові резерви повинні розміщуватись з урахуванням

безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості та
1   2   3

Схожі:

Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )

Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )

Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )
Законом, а також що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Учасників страховика повинно бути...
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про державну службу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 52, ст. 490 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Про поширення дії Закону додатково див. Закон n 280/97-вр від 21. 05. 97, Ввр, 1997, n 24, ст. 170
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про національні меншини в Україні (Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 36, ст. 529) (Вводиться в дію Постановою вр n 2495-xii ( 2495-12 )
Вводиться в дію Постановою вр n 2495-xii ( 2495-12 ) від 25. 06. 92, Ввр, 1992, n 36, ст. 530)
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про підприємництво ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 14, ст. 168 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про боротьбу з корупцією ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1995, n 34, ст. 266 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи