Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) icon

Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )
Скачати 475.18 Kb.
НазваЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )
Сторінка3/3
Дата05.09.2012
Розмір475.18 Kb.
ТипЗакон
1   2   3

мають бути представлені активами таких категорій:

грошові кошти на розрахунковому рахунку;

банківські вклади (депозити);

нерухоме майно;

цінні папери, що передбачають одержання доходів;

цінні папери, що емітуються державою;

права вимоги до перестраховиків;

довгострокові інвестиційні кредити (для резервів із

страхування життя);

готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених

Національним банком України.

Резерви із страхування життя можуть використовуватися для

довгострокового кредитування житлового будівництва, у тому числі

індивідуальних забудовників, у порядку, визначеному Кабінетом

Міністрів України.

Страховикам забороняється здійснення інших видів кредитної

діяльності.


Стаття 31. Прибуток страховика


Балансовий прибуток страховика складається з прибутку від

страхової діяльності, прибутку від інвестування та розміщення

тимчасово вільних коштів, прибутку від інших операцій.

Прибуток від страхової діяльності (крім страхування життя і

медичного страхування, порядок та умови здійснення яких визначено

актами чинного законодавства) обчислюється як різниця між доходами

від страхової діяльності та витратами страховика на надання

страхових послуг.

До доходів від страхової діяльності належать:

1) зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові

премії) за договорами страхування і перестраховування.

Зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії)

визначаються шляхом збільшення суми надходжень страхових платежів

(страхових внесків, страхових премій) протягом звітного періоду на

суму незароблених страхових платежів (страхових внесків, страхових

премій) на початок звітного періоду і зменшення отриманого

результату на суму незароблених страхових платежів (страхових

внесків, страхових премій) на кінець звітного періоду.

До суми надходжень страхових платежів (страхових внесків,

страхових премій) не включаються частки страхових платежів

(страхових внесків, страхових премій), які були сплачені

перестраховикам у звітному періоді за договорами

перестраховування;

2) комісійні винагороди за перестраховування;

3) частки від страхових сум та страхових відшкодувань,

сплачені перестраховиками;

4) повернуті суми із централізованих страхових резервних

фондів;

5) повернуті суми технічних резервів, інших, ніж резерв

незароблених премій, у випадках і на умовах, передбачених актами

чинного законодавства.

До витрат страховика належать:

виплати страхових сум та страхових відшкодувань;

відрахування у централізовані страхові резервні фонди;

відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерв

незароблених премій, у випадках і на умовах, передбачених актами

чинного законодавства;

витрати на проведення страхування;

інші витрати, що включаються до собівартості страхових

послуг.

Валовий доход страховика визначається як сума доходу від

страхової діяльності, прибутку від проведення страхування життя,

прибутку від позареалізаційних операцій та іншої реалізації,

зменшених на виплати страхових сум та страхового відшкодування,

відрахування у централізовані страхові резервні фонди та у

технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених премій.

Прибуток від діяльності по страхуванню життя визначається

сумою надлишку резервів довгострокових зобов'язань (математичних

резервів) понад обсяги страхових зобов'язань, яка використовується

у звітному періоді на власні потреби страховика, в тому числі для

виплати дивідендів учасникам страховика.

( Остання частина статті 31 виключена на підставі Закону N

306/97-ВР від 04.06.97 ) Прибуток від інвестування та розміщення

тимчасово вільних коштів не включає доходи від інвестування та

розміщення коштів резервів із страхування життя і медичного

страхування у разі використання їх на поповнення резервів із

страхування життя відповідно до методики формування резервів із

страхування життя, зазначеної в статті 29 цього Закону, або на

поповнення резервів з медичного страхування у випадках,

передбачених актами чинного законодавства.

Стаття 32. Фонд страхових гарантій


З метою додаткового забезпечення страхових зобов'язань

страховики можуть на підставі договору створити Фонд страхових

гарантій, який є юридичною особою. Державна реєстрація Фонду

здійснюється в порядку, передбаченому для державної реєстрації

суб'єктів підприємницької діяльності. Орган, що здійснює

реєстрацію Фонду, в десятиденний термін з дня реєстрації

повідомляє про це Комітет у справах нагляду за страховою

діяльністю.

Джерелами утворення Фонду страхових гарантій є добровільні

відрахування від страхових резервів, сформованих страховиками, що

діють в Україні, а також доходи від розміщення цих коштів. Розмір

відрахувань до Фонду страхових гарантій і порядок використання

коштів цього Фонду встановлюються страховиками, які беруть в ньому

участь.


Стаття 33. Особливості ведення бухгалтерського

обліку та звітності страховиків


Страховики зобов'язані щоквартально подавати Комітетові у

справах нагляду за страховою діяльністю балансовий звіт і звіт

щодо прибутків і збитків та інші звітні дані за формою,

встановленою Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю,

затверджені власником (уповноваженим ним органом) страховика, а

також надавати на запити Комітету у справах нагляду за страховою

діяльністю необхідні пояснення щодо звітних даних.


Стаття 34. Публікація страховиками річних балансів


Страховики публікують свій річний баланс за формою і в

порядку, встановленими Комітетом у справах нагляду за страховою

діяльністю.

Достовірність та повнота річного балансу і звітності

страховиків повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською

фірмою).


^ РОЗДІЛ IV


ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ


Стаття 35. Державний нагляд за страховою діяльністю


Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою

дотримання вимог законодавства України про страхування,

ефективного розвитку страхових послуг, запобігання

неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів

страхувальників.

Державний нагляд за страховою діяльністю на території України

здійснюється Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю

та його органами на місцях, що діють відповідно до положення,

затвердженого Кабінетом Міністрів України.


Стаття 36. Функції Комітету у справах нагляду за

страховою діяльністю


Основними функціями Комітету у справах нагляду за страховою

діяльністю є:

1) ведення єдиного державного реєстру страховиків

(перестраховиків);

2) видача ліцензій на проведення страхової діяльності;

3) контроль за платоспроможністю страховиків щодо виконання

їх страхових зобов'язань перед страхувальниками;

4) встановлення правил формування, розміщення та обліку

страхових резервів;

5) розробка нормативних і методичних документів з питань

страхової діяльності, що віднесена цим Законом до компетенції

Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю;

6) узагальнення практики страхової діяльності, розробка і

подання у встановленому порядку пропозицій щодо розвитку і

вдосконалення законодавства України про страхову діяльність;

7) участь у здійсненні заходів щодо підвищення кваліфікації

кадрів для страхової діяльності.


Стаття 37. Права Комітету у справах нагляду за

страховою діяльністю


Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю має право:

1) у межах своєї компетенції одержувати від страховиків

встановлену звітність про страхову діяльність та інформацію про їх

фінансовий стан, а також інформацію від підприємств, установ і

організацій, в тому числі банків та громадян, необхідну для

виконання покладених на нього функцій;

2) проводити перевірку щодо правильності застосування

страховиками законодавства України про страхову діяльність і

достовірності їх звітності по показниках, що характеризують

виконання договорів страхування, не частіше одного разу на рік,

призначати проведення за рахунок страховика додаткової

обов'язкової аудиторської перевірки з визначенням аудитора;

3) при виявленні порушень страховиками вимог законодавства

України про страхову діяльність видавати їм приписи про їх

усунення, а у разі невиконання приписів зупиняти або обмежувати

дію ліцензій цих страховиків до усунення виявлених порушень чи

приймати рішення про відкликання ліцензій та виключення з

державного реєстру страховиків (перестраховиків). Спори про

відкликання ліцензії розглядає суд або арбітражний суд. Поновлення

дії ліцензії після її відкликання здійснюється у порядку,

передбаченому в статтях 38, 39 цього Закону;

4) звертатися до арбітражного суду з позовом про скасування

державної реєстрації страховика як суб'єкта підприємницької

діяльності у випадках, передбачених статтею 8 Закону України "Про

підприємництво".


Стаття 38. Ліцензування страхової діяльності


Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю видає

страховикам ліцензію на проведення конкретних видів страхування і

перестраховування, передбачених статтею 4 цього Закону.

Страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не

мають права займатись іншими видами страхування.

Для одержання ліцензії страховик подає до Комітету у справах

нагляду за страховою діяльністю заяву, до якої додаються:

копії установчих документів та копія свідоцтва про

реєстрацію;

довідки банків або висновки аудиторських фірм (аудиторів), що

підтверджують розмір сплаченого статутного фонду;

довідка про фінансовий стан засновників страховика,

підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), якщо страховик

створений у формі повного чи командитного товариства або

товариства з додатковою відповідальністю;

правила (умови) страхування;

економічне обгрунтування запланованої страхової

(перестрахувальної) діяльності;

інформація про учасників страховика, голову виконавчого

органу та його заступників, копія диплома керівника про вищу

освіту, інформація про наявність відповідних сертифікатів у

випадках, передбачених Комітетом у справах нагляду за страховою

діяльністю.

Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю

зобов'язаний розглянути заяву страховика про видачу йому ліцензії

у термін, що не перевищує 30 днів з часу одержання всіх

передбачених цією статтею документів.

Про внесення змін у зазначені у цій статті документи

страховик зобов'язаний повідомити Комітет у справах нагляду за

страховою діяльністю в десятиденний термін з часу реєстрації цих

змін у встановленому порядку.


Стаття 39. Відмова у видачі ліцензії на проведення

страхової діяльності та розгляд спорів щодо

її відкликання


Підставою для відмови у видачі юридичній особі ліцензії на

проведення страхової діяльності може бути невідповідність

документів, що додаються до заяви, вимогам чинного законодавства

України.

Про відмову у видачі ліцензії Комітет у справах нагляду за

страховою діяльністю повідомляє юридичну особу в письмовій формі з

зазначенням причини відмови.

спори про відмову у видачі або відкликанні ліцензії розглядає

суд або арбітражний суд.


Стаття 40. Дотримання комерційної таємниці страховика

посадовими особами Комітету у справах нагляду

за страховою діяльністю


Посадові особи Комітету у справах нагляду за страховою

діяльністю у випадку розголошення в будь-якій формі відомостей, що

є комерційною таємницею страховика, несуть відповідальність,

передбачену чинним законодавством.


Стаття 41. Взаємовідносини страховика і держави


Страховик не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава

- за зобов'язаннями страховика, за винятком обов'язкового

державного страхування, згідно з яким держава гарантує виконання

зобов'язань перед страхувальниками в разі неплатоспроможності

страховика з цього виду страхування.

Не допускається, за винятком обов'язкового страхування, а

також страхування життя, майна громадян, перестраховування та

діяльності страхових посередників, будь-яке централізоване

регулювання (уніфікація, обмеження, обов'язковість тощо) розмірів

страхових платежів (тарифів) і страхових сум (страхового

відшкодування), умов укладання страхових договорів, взаємовідносин

страховика і страхувальника, якщо вони не суперечать законодавству

України.


Стаття 42. Гарантії прав та законних інтересів страховиків


Держава гарантує дотримання і захист майнових та інших прав і

законних інтересів страховиків, умов вільної конкуренції у

здійсненні страхової діяльності.

Втручання в діяльність страховиків з боку державних та інших

органів забороняється, якщо воно не пов'язане з повноваженнями

органів, які здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю

страховиків.


Стаття 43. Ліквідація, реорганізація та санація страховика


Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю має право

провести примусову санацію страховика у випадках:

- невиконання ним зобов'язань перед страхувальниками протягом

більше трьох місяців;

- недосягнення ним визначеного законодавством України розміру

статутного фонду;

- інших випадків, визначених чинним законодавством України.


Примусова санація передбачає:

- проведення комплексної перевірки фінансово-господарської

діяльності страховика, в тому числі обов'язкової аудиторської

перевірки;

- встановлення заборони на вільне користування майном

страховика та прийняття страхових зобов'язань без дозволу Комітету

у справах нагляду за страховою діяльністю;

- встановлення обов'язкового для виконання графіку здійснення

розрахунків із страхувальниками;

- прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію

страховика. Ліквідація страховика здійснюється в порядку,

передбаченому чинним законодавством України.

Реорганізація страховика за рішенням Комітету у справах

нагляду за страховою діяльністю передбачає:

- реорганізацію у страхового посередника відповідно до

нормативних актів, що регулюють діяльність страхових посередників;

- об'єднання кількох страховиків із визначенням порядку

передачі страхових зобов'язань за умови погодження на це власників

страховиків;

- залучення до числа учасників страховика іноземних

страховиків, за умови проведення ними всіх розрахунків за

зобов'язаннями та боргами страховика, термін сплати яких уже

наступив. При цьому частка іноземних учасників в статутному фонді

може бути встановлена на рівні не більше 50 відсотків загального

розміру статутного фонду, крім страховиків, які отримали ліцензію

на право страхування життя, для яких частка іноземних учасників не

може перевищувати 49 відсотків загального розміру статутного

фонду.

При ліквідації страховика у разі, коли учасники страховика

прийняли таке рішення і страховик не має зобов'язань перед

страхувальниками, Комітет у справах нагляду за страховою

діяльністю приймає рішення про виключення страховика з єдиного

державного реєстру страховиків (перестраховиків).

Виключення страховика з державного реєстру суб'єктів

підприємницької діяльності місцевими органами влади у зв'язку з

його ліквідацією або реорганізацією здійснюється тільки після

внесення відповідних змін у єдиний державний реєстр страховиків

(перестраховиків).

Реорганізація страховика (злиття, приєднання, поділ,

виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним

законодавством, з урахуванням особливостей по забезпеченню

правонаступництва щодо укладання договорів страхування,

встановлених Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю.


РОЗДІЛ V


^ ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 44. Страхування іноземних громадян, осіб без

громадянства та іноземних юридичних осіб на

території України


Іноземні громадяни, особи без громадянства та іноземні

юридичні особи на території України користуються правом на

страховий захист нарівні з громадянами і юридичними особами

України.


Стаття 45. Розгляд спорів


Спори, пов'язані із страхуванням, вирішуються в порядку,

передбаченому чинним законодавством України.


Стаття 46. Міжнародні договори


Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила,

ніж ті, що передбачено цим Законом, то на території України

застосовуються правила міжнародного договору.


Стаття 47. Заключні положення


Визнати таким, що втратив чинність:

1. Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року

N 47-93 "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1993

р., N 29, ст. 320).

2. Пункт 10 Закону України "Про внесення змін і доповнень до

деяких законодавчих актів України" ( 90/95-ВР ) (Відомості

Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 93).

Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 7 березня 1996 року

N 85/96-ВР

1   2   3

Схожі:

Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )

Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )

Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 )
Законом, а також що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Учасників страховика повинно бути...
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про державну службу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 52, ст. 490 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Про поширення дії Закону додатково див. Закон n 280/97-вр від 21. 05. 97, Ввр, 1997, n 24, ст. 170
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про національні меншини в Україні (Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 36, ст. 529) (Вводиться в дію Постановою вр n 2495-xii ( 2495-12 )
Вводиться в дію Постановою вр n 2495-xii ( 2495-12 ) від 25. 06. 92, Ввр, 1992, n 36, ст. 530)
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Додатково див. Закон n 2120-iii ( 2120-14 ) від 07. 12. 2000, ввр, 2001, n 2-3, ст. 10 )
Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про підприємництво ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 14, ст. 168 ) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про страхування ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1996, n 18, ст. 78 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр від 07. 03. 96 ) iconЗакон україни про боротьбу з корупцією ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1995, n 34, ст. 266 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи