Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності icon

Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
НазваЛекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Сторінка14/14
Дата07.09.2012
Розмір1.35 Mb.
ТипЛекція
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
^

Лекція 14. Аудит системи якості.

3.1 Призначення і види аудиту якості.


Аудит уперше застосували для перевірки системи якості в Америці. Потім, із появою стандарту ISO 9000, процес аудиту поширився в Європі.


Стандарт ISO 8402 дає таке визначення:

Аудит якості – це систематичний і незалежний аналіз, що дозволяє визначити відповідність діяльності і результатів в області якості запланованим заходам, а також ефективність впровадження заходів і їхню придатність для досягнення поставлених цілей.

^
Аудит якості буває зовнішнім і внутрішнім.

Внутрішній аудит проводиться з метою задоволення внутрішніх потреб організації за допомогою співробітників, або аудиторів, що не є співробітниками організації. Принциповим у ході внутрішнього аудиту є те, щоб аудитори не були одночасно виконавцями, або відповідальними за ділянку, що перевіряється. При цьому бажаним є їхня взаємодія з персоналом ділянки, що перевіряється. Внутрішній аудит якості спрямований не стільки на виявлення невідповідностей, скільки на виявлення причин невідповідностей і оцінку необхідності і можливості проведення попереджуючих і коригуючих дій. У цьому полягає істотна відмінність аудиту від діяльності по нагляду або контролю, що здійснюється з метою виявлення невідповідностей.


Зовнішній аудит - проводиться з метою задоволення потреб організації при проведенні зовнішньої діяльності. Така перевірка проводиться незалежними експертами, замовником або іншими особами з метою одержання доказів про відповідність системи якості певним вимогам. Перевірка може здійснюватися перед укладанням контракту або перед видачею ліцензії на певний вид діяльності й ін.


Мотивами внутрішнього аудиту системи якості можуть бути:

 • Плановий аналіз ефективності системи якості.

 • Потреба в удосконаленні системи якості, необхідність визначення найбільш ефективних заходів.

 • Оцінка заходів, проведених із метою поліпшення якості.

 • Виникнення проблем в області якості, необхідність визначення слабких точок системи.

Аналіз ефективності системи якості проводиться в плановому порядку, найчастіше раз у рік. Аудиторська перевірка стосується всієї системи якості. Результати такого аудиту служать підставою для офіційної оцінки вищим керівництвом ефективності системи якості, її відповідності політиці і цілям в області якості. За результатами аудиту й офіційної оцінки вищим керівництвом системи якості складається програма заходів щодо поліпшення якості і розробляється система коригуючих і попереджуючих дій.

Визначення заходів по удосконаленню системи якості також носить регулярний характер, що відповідає принципу постійного покращення якості концепції TQM. Аудиторська перевірка може проводитися частіше, ніж щорічний аналіз ефективності системи якості, і охоплювати не всю систему, а окремі елементи.

Аудит, пов'язаний з оцінкою ефективності капіталовкладень у якість, або з виявленням причин невідповідностей якості, носить ініційований характер. Така перевірка може охоплювати як усю систему, так і окремі елементи, у залежності від розміру збитку, заподіяного невідповідністю якості, або розміру капіталовкладень у якість і масштабності вжитих заходів.

У випадку внутрішнього аудиту керівником перевірки являється керівник системи якості. У ході підготовки аудиту керівництво підприємства в співробітництві з керівником аудиту вирішує, які процеси, організаційні одиниці й елементи системи якості варто перевіряти. Тема й обсяг перевірки визначаються керівництвом підприємства відповідно до інформаційних вимог. Вказуються ті стандарти, елементи стандартів, нормативні документи, із котрими треба зіставляти систему якості, що перевіряється.


Мотивами зовнішнього аудиту якості можуть бути:

 • Підтвердження відповідності вимогам, встановленим законодавством.

 • Вимога замовника до підтвердження забезпечення якості.

 • Потреби органу, що видав сертифікат на систему якості.


Діяльність, пов'язана з особливими вимогами до надійності продукції регулюється законодавством. У такому випадку в компетенцію виконавчої влади входить ініціювання регулярних аудиторських перевірок якості, і вимога до надання акта аудиторської перевірки, виданого незалежними, авторитетними експертами.

Зовнішній аудит другою стороною означає, що аудит якості здійснюється замовником продукції або організацією, якій довіряє замовник. Ініціатива при цьому може виходити від обох сторін. Як правило, у контракті обмовляється, якою організацією, коли і за чий рахунок буде проводитися аудит якості.

Аудиторські перевірки є доказом ефективності системи якості і проводяться органом по сертифікації при видачі, продовженні, анулюванні сертифіката на систему якості.

^

Об'єкти аудиту якості.


Аудит якості належить в основному до системи якості. У той же час об'єктами аудиту можуть бути елементи системи якості, такі як процеси або продукція. Аудити відповідно до категорії об'єкта перевірки можна згрупувати в такий спосіб:

 • аудит якості системи;

 • аудит якості продукції/послуги;

 • аудит якості процесу/ методу.^

Аудит якості системи.


Аудит якості системи означає перевірку всієї системи якості і полягає в оцінці відповідності документів системи якості до визначених вимогами й в аналізі діяльності відповідно до розпоряджень. Програма аудиту системи якості включає два етапи, як показано на Мал. 32.

На першому етапі робиться перевірка відповідності документів системи якості до нормативних вимог. Аудит системи якості може проходити не за вимогою повного нормативного документа, а по обраних елементах. У залежності від цілей аудиту системи якості, зіставлення документації може проходити по різних напрямках:

 • Мал. 32 Схема аудиту якості системи.
  відповідність документації системи якості конкретним, у тому числі специфічним вимогам замовника - під час аудиту другою стороною перед укладанням контракту;

 • відповідність документації системи якості екологічним вимогам, вимогам по техніці безпеки й ін. - під час аудиту, що проводиться службами нагляду;

 • відповідність документації системи якості стандартам системи якості - під час аудиту, проведеного органами по сертифікації, внутрішніх аудитів і ін.


У залежності від спрямованості аудиту системи якості, на першому етапі аудиту перевірці можуть підлягати такі документи, як керівництво з якості, обрані методики системи якості і т.д.

На другому етапі здійснюється вибіркова перевірка відповідності розпоряджень документації системи якості і діяльності, що проводиться на підприємстві. Другий етап проводиться також по декільком обранимприписам, що спрямовані на виконання вимог, що відповідають цілям аудиторської перевірки.

^

Аудит якості продукції.


Аудит продукції має дві основні форми: аудит продукції, готової до постачання споживачу, й аудит продукції в процесі виробництва. Розглянемо особливості кожної з цих форм.
^
Аудит продукції, готової до постачання споживачу.

Існує два шляхи одержання інформації про якість готової продукції:

 • Аналіз скарг і рекламацій споживачів.

 • Вибіркова перевірка готової продукції незалежними експертами (аудит готової продукції).


Мал. 33 Аудит готової продукції

Перший шлях одержання інформації дає найбільш повну і комплексну інформацію про невідповідності якості. Але ця інформація приходить із великим запізненням. Інформація, що отримана другим шляхом, не дає повної картини про якість готової продукції. Але на підставі цієї інформації можуть бути прийняті коригуючі і попереджуючі заходи, що завдяки своїй своєчасності приносять значний економічний ефект.

Аудит готової продукції проводиться, як показано на Мал. 33 після того, як вироблена продукція випробувана, упакована, маркірована і готова до постачання. Завдання аудиту готової продукції - оцінити продукцію з позиції споживача. Метою аудиту готової продукції, на відміну від мети вихідного контролю, є виявлення невідповідності процесів виробництва і контролю продукції. Під час аудиту якості готової продукції перевірці підлягають:

 1. Характеристики якості продукції (функціональні характеристики, вимоги до безпеки, зовнішній вигляд).

 2. Якість упакування і маркірування продукції.

 3. Відповідність документації, що супроводжує продукцію, установленим вимогам (бланки по якості, результати перевірок та ін.).

Аудит послуги так само являє собою перевірку на відповідність установленим вимогам на різних ділянках. Приклад - мережа торговихточок , де методом випадкової вибірки здійснюється перевірка якості обслуговування, відповідності документації й інші спеціальні критерії.

^ Приклад аудиту готової продукції, що здійснюється компанією Electrolux (Швеція).

У компанії Electrolux щодня вибирається мала партія готової продукції методом випадкової величини. Кількість відібраних одиниць продукції дорівнює 0,008N + 2, де N -це кількість вироблених за день одиниць. У тому випадку, якщо у виробництво запущена нова продукція, кількість обраних одиниць збільшується вдвічі. В інструкції перевіряючого зазначені групи можливих дефектів (функціональні, зовнішні, дефекти безпеки), підгрупи дефектів і їхня класифікації по ступеню відхилень від установлених вимог. По кожній деталі перевіряючий заповнює лист результатів аудиту, де вказує перелік виявлених дефектів із вказівкою їхньої класифікації. Результатом перевірки є карта, де зазначені усі виявлені дефекти по групах і підгрупам і визначений клас невідповідностей. Аналіз такої карти дозволяє: виявити найбільш серйозні відхилення, які найчастіше зустрічаються; прийняти рішення про необхідність проведення аудиту продукції в процесі виробництва (на ділянці, де вірогідно виникли невідповідності); вчасно прийняти коригуючі і попереджуючі міри. Дані за результатами аудиту заносяться до реєстру, що відбиває динаміку зміни кількості і ступеня серйозності виявлених дефектів.

^
Аудит продукції в процесі виробництва

Аудит продукції в процесі виробництва здійснюється або на найбільш відповідальних ділянках робіт на регулярній основі, або після проблем, що виникли із якістю, до виявлення причин невідповідностей. Проблеми з якістю можуть бути виявлені під час попередніх аудитів або на підставі рекламацій споживачів. По характеру і категорії дефектів можна визначити ті ділянки, на яких виникли невідповідності. Проведення цілеспрямованих аудитів якості продукції на цих ділянках дозволяє визначити причини невідповідностей і оцінити ефективність прийнятих коригуючих і попереджуючих дій.


Таким чином, аудит продукції реалізує такі виробничі потреби:

 • Інформаційне забезпечення керівництва всіх рівнів і персоналу, відповідального за забезпечення якості, про зміну якості продукції.

 • Достовірне, документально оформлене обгрунтування прийняття управлінських рішень в області якості; оцінка ефективності системи якості.

 • Оперативна оцінка результатів діяльності підприємства в області якості.

 • Оперативне виявлення невідповідностей якості у виробничому процесі і системі якості в цілому.

 • Оцінка впливу результатів змін у проектуванні, виробництві, контролі продукції на якість кінцевого результату.

 • Кількісна оцінка співвідношення між витратами на забезпечення якості і витратами, викликаними невідповідностями, із метою визначення оптимального рівня витрат на забезпечення якості.

 • Створення додаткових механізмів мотивації діяльності в області якості.

 • Відстежування динаміки зміни якості продукції.^
Аудит якості процесу.

Аудит якості процесу - це перевірка відповідності характеристик процесу або методу установленим вимогам. Процес аудиту може охоплювати всі етапи діяльності, такі як: укладання договору, вибір постачальників і процеси проектування, виробництва, збуту і т.д. Аудит методу стосується калібрування, маркірування, ідентифікації й ін.
Мал. 34 Проведення аудиту процесу після одержання інформації про виявлені невідповідності
Найчастіше аудит процесу проводиться на найбільш відповідальних ділянках на регулярній основі. Аудит процесу проводять у випадку, коли надходить інформація про невідповідності продукції, що носять однотипний характер (див. Мал. 34). Така інформація свідчить про невідповідності в процесах виробництва. Інформація може бути отримана в результаті аудиту продукції або на підставі аналізу рекламацій споживачів. Після одержання й аналізу інформації про невідповідності проводиться аудит продукції під час виробництва на ділянках, на котрих ймовірно відбулися невідповідності. У результаті аудиту продукції в процесі виробництва визначають процес або процеси, у результаті яких відбулися невідповідності. На наступному етапі здійснюється аудит того процесу, який приводить до появи невідповідностей виробленої продукції.


Аудит процесу аналогічний аудиту системи. Це означає визначення відповідності документації вимогам. Під час аудиту може бути перевірене:

 • відповідність процесу технологічної документації;

 • протоколи виконання методичних і робочих вказівок;

 • протоколи реалізації методик системи якості;

 • стан устаткування й інструментів,

 • протоколи метрологічної атестації устаткування і калібрування інструментів;

 • відповідність використовуваних матеріалів установленим вимогам й ін.


Для проведення аудиту процесу використовується контрольний лист, у якому зазначені етапи перевірки, об'єкти перевірки, вимоги, методи перевірки, критерії оцінки, форма надання результатів. На підприємстві такий контрольний лист повинен бути складений для кожного процесу і методу.

^

Серія стандартів ISO 10011.


Міжнародні стандарти ISO 10011:1990 містять керівні вказівки по аудиту систем якості. Серія складається з трьох частин:


 • ISO 10011-1:1990 Керівні вказівки по перевірці систем якості. Перевірка.

 • ISO 10011-2:1991 Керівні вказівки по перевірці систем якості. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів по перевірці систем якості.

 • ISO 10011-3:1991 Керівні вказівки по перевірці систем якості. Управління програмами перевірок.


Окремі частини стандартів можуть однаковою мірою застосовуватися як для зовнішнього і внутрішнього аудиту, так і для аудиту постачальника й аудиту свидетельствования.

^

ISO 10011-1:1990. Перевірка


Стандарт підкреслює значення аудиту системи якості, як важливого елемента управління, що служить досягненню цілей, визначених політикою в області якості. Стандарт варто вибирати, коли організуються, плануються, проводяться і документально оформляються перевірки систем якості. Стандарт містить основні принципи для перевірки системи якості підприємств, керівні вказівки по перевірці існуючих елементів системи якості і тих, що впроваджуються, а також по перевірці спроможності системи досягти поставлених цілей в області якості.

Стандарт визначає основні вимоги, умови і методи, дає основні принципи по введенню, виконанню і документальному оформленню аудиту системи. Застосуванням основних принципів, встановлених у стандарті, можна засвідчити існування окремих елементів системи якості і їхню ефективність. Стандарт докладно описує методики здійснення аудиту й укладання документації, що належить до перевірок.

^

ISO 10011-2:1991. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів по перевірці систем якості.


Ця частина стандарту описує основні критерії, що застосовуються для вибору аудиторів, у випадку, якщо аудит здійснюється на підставі ISO 10011-1.

До аудиторів пред'являються такі вимоги:

- освіта;

- аудиторська підготовка;

- практика;

- особисті якості;

- здібність до керівної діяльності;

- якщо необхідно, знання іноземної мови.

Частина стандарту "Додаток А" представляє письмову оцінку перевіряючих, на підставі якої можна визначити, наскільки даний аудитор відповідає висунутим йому вимогам.

"Додаток В" стандарту містить основні принципи виконання міжнародної програми атестації аудиторів. Додаток носить інформаційний характер.

^

ISO 10011-3:1991. Управління програмами перевірок.


Ця частина стандарту містить пропозиції і керівні вказівки для регулювання процесу на підприємствах, котрим необхідно постійно проводити аудит системи якості. У стандарті дані наступні спеціальні рекомендації:

- методи атестації персоналу;

- визначення складу груп аудиторів;

- спостереження за ефективністю роботи аудиторів і підтримка її на відповідному рівні;

- оперативні фактори;

- спільні перевірки;

- етичні правила.1 Визначення дани у відповідності із міжнародним стандартом ISO 8402:1994 «Управління якістю і забезпечення якості. Словник.», якому відповідає український стандарт ДСТУ 3230-95 «Управління якістю і забезпечення якості . Терміни і визначення.»

2 Визначення дани у відповідності із міжнародним стандартом ISO 8402:1994 «Управління якістю і забезпечення якості. Словник.», якому відповідає український стандарт ДСТУ 3230-95 «Управління якістю і забезпечення якості . Терміни і визначення.»


3 В розділі використані: Sandholm, L. Total Quality management. Stockholm. 1997, Харрингтон Дж. Управление качеством в американских корпорациях. — М.: Экономика, 1990.


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Схожі:

Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності icon1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Менеджмент якості в концепції «Управління по цілям». Пріоритети в конкуренції товарів на сучасному ринку. Побудова «дерева цілей»....
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЛекція Наукові засади соціального управління
А оскільки йдеться про соціальну систему, яка є зібранням індивідів, то управлінська енергія системи пропускається через людину,...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconТематика рефератів по курсу «Управління якістю»
Сутність якості. Актуальність проблеми управління якістю в умовах ринкової економіки
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconПожарицька І. М
Підходи (методологія) до управління включають цілі, закони, принципи, методи і функції, технології управління і практику управлінської...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЛекція 1 технологія організаційно-управлінської діяльності
Жмарев Н. В. Системный подход и целевое управление в спорте. К.: Здоров'я, 1984. 144с
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів
Метою даного дослідження було вивчення позитивних і негативних тенденцій управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
Менеджмент як наука, мистецтво і практика. Визначення менеджменту. Підходи до розуміння управління та управлінської праці. Розвиток...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЄвропейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти
М. С. Європейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти у вищому навчальному закладі / М. С. Головань...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconКод модуля: пз 6040 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Принципи системного підходу до розробки пз. Шаблони проектування. Специфікація та документування вимог. Технології розробки пз. Процеси...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconУправління якістю. Вимоги
Внесено: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних І управляючих систем» (дп «нді «Система») спільно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи