Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності icon

Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
НазваЛекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Сторінка8/14
Дата07.09.2012
Розмір1.35 Mb.
ТипЛекція
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
^

Лекція 8. Побудови системи якості відповідно до вимог стандарту ISO серії 9001.Розглянемо зміст елементів системи якості відповідно до вимог стандарту ISO 9001 по 4-м групах, класифікованим по цільовому призначенню.

^

Група I. Вимоги до організаційних і управлінських процедур.

Відповідальність керівництва.

Керівництво підприємства відповідно до вимог стандарту відповідає за виконання таких завдань:

 • Визначення і документальне оформлення політики в галузі якості. Політика повинна відповідати цілям організації, а також очікуванням і потребам споживачів. Політика якості повинна бути відома кожному зі співробітників.

 • Визначення і документальне оформлення відповідальності, повноважень і взаємодії співробітників, праця яких має вплив на якість, їхні завдання, сферу їхньої діяльності. Доцільно систему якості будувати на вже існуючих організаційних нормативах.

 • Визначення і документальне оформлення вимог до ресурсів (фінансові та інші джерела, необхідні для здійснення поставлених завдань), забезпечення необхідними ресурсами, а також призначення кваліфікованих фахівців, що здатні здійснити поставлені завдання в області якості.

 • Призначення довіреної особи (представника керівництва), що повинна безпосередньо підпорядковуватися директору і координувати роботу по створенню, впровадженню і функціонуванню системи якості.

 • Періодичний аналіз системи якості на відповідність вимогам стандарту і прийнятої політики в області якості. Дані аналізу реєструються. Формуються вказівки по усуненню виявлених недоліків. Аналіз керівництва в першу чергу грунтується на даних зовнішнього і внутрішнього аудиту, і служить самоконтролю. Аналіз варто проводити керівництву підприємства на чолі з директором.^
Система якості

Виконання усіх вимог, передбачених стандартом, повинно бути документально оформлене у вигляді методик. Основним документом системи якості є «Керівництво із якості». Керівництво містить опис системи якості, структуру її документації, методики або посилання на них. Вказівки по розробці «Керівництва з якості» наведені в ISO 10013. Посібник із якості повинно містити посилання на обраний стандарт. Крім розробки методик, на підприємстві повинні бути розроблені і документально оформлені програми періодичного аналізу відповідності процесів, методів, устаткування, кваліфікації персоналу на відповідність вимогам діючої документації, методики прийняття відповідних коригуючих заходів.

^
Аналіз контракту

На підприємстві повинні бути розроблені і документально оформлені методики аналізу контракту. Методики стосуються вимог, викладених у ньому (чіткість, несуперечливість між собою, належне документальне оформлення). Методики відбивають також спроможності підприємства виконати контракт. Необхідно встановити вимоги до ведення протоколів аналізу контракту. Повинен бути визначений порядок внесення виправлень у контракт.

^
Управління документацією і даними.

Документ може знаходитися на будь-якому носії даних - на папері, на дискеті, на магнітному диску

і т.п. Вимоги стандарту поширюються на документацію системи якості, а також на деякі зовнішні документи, наприклад, стандарти і креслення споживача.

Мал. 20 Структура документації системи якості
Документація управління якістю підрозділяється на три рівня. До документів першого (вищого) рівня належатья «Керівництво із якості» і «Політика в області якості». У «Керівництві з якості» міститься інформація про систему якості підприємства, ролі і відповідальності персоналу в області забезпечення якості. У цьому документі містяться також методики координації робіт із забезпечення якості. Керівництво видається у вигляді самостійного документа і затверджується на рівні вищого керівництва фірми. «Основним призначенням керівництва з якості є визначення загальної структури системи якості і виконання функції постійного довідкового матеріалу при впровадженні й організації функціонування цієї системи» (ДСТУ ISO 9004-1-95 5.3.).

Документація другого рівня - це методики й інструкції, що описують процедури виконання вимог стандартів ISO серії 9000. Вона в основному призначена для керівників середньої ланки.

Документація третього рівня призначена для конкретних підрозділів, ділянок, робочих місць. Це - документація методологічного, інструктивного і керівного характеру. Уся документація взаємозалежна і скоординована в керівництві по якості, і спрямована на досягнення цілей, викладених у політиці в галузі якості.

Стандарт вимагає встановлення і документального оформлення процедур завердження документації, її випуску і внесення змін. Перегляд, перевірка, затвердження документів завжди повинні проводитися з фіксуванням дії. Це означає, що в будь-який час можна встановити особу, що здійснила перевірку, а також місце і дату підтвердження. Оперативне управління документацією повинно забезпечувати наявність документації на всіх ділянках робіт, вилучення і відповідне позначення застарілої і недійсної документації. Необхідно розробити маркірування (ідентифікацію) документів, систему їхньої реєстрації, збереження й архівування. Варто визначити, хто за що відповідальний, а також місце, де можна знайти документи.

^
Коригуючі і попереджуючі дії.

Вимога стандарту поширюється на розробку методик виконання коригуючих і попереджуючих дій, пов'язаних з усуненням причин фактичних або потенційних невідповідностей. Джерелами інформації про невідповідності можуть бути, наприклад, результати аудитів, перевірок, свідоцтва якості, зведення послуг покупцям, рекламації покупців. Для усунення причин невідповідності необхідно не тільки виявити відхилення, визначити їхні причини, але і спланувати коригуючі і попереджуючі заходи, якими можна усунути причини помилки, і запобігти наступним невідповідностям. В результаті проведених дій необхідно оцінити їхню результативність і ефективність. У випадку низкою ефективності необхідно розробити і прийняти коригуючі і попереджуючі дії. Весь цей процес необхідно документально оформити.

Методики коригуючих дій повинні передбачати:

 • Розгляд претензій споживача і повідомлень про невідповідність продукції

 • Обробку рекламацій, призначення відповідальних.

 • Дослідження причин невідповідності продукції, процесів і системи якості і реєстрацію результатів дослідження.

 • Визначення і проведення коригуючих дій, спрямованих на усунення причин невідповідності.

 • Контроль коригуючих дій.

Методики попереджуючих дій повинні передбачати:

 • Збір інформації з відповідних джерел (результати перевірки, протоколи якості, інформація про процеси, опити споживачів і ін.)

 • Аналіз інформації і при необхідності визначення і реалізацію попереджуючих заходів.

 • Контроль з метою забезпечення ефективності попереджуючих заходів.

 • Надання відповідної інформації про виконані дії керівництву для аналізу.^
Управління протоколами якості.

Побудова системи якості передбачає укладання методик, що забезпечують реалізацію вимог стандарту. Виконання цих методик і укладання протоколів виконання є важливою частиною функціонування системи якості. Протоколи якості ведуться з метою підтвердження ефективності функціонування системи якості. Протоколи можуть бути надані замовнику, якщо це обговорено контрактом. Протоколи можуть бути використані в ході аудиту і самооцінки. Доцільно створення реєстру протоколів із присвоєнням кожному протоколу ідентифікаційного знака і вказанням відповідальних осіб. Зареєстровані дані, отримані від субпідрядників, повинні стати частиною загальних даних.

^
Внутрішні перевірки якості.

Підприємству необхідно розробити річний календарний графік аудиту системи якості, який затверджує керівник. Календарний графік повинен відображати наступне:

 • які пункти стандарту перевіряються, і якими організаційними структурами буде здійснюватися перевірка;

 • які перевірки будуть проводитися, і хто з аудиторів буде їх проводити.

Внутрішні аудити націлені не тільки на виявлення недоліків, але і на постійне підвищення ефективності системи. Дані внутрішніх аудитів є частиною вхідних даних для аналізу з боку керівництва. Вказівки по перевірці систем якості, кваліфікаційні вимоги до аудиторів і вказівки до укладання плану перевірок наведені в стандартах ISO 10011-1, 10011-2, 10011-3.


Підготовка персоналу.

Методики, що стосуються забезпечення вимог до кваліфікації персоналу повинні включати: визначення потреби в підготовці персоналу і заходи для підготовки всього персоналу, що виконує роботи, від яких залежить якість. До такої документації належить річний план навчання, у якому зазначено, які співробітники і коли повинні пройти підвищення кваліфікації. Нові співробітники повинні пройти спеціальне навчання управлінню якістю і курс по вивченню принципів функціонування системи якості. Черговий план підготовки пов'язаний із результатами аудиту і результатами тестування співробітників у ході попереднього навчання. Усі документи, пов'язані з навчанням: план і програми навчання, кваліфікаційні посвідчення визначеного терміну дії, результати здачі тестів повинні бути зареєстровані і зібрані в реєстр.

^

Група II. Процеси і методи управління продукцією.

Управління продукцією, що поставляється споживачем.

Споживач може відправити на підприємство продукцію з таких причин: повернення бракованої продукції, ремонти, чищення, комплектація додатковими елементами, давальницька сировина. Найбільш наочним прикладом підприємства, що постійно обробляє продукцію, що поставляється споживачем, є хімчистка. Поставлена споживачем продукція підлягає такій же перевірці при прийманні, як і будь-яка інша продукція, що поставляється. Підприємство повинно розробити і впровадити:

 • методики управління документацією по поставленій споживачем продукції (супровідні документи, протоколи результатів контролю й ін.),

 • методики ідентифікації такої продукції, періодичний контроль у ході збереження,

 • методики гарантій захисту проти несанкціонованого використання або передачі товару.


Ідентифікація і простежуваність продукції.

Вимога полягає у впровадженні і підтримці в робочому стані методик ідентифікації продукції протягом всіх етапів її виготовлення, збереження і монтажу. Ідентифікація проводиться шляхом маркірування продукції або її упакування (серійний номер, шифр даних, шифр партії виробів, номер партії й ін.). Наприклад, при наявності зовні схожих деталей, чиї функціональні характеристики різні, можна використовувати різні кольори. Пізнавальні знаки простежуваності повинні бути внесені в протоколи про контроль і збереження. Прикладами запису про ідентифікацію даних є підпис і серійний номер документа при виписці фактур і банківських операцій.


^
Статус продукції за результатами контролю і випробувань.

Вимога стандарту полягає в тому, що стан перевіреної і випробуваної продукції варто позначити. Маркірування повинно показувати статус продукції. Статус продукції за результатами контролю і випробувань може свідчити про наступне:

 • продукція пройшла контроль і була прийнята;

 • продукція була відбракована;

 • продукція очікує ухвалення рішення по усуненню невідповідностей.

Потрібно зазначити час перевірки, фахівця, що здійснив перевірку і відповідального за результат перевірки таким чином, щоб факт проведення перевірки і випробування можна було засвідчити. У цій методиці треба розробити метод позначення стана, його техніку і визначити статусні позначення. З цією інформацією повинні бути ознайомлені фахівці підприємства. Ідентифікація статусу продукції повинна проводитися постійно протягом усього процесу виробництва, монтажу і технічного обслуговування продукції.

^
Управління продукцією, що не відповідає встановленим вимогам

Мета вимоги цього елемента системи - створення умов, що не допускають проміжну або готову продукцію (послугу), що не відповідає встановленим вимогам, до використання або монтажу. Це стосується як продукції власного виробництва, так і отриманої від субпідрядників. На підприємстві повинні бути розроблені й оформлені у вигляді внутрішніх інструкцій і стандартів вказівки по всій продукції в залежності від статусу:

 • відбракована продукція - місце розміщення і порядок утилізації;

 • продукція, що вимагає доробок - порядок проведення доробки;

 • якісна продукція - місце розміщення до подальшої технологічної обробки.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Схожі:

Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності icon1. Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності
Менеджмент якості в концепції «Управління по цілям». Пріоритети в конкуренції товарів на сучасному ринку. Побудова «дерева цілей»....
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЛекція Наукові засади соціального управління
А оскільки йдеться про соціальну систему, яка є зібранням індивідів, то управлінська енергія системи пропускається через людину,...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconТематика рефератів по курсу «Управління якістю»
Сутність якості. Актуальність проблеми управління якістю в умовах ринкової економіки
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconПожарицька І. М
Підходи (методологія) до управління включають цілі, закони, принципи, методи і функції, технології управління і практику управлінської...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЛекція 1 технологія організаційно-управлінської діяльності
Жмарев Н. В. Системный подход и целевое управление в спорте. К.: Здоров'я, 1984. 144с
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського та Буринського районів
Метою даного дослідження було вивчення позитивних і негативних тенденцій управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
Менеджмент як наука, мистецтво і практика. Визначення менеджменту. Підходи до розуміння управління та управлінської праці. Розвиток...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconЄвропейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти
М. С. Європейська кредитно-трансферна система як інструмент управління якістю вищої освіти у вищому навчальному закладі / М. С. Головань...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconКод модуля: пз 6040 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Принципи системного підходу до розробки пз. Шаблони проектування. Специфікація та документування вимог. Технології розробки пз. Процеси...
Лекція Управління якістю, як спеціалізований вид управлінської діяльності iconУправління якістю. Вимоги
Внесено: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних І управляючих систем» (дп «нді «Система») спільно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи