Програма Курсу біохімія icon

Програма Курсу біохімія
Скачати 174.86 Kb.
НазваПрограма Курсу біохімія
Дата10.09.2012
Розмір174.86 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "БІОХІМІЯ"

"ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні каф. біології та екології

протокол № 1 від 28 серпня 2007

Зав.каф. проф. Булах АА.


Київ - 2007

Програма курсу "Біохімія"

Укладач: Р .П.Виноградова

^ 1. Місце та значення дисципліни

Біохімія є обов'язковим нормативним базовим курсом, необхідним для біолога будь-якого фаху. Сучасна біохімія займається дослідженням хімічних реакцій, що відбуваються у живих клітинах і включає в себе май­же всі галузі хімії та біології. Мета курсу - ознайомити студентів із структу­рою речовини, з якої побудовані живі організми та сукупністю реакцій, що визначають обмін речовин або метаболізм.

^ 2. Загальний зміст

Вступ. Біохімія - наука про речовини, що входять до складу живої природи, та їх перетвореннях, що лежать в основі життя. Значення та місце біохімії у науково-технічному прогресі. Обмін речовин, як одна з найважливіших особливостей живої природи. Єдність процесів асиміляції та дисиміляції. Особливості реакцій, що проходять у живому організмі, їх каталітичний характер.

Вода та мінеральні речовини. Фізичні властивості води та її структура. Водневі зв'язки. Властивості води як розчинника. Гідрофобні взаємодії. Іонізація води. Буфери. Мінеральні речовини, їх значення в обміні речовин та забезпеченні структури біополімерів.

2

Білки та їх біологічні функції. Амінокислоти - структурні одиниці білків. Фізико-хімічні властивості амінокислот. Кислотно-лужні властивості амінокислот. Методи аналізу суміші амінокислот. Класифікація амінокислот. Пептидні зв'язки. Пептиди, поліпептиди. Розділення та аналіз пептидів. Сучасні уявлення про структуру білків. Рівні організації білкових структур: первинний, вторинний, третинний, четвертинний. Сили, що стабілізують конформацію білків. Фізико-хімічні властивості білків. Кла­сифікація білків. Методи очистки та виділення білків. Денатурація. Методи дослідження структури білків.

Ферменти. Явище каталізу. Швидкість хімічних реакцій. Хімічна при­рода та властивості ферментів. Класифікація ферментів. Чинники, що впливають на функції ферментів. Загальні уявлення про активні центри ферментів та механізми ферментативного каталізу. Активатори та інгібітори ферментів. Кофактори та їх класифікація. Коферментні функції водорозчинних вітамінів. Принципи регуляції ферментативних процесів у клітині. Специфічність дії ферментів. Структура клітини і локалізація фер­ментів.

Вуглеводи. Будова, загальні властивості вуглеводів та їх значення у живій природі. Класифікація та номенклатура. Найважливіші представни­ки. Похідні вуглеводів: альдонові та уронові кислоти, аміноцукри, глікозиди.

Нуклеінові кислоти. Пуринові, пірімідінові основи. Нуклеозиди, нук-леотиди. Хімічна структура нуклеїнових кислот. Будова та властивості ДНК. Кількісні співвідношення нуклеотидів. Рівні організації ДНК. Моле­кулярна маса і її визначення. Властивості молекул ДНК в розчині. Денату­рація ДНК та дисоціація її дволанцюгової молекули. Гіпохромний ефект. Структура хромосом. Структура та властивості РНК. Типи РНК. Особли­вості їх нуклеотидного складу, молекулярної маси, біологічної ролі.

з

Ліпіди. Загальні властивості: поширення, класифікація ліпідів. Жирні кислоти. Прості ліпіди. Складні ліпіди. Жиророзчинні вітаміни.

Гормони. Хімічна будова та фізіологічна роль найважливіших гор­монів: щитовидної, паращитовидної та підшлункової залоз; гормони гіпофізу, мозкового та корового шарів наднирників, а також чоловічих та жіночих статевих залоз.

Динамічний стан речовин у клітині, проникність мембран. Мембрано-пов'язані ферменти та явище гетерогенного каталізу. Значення циклічних нуклеотидів в регуляції обміну речовин у клітині.

Обмін речовин як найважливіша особливість живої матерії та діалектична єдність анаболічних та катаболічних процесів. Єдність про­цесів ассиміляції та диссиміляції - характерна ознака обміну речовин у живій природі. Взаємозв'язок хімічних процесів, що відбуваються в ор­ганізмі. Саморегуляція обміну речовин на молекулярному рівні. Макро-ергічні зв'язки. Перетворення енергії. Трансляція енергії від місця утворен­ня до місця споживання - характерна особливість живої матерії.

Обмін вуглеводів. Катаболізм вуглеводів. Перетворення вуглеводів у шлунково-кишковому тракті. Ферменти, що приймають участь у перетво­ренні вуглеводів. Шляхи розпаду вуглеводів у тканинах. Глікогеноліз. Гліколіз та гліколітичні ферменти. Значення реакцій гліколітичної оксире-дукції, спряженої з фосфорелюванням. Спиртове бродіння. Включення інших вуглеводів у спиртове бродіння та гліколіз. Біологічна роль гліколізу та спиртового бродіння. Енергетика цих процесів. Аеробне перетворення вуглеводів. Окислювальне перетворення глюкозо-6-фосфату (фосфоглюко-натний, пентозофосфатний шлях) та його значення. Окислювальне декар-боксилювання піровіноградної кислоти. Утворення ацетіл-КоА. Лимонно­кислий цикл (цикл ди- та трикарбонових кислот) та його біологічне зна­чення. Анаплеротичні реакції. Гліоксалатний цикл, гліоксисоми. Перенос

4

електронів та окислювальне фосфорелювання. Дихальний ланцюг. Окис­лювальне фосфорелювання. Спряженість окислювального фосфорелюван­ня з процесом переносу електронів. Баланс енергії. Окремі стадії процесу окислювального фосфорелювання. Енергетичний баланс аеробного розпа­ду вуглеводів. Регуляція вуглеводного обміну. Значення адреналіну та інсуліну в цьому процесі. Порушення обміну вуглеводів. Цукровий діабет.

Анаболізм вуглеводів. Утворення моносахаридів. Біосинтез полісахаридів.

Обмін ліпідів. Перетворення ліпідів та поглинання продуктів їх розпа-ду у шлунково-кишковому тракті. Ліпази. Значення жовчі в цьому процесі. Розпад ліпідів у тканинах. Перетворення гліцерину. Значення карнітину у транспорті жирних кислот. Сучасні уявлення про шляхи синтезу тригліцеридів. Шляхи розпаду фосфатидів та стеридів. Біосинтез фосфа­тидів. Біосинтез стеринів.

Обмін білків. Ферментативний гідроліз білків у травному тракті. Про­теолітичні ферменти та їх специфічність. Сучасне уявлення про активацію протеолітичних ферментів в організмі. Ферменти, що приймають участь у цих процесах. Переамінування та його механізм. Процеси дезамінування та декарбоксилювання амінокислот. Відновлювальне амінування. Аміди та їх фізіологічне значення. Біосинтез сечовини та сечової кислоти. Шляхи біосинтезу амінокислот. Замінні та незамінні амінокислоти. Азотисті небілкові сполуки (креатинін, креатин, ансерин, карнітин та ін.), їх синтез, розпад та біологічна дія. Сучасні уявлення про біосинтез білку. Роль нук­леїнових кислот у біосинтезі білку. Активація амінокислот. Роль т-РНК. Значення інформаційної РНК та ДНК.

Функціонування рибосом. Механізми забезпечення специфічності при синтезі білків. Регуляція біосинтезу білків у клітині.

5

Обмін нуклеїнових кислот. Нуклеази (ендо- та ектонуклеази). ПІляхи розпаду нуклеїнових кислот, нуклеотидів та нуклеозидів. Перетворення пу­ринових та піримідинових основ. Сечова кислота та алантоїн, як кінцеві продукти обміну нуклеїнових кислот.

Шляхи синтезу нуклеотидів. Синтез ДНК. Механізм синтезу РНК на ДНК-матриці. Роль нуклеінових кислот у передачі спадкової інформації. Зв'язок між обміном білків, вуглеводів та ліпідів.

Взаємозв'язок обмінів білків, нуклеінових кислот, жирів та вуглеводів. Внутрішньоклітинна регуляція метаболічних процесів.

^ 3. Вимоги до знань та вмінь студентів

Після вивчення курсу студенти мають знати: основи статичної біохімії (основні речовини живої матерії, їх будову та функції), основи динамічної біохімії, основні процеси метаболізму у клітинах та організмі, процеси обміну основних речовин, взаємозв'язки між обмінами різних речовин).

4. Література

 1. Ленинджер А. Основи биохимии (в 3-х томах). - М., Мир, 1985

 2. Мецлер Д. Биохимия (в 3-х томах). - М., Мир, 1980

 3. Основи биохимии (под ред. А.А.Анисимова). - М., 1986.- 550 с.

 4. Савицкий И.В. Биологическая химия. - Киев, 1973. - 486 с.

 5. Сопин Е.Ф., Литвиненко А.Р. Биологическая химия. - Киев, 1972. -
  382 с.

 6. Страйер Л. Биохимия (в 3-х томах). - М., Мир, 1985

 7. А.Уайт, Ф.Хендлер, З.Смит и др. Основи биохимии (в 3-х томах).-
  М.,1981

б

8. Кучеренко Н.Е.,Бабенюк Ю.Д., Васильєв А.Н. и др. Биохимия. - Киев, 1988

^ 5. Розробник прграми

Виноградова Руфина Петрівна, доктор біол. наук, професор (Національний університет імені Тараса Шевченка)

7

Екзаменаційні питання

 1. Проаналізувати структура та склад живих організмів.

 2. Навести будову клітини та проаналізувати їх склад.

 3. Охарактеризувати макро- та мікроелементи в живих організмах, їх
  вміст та функції.

 4. Проаналізувати роль води в живих організмах.

 5. Проаналізувати вміст та роль води в харчових продуктах.

 6. Охарактеризувати типи зв'язків води в харчових продуктах.

 7. Показати розповсюдження білків у природі, навести їх функції в
  організмі.

 8. Охарактеризувати сучасні уявлення про структуру білків.

 9. Навести білкові продукти. Охарактеризувати їх основні білки.

10.Навести ферменти, які розщеплюють білки. Охарактеризувати продукти

розщеплення. 11.Охарактеризувати замінні та незамінні амінокислоти. Повноцінні та

неповноцінні білки.

12.Навести шляхи підвищення харчової цінності білкових продуктів.

13.Навести прості та складні білки, проаналізувати їх склад.

14.Охарактеризувати складні білки. Ліпопротеїди, показати їх роль у

транспорті ліпідів. 15.Показати фізико-хімічні властивості білків. Розчинність білків.

Ізоелектрична точка білків, її визначення.

16.Проаналізувати фактори, які забезпечують стійкість розчину білка. 17.Розкрити механізм процесів засолювання, денатурації, вказати їх роль у

приготуванні їжі. 18.Проаналізувати процес гідратації білків. Показати вплив на

гідратацію рН- середовища. 19.Проаналізувати процеси, що призводять до руйнування амінокислот

при технологічній обробці і зберіганні продуктів

(меланоідиноутвоутворення)
20.Проаналізувати перетворення
амінокислот в процесі

внутриклітинного обміну. Реакції переамінування, дезамінування,

декарбоксилювання. 21.Показати роль мікроорганізмів у перетворенні амінокислот у кишках

(гниття білків).

22.Навести реакції перетворення амінокислот під дією мікроорганізмів. 23 .Навести гормони білкової природи та інші біологічно активні

пептиди, їх роль в обміні речовин. 24.Проаналізувати склад нуклеїнових кислот. 25.Показати будову нуклеїнових кислот (НК), вказати їх біологічну

роль.

26.Охарактеризувати нуклеотиди, нуклеозиди, показати їх склад, будову. 27.Охарактеризувати нуклеотиди, як складові частини нуклеїнових

кислот показати їх біологічну роль. 28.Охарактеризувати основні етапи біосинтезу білка 29.Проаналізувати розщеплення нуклеїнових кислот у шлунку. ЗО.Проаналізувати перетворення нуклеїнових кислот в процесі

внутриклітинного обміну. 31. Охарактеризувати стан організму при гіпо-, авітамінозах,

гіпервітамінозах.
З 2.Навести класифікацію вітамінів. Охарактеризувати основні

водорозчинні вітаміни. 33. Навести формулу вітаміну В1 його джерела, ознаки гіпо- і

авітамінозу, показати роль в обміні речовин. 34.Охарактеризувати коферментні форми вітаміну В2, показати роль в

обміні речовин. З5.Охарактеризувати коферментну форму вітаміну В3 (пантотенова

кислота), показати роль в обміні речовин.

З6.Охарактеризувати коферментні форми вітаміну В5 ( РР), показати роль

в обміні речовин. З7.Навести формулу вітаміну В6, його джерела, ознаки гіпо- і

авітамінозу, показати роль в обміні речовин. З8.Навести формулу вітаміну Вс (фолієва кислота), його джерела, ознаки

гіпо- і авітамінозу, показати роль в обміні речовин. З9.Охарактеризувати вітамін В]2 (ціанкобаламін), його джерела, ознаки

гіпо- і авітамінозу, показати роль в обміні речовин. 40.Охарактеризувати вітамін Н, хімічна природа, джерела, ознаки гіпо-

і авітамінозу, показати роль в обміні речовин. 41.Навести формули вітамінів Р та С, їх хімічна природа, джерела, ознаки

гіпо- і авітамінозу, показати роль в обміні речовин. 42.Охарактеризувати вітамін А, хімічна природа, джерела, ознаки гіпо-

і авітамінозу, показати роль в обміні речовин. 43.Охарактеризувати вітамін Д, хімічна природа, джерела, ознаки

авітамінозу, показати роль в обміні речовин. 44.Охарактеризувати вітамін К, хімічна природа, джерела, показати

роль в обміні речовин. 45.Охарактеризувати вітамін Р (поліненасичені жирні кислоти), хімічна

природа, джерела, показати роль в обміні речовин.

46. Обґрунтувати необхідність вітамінізації продуктів харчування. Навісти вітаміни які для цього застосовуються.

47.Охарактеризувати провітаміни.

48.Охарактеризувати антивітаміни, проаналізувати механізми їх дії.

49.Проаналізувати класифікацію та номенклатуру ферментів.

50.Охарактеризувати прості та складні ферменти. Навести основні

кофактори та охарактеризувати їх роль. 51.Проаналізувати будову ферментів. Поняття про активний і

алостеричний центр ферменту. 52.Навести властивості ферментів, вплив на активність ферментів

температури, рН — середовища. 53. Проаналізувати вплив на ферменти активаторів та інгібіторів.

Охарактеризувати типи інгібіторів. 54.Проаналізувати механізм дії ферментів. Роль у цьому процесі

активного центру ферментів. 55.Навести ферменти, які розщеплюють білки, вуглеводи (крохмаль),

жири при їх перетравлюванні. Проаналізувати продукти їх

розщеплення.

56.Показати на прикладах специфічність дії ферментів. 57.Показати на прикладах галузі застосування ферментів. 58.Проаналізувати класифікацію ліпідів. 59.Навести функції ліпідів в організмі. 60.Охарактеризувати прості ліпіди.

61. Проаналізувати види псування жиру. Фізико-хімічні показники, які

характеризують якість та склад жиру. 62.Проаналізувати процес гідрогенізації жиру. Показати утворення

позиційних ізомерів та зміну просторової конфігурації молекул при

гідрогенізації жиру. 63.Охарактеризувати складні ліпіди, показати їх склад, поширення,

біохімічну роль. 64.Проаналізувати перетворення ліпідів у шлунково-кишечному тракті.

 1. Навести найбільш поширені фосфатиди, проаналізувати їх склад,
  властивості.

 2. Показати роль складних ліпідів у перетравлюванні жирів.
  Емульгування ліпідів.

 3. Навести найбільш поширені стерини, охарактеризувати їх роль у
  життєдіяльності організмів.

 4. Проаналізувати гідролітичне розщеплення ліпідів у шлунково-
  кишковому тракті.

 5. Показати роль складних ліпідів, жовчних кислот у процесах
  емульгування та міцелоутворення, що відбувається в кишечнику.

70.Показати роль жовчних кислот у всмоктуванні продуктів розщеплення

ліпідів через стінки кишечника. Ресинтез ліпідів.

71.Охарактеризувати транспортні форми ліпідів. Ліпопротеїди крові. 72. Проаналізувати внутриклітинний обмін ліпідів. Окиснення

гліцерину. 73.Проаналізувати схему В-окислення жирних кислот, визначити

енергетичний ефект цього процесу. 74.Охарактеризувати основні харчові вуглеводи. 75.Вуглеводи. Проаналізувати роль тріоз в організмах. 76.Охарактеризувати пектинові речовини, їх роль у харчуванні людини. 77.Проаналізувати схему і охарактеризувати продукти переробки

крохмалю. 78.Проаналізувати схему перетворення вуглеводів у шлунково-кишковому

тракті.

79.Проаналізувати схему гліколізу, визначити його енергетичний ефект. 80.Проаналізувати схему спиртового та молочнокислого бродіння. 81.Проаналізувати цикл трикарбонових кислот (цикл Кребса), визначити

його енергетичний ефект. 82.Проаналізувати кінцеві продукти циклу трикарбонових кислот

(ЦТК), шляхи їх дальнійшого перетворення. 83.Показати значення робіт О.М.Баха і В.І.Палладіна у розробці теорії

біологічного окиснення. 84.Навести сучасні уявлення про біологічне окислення. Коферментні

системи біологічного окислення.

85.Навести схему дихального ланцюга, охарактеризувати компоненти

дихального ланцюга. 86.Проаналізувати шляхи утворення та використання ацетил- КоА у

циклі Кребса і окиснення жирних кислот.

87.Покажіть взаємозв'язок між глікогеном м'язів і печінки. Цикл Корі. 88.Проаналізувати механізми регуляції вмісту цукру в крові людини. 89.Проаналізувати шляхи утворення кетонових тіл в організмі людини. 90.Охарактеризувати процеси біосинтезу вуглеводів в організмі. Навести

схему біосинтезу глікогену. 91.Проаналізувати окиснювальне фосфорилювання: субстратне і в

дихальному ланцюгу.

Схожі:

Програма Курсу біохімія iconАнотації до практик кафедра імунології та біохімії Відповідно до спеціалізації „Біохімія І імунологія”
Відповідно до спеціалізації „Біохімія і імунологія” практична підготовка студентів має наскрізний характер, починаючи з другого семестру...
Програма Курсу біохімія iconМетодичні вказівки по організації та проведенню практики для студентів IV курсу біологічного факультету денної форми навчання спеціальності: імунологія та біохімія
Для студентів IV курсу біологічного факультету денної форми навчання спеціальності: імунологія та біохімія
Програма Курсу біохімія iconЧастина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
Модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
Програма Курсу біохімія iconПрограма магістерського спецкурсу
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Програма Курсу біохімія iconІністерство освіти І науки
Біохімія І мікробіологія ” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища...
Програма Курсу біохімія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної...
Програма Курсу біохімія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень та системний аналіз” (для студентів 4 курсу...
Програма Курсу біохімія iconІністерство освіти І науки
Методичні вказівки до підготовки до практичних занять з дисципліни „ Біохімія І мікробіологія ” (для студентів 2 курсу денної форми...
Програма Курсу біохімія iconМетодичні вказівки по організації та проведенню практики для студентів III курсу біологічного факультету денної форми навчання спеціальності: імунологія та біохімія
Мета: Засвоєння методів клінічної та експериментальної імунології. Теоретичне обгрунтування вибраного напрямку дослідів за літературними...
Програма Курсу біохімія iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи