Програма Курсу ботаніка icon

Програма Курсу ботаніка
Скачати 276.7 Kb.
НазваПрограма Курсу ботаніка
Дата10.09.2012
Розмір276.7 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "БОТАНІКА"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні каф. біології та екології протокол № 1_ від 28 серпня 2007 зав.каф. проф. Булах А.А.

Київ - 2007

Програма курсу Ботаніка

Укладачі:

Костиков І.Ю. Кучерява Л.Ф. ГелютаВ.П.

І.Місце та значення дисципліни

Курс ботаніки є одним з базових курсів, необхіних для підготовки біологів будь-якої спеціальності. Мета курсу - сформувати у студентів уявлення про різноманітність та систему рослинного світу. Розраховано на бакалаврів.

Курс включає 7 основних розділів: "Прокаріотичні рослини", "Водорості: червона та жовта пігментні групи", "Водорості: зелена пігментна група", "Вищі рослини: архегоніати", "Квіткові рослини: дводольні", "Квіткові рослини: однодольні" та "Мікологія". Форми контролю - тестові контрольні завдання, контрольні роботи та колоквіуми. Завершує курс підсумкове тестування. Курс включає три розділи: теоретичну частину, лабораторний практикум та учбову практику.

2

2.3агальний зміст

Теоретична частина

Ботаніка як наука, її місце в системі біологічних наук. Основні на­прямки та методи ботанічних досліджень. Роль рослин в природі та житті людини. Історія розвитку ботаніки.

Поняття про вид. Таксономія і номенклатура. Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури.

Біохімічна та цитологічна різноманітність рослин. Прокаріоти та еу-каріоти. Клітинна та неклітинна організація рослин. Розвиток форми тіла у рослин. Вчення про ступені морфологічної диференціації тіла у рослин, єдність форми і функції.

Онтогенез, життєві цикли та способи розмноження рослин. Типи ре­дукції, зміна поколінь, еволюція циклів розвитку.

Основні етапи еволюції рослинного світу на Землі.

Поділ органічного світу на надцарства Прокаріот та Еукаріот. Цар­ства Прокаріот: Архебактеріі, Справжні бактерії, Фотопрокаріоти. Синьозелені та Прохлорофітові водорості - два відділи прокаріотичних рослин.

Теорії походження еукаріот. Системи надцарства Еукаріот. Гіпотези монофілетичного та поліфілетичного походження тварин, рослин та грибів. Гіпотези походження тваринної, рослинної та грибної клітини. Пігментні групи рослин та їх родинні зв'язки з різними типами тварин та відділами грибів.

Огляд таксонів (характеристика таксонів подається за схемою: місце в системі, систематичні ознаки, еволюційні зв'язки, принципи класифікації, особливості морфології та розмноження, екологія та біологічні особливості, поширення, значення в природі та житті людини, основні представники).

з

Водорості

Прокаріотичні водорості. Відділ Синьозелені водорості Сyanophytа. Класи Хроококофіціеві - Сhroococcophусеае, Хамеси-фонофіціеві - Сhamaesiphonophусеае, Гормогоніофіціеві - Ноrmogо-niophусеае. Порядки Осцилаторіальні - Оscillatoriales, Ностокальні -Nostocales, Стигонематальні - Stigonematales.

Відділ Прохлорофітові водорості - Ргосhlorophytа. Роди Прохлорон -Ргосhloron та Прохлоротрикс - Ргоchlorothгіх. Прохлорофітові водорості як попередник хлоропластів рослин зеленої пігментної групи.

Еукаріотичні водорості. Загальна характеристика.

Червона пігментна група: відділ Червоні водорості - Rhodophytа. Класи Бангіофіцієві - Ваngiophусеае та Флоридеї - Florideophусеае. Порядки Немаліальні - Nemaliales, Криптонеміальні - Сryptonemiales, Родименіальні -Rhodymeniales та Цераміальні - Сеramiales.

Жовта пігментна група: ознаки, обсяг, загальна характеристика. Відділ Золотисті водорості - Сhrysophytа. Класи Хризофіціеві -Сhrysophусеае та Примнезіофіцієві - Ргymnesiophусеае. Геологічна роль коколітофорид.

Відділи Криптофітові - Сryptophytа та Рафідофітові водорості -Rhaphydophytа.

Відділ Жовтозелені водорості - Хаnthophytа. Класи Еустиг-матофіцієві - Еustigmatophусеае та Ксанофіціеві - Хаnthophусеае.

Відділ Діатомові водорості - Васіllariophytа. Морфологія панциру. Класи Центричні - Сеntrophусеае та Пенатні - Реnnatophусеае. Порядки Фрагіляріальні - Fragilariales, Навікуляльні - Naviculales, Суріреляльні -Surirelllales.

Відділ Бурі водорості - Рhaeophytа. Клас Феофіціеві - Рhaeophусеае. Порядки Ектокарпальні - Есtocarpales, Хордаріальні - Сhordariales, Сфаце-

4

ляріальні - Sphacellariales, Диктиотальні - Dictyotales, Ламінаріальні -Laminariales. Клас Циклоспорові - Сyclosporophусеае. Порядок Фукальні -Fucales.

Відділ Динофітові водорості - Dinophyta. Класи Десмофіціеві -Desmophусеае та Динофіціеві - Dinophусеае. Спорідненість динофітових водоростей з тваринами, місце у зоологічних системах.

Зелена пігментна група: ознаки, обсяг, загальна характеристика. Відділ Евгленофітові водорості Euglenophytа. Порядки Евгленальні -Еuglenales та Перанематальні - Реranematales.

Відділ Зелені водорості - Сhlorophytа. Клас Празинофіцієві -Рrasinophусеае. Клас Справжні зелені водорості - Сhlorophусеае. Порядки Вольвокальні - Volvocales, Тетраспоральні - Теtrasporales, Хлорококальні -Сhlorococcales, Улотрихальні - Ulotrichales Хетофоральні - Сhaetophprales Едогоніальні - Оеdogonials. Клас Ульвофіцієві - Ulvophусеае. Порядки Ульвальні - Ulvales, Трентеполіальні - Тrentepohliales та Кладофоральні -Сladophorales. Клас Сифонофіцієві - 8ірhonophусеае. Порядки Бриопсидальні - Вryopsidales, Дазикладальні - Dasicladales та Сифонокладальні - Siphonocladales. Клас Кон'югати - Соnjugatophусеае. Порядки Мезотеніальні - Меsotaeniales, Десмідіальні - Desmidiales та Зигнематальні - Zygnematales. Клас Харові водорості - Сharophyусеае.

Особливості життєвих циклів рослин зеленої пігментної групи. Докази походження вищих рослин від зелених водоростей.

^ Вищі рослини

Вегетативні та генеративні органи рослин, їх тканинна будова та функціональна роль. Корінь і пагін, як основні вегетативні органи, їх функції та будова.

Загальна морфологія пагона, вузли та міжвузля, точка росту. Бруньки, будова та типи. Стебло і його будова. Розвиток основних

5

анатомо-морфологічних зон: покривної, первинної кори, центрального циліндра. Система пагонів. Галуження, його типи. Диференціація пагонів рослин. Типи пагонів. Листок, його частини, листорозміщення. Морфологічна та анатомічна будова листкової пластинки.

Корінь, функції та будова. Типи кореневих систем. Спеціалізація та метаморфози вегетативних органів. Екологічні групи і життєві форми рослин.

Типи розмноження та їх особливості. Цикли відтворення вищих рос­лин. Ізоспорія та гетероспорія. Поняття про вищі спорові, судинні, архего­нальні, насінні, квіткові рослини.

Відділ Риніофіти - Rhyniophyta. Клас Риніопсиди - Rhyniopsida. По­рядки Ринії - Rhyniales та Псилофіти - Рsilophytales.

Відділ Зостерофілофіти - Zosterophyllophyta

Відділ Мохоподібні - Bryophyta. Клас Антоцеротопсиди -Аntherotopsida. Порядок Антоцероти - Аnthocerotales. Клас Печіночники -Маrchantiopsida. Порядок Маршанції - Маrchantiales. Клас Бриопсиди -ВryopsidA. Порядки Сфагни - Sphagnales та Політрихуми - Роlytrichales.

Відділ Плауноподібні - Lycopodiophyta. Клас Плауновидні - Lусоро-diopsidа. Порядок Плауни - Lycopodiales. Клас Молодильникові -Іsoetopsidа. Порядки Плаунки - Selaginellales та Молодильники - Іsoetales. Викопні плауноподібні, їх філогенетична роль.

Відділ Псилотоподібні - Рsilotophyta. Клас Псилотовидні -Рsilotopsida. Порядок Псилоти - Рsilitales.

Відділ Хвощеподібні - Еquisetophyta. Клас Хвощевидні Еquisetopsida. Порядок Хвощі - Equisetales. Викопні хвощеподібні, їх філогенетична роль.

Відділ Папоротеподібні - Роlypodiophyta. Клас Офіоглоссопсиди -Орhioglossopsida. Порядок Вужачки - Орhioglossales. Клас Маратіопсиди -

б

Marattiopsida. Порядок Маратії - Маrattiales. Клас Поліподіопсиди -Роlypodiopsida. Порядки Багатоніжкові - Роlypodiales, Марсилеї -Маrsileales, Сальвінії -Salviniales . Викопні папоротеподібні, їх філогенетична роль.

Відділ Пінофіти - Ріnophyta (або Голонасінні - Gymnospermae). Особ­ливості циклів відтворення, будова стробілів, спорофілів, насінного зачатка та насінини. Класи Насінні папороті - Lyginopteriadopsida, Саговникові -Сусаdopsida, Бенетитопсиди - Веnnettitopsida. Клас Гнетопсиди -Сnetopsida. Порядки Ефедри - Ерhedrales, Гнети - Gnetales, Вельвічії -Welwitschiales. Клас Гінкопсиди - Ginkopsida. Клас Пінопсиди (або Хвойні) - Ріnopsida. Порядки Кордаіти - Соrdatailes, Араукарії - Аraucariales, Сосни -Ріnales, Кипариси - Сupressales, Тиси - Таxales.

Відділ Магноліофіти - Маgnoliophyta (або Квіткові - Аnthophyta, або Покритонасінні - Аngiospermae). Особливості будови вегетативних та генеративних органів квіткових рослин. Цикл відтворення. Суцвіття як система пагонів. Квітка. її походження, функції, будова. Андроцей як сукупність мікроспорофілів. Будова тичинки та пиляка. Гінецей як сукупність мегаспорофілів у квітці. Будова маточки. Типи зав'язі. Еволюція гінецею. Насінні зачатки, їх будова та типи. Запилення - типи і способи, подвійне запліднення. Будова і розвиток насіння дводольних та однодольних рослин. Плід, його будова, класифікація плодів. Супліддя. Поширення плодів і насіння. Походження та еволюція квіткових. Сучасні погляди щодо місця виникнення і розселення. Класифікація

Клас Магноліопсиди - Маgnoliopsida (або Дводольні - Di-соtyledones). Підклас Магнолііди - Маgnoliidae. Порядок Магнолієцвіті -Мagnoliales. Родина Дегенерієві - Degeneriaceae, Магнолієві - Маgnо1іасеае. Порядкок Лавроцвіті - Laurales, родина Лаврові - Lauraceae. Порядок Лататтєцвіті - Nymphaeales, родина Лататтєві - Nymphаеасеае.

7

Підклас Ранункуліди - Ranunculidae. Порядкок Макоцвіті - Рараvег-аles, родина Макові - Рараvегасеае. Порядок Жовтецевоцвіті - Ranunculales, родина Жовтецеві - Ranunculасеае.

Підклас Діленііди - Dileniidae. Порядок Вербоцвіті - Salicales, родина Вербові - Salісасеае. Порядок Гарбузоцвіті - Сucurbitales, родина Гарбузові

- Сucurbitасеае. Порядок Каперсоцвіті - Сарраrales. Родина Капустяні -
Вrassiсасеае (або Хрестоцвіті - Сruсіfеrае). Порядок Мальвоцвіті - Маlvales,
родини Липові - Тіlіасеае та Мальвові - Маlvасеае. Порядок Кропивоцвіті -
Urticales, родини Шовковицеві - Могасеае, Коноплеві - Саnnаbасеае,
Кропивові - Urtiсасеае.

Підклас Розиди - Rosidае. Порядок Розоцвіті - Rosales, родина Розові

- Rosасеае. Поділ на підродини. Порядок Бобоцвіті - fabales, родина Бобові

- Fabасеае. Поділ на підродини. Порядок Льоноцвіті - Linales, родина
Льонові - Linaсеае. Порядок Аралієцвіті - Аrаlіасеае, родина Селерові -
Аріасае (або Зонтичні - Umbelliferae). Порядок Черсакоцвіті - Dipsacales,
родина Жимолостеві - Сарrifolіасеае.

Підклас Ламііди - Lamііdае. Порядок Пасльоноцвіті - Solanales, родини Пасльонові - Solanaсеае. Порядок Шорстколистоцвіті - Воraginales, родина Шорстколисті - Воraginасеае. Порядок Ранникоцвіті Scrophulariales, родина Ранникові - Scrophulагіасеае. Порядок Глухокропивні - Lamiales, родина Глухокропивні - Lаmіасеае (або Губоцвіті

- Labiatае).

Підклас Айстеріди - Аsteridае. Порядок Складноцвіті - Аsterales, ро­дина Айстрові - Аsterасеае (або Складноцвіті - Соmpositае).

Клас Ліліопсиди - Liliopsida (або Однодольні - Моnocotyledones). Підклас Алісматиди - Аlismatidае. Порядок Сусакоцвіті - Вutomales, родина Сусакові - Вutоmасеае. Порядок Жабурникоцвіті - Нуdrocharitales, родина Жабурникові - Нydrocharitасеае. Порядок Частухоцвіті - Аlismatales, родина

8

Частухові - Аlismatасеае. Порядок Рдесникоцвіті - Роtamogetonales, родина Рдесникові - Роtamogetonасеае.

Підклас Лілііди - Іiliidае. Порядок Лілієцвіті - Liliales, родини Лілійні - Liliасеае та Півникові - Іridасеае. Порядок Амарилісоцвіті -Аmaryllidales, родини Цибулеві - Аllіасеае та Амарилісові - Аmaryllidасеае. Порядок Холодкоцвіті - Аsparagales, родини Конвалієві - Соnvallarіасеае та Холодкові (або Спаржові) - Аsparagасеае. Порядок Зозулинцецвіті -Оrchidales, родини Зозулинцеві (або Орхідні) - Оrchidасеае. Порядок Ситникоцвіті - Juncales, родина Ситникові - Junсасеае. Порядок Осокоцвіті - Суреrales, родина Осокові - Сурегасеае. Порядок Тонконогоцвіті - Роаles, родина Злаки - Роасеае, поділ на підродини.

Підклас Арециди - Агесіdае. Порядок Пальмоцвіті - Агеаles, родина Пальмові - Агеасеае. Порядок Ароідноцвіті - Агаles, родини Ароідні -Агасеае та Ряскові - Lеmnасеае. Порядок їжачоголівкові - Sparganiасеае, родина Рогозові - Турhасеае.

Гриби

Предмет мікології, головні напрямки мікологічних досліджень, зв'язок з іншими біологічними дисциплінами. Завдання і методи мікологічних досліджень. Історія мікології. Видатні вітчизняні та зарубіжні мікологи. Головні мікологічні центри.

Загальна характеристика грибів і грибоподібних організмів, принципи їх класифікації. Гриби як окреме царство живих організмів. Видове різноманіття грибів. Міцелій та його видозміни. Будова клітини. Типи розмноження. Типи статевого процесу. Будова плодових тіл. Принципи класифікації, поділ на відділи та класи. Системи грибів. Екологічні групи. Значення грибів у природі та в житті людини.

Слизовики - грибоподібні організми з царства Ргоtozоа. Положення в системі живих організмів. Будова вегетативного тіла. Живлення.

9

Розмноження. Цикли розвитку на прикладі Dictyostelium discodeum, Рhysarum cinerium та Рlasmodiophora brassсае. Класифікація. Роль у природі.

Грибоподібні організми з царства Сhromista. Відділи Labirynthulomycota, Нyphochytriomycota та Оотусоіа. Загальна харатеристика відділів, їх місце в системі живих організмів та поділ на порядки. Морфологія, розмноження, цикли розвитку (на прикладі Sарrolegnia зр., Рuthium debaryanum, Рhytophtora infasnans та Рlasmopara viticola), поширення головних представників відділу Ооmусоtа (порядки Saprolegniales та Реronosporales), їх практичне значення. Еволюція нестатевого спороношення.

Царство Fungi. Відділи Сhytridiomycota і Zygomycota. Загальна характеристика відділів. Морфологія, особливості розмноження, цикли розвитку (на прикладі Оlpidium viciae, endobioticum, Аllomyces аrbusculus, Rhizopus nigricans та Еntomophtora muscae), поширення головних представників відділів, їх практичне значення.

Відділ Аscomycota - сумчасті гриби. Загальна характеристика відділу, принципи поділу на групи порядків та порядки. Характеристика порядків. Морфологія, розмноження, цикли розвитку (на прикладі Еremascus fertilies, Dplodascus albidus, Taphrina deforms, Sphaerotheca fusca, Мicrospaera alphitoides, Nectria cinnabarina, Claviceps purpurea, Rhytisma acerium, Monilina fructicola, Venturia inequals та Laboulbenia formicarum), поширення головних представників, практичне значення.

Відділ Ваsidiomycota - базидійні гриби. Загальна характеристика відділу, принципи поділу на класи. Характеристика класів, груп порядків, порядків. Морфологія, розмноження, цикли розвитку (на прикладі Ехісііа glandulos, Auricularia auricola, Puccinia graminis, Ustilago maydis, Tilletia

ю

>

caries та Agaricus bisporus), поширення головних представників, практичне значення. Основи грибівництва.

Група мітоспорових грибів. Загальна характеристика групи. Типи конідіогенезу. Поділ на порядки. Практично найважливіші представники.

Лишайники як група ліхенізованих грибів. Двоїста природа лишайників, взаємовідносини їх компонентів. Систематика. Значення лишайників.

Походження і еволюція грибів. Гриби як поліфілетична група. Докази поліфілії. Еволюція аскоміцетів та базидіоміцетів як основних груп грибів.

^ Основи геоботаніки. Рослинні угрупування, їх будова, екологія та функціональна структура. Класифікація рослинності.

^ Основи географії рослин. Поняття про ареали. Флора та рос­линність. Ендеміки та релікти, їх значення в з'ясуванні історії флор. Основні закономірності розподілу рослин та рослинних угрупувань на поверхні Землі.

^ Охорона рослинного світу.

Лабораторний практикум

Метою лабораторного практикуму є закріплення знань, отриманих при слуханні теоретичного курсу та знайомство з основними представниками різних таксонів рослин, а також отримання необхідних навичок роботи з ботанічними об'єктами. На лабораторних заняттях також проводиться поточний контроль знань студентів. Практикум розраховано на виконання 33 тем.

Водорості

1.Оптичний мікроскоп. Приготування препаратів. Техніка виготов­лення рисунків мікроскопічних об"єктів.

2.Прокаріотичні водорості: відділ Синьозелені водорості -Суanophyta (основні об"єкти: мікроцистіс - Мicrocystis, осциллаторія -Оscillatoria, спіруліна -Spirulina , носток - Nostos, анабена - АпаЬаепа, глеотрихія - Gloeotrichia).

З.Еукаріотичні водорості. Червона пігментна група: відділ Червоні водорості - Rhodophyta (основні об"єкти: компсопогон - Сотрsороgоп, батрахоспермум - Вatrachospermum, кораліна - Соrallina, анфельція -Аhnfeltia, цераміум - Сеramium).

4.Жовта пігментна група: відділи Золотисті - Сhrysophyta та Жовтозелені водорості - Хanthophyta (основні об"єкти: дінобріон -Dinobryon, плеврохлорис - Рleurochloris, трибонема - ТriЬопета, вошерія -Vaucheria).

5.Відділи Діатомові - Васіllariophyta та Бурі водорості - Рhaeophyta (основні об"єкти: мелозіра - Меlosira, піннулярія - Ріппиіагіа, ламінарія -Lаminaria, фукус - Fucus, цистозейра - Суstoseira).

6.Жовта та зелена пігментні групи (відділи спірного систематичного положення): відділи Динофітові - Dinophyta та Евгленофітові водорості -Еuglenophyta (основні об"єкти: пророцентр - Рrorocentrum, цераціум - Сега-tіum, евглена - Еиglena, факус - Рhacus).

7.Зелена пігментна група: Зелені водорості - Chlorophyta. Клас Справжні зелені водорості - Сhlorophyceae (основні об"єкти: хламідомонада - Сhlamydomonas, вольвокс - Volvox, сценедесм - Scenedesmus, улотрикс -Ulothrix, едогоній - Оеdogonium).

8.Класи Ульвофіцієві - Ulvophyceae, Сифонофіцієві -Sі-phonophyceae, Кон"югати - Соnjugatophyceae та Харофіцієві - водорості

12

Схожі:

Програма Курсу ботаніка iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи доц. Мамчур З.І. “ ” 2012 р. Ботаніка
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Ботаніка” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра...
Програма Курсу ботаніка iconПерелік питань дО іспиту ботаніка як наука, її мета, завдання та розділи. Дисципліна «Фармацевтична ботаніка»
Ботаніка як наука, її мета, завдання та розділи. Дисципліна «Фармацевтична ботаніка», її зв'язок з фармакогнозією та іншими професійно...
Програма Курсу ботаніка iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи доц. Мамчур З.І. “ ” 2012 р. Робоча програма навчальної дисципліни ботаніка
Робоча програма навчальної дисципліни «Ботаніка» для студентів напряму підготовки 040102 – Біологія. – Львів: Львівський національний...
Програма Курсу ботаніка iconПрограма Курсу інтродукція рослин
Курсу передують нормативні курси "ботаніка", "генетика", "фізіологія рослин", "ґрунтознавство" та ін
Програма Курсу ботаніка iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Програма Курсу ботаніка iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Програма Курсу ботаніка iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Програма Курсу ботаніка iconРобоча програма з навчального курсу "Ботаніка (систематика рослин)" для спеціальностей
Робоча програма складена на основі "Галузевого стандарту вищої освіти. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальністю...
Програма Курсу ботаніка iconРобоча програма з дисципліни "Ботаніка" для студентів за напрямом підготовки 040102 Біологія
Робоча програма з дисципліни “Ботаніка” для студентів за напрямом підготовки 040102 Біологія
Програма Курсу ботаніка iconРобоча програма з дисципліни "Ботаніка" для студентів за напрямом підготовки 040104 Географія
Робоча програма з дисципліни “Ботаніка” для студентів за напрямом підготовки 040104 Географія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи