Основні об`єкти: ульва icon

Основні об`єкти: ульва




Скачати 170.59 Kb.
НазваОсновні об`єкти: ульва
Дата10.09.2012
Розмір170.59 Kb.
ТипДокументи

Сharophyceae (основні об"єкти: ульва - Ulva, кладофора - Cladophora, космаріум - Cosmarium, спірогіра - Spirogtra, хара - Chara).

Вищі рослини.

9. Корінь та його метаморфози. Пагін. Стебло як частина пагона.

 1. Листок як частина пагона. Метаморфози пагона та його частин.

 2. Суцвіття як пагін або система пагонів. Квітка.

 3. Андроцей та гінецей. Будова насіння та плодів.

 4. Відділ Мохоподібні - Вryophyta (основні об"єкти: маршанція -
  Marchantia, зозулин лен - Polytrichum, сфагнум - Sphagnum).




 1. Відділи Плауноподібні - Lycopodiophyta та Хвощеподібні -
  Еquisetophyta (основні об"єкти: плаун - Lucopodium, селагінелла -
  Selaginella, хвощ - Equisetum).

 2. Відділ Папоротеподібні - Роlypodiophyta (основні об"єкти: чо­
  ловіча папороть - Dryopteris, сальвінія - Salvinia).

 3. Відділ Пінофіти - Рinophyta (основні об"єкти: саговник - Cycas,
  гінкго -Ginkgo , сосна - Pinus, яловець - Juniperus, тис - Taxus).

17. Відділ Магноліофіти Клас Магноліопсиди - Маgnoliopsida.
Підкласи Магнолііди - Маgnoliidae та Ранункуліди - Ranunculidae. Родини
Магнолієві - Маgnoliaceae та Жовтецеві - Ranunculaceae (основні об"єкти -
магнолія - Magnolia, тюльпанне дерево - Liriodendron, горицвіт - Adonis,
сон - Pulsatilla, жовтець - Ranunculus, сокирки - Delphinium).

 1. Підклас Гамамеліди - Наmamelidae. Родини Букові - Fabaceae та
  Березові - Веіиіасеае (основні об"єкти: дуб - Quercus, бук - Fagus, вільха -
  Alnus, граб - Carpinus).

 2. Підкласи Каріофіліди - Саryophyllidae та Ділленііди - Dilleniidae.
  Родини Лободові - Сhenopodiacea, Капустяні - Вrassicaceae та Вербові - Sali-

13

сасеае (основні об"єкти: лобода - Chenopodium, буряк - Веta, капуста - Вras-sica, редька - Raphanus, грицики - Capsella, верба - Salix, тополя - Рорulus).

 1. Підклас Розиди - Rosidae. Родини Розові - Rosасеае ти Бобові -
  Раbасеае (основні об"єкти: спірея - Spirea, роза - Коза, яблуня - Маіиз,
  слива - Prunus, квасоля - Phaseolus, арахіс - Аrachis, конюшина - Тrifolium,
  люпин - Lupinus).

 2. Підкласи Розиди - Rosidae та Ламііди - Lamiidae. Родини
  Селерові - Аріасеае та Глухокропивні - Lamiaceae (основні об"єкги: морква

- Daucus, кріп -Anethum, цикута - Cicuta, шавлія - Salvia, м"ята -Mentha).

 1. Підкласи Розиди - Rosidae та Астериди - Аsteridae. Родини Пас­
  льонові - Solanaceae, Ранникові - Scrophulariaceae та Айстрові - Аsteraceae
  (основні об"єкти: паслін - Lycopersicon, томат -Lycopersicon , дурман - Datura,
  дивина - Verbascum, наперстянка - Digitalis, льонок - Linaria, вероніка -
  Veronica, соняшник - Helianthus, волошка - Centaurea, королиця -
  Leucanthumum, кульбаба - Taraxacum)

 2. Клас Ліліопсиди - Liliopsida. Підклас Лілііди - Liliidae. Родини
  Лілійні - Liliасеае, Амарилісові - Аmaryllidaceae та Півникові - Iridaceae
  (основні об"єкти: лілія - Lilium, тюльпан - Talipa, нарцис - Narcissus, півник

- /то, косарики - Gladiolus).

24. Підклас Лілііди - Lillidae. Родини Осокові - Сурегасеае та Злакові

- Роасеае (основні об"єкти: осока - Саrех, пухівка - Eriohorum, пшениця -
Тritiсит, кукурудза - Zеа, овес veпа).

25. Вищі рослини в експозиціях ботанічного саду та ботанічного му­
зею НАН України.


Гриби

1. Слизовики (основні об"єкти: стемонітіс - Stemonitis, плазмодіофора - Рlasmodiophora)

14

 1. Грибоподібні організми з царства Сhromista. Відділ Оотусоіа
  (основний об"єкг: плазмопара - Рlasmopara). Царство Гриби - Fungi. Відділ
  Сhytridiomycota (основний об"єкт: збудник рака картоплі - Synchytrium
  еndobioticum)

 2. Царство Гриби - Fungi. Відділи Зигомікотові - Zygomycota та
  сумчасті гриби - Аscomycota (основні об"єкти: ризопус - Rhizopus,
  ентомофтора мушина - Entomophtora muscae, борошнисторосяні гриби -
  мікросфера - Місrosphaera)

 3. Царство Гриби - Fungi. Відділ сумчасті гриби - Аscomycota
  (основні об"єкти: ріжки - С1аviceps purpurea, пецица - Реziza, змошка -
  Моrchella)

 4. Царство Гриби - Fungi. Відділ Вasidiomycota - базидійні гриби.
  Дереворуйнуючі, шапинкові та гастероміцети (основні об"єкти: трутовик
  звичайний - Fomes fomentarius , печериця - Аgaricus, дощовик - Lycoperdon,
  веселка - Рhallus).

 5. Царство Гриби - Fungi. Відділ Basidiomycota - базидійні гриби.
  Сажкові та іржасті гриби (основні об"єкти: стеблова іржа злаків - Рuccinia
  graminis
  , пухирчаста сажка кукурудзи - Ustilago maydis, тверда сажка -
  Тіlletia саries)

 6. Царство Гриби - Fungi. Група мітоспорових грибів. Цвільові
  гриби.

 7. Лишайники. Типи слані та анатомічна будова талому.

^ Учбова практика

Учбова практика являє собою істотну частину учбового процесу і завершує загальне знайомство студентів зі світом рослин. Метою практики є вироблення навичок роботи у природі, закріплення і розширення знань, одержаних під час теоретичного курсу та лабораторного практикуму,

15

опанування методами збору, фіксації, сушки, гербарізації та визначення рослин, основними методиками дослідження біології та екології як окремих видів, так і рослинних угрупувань, знайомство з найбільш поширеними представниками флори України. Практика проходить у літній період (червень) у заказнику республіканського значення "Сколівськи Бескиди" та у заказнику республіканського значення "Коса Обіточна".

Практика включає три основні елементи: 1 - екскурсіцйно-лабораторну учбову роботу; 2 - виконання самостійної науково-дослідної роботи; 3 - оформлення звіту за результатами практики, проведення заключної конференції за темами самостійних робот та складання заліку.

Екскурсійно-лабораторна робота передбачає заняття за слідуючими темами:

I .Водорості річок та заплавних водойм

2.Водорості ефемерних водойм, аерофітних угрупувань та грунтів

З .Водорості як агенти біологічного очищення стічних вод

4.Морські водорості-макрофіти

5.Флора та рослинність лісових фітоценозів

6.Флора та рослинність степових фітоценозів

7.Флора та рослинність, лучних та псаммофітних фітоценозів

8.Флора та рослинність водойм

9.Синантропна флора та рослинність

Ю.Фітопатогенні гриби

I1 .Гриби-макроміцети

12.Заняття з камеральної обробки (зокрема - визначення) зібраних матеріалів.

За результатами екскурсій та занять з камеральної обробки студенти мають скласти систематичні списки рослин та грибів.

16

Самостійна науково-дослідна робота виконується за визначеними викладачами темами. Студенти у відповідності із темою роботи мають зібрати та обробити необхідний мактеріал, оформити результати у вигляді наукового звіту і зробити доповідь на заключній конференції. Збір та обробка матеріалу проводиться на протязі всієї практики, для оформлення звіту додатково виділяються 1-2 дні, вільні від екскурсійно-лабораторних занять.

Практика завершується складанням заліку, який виставляється при успішному виконанні всіх етапів екскурсійно-лабораторної роботи, наявності належним чином оформленої звітньої документації та позитивної оцінки самостійної науково-дослідної роботи.

^ З.Вимоги до знань та умінь студентів

По закінченню курсу студент повинен знати: систему рослинного світу на рівні відділів та класів, характерні порядки та родини, основні положення, що стосуються біології, екології, еволюції та значення рослин та грибів, вміти працювати з лабораторною оптикою, гербарієм, розпізнавати будь-які рослини та гриби на рівні відділів та класів, найбільш поширених та цінних у практичному відношенні представників - на рівні родів, а в деяких випадках -видів, користуватись визначниками рослин.

4. Література

Основна

Васильєв А.Е.и др. Ботаника: морфология и анатомия растений.- М., 1986. Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Ботаника. Систематика растений. -М., 1975.

Курс низших растений. Под общ. ред. М.В. Горленко. - М., 1981. Липа О.Л., Добровольський І.А. Ботаніка. - К., 1975.

17

Нечитайло В.А., Липа О.Л. Систематика рослин. - К., 1993.

Толмачев А.И. Введение в географию растений.- Л.,1974.

Топачевский А.В., Масюк Н.П. Пресноводніе водоросли Украинской ССР.

-К., 1984.

Шостаковский С.А. Систематика вьісших растений. - М., 1971.

Дудка И.А., Вассер С.П. Грибьі. Справочние миколога и грибника.- К.:

Наукова думка, 1987.

Мир растений. Т.2. Грибьі./Под ред. М.В.Горленко.-М.Лросвещение,

1991.

Мюллер, В. Леффлер. Микология.- М.: Мир, 1995.- 344 с.

Додаткова

Водоросли. Справочник. Вассер С.П., Кондратьева Н.В., Масюк Н.П. и др. -К., 1989.

Жизнь растений. Под общ. ред. А.А. Федорова и А.Л.Тахтаджяна. Т. 1-5. -М., 1974 - 1978.

Жуковский П.М. Ботаника. - М., 1982. Работнов Т.А. Фитоценология. -М., 1983.

Рейвн Р., Зверт О., Айкхорн С. Современная ботаника. Т. 1,2. - М., 1990. Саут Р., Уиттик А. Основьі альгологии. - М., 1990. Тахтаджян А.Л. Систематика магнолиофитов. - Л., 1987. Потульницький П.М., Первова Ю.О., Сакало Г.О. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин.- К.,1971.

Беккер 3.3. Физиология грибов и их практическое использование.- М.: Изд-во Московского ун-та, 1969.

Билай В.И. Основи общей микологии.- К.: Вища школа, 1980. Грибьі СССР / Под ред. М.В.Горленко.- М.: Мьісль, 1980.

18

Дудка И.А., Вассер С.П., Бухало А.С. и др. Промьіпшенное

культивирование сьедобных грибов.- К.: Наук, думка, 1978.

Жизнь растений. Т.2. Грибы / Под ред. М.В.Горленко.- М.: Просвещение,

1976.

Методы зкспериментальной микологии. /Под ред. В.И.Билай.-К.:

Наук.думка, 1982.

Флора грибов Украины. [Багатотомне видання, випуск якого

продовжується; з 1980 р. опубліковані випуски, авторами яких є

С.П.Вассер, В.П.Гелюта, ч.О.Дудка, Т.О.Мережко, М.Ф.Сміцька (два

томи) і Л.В.Смик. Рекомендується познайомитися з загальними розділами

цих книг].

Alexopoulos С.J Еinfuhrung іn dіе Мусоlogie.- Jena, 1966.

Наwksworth _D.L.,Кігк_ .Р.М., Sutton _ .В.С., Реglег _ D.N. Аinsworth

& Bisby's dictionary оf the fungi. Еighth еdition.- Еgham: САВ Іnternational,

1995.-616 р.

^ 5. Розробники програми

Костиков Ігор Юрійович, кандидат біологічних наук, доцент (Міжнародний Соломонів університет, Національний університет імені Тараса Шевченка)

Кучерява Лариса Федірівна, кандидат біологічних наук, доцент (Національний університет імені Тараса Шевченка)

Гелюта Василь Петрович, доктор біологічних наук, провідний наук.співробітник (Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного)

19

Схожі:

Основні об`єкти: ульва iconОсновні поняття: Поняття, предмет І метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права. Місце цивільного права в системі правових дисциплін.
Лекція Цивільні правовідносини. Суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин та їх характеристика
Основні об`єкти: ульва iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Управління інформаційною безпекою»
Основні форми представлення інформації. Основні об’єкти захисту інформації. Технічні засоби прийому, обробки, збереження І передачі...
Основні об`єкти: ульва iconТематичний план
Тема Цивільні правовідносини. Суб’єкти та об’єкти цивільно-правових відносин та їх характеристика
Основні об`єкти: ульва iconНайменування тем
Тема Цивільні правовідносини. Суб'єкти та об'єкти цивільно-правових відносин та їх характеристика
Основні об`єкти: ульва icon№ Предмет І завдання соціальної педагогіки
Соціальна педагогіка як наука, Завдання, об`єкти, суб`єкти соціально-педагогічної діяльності
Основні об`єкти: ульва iconПерелік екзаменаційних питань з курсу «валютна політика»
Суб’єкти валютної політики. Основні функції органів державного регулювання валютної сфери в Україні
Основні об`єкти: ульва iconСуб’єкти та об’єкти лобістської діяльності у Верховній Раді України
Відповідно до наявності чи відсутності інструментів впливу лобістський потенціал можна градуювати на потужний, середньої потужності,...
Основні об`єкти: ульва iconБази даних ● Організація комп’ютерних мереж
Основні принципи ооп. Об’єкт. Види операцій над об’єктами. Активні І пасивні об’єкти Відношення між об’єктами
Основні об`єкти: ульва iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»
Роль соціальної педагогіки як науки І сфери практичної діяльності. Науково-теоретична структура соціальної педагогіки та визначте...
Основні об`єкти: ульва iconПерелік питань для перевірки знань студентів з курсу «конституційне право України»
Конституційно-правові відносини: поняття, суб’єкти, об’єкти. Юридичні факти у конституційному праві України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи