Програма Курсу молекулярна біологія icon

Програма Курсу молекулярна біологія
НазваПрограма Курсу молекулярна біологія
Дата10.09.2012
Розмір85.6 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ"

"ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО"
на засіданні каф. біології та екології
протокол № 1 від 28 серпня 2007
Зав.каф. проф. Булах А.А.


Київ - 2007

Програма курсу "Молекулярна біологія"

Укладач: Демідов С.В.

^ 1.Місце і значення дисципліни

В біології в останні роки відбувалися якісні зміни, які справедливо можна назвати революційними. Ця революція характеризується вивченням біологічних процесів на молекулярному рівні. У зв'язку з цим виникла нова галузь науки, що об'єднує в собі молекулярну фізику, органічну хімію та біологію і має назу "молекулярна біологія". Сьогодні неможливо уявити фахівця, який не був би ознайомлений з цією наукою.

Курс "Молекулярна біологія" є необхідним при підготовці спеціалістів-біологів.

^ 2.3агальний зміст

Предмет молекулярної біології. Визначення. Об'єкти і методи дослідження. Завдання і роль молекулярної біології в системі сучасної генетики. Етапи в розвитку молекулярної біології.

Бактерії як об'єкт дослідження в молекулярній біології. Метаболізм бактеріальної клітини. Динаміка розмноження бактерій. Методика підрахунку кількості клітин.

Ферменти - продукти дії генів. Структура і функції ферментів. Фізико-хімічна характеристика первинної, вторинної, третинної та

четвертинної структури білків і методи їх визначення. Механізм каталізу. Регуляція активності ферментів. Зв'язок між первинною структурою і гемостатичною збалансованістю метаболізму клітини.

Теорія один ген - один фермент. Праці Тейтума і Бідла з вивчення генетичного контролю метаболічних реакцій. Мутанти бактерій. Зброжування цукрів. Ауксотрофні штами бактерій.

Мутації бактерій. Докази спонтанної природи мутацій. Флуктуаційний тест і визначення частоти мутацій у бактерій. Метод реплік. Мутанти бактерій, що стійкі до лікарських препаратів. Природа прямих, зворотних і супресорних мутацій.

Основні етапи відкриття і встановлення матеріальної природи гена. Трансформація. Трансформуюче начало. Ефективність трансформації. Компетентність. Інтеграція. ДНК - носій генетичної інформації.

Дослідження будови ДНК, відкриття нуклеїнових кислот, вивчення хімічного складу ДНК. Відкриття закономірностей у нуклеотидному складі ДНК. Структура і фізико-хімічні властивості ДНК. Альтернативні двоспіральні структури ДНК і їхня характеристика. Особливості процесів денатурації та реденатурації ДНК. Гібридизація нуклеїнових кислот. Гетеродуплексне картування ДНК і РНК.

Розшифровка генетичного коду. Загальні властивості генетичного коду. Експериментальні докази триплетності генетичного коду. Встановлення відповідності кодон - амінокислота. Природа сигналів термінації.

Універсальність, колінеарність, лінійний порядок зчитування інформації. Проблема універсальності генетичного коду. Рамки зчитування, що перекриваються. Генетичний код і еволюція генів.

Біосинтез ДНК. Ферментативна гібридизація ДНК. Способи реплікації ДНК. ДНК-полімерази: бактеріальні ДНК-полімерази, ДНК-

з

полімерази еукаріотів, полінуклеотидлігази. Участь РНК в синтезі ДНК. Дослідження Мезельсона і Сталя. Фрагменти Оказаки, Штучний синтез генів.

Транскрипція ДНК. Структура і властивості ДНК. Інформаційна (матрична) РНК. Рибосомальна РНК; транспортна РНК. Гібридизація РНК-ДНК. Метод конкурентної гібридизації. РНК-полімераза - структура і функції, чніціація транскрипції. Термінація транскрипції. Швидкість транскрипції.

Рекомбінація. Частота рекомбінації та побудова генетичних карт. Механізм рекомбінації. Відповідність між генетичною картою і молекулою ДНК. Молекулярні механізми рекомбінації. Роль ферментів-нуклеаз у механізмах рекомбінації. Послідовності-вставки.

Репарація пошкоджень генетичного матеріалу. Фотореактивація, темнова репарація. Пошкодження ДНК, що репаруються і не репаруються. Порушення репарації ДНК і патологія.

Біосинтез білків. Основні етапи синтезу білка, гени і біосинтез білків. Участь тРНК і аміноацил-тРНК синтетаз у процесах рекогніції. Механізм робочого циклу рибосом. Особливості синтезу білка у прокаріотів і еукаріотів.

Мінливість генів. Види мінливості, механізм мутаційної мінливості. Антимутаційні бар'єри.

Геном клітинних органел (мітохондрії, хлоропласти). Позахромосомна спадковість.

Про системне розуміння будови і функціонування генів. Генні регуляторні системи.

о

4

3. Вимоги до знань та умінь студента

Студент повинен повністю освоїти теоретичний матеріал курсу. Навчитися вирішувати задачі на реплікацію, транскрипцію, трансляцію. Встановлювати кореляцію між виродженням генетичного коду та частотою амінокислот в білках.

4. Література

Уотсон Дж. Молекулярная биология гена.- М., 1978.

Стент Г., Кэлиндар Р. Молекулярная генетика.- М., 1981.

Альберте Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молекулярная биология клетки.- М., 1986.- Т.2.

Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика: В 3-х т. М., 1988.

Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции.- М., 1989.

Збарский И.Б. Организация клеточного ядра.- М., 1988.

Шредингер Э. Что такое жизнь? - М., 1972.

Босток Б., Самнер Э. Хромосома эукариотической клетки.- М., 1981.

Транскрипция и трансляция. Методы / Под ред. Б. Хеймса, С.Хиггинса.-М., 1987.

Пташне М. Переключение генов.- М., 1988.

5.Розробник програми

Демідов Сергій Вікторович, д.б.н. професор, зав.кафедрою загальної та молекулярної генетики (Київський Національний університет імені Тараса Шевченка)

^ Контрольні питання до курсу «Молекулярна біологія»

 1. Які азотисті основи утворюють пари в ДНК? На які типи вони
  розділяються?


 2. Які основні характеристики моделі ДНК Уотсона-Кріка?

 3. Які існують докази генетичної ролі нуклеїнових кислот?

 4. Зформулюйте правило Чаргаффа. Що таке коефіцієнт
  нуклеотидної (видової) специфічності?

 5. Що таке фрагменти Оказакі?

 6. Які пуринові і піримідінові основи входять до складу ДНК і
  РНК?

 7. У яких організмів РНК виконує роль генетичного матеріалу?
  Як це було встановлено?

 8. Які білки працюють у вилці реплікаціі Е. соїі?

 9. Які типи репарації не порушують цілістності подвійної
  спіралі ДНК? Які типи репарації приводять до появи
  одноланцюгових ділянок?

10.Яка функція гістона Н1 ?

11 .Перерахуйте основні властивості генетичного коду. 12.Скільки амінокислот містить білок, якщо кодуюча частина відповідного йому гена складається із 3000 нуклеотидів?

і

ІЗ.Дайте визначення «ген» з сучасної точки зору. Які типи генів

відомі? 14.Що таке комплементаційний тест, група комплементації,

цистрон? 15.Особливості денатурації і ренатурації ДНК. Де і для чого

вони використовуються? 16.Що таке рестрикція, рестриктази? Де і для чого

використовується це явище? 17.Будова генів. Що таке інтрон, екзон? 18.Що таке сплайсінг? Особливості альтернативного

сплайсінгу.

19.Що таке колінеарність гена і хто її довів? 20.3 чого складається генетична інформація організму? 21.Як був розшифрований генетичний код? 22.Які ви знаєте типи мутацій на рівні генетичного коду 23.Назвіть стадії білкового синтезу та їх особливості. 24.Назвіть особливості ініціації білкового синтезу. 25.Назвіть особливості елонгації білкового синтезу. 26.Розкрийте будову та особливості функціонування рибосоми. 27.Назвіть етапи реплікації ДНК. 28.В чому полягає механізм реплікації ДНК?

2

1

29.Що таке репарація ДНК та які ви знаєте типи репарацій? ЗО.Які ви знаєте шляхи переносу генетичної інформації в

біологічних системах? 31 .Опишіть структуру хроматина еукаріотів. 32.Назвіть типи репарацій. Що таке фотореактивація? 33.Назвіть особливості термінації білкового синтезу.

VЗ

Схожі:

Програма Курсу молекулярна біологія iconБіологія І хімія потреби у фахівцях
Мікологія”, "Ботаніка", "Зоологія", „Ентомологія та етологія”, „Геоботаніка”, "Молекулярна біологія", "Біосферологія", "Генетика",...
Програма Курсу молекулярна біологія iconПрограма магістерського спецкурсу
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Програма Курсу молекулярна біологія iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Молекулярна біологія» для I семестру
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Молекулярна біологія»
Програма Курсу молекулярна біологія iconЧастина ІІ 3 модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
Модуль ІIІ «молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Біохімія тканин І фізіологічних функцій»
Програма Курсу молекулярна біологія iconТеоретичні питання
...
Програма Курсу молекулярна біологія iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Програма Курсу молекулярна біологія iconКиєво-Могилянська академія”
Спецкурс розрахований на студентів, які вже ознайомлені з такими курсами, як гематологія, цитологія, гістологія, біохімія, біофізика,...
Програма Курсу молекулярна біологія iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Програма Курсу молекулярна біологія iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Програма Курсу молекулярна біологія iconМедична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи