Місце І значення навчальної дисципліни icon

Місце І значення навчальної дисципліни
НазваМісце І значення навчальної дисципліни
Сторінка1/4
Дата10.09.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипКонцепція
  1   2   3   4

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасне суспільство визначає нові пріоритетні напрямки у своєму розвитку. Та будь-який розвиток, концепція «нового устрою» не стане вагомою без культури мовлення, без його чіткої орієнтаційної системи. Тому питання розвитку і становлення української мови як державної є нагальним. Чільне місце сьогодні посідає вивчення саме ділової ук­раїнської мови - мови паперів, документів, управлінського апарату. Адже нове суспільство вимагатиме і нової концепції організації управлінської діяльності, моральні та духовні основи якої закладає мова. Ділова українська мова є лише часткою загальнонаціональної мови, її дієвою ланкою. Багатство і вікові традиції української мови покликані розкривати багатогранний спектр моральних та етичних поглядів кожного члена суспільства, впливати на формування світоглядних традицій. Тому саме мовленнєвій підготовці фахівців різних рівнів і різних профілів приділяється сьогодні велика увага, бо досконале володіння і знання рідної мови - це також один із факторів визначення та впливу нашої держави на міжнародному рівні, адже етичне обличчя кожної держави визначає її мова. Ділове мовлення виконує ряд життєво важливих функцій, серед них і комунікативна, що покликана забезпечувати сферу офіційних ділових відносин. Досконале володіння інформацією, уміння використовувати її, засвідчувати та передавати - основні завдання ділової української мови. Тобто тісне поєднання естетичних, інформативних та інших функцій, її сутність (зміст) визначають структурно-логічне місце ділової української мови у програмі навчання. Ділова українська мова перш за все тісно пов'язана з літературною українською мовою, з офіційно-діловим стилем цієї мови. Вона тісно переплітається з циклом мовних дисциплін, таких як : стилістика, граматика, лексикологія, фра-зеологія, семантика, теорія комунікації, лінгвістика тексту, культура мовлення. Тісні зв'язки має ділове українське мовлення з логікою, есте-тикою, а також із правовими науками, економічними та політичними, бо саме ці сфери життя суспільства воно обслуговує.

ТЕМА 1

^ СТИЛІ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Поняття стилю. Стиль як цілісно-системне утворення (мовні фактори, які впливають на формування стилю, та розмовні фактори: «базовий комплекс факторів (сфера суспільно-виробничої діяльності, тип мислення, форма суспільної свідомості), об'єктивні стилеутворюючі

5 ' ' '

фактори (форма виявлення мови, вид мовлення, спосіб комунікації, жанр мовлення), ситуативно-суспільні фактори (тон мовлення, орієнтація на слухача, вид мовленнєвого акту).

Поняття про функціональний стиль. Класифікація стилів мови науковий, публіцистичний, розмовний, художній (белетрестичний), офіційно-діловий стиль у системі стилів сучасної української літературної мови. Функції літературної мови.

Уміння та навички

Знати специфіку і особливості всіх стилів мови, вміти аналізувати текст як логічну побудову та стилістичну структуру, користуватися мовним потенціалом (стилістичним, лексичним, граматичним тощо) при побудові і укладенні будь-якої інформації, уміти використовувати потрібний стиль мови (науковий, публіцистичний, розмовний, художній, офіційно-діловий) при підготовці конкретного повідомлення, чітко визначати вплив теми на зміст та спосіб викладення матеріалу з врахуванням всіх мовних і розмовних факторів, тобто стиль викладу.

Знання: стиль, специфіка та особливості кожного із функціональних стилів, функції літературної мови.

Питання для самоконтролю:

Що таке мова?

Що таке літературна мова?

Що таке загальнодержавна мова?

Які функції виконує мова в суспільстві9 Назвати їх та розтлумачити.

Що таке норма?

Що таке норма мови?

Що таке норма літературної мови7

Що таке стиль?

Що означає стиль у мові та стиль у мовленні?

Які основні стилеутворюючі фактори ви знаєте? Назвіть особливості та

специфіку кожного із них.

Праці яких відомих діячів про стиль ви знаєте? Назвіть їх.

Що таке функціональний стиль?

Які функціональні стилі ви знаєте? Які з них належать до усних, а які до

письмових?

Дайте характеристику кожного із названих вами стилів за схемою: 1)

сфера використання, 2) основні функції, 3) підстилі кожного із стилів, 4)

мовні особливості кожного із стилів.

Рекомендована література:

 1. Мова і час. Розвиток функціональних стилів сучасної української мови.-
  К.: Наукова думка, 1977

 2. Українська мова: Історія і стилі /зб.ст./ ХДУ: /Упоряд. І.Мурамцев.-Х.:
  Основа,1992

 3. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль.-К.: Наукова думка,1976

ТЕМА 2

^ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

Місце офіційно-ділового сталю в системі інших стилів української мови. Усна і писемна форма офіційно-ділового сталю. Поняття офіційно-ділового стилю. Ознаки та особливості його функціонування. Функції письмової ділової мови. Стильові риси офіційно-ділової мови : точність, лаконічність, конкретність, об'єктивність і дохідливість. Жанрово-структурні різновиди офіційно-ділового стилю: законодавчий, адміністративно-канцелярський, дипломатичний та науково-експериментальний (збірки, анотації, реферати, бібліографічні описи) підстилі офіційно-ділового стилю. Лексично-граматичні особливості офіційно-ділового стилю (лексика, морфологія, синтаксис). Поняття мовного штампу, його особливості та специфіка.

Уміння та навички

Вміти користуватися жанрово-структурними різновидами офіційно-ділового стилю, вміти точно і лаконічно формулювати свої думки; використовувати засоби логічної, а не емоційно-експресивної оцінки фактів і ситуацій, виявляти найбільш частотні мовні форми на певних ділянках текстів документів, вміти користуватися лексичними та граматичними засобами, вар'ювати, групувати їх, поєднувати у різних жанрових різновидах офіційно-ділового стилю; вміти користуватися загальною схемою стандартизації ділового мовлення: типовою ситуацією - стандартизованою мовленнєвою манерою тощо.

4 '

Знання: жанрово-структурні різновиди офіційно-ділового стилю, вимоги до офіційно-ділового стилю, канцеляризми, мовні штампи лексичні. морфологічні, синтаксичні та стилістичні особливості офіційно-ділового стилю.

Питання для самоконтролю:

Дайте повну характеристику офіційно-ділового стилю за схемою: 1)

поняття офіційно-ділового стилю, 2) основна функція стилю. 3} специфіка

стилю

У чому полягає особливість усної форми офіційно-діловою стилю?

У чому полягає особливість писемної форми офіційно-ділового стилю?

Які стильові риси офіційно-ділового стилю ви знаєте?

На прикладах розтлумачте роль та стильові особливості кожної з цих

рис.

Що таке жанрово-структурні різновиди?

Які жанрово-структурні різновиди офіційно-ділової мови ви знаєте9

Дайте характеристику кожного із підстилів офіційно-діловою стилю за

схемою: 1) сфера використання, 2) основні функції, 3) твори (документи),

які використовує кожний підстиль.

Укажіть на лексичні особливості ділової мови.

Укажіть морфологічні особливості ділової мови.

Укажіть синтаксичні особливості ділової мови.

Укажіть стилістичні особливості ділової мови.

Що таке мовний штамп? Наведіть приклади мовних штампів

У чому полягає роль мовних штампів? Як вони відтворюють ситуації"

Рекомендована література:

 1. Марахова А.Ф. Мова ділових документів. -К.: «Наук, думка», 1981

 2. Иссерлин Е.М. Официально-деловой стиль. Учебное пособие по курсу
  «Стили русского язьіка».-М.,1970

ТЕМА З ^ СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СИСТЕМА ДОКУМЕНТУВАННЯ

Поняття документа. Основні терміни і визначення. Документ як матеріальний носій фіксованої інформації. Основи класифікації документів. Правила уніфікації та оформлення організаційно-розпорядчих документів. Формуляр-зразок та реквізити документа. Особливості оформлення найважливіших реквізитів організаційно-

розпорядчих документів. Склад реквізитів управлінських документів.

Уміння та навички

Розрізняти документи за способом фіксації інформації, виділяти основні конструюй цих документів; вміти поєднувати документи різної тематики, спрямування тощо; створювати модель-шаблон будь-якої групи документів, вміти користуватися мовними штампами, оформляти основні реквізити документів із врахуванням логічної послідовності викладення думки, її граматичного та стилістичного оформлення: знати правила оформлення реквізитів документів; чітко орієнтуватися в основних або базових і неосновних або допоміжних реквізитах, які застосовуються в тому випадку, коли цього вимагає конкретна управлінська ситуація.

Знання: основні терміни та визначення документа, правила уніфікації документів, реквізити документів, інформаційний склад реквізитів документа.

Питання для самоконтролю:

Що таке документ?

Які документні категорії ви знаєте?

Що таке чернетка документа?

Що таке оригінал та копії документа?

Назвіть основні засади класифікації документів.

Як класифікуються документи?

Які правила уніфікації та оформлення організаційно-розпорядчих

документів ви знаєте?

Що таке формуляр-зразок документа?

Із яких реквізитів складається формуляр-зразок документа?

Розкажіть про інформаційне наповнення кожного із реквізитів документа.

Що таке базові (основні) реквізити документа?

Що таке неосновні (допоміжні) реквізити документа?

Як управлінська ситуація впливає на порядок розташування реквізитів та

на їх поділ?

Рекомендована література:

1. Документа и делопроизводство: Справочное пособие: сост. М.Т. Лихачев - М.- Экономика, 191.-271с.

 1. Горбачук В.Т., Горбачук Д.В. Ділова документація українською
  мовою. - Слов'янськ, 1996

 2. Молдованов М.І., Сидоров Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки
  найважливіших документів українською мовою. - К.:1992

 3. Будь-які інші підручники з ділового українського мовлення.

6 ' '

ТЕМА 4

^ ТЕКСТ ДОКУМЕНТА

Поняття тексту. Текст службового документа. Види текстів. Типізація та трафаретизація текстів. Опис, розповідь, міркування. Проблема уніфікації текстів. Основні вимоги до написання тексту: чіткість, логічна послідовність тощо. Закони логіки і текст документа. Способи фіксації інформації: тезис та аргумент. Структура інформації. Подія, факт. результат та їх відображення в тексті документа. Вибір фактів та їх перевірка. Поняття документного етикету.

Уміння та навички

Студент повинен розуміти взаємозв'язок логічної, граматичної і лексичної структури тексту документа; знати принципи розташування логічних елементів тексту: вступу, доказу, закінчення; користуватися простими та складними текстами документів, вплив змісту документів на прямий та зворотний порядок розташування логічних елементів; укладати тексти-друки, поділяти інформацію на постійну і змінну; використовувати методи аргументування в текстах документів; знати особливості докумеитної форми ввічливості. її структуру та логічно-стилістичні параметри.

Знання: вимоги до тексту службового документа, особливості та специфіка кожного із видів текстів документів, способи фіксації інформації у тексті документа, структура інформації.

Питання до самоконтролю:

Що таке текст?

Що таке тексі документа?

Які вимоги ставляться до тексту документа?

Що таке текстова інформаційність?

Що таке типізація та трафаретизація текстів?

Які види текстів документів ви знаєте? Дайте характеристику їм.

У чому полягає специфіка подання інформації у кожному із видів текстів?

У чому суть зв"язку законів логіки і тексту документу?

Із яких логічних елементів складається текст документу?

Як подаються ці логічні елементи?

Які логічні закони використовує текст документу?

Які ви знаєте способи фіксації інформації?

Що таке тезис?

Що таке аргумент?

Як вони узгоджуються у тексті документа? У чому суть структури інформації? Як варто вибирати факти та їх перевіряти? Що таке документний етикет?

Рекомендована література:

1. Документы и делопроизводство: Справочное пособие: сост. М.Т. Лихачев - М.- Зкономика, 191.-271с.

 1. Горбачук В.Т., Горбачук Д.В. Ділова документація українською .
  мовою. - Слов'янськ, 1996

 2. Молдованов М.І., Сидоров Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки
  найважливіших документів українською мовою. - К.:1992

4. Будь-які інші підручники з ділового українського мовлення.

ТЕМА 5

^ ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ МОВИ

Слово і його значення. Багатозначність слів. Синоніми, антоніми, пароніми в діловій мові.

Правопис та відмінювання прізвищ.

Загальна хар-ка заяви як розпорядчо-виконавчого документа. Реквізити заяви. Особливості укладання тексту заяв з високим (позовні заяви) та низьким рівнем стандартизації. Морфологічні та синтаксичні особливості.

Уміння та навички

Студент повинен навчитися: вживати слова у тому значенні, якого
вимогає ситуація та текст, користуватися типовими значеннями слова,
виділяти універсальні слова в тексті, смислової точності мови, правильно
добирати слова при описі конкретної ситації в тексті документа. Знати
традиційні норми лексичної сполучуваності та контексно-лексичної

сполучуваності, визначати чітко синонімію багатозначних слів тощо.
Визначати типи прізвищ в українській мові, знати особливості їх
відмінювання, правильно писати. Укладати тексти заяв із високим та

низьким рівнем стандартизації.

Знання: значення слова, пароніми у діловій мові, правопис та відмінювання прізвищ, укладання заяви.

Питання для самоконтролю: Що таке слово?

Яких значень може набувати слово?

Що таке типове значення слова7

У чому суть зв'язку між значенням слова, ситуацією із текстом?

Що розуміється під універсальністю слова?

У чому суть традиційних норм лексичної сполучуваності та контекстно-

лексичної сполучуваності?

Що таке багатозначність слів?

Як можна визначити: слово багатозначне чи ні?

Що таке синонім9 Наведіть приклади. Чи характерні нони для ділової

мови?

Що таке антонім? Наведіть приклади. Чи характерні вони для ділової

мови?

Що таке паронім? Наведіть приклади. Чи характерні вони для ділової

мови?

Доберіть якнайбільше паронімів, які використовуються у текстах

документів? Запам'ятайте їх значення.

Які групи прізвищ в українській мові існують?

Які особливості відмінювання кожної із груп прізвищ7

Які прізвища в українській мові не змінюються7

Як творяться імена по батькові в українській мові7

Що таке заява?

Які типи заяв існують?

Які ситуації описує заява?

Із яких реквізитів складається заява?

Розкажіть про особливості подання інформації в кожному із реквізитів.

Розкажіть про особливості документного протоколу заяви.

Які вимоги ставляться до тексту заяви?

Які види текстів використовує заява?

У чому полягають морфологічні та синтаксичні особливості заяви як

офіційного документа?

Рекомендована література:

 1. Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование
  служебных документов : Учебное пособие для средних
  специальньгх учебньїх заведений 3-е изд : испр,- М.: Высшая школа.
  1988-239С.

 2. Коваль А.П. Культура ділового мовлення :Писемне та усне ділове
  спілкування.-Вид.третє.-К.: КДУ, 1987-287с.
 1. Коваль А.П. Ділове спілкування.-К.: Либідь, 1992-280с.

 2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Навчальний
  посібник.-К.: Либідь, 1993.-192с

5. Горбачук В.Т., Горбачук Д.В, Ділова документація українською мовою. - Слов'янськ, 1996

 1. Молдованов М.І., Сидоров Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки
  найважливіших документів українською мовою. - К.:1992

 2. Будь-які інші підручники з ділового українського мовлення.

  1   2   3   4

Схожі:

Місце І значення навчальної дисципліни iconМіжнародний Соломонів університет
Місце І значення навчальної дисципліни
Місце І значення навчальної дисципліни icon1. Місце І значення навчальної дисципліни
Методичні вказівки з курсу „Природоохоронне інспектування” створюють умови для самостійного вивчення предмета в обсязі, який передбачений...
Місце І значення навчальної дисципліни iconМісце І значення навчальної дисципліни
У такому порядку вони розв’язуються в позитивному державному (у подальшому –конституційному) праві зарубіжних країн, зокрема держав-членів...
Місце І значення навчальної дисципліни iconВипуск №96 від 17 квітня 2011 року
Переможцями олімпіади з біології стали: Марина Псьол (І місце) та Ігор Тоцький (ІІ місце), з хімії – Марія Бєгунова (І місце), з...
Місце І значення навчальної дисципліни iconКарпалюк І. Т. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизоване робоче місце менеджера»
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизоване робоче місце менеджера» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання...
Місце І значення навчальної дисципліни iconАнотація навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень»
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
Місце І значення навчальної дисципліни iconАнотація навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень»
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
Місце І значення навчальної дисципліни iconАнотація навчальної дисципліни «Сучасні мови програмування»
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
Місце І значення навчальної дисципліни iconАнотація навчальної дисципліни «Сучасні мови програмування»
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
Місце І значення навчальної дисципліни iconАнотація навчальної дисципліни «Сучасні мови програмування»
Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи