Програма Курсу зоологія icon

Програма Курсу зоологія
Скачати 208.65 Kb.
НазваПрограма Курсу зоологія
Дата10.09.2012
Розмір208.65 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "ЗООЛОГІЯ"

"ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні каф. біології та екології

протокол № 1 від 28 серпня 2007

Зав.каф. проф. Булах А.А.

Київ - 2007

{Програма курсу "Зоологія"

Укладачі:

доц. О.В.Корнюшин доц. І.В. Загороднюк

^ 1. Місце та значення дисципліни

Курс зоології є одним з нормативних курсів біологічного факультету Міжнародного університету. Мета курсу - дати систематичні уявлення про будову та біологічні особливості основних груп тварин. Завдання курсу: (А) ознайомлення с головними рецентними групами тварин; (Б) ознайомлення з їх найважливішими біологічними та анатомічними особливостями; (В) на прикладі добре знайомих груп освоєння головних біологічних понять, як от неотенія, метаморфоз, біогенетичний закон, біологічний прогрес, гомологія та аналогія, природня система, ароморфоз, конвергенція; (Г) знайомство с головними підходами до вивчення зоології: таксономія з основами клади-стики, порівняльна анатомія, філогенетика та біогеографія.

Отримані знання є базою для подальшого вивчення загаль-нобіологічних курсів, таких як фізіологія тварин і людини, екологія тварин, а також спеціальних курсів: порівняльної анатомії, порівняльної ембріології, філогенії.

Курс викладається на протязі трьох семестрів на 1-2 курсі і включає лекції, практичні заняття та семінарські заняття. Передбачені також захист курсової роботи та проведення літньої польової практики.

2

2. Загальний зміст

Вступ.

Зоологія як система наук про тварин. Короткий историчний нарис, досягнення вітчизняної зоологічної школи. Сучасна зоологія та її зв'язок з фундаментальними біологічними дисциплінами. Соціальна роль зоології як науки про навколишнє середовище.

Основні поняття. Поняття про тваринний організм. Особливості бу­дови тваринної клітини. Тканини тварин. Органи та системи органів. План будови организму та типи симетрії. Индивідуальний развиток тваринних организмів.

Принципи зоологічної систематики, сучасні концепії систематики. Концепції виду. Поняття таксону. Систематика і теорія еволюції. Філогенія.

Взаємовідносини тваринних организмів між собою та з навколишнім середовищем. Поняття про симбіоз, комменсалізм та паразитизм.

Закономірності географічного розповсюдження тварин. Поняття про ареал. Зоогеографічне районування суші та світового океану.

^ Безхребетні тварини

Систематична частина.

Найпростіші. Найпростіші як одноклітинні організми. Проблема роз­межування царств живої природи. Принципи систематики найпрості- ших. Систематичний огляд найпростіших і характеристика будови найбільш ха­рактерних представників. Форми размноження. Паразитичні найпростіші. Поняття життєвого циклу. Медичне та ветеринарне значення найпро­стіших. Еволюція та філогенія найпростіших. Найпростіші і проблема по­ходження еукариотичної клітини. Проблема походження багатоклітинності у тварин.

З

Губки. Будова губок: клітинні елементи, типи тканинної організації. Основні фізіологічні функції: живлення, дихання, розмноження. Інди­відуальний развиток. Екологічна характеристика. Класифікація губок та ха­рактеристика найважливіших представників. Походження губок.

Кишковопорожнинні. ОПлан будови: радіальна симетрія. Клітинні елементи та тканинна організація (на прикладі гідри). Фізіологічні функції: живлення, дихання, рух , подразливість. Регенерація. Размноження і типи індивідуального розвитку. Життєві цикли кишковопорожнинних. Система­тичний огляд типу (особливості будови , життєвих циклів і екології класів та рядів, найважливіші представники).

Гребневики. Особливості будови , розмноження і розвиток. Характе­ристика найважливіших представників .

Плоскі черви. ОЗагальна характеристика (план будови) та класи­фікація. Клас Турбелярії . .Основні системи органів (будова та функції): шкірно-м'язовий мішок, травна система, видільна система, нервова система та органи чуття , статева система. Розмноження і розвиток. Систематичний огляд класу

Паразитичні плоскі черви. .Систематичний огляд. Характеристика найважливіших представників, їх медичне и ветеринарне значення.

Круглі черви. Загальна характеристика, поняття про первинну по­рожнину тіла. Класифікація. Клас Нематоди. .Будова (на прикладі аскари­ди): основні системи органів та їх функції. Індивідуальний развиток. Еколо­гічна характеристика нематод. Паразитичні нематоди та інші практично важливі представники. Коловертки. Скребні. Цефалоринхи. Немертини. ОКоротка характеристика особливостей будови , індивідуального развитку та екології названих груп.

Кільчасті черви. Загальна характеристика: план будови, поняття про метамерію. Класификація. Клас Багатощетинкові (Поліхети). .Вторинна

4

порожнина тіла (целом). Будова та функції основних систем органів. Ем­бріональний розвиток, личинка-трохофора. Клас Олігохети. Клас п'явки. .Особливості будови та екології. Найважливіші представники.

Молюски. Загальна характеристика та класифікація. Нижчі молюски: класи панцирних, соленогастрів та моноплакофор. . Особливості будови та екології. Клас черевоногі. .Зовнішня будова, системи органів та їх функції. Ембріональний розвиток. Проблема походження асиметрії. Систематичний огляд (особливості будови та екології найважливіших представників). Клас двостулкові. Особливості будови, найважливіші представники. Клас голо­воногі - найбільш високоорганізований клас молюсків та безхребетних вза­галі. Характеристика будови, особливості нервової системи та поведінки. Екологічна характеристика. Вимерлі головоногі молюски. Проблема та еволюції походження молюсків.

Членистоногі. Загальна характеристика плану будови та класи­фікація.

Підтип зябродишних. Клас ракоподібних. .Будова (на прикладі річкового рака): розчленування тіла, основні системи органів та їх функції. Ембріональний розвиток, будова личинки ракоподібних. Систематичний огляд.

Підтип хеліцерових. .Загальна характеристика. Древні групи: трило­біти, мечохвости, ракоскорпіони. Клас павукоподібних: .особливості будо­ви і розвитку, систематичний огляд і характеристика найважливіших пред­ставників.

Підтип трахейних. .Загальна характеристика. Примітивні групи: бага­тоніжки, первиннобезкрилі. Клас комах .. Будова (на прикладі чорного тар­гана). Індивідуальний розвиток: комах: повне та неповне перетворення. Систематичний огляд - характеристика основних рядів: бабки, прямокрилі, терміти, рівнокрилі (хоботні), пухоїди та воші, напівжорсткокрилі, жорст-

5

кокрилі (жуки), лускокрилі (метелики), перетинчастокрилі, двокрилі. Огляд біології комах: суспільні комахи, поліморфізм, мімікрія, динаміка чисель­ності комах. Комахи, що мають найбільше господарське значення.

Щупальцеві. Короткий огляд будови та екології моховаток, форонід та плечоногих. Поняття про первинноротих (трохофорних) та вторинноро­тих тварин. Систематичне положення щупальцевих по відношенню до цих груп.

Голкошкірі. Загальна характеристика та класифікація. Будова (на прикладі морської зірки): загальний план, системи органів та їх функції. Ембріональний розвиток та будова личинки. Систематичний огляд типу. Філогенія голкошкірих та проблема розвитку радіальної симетрії у сидячих тварин.

Погонофори. Особливості будови та екології.

Напівхордові. Особливості будови та екології.

Загальний нарис історичного розвитку безхребетних тварин.

^ Хордові тварини.

Місце хордових в системі тваринного світу. Загальні уявлення про склад та об'єм типу Chordatа: нижчі хордові, рибоподібні, наземні хребетні; їх типові представники та загальна характеристика. Знайомство з основни­ми групами хордових: напівхордові, безчерепні, покривники, первинно-водні (рибоподібні) та наземні хребетні. Екскурсія до музею.

Уявлення про "план будови" та його співвідношення з поняттям "тип". План будови хордових, основні їх ознаки та риси організації, ембріонального розвитку. Поняття "діагнозу" та діагностичних ознак. Вто­ринний рот, хорда, целом, нервова трубка, глотка. Ієрархія ознак хордових та їх відповідність таксономічним категоріям. Співвідношення між діагнозом та описом. Поняття плезіоморфних та апоморфних ознак, при-

6

і

клади для хордових. Аналіз головних характеристик хордових тварин, по­няття плану будови, симетрія, осьовий скелет тощо.

Основи класифікації хордових. Таксономічні категорії (підтипи, кла­си, ряди, родини, види), приклади серед хордових. Поширені таксономічні системи: природні та штучні класифікації. Філогенетичні класифікації. Хенігівська систематика та принципи побудови кладограм. Співвідношення між таксономічним об'ємом, геологічним віком, таксо­номічним рангом та діагнозом груп. Таксони та не-таксони, монофілія та парафілетичні залишки, тощо. Головні апоморфії типу та йього основних підрозділів. Значення окремих систем ознак для ідентифікації та кла­сифікації хордових.

Філогенетичні стосунки підтипів, поняття ароморфозу, біологічного прогресу, неотенії, метаморфозу, біогенетичного закону. Співвідношення між ними, приклади для хордових. Значення цих понять для визначення родинних стосунків і напрямків еволюції хордових. Гіпотези походження хордових. Контрольна работа з першої частини курсу (3 варіанти по 4 пи­тання). Розбір основних питань контрольної роботи.

Схеми класифікації живих організмів, поділ тваринного світу на ти­пи. Поняття типу і плану будови, історія класифікації тваринного світу. Лінеєвська система тваринного світу. Типи і класи тварин у фауні України, типові представники. Характеристика типів та класів вторинноротих. Кла­сичні та сучасні схеми таксономії хордових.

Нижчі хордові. Підтипи напівхродових, головохордових та покрив­ників.

Загальна характеристика та основи таксономії нижчих хордових; екоморфологічний тип фільтраторів, особливості їх будови і анатомії. Так­сономічне багатство та екоморфологічні типи нижчих хордових, екскурсія до Зоологічного музею.

7

Підтип Безчерепні, його загальна характеристика та головні пред­ставники Основи таксономії, асиметричні ланцетники, атріальна порожни­на. Деталі будови ланцетника, плезіо- та аутоморфії, основні ознаки та ана­томія головохордових. Особливості індивідуального розвитку. Закладки ор­ганів.

Підтип Покривники, їх апофорфії та основи таксономії, вегетативне розмноження, принципи і основи класифікації. Особливості будови ас­цидій. Одиночні та колоніальні форми. Деталі будови асцидій на прикладі монасцидій. Особливості організації колоніальних асцидій та піросом. Ана­томічні передумови переходу до реактивного способу руху. Деталі ЦНС.

Сальпи та діжечники. Загальна характеристика та головні особли­вості, Зміна вегетативного та статевого поколінь, пов'язані з цим анатомічні особливості: кровоносна система, столони. Порівняльна характеристика морфології та анатомії сальп та діжечників. Визначення синапоморфій обох груп та відмінностей у будові тіла та у життєвому циклі. Ознаки хордових у сальп.

Апендикулярії, їх морфологічні особливості, свідоцтва неотенії. Індивідуальний розвиток, формування апоморфічних ознак. Особливості систематичного положення апендикулярій: співвідношення між плезіо- та апоморфіями. Будиночок, тенета, стигми.

Філогенетичні стосунки нижчих хордових, значення ембріологічних досліджень для реконструкції філогенії хребетних.

Життєві форми тваринного світу, метагенез та неотенія як явище. Личинкові форми нижчих хордових та інших груп. Нижчі хордові у фауні України. Попередній варіант схеми кладогенезу протохордат.

Загальна характеристика хребетних. Безщелепні, круглороті.

Походження та загальна характеристика підтипу хребетних. Основи таксономії, надкласи і класи, їх взаємини. Таксономічне багатство та еко-

8

морфологічні типи хребетних. Знайовство з основними групами у зоо­логічному музеї.

Морфологічні особливості підтипу Хребетні. Еволюція осьового та вісцерального скелету, покриви та їх похідні. Особливості зовнішньої будо­ви: типи кінцівок, розвиток покривів, типи лусок, виникнення і типи прикріплення щелеп.

Анатомічні особливості Хребетних. Центральна нервова система та органи відчуттів, еволюція видільної системи. Особливості організації ЦНС, походження та будова органів чуття. Про-, мезо- та метанефрос, їх протоки.

Органи травлення, еволюція кровоносної системи та органів дихання, кореляції систем органів. Особливості будови цих систем атреріальний ко­нус, камери серця, спиральний клапан; легені, зябри, їх закладка.

Особливості таксономії та морфологічна характеристика Безщелеп­них. Походження та особливості круглоротих. Розгляд типових представ­ників безщелепних. Морські та прохідні форми, викопні групи. Ознаки рег­ресивної еволюції.

Порівняльно-морфологічний опис міног та міксин, їх аутапоморфії. Шляхи пристосування до паразитичного життя. Будова безщелепних на прикладі річкової міноги. Індивідуальний розвиток та зміни функцій ор­ганів під час метаморфозу.

Підсумкове заняття. Ретроспективний огляд вивчених таксонів.

Основні напрямки морфологічної еволюції хордових і передумови появи хребетних. Оглядова екскурсія у музеї. Остаточний варіант схеми кладогенезу протохордат і безщелепних.

Рибоподібні. Класи Хрящових, Кісткових та Лопастеперих рибГрупа (надклас) Рisces. Походження, таксономічне та екоморфологічне багатство, основи таксономії та поділ на класи і підкласи, особливості будови. Ево-

9

V

люція вісцерального скелета, метанефрос, органи чуття, покриви, типи лу­сок, плавців.

Хрящові риби. Особливості анатомії та біології. Характеристика акул, скатів, злитночерепних. Знайомство з головними групами і представ­никами. Екскурсія до музею.

Морфологічні і анатомічні особливості класу Chondrichthyes;. основні напрямки еволюції. Порівняльна морфологія та анатомія пластинозябро-вих. Розтин катрана.

Походження та еволюція кісткових риб. Основи їх класифікації. Го­ловні надряди Оsteichthies, їх ознаки. Аналіз еволюційних змін у морфо­логії та анатомії Оsteichthyes. Ароморфози.

Ганоїди: таксономічна та морфологічна характеристика, місце в сис­темі риб, представники. Порівняльна морфологія та анатомія. Головні оз­наки сучасних груп ганоїдів.

Таксономічне та морфологічне багатство Теleostei, основні групи, їх характеристика, типові представники. Морфо-анатомічна характеристика (короп). Екскурсія до музею.

Лопастепері. Особливості організації dipnoi та Сrossopterygii -морфологія та анатомія, комплекс адаптацій до дихання атмосферним киснем. Сучасні представники, їх поширення. Архаічні та прогресивні оз­наки організації. Преадаптації до освоєння суходолу.

Підсумкове заняття з третьої частини курсу. Реконструкція ймовірних родинних стусунків сучасних рибоподібних. Контрольна робота за темами третьої частини курсу.

Наземні хребетні. Земноводяні та амніоти (рептилії, птахи, ссавці).

Походження наземних хребетних. Еволюція кінцівок, органів дихан­ня і чуття хребетних при освоєнні суходолу. Загальна таксономічна, мор­фологічна та біологічна характеристика надкласу Теtrapoda в цілому. Знай-

10

омство з головними групами та еко-морфологічними типами. Екскурсія до музею.

Земноводяні. Особливості організації, принципи таксономії, філогенетичні стосунки. Характеристика головних рядів, їх представники. Неотенічні форми. Порівняльна морфологія та анатомія Саudata і Urodelа. Уростиль, мюллерів канал, паратиди, лімфатичні порожнини, деталі будо­ви.

Амніоти. Визначення та характеристика таксону. Апоморфії та аро­морфози амніот на шляху до освоєння суходолу та втрати зв'язку з водним середовищем. Принципи їх таксономії і основи класифікації. Особливості організації та будови амніот: зародкові оболонки, метанефрос, дихання, зміни скелету, покриви.

Плазуни. Походження, таксономічне багатство викопних та сучасних груп, основи таксономії і особливості будови сучасних представників. Особливості організації рептилій. Анатомія лускатих на прикладі ящурки. Ознайомлення з основними групами плазунів у музеї.

Походження і особливості організації птахів. Основи їх таксономії. Найголовніші риси їх будови як пристосування до польоту. Нелітаючі пта­хи. Морфологічне багатство і адаптивні типи птахів. Особливості їх будо­ви: подвійне дихання, цівца, пряжка, пігостиль, пір'я, пневматизація кісток.

Ссавці: походження та основи таксономії рецентних груп; особли­вості організації і біології. Ускладнення поведінки і соціальної організації, анатомо-фізіологічні преадаптації. Однопрохідні, сумчаті та еутерії. Знайо-ство з найголовнішими групами: примати, комахоїдні, хижі, кажани, гризу­ни, копитні. Контрольна робота з розділу "Наземні хребетні".

Екологія та еволюція хребетних. Філогенія хордових, напрямки їх еволюції.

11

V.

Реконструкція філогенетичних стосунків сучасних груп хордових та іх узгодження з палеонтологічними данними. Перехідні форми і реліктові групи. Побудова схем кладистичних взаємин класів і підкласів хордових тварин. Порівняння результатів реконструкцій з традиційними схемами класифікації хордат.

Морфо-екологічні типи хордових та тенденції освоєння різних сере­довищ. Адаптивні зони і біологічний прогрес. Преадаптації, ароморфоз не­отенія і метаморфоз. Співвідношення між систематичним положенням та освоєнням різних адаптивних зон. Переваги амніот, перехід до нових та попередніх зон. Приклади преадаптацій, співвідношення між метаморфо­зом і неотенією.

Основні етапи еволюції покривів і їх похідних, скелетно-м'язової сис­теми, еволюція органів руху, дихання, чуття, кровообігу. Схеми основних напрямків та етапів еволюції систем органів життєзабезпечення хордових.

Значення хордових у загально-біологічних, медичних, еволюційних, генетичних, прородоохоронних дослідженнях. Огляд пройдених тем та контрольних робіт з курсу "Зоологія хордових". Підбиття підсумків рейтин­гу. Огляд тем, винесених на іспит.

Хребетні моря та суходолу: угруповання степу, лісу, інтразональні угруповання. Гірські та спелеоугруповання. Релікти та молоді види. Зоо-географія і значення окремих груп для районування Землі.

Основи урбозоології. Промислові тварини. Проблеми доместикації. Хребетні як біоіндикатори: забруднення середовища, ємність екосистем, "гарячі" території. Червона Книга МСОП та Украіни.

Проблеми вимирання видів, історичні зміни фауни. Хребетні в філогенетичних реконструкціях: клади і гради, критерії виду, темпи ево­люції, гомології, рудименти. Біостратиграфія: хребетні як одна з ключових груп, кореляції.

12

Порівняльно-анатомічні дослідження, моделі для медицини, медзоо-логія. Прикладна зоологія. Популяційно-екологічні та популяціоно-генетичні дослідження: ріст особин та популяцій, мінливість.

Історія зоологічних досліджень в Україні: творчі школи, Академія на­ук, університети. Актуальні зоологічні дослідження: фундаментальні, ре-гіональні та прикладні. Перспективи зоологічної спеціалізації.

^ З.Вимоги до знань та умінь студентів

По закінченню курсу студент повинен знати: систему тваринного світу на рівні типів та класів, характерні ряди та родини, основні положення, що стосуються біології, екології, еволюції та значення тварин, вміти працювати з лабораторною оптикою, колекціями, розпізнавати тварин на рівні типів та класів, найбільш поширених та цінних у практичному відношенні представників - на рівні родів, а в деяких випадках -видів, користуватись визначниками тварин.

4. Література

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. Изд. 6-е. М.: Вьысшая школа, 1975.

Иванов А.В., Полянский Ю.И., Стрелков А.А. Большой практикум по зоологии беспозвоночньїх. В трех частях. Изд.З-е. М.:Высшая школа, 1981-1985.

Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных (перевод с англ., в 3-х томах).- Москва, изд-во "Мир", 1993.

Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночньїх (в 2-х томах).-Москва: изд-во "Вьісшая школа".

Наумов С.П. Зоология позвоночньїх. Издание 4-е, перераб.- Москва: "Просвещение", 1982.

13

Матвеев Б.С. (ред.). Курс зоологии (в 2-х томах).- Москва: Изд-во ысшая школа", 1966.

Огнев С.И. Зоология позвоночных. Издание 4-е, дополненое и пере-работанное.- Москва: Гос. изд-во "Сов. наука", 1945.

Моисеев П.А., Азизова Н.А., Куранова И.И. Ихтиология.- Москва: Легкая и пищевая промьішленность, 1981.

Хаусман К. Протозоология. М.: Мир, 1988.

5. Розробники програми:

Олексій Вадимович Корнюшин - канд.біол. наук, ст. науковий співробітник, доц. (Міжнародний Соломонів університет, Інститут зоології НАН України);

Ігор Володимирович Загороднюк - канд.біол.наук, ст. науковий співробітник, доц. (Міжнародний Соломонів університет, Інститут зоології НАН України)

14

Схожі:

Програма Курсу зоологія iconНавчальна програма дисципліни «Зоологія»
Варіативна навчальна дисципліна «Зоологія» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки...
Програма Курсу зоологія iconЕкзаменаційні питання з курсу "зоологія безхребетних"

Програма Курсу зоологія iconРобоча програма навчальної дисципліни Зоологія безхребетних для студентів за напрямом підготовки 040102 Біологія, 2011, 35 с

Програма Курсу зоологія iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мдау за жовтень 2010 року
Курс лекцій з дисципліни "Прикладна зоологія". Ч. 2 "Зоологія хребетних" [Електронний ресурс] : для студ денної та заочної форми...
Програма Курсу зоологія iconЛьвівський національний університет
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки підготовки 0301 –біологія, спеціальності 030101 мікробіологія...
Програма Курсу зоологія iconПротокол № від р навчальна програма зоологія для студентів галузі 0401. «Природничі науки» вищих навчальних закладів
На основі цих знань студент повинен навчитися спостерігати та пояснювати різні природні явища, здійснювати краєзнавчу та природоохоронну...
Програма Курсу зоологія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної...
Програма Курсу зоологія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень та системний аналіз” (для студентів 4 курсу...
Програма Курсу зоологія iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Програма Курсу зоологія iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної та 1 курсу заочної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи