«Фізіолологія людини та тварин» Укладач: Т. Л. Проценко «Затверджено» icon

«Фізіолологія людини та тварин» Укладач: Т. Л. Проценко «Затверджено»
Скачати 298.69 Kb.
Назва«Фізіолологія людини та тварин» Укладач: Т. Л. Проценко «Затверджено»
Дата10.09.2012
Розмір298.69 Kb.
ТипЗакон

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ БІЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Питання до поточного контролю з дисципліни

«Фізіолологія людини та тварин»

Укладач: Т.Л. Проценко

«Затверджено»

на засіданні Ради

біологічного факультету

протокол № 1 від 28.08.1999

Київ-1999

Питання до заліку з курсу «Фізіолгія людини та тварин»

для студентів II курсу біологічного факультету МСУ

 1. Клітина та її функції.

 2. Будова та функції клітинної мембрани.

 3. Пасивний та активний транспорт іонів і молекул через мембрану. Формула Фіка.

 4. Природа мембранного потенциалу спокою. Формула Гольдмана-Ходжкина-Катца.

 5. Роль Nа++-вого насосу в підтримці потенціалу спокою.

 6. Потенціал дії, його фази. Слідовий позитивний та негативний потенціали.

 7. Іонні канали та механізми їх функціонування.

 8. Закон гіперболи: залежність порогового подразнення від сили та тривалості дії
  подразнення.

9. Закон крутизни наростання (закон Дюбуа-Реймона).
ІО.Полярний закон
подразнення, або закон Пфлюгера. Критичний рівень

деполярізації. 11.Зміна збудливості при збудженні (фаза абсолютної та відносної рефрактерності,

фази супернормального і субнормального збудження). 12.Механізм проведення збудження (локальний ток).

13.Нервова клітина, її будова, властивості. Безмієлінові та мієлінові волокна.

14.Закони проведення збудження в нервах.

15. Механізм проведення збудження по безмієліновим та мієліновим волокнам. іб.Класифікація нервових волокон А, В, С. П.Будова нервово-м'язового синапсу. Механізм передачі збудження в синапсі з

хімічним типом передачі збудження. 18.Молекулярна будова скелетного м'язового волокна. 19.Молекулярний механізм скорочення м'язів. 20.1зотопічне та ізометричне скорочення м'язів. 21. Одиночне скорочення, його фази. Сумація скорочень і тетанус. 22.Функції гладеньких м'язів в різних органах. 23.Особливості будови та функціонування гладеньких м'язів. 24.Особливості передачі збудження в синапсах ЦНС.

25.Основні види гальмування в ЦНС : пост- та пресинаптичний, їх механізми. 26. Рефлекс. Класифікація рефлексів. 27.Рефлекторна дуга, її будова.

28.1ррадіація, дивергенція, конвергенція і реверберація збудження.

29.Принципи координації рефлексів (реципрокна іннервація, принципи загального

кінцевого шляху, принцип домінанти). ЗО.Принцип координації рефлексів (полегшення рефлексів, окклюзія рефлексу,

принцип оберненої дії). 31. Спинний мозок. Функції передніх та задніх корінців ( закон Белла-Мажанді).

а - і у - мотонейрони.

32.Тонічні та фазні рефлекси спинного мозку. ЗЗ.Пропріорецепція - власні рефлекси м'язів. 34.Лемнісковий та спиноталамічний шлях спинного мозку. З5.Роль заднього мозку (продовгуватий мозок та міст головного мозку) в регуляції

рухових функцій. Вестибулярні статичні та шийні тонічні рефлекси. Зб.Роль середнього мозку в регуляції рухових функцій. Рефлекси випрямлення.

Статокінетичні рефлекси. 37.Роль можечку в регуляції рухових функцій. З8.Роль переднього мозку в регуляції рухових функцій. 39.Інтеграція рівнів регуляції рухових функцій. 40.Будова та функції вегетативної нервової системи. 41.Будова та функції парасимпатичної нервової системи.

 1. .Будова та функції симптичної нервової системи.

 2. .Гіпоталамус, його функції. Лімбічна система та її функції.
  44.Рефлекси вегетативної нервової системи.

45.Гормони та їх властивості. 4б.Класифікація гормонів та їх значення. 47.Механізм дії гормонів. 48.Гіпоталамо-гіпофізарна система регуляції.

Вопросы для подготовки к зачету по ^ «ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ»

для студентов биологического факультета МСУ

 1. Клетка, ее функции. Строение и функции клеточной мембраны. Пассивный и
  активный транспорт ионов и молекул через мембрану.

 2. Мембранный потенциал покоя, его происхождение. Понятие о равновесном ионном
  потенциале. Na+-K+-ый насос мембраны. Формула Гольдмана-Ходжкина-

Катца.

 1. Потенциал действия. Ионный механизм возникновения потенциала действия.
  Механизм функционирования ионных каналов.

 2. Зависимость пороговой силы раздражителя от его длительности (закон гиперболы):
  понятие о пороговой силе тока, «полезном времени», хронаксии. Закон «крутизны
  нарастания»; явление аккомодации.

 3. Полярный закон раздражения (закон Пфлюгера). Критический уровень
  деполяризации мембраны. Локальный ответ.


 4. Механизм проведения возбуждения по возбудимым тканям (кольцевой ток).
  Двухфазный характер потенциала действия.


 5. Механизмы проведения возбуждения по мякотным и безмякотным нервным
  волокнам. Классификация нервных волокон.


 6. Законы проведения возбуждения в нервах.

9. Нервно-мышечный синапс, его строение. Механизмы развития потенциала концевой
пластинки и потенциала действия в мышечном волокне.


 1. Функции и свойства поперечнополосатых мышц. Одиночное сокращение, его
  фазы. Суммация сокращений; тетанус, его виды.

 2. Молекулярный механизм мышечного сокращения. Структура миофибрилл и ее
  изменения при сокращении.
 1. Физиологические особенности гладких мышц. Механизм возникновения
  потенциала действия в гладких мышцах. Механизм сокращения гладких мышц.

 2. Возбуждение в ЦНС. ВПСП, его отличия от потенциала действия. Особенности
  передачи возбуждения в центральных синапсах. Временная и пространственная
  суммация возбуждающих синаптических влияний.
 1. Основные виды торможения в ЦНС: пост- и пресинаптическое торможение; их
  механизмы действия.

 2. Принцип рефлекторной деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга.
  Классификация рефлексов.

 3. Принципы координации рефлексов (реципрокная иннервация; общий конечный
  путь; доминанта; облегчение рефлексов, окклюзия; принцип обратной связи).

 4. Рефлекторная деятельность спинного мозга (фазные и тонические рефлексы).

 5. Собственные рефлексы мышц. Роль интрафузальных волокон в регуляции
  мышечных сокращений; а- и у-мотонейроны.

 6. Роль разных отделов головного мозга в регуляции двигательных функций.

 7. Общий план строения вегетативной нервной системы. Симпатический,
  парасимпатический, метасимпатический отделы вегетативной нервной системы, их
  влияние на функции организма.

 8. Роль разных отделов ЦНС в регуляции вегетативных функций организма. Понятие
  о лимбической системе. Гипоталамус и его функции.

 9. Гуморальная регуляция и ее виды. Эндокринная система. Понятие об APUD-
  системе.

1

I 1. Гормоны, их классификация, свойства. Значение гормонов. Два механизма
  действия гормонов.


 2. Механизмы регуляции деятельности эндокринных желез.

 3. Гормоны передней доли гипофиза и механизмы их действия.

 4. Гормоны задней доли гипофиза и механизмы их действия.

 5. Гормоны щитовидной железы,

 6. Гормоны мозгового вещества надпочечников, их влияние на организм.

 7. Эндокринная функция поджелудочной железы. Гормоны островковых клеток, их
  гормоны.

 8. Гормоны коры надпочечников, их влияние на организм.

 9. Гормоны, регулирующие содержание кальция в крови и механизмы их действия.

 10. Половые гормоны, их влияние на функции мужского и женского организма.

 11. Понятие об анализаторах. Рецепторы. Классификация рецепторов. Механизмы
  возбуждения рецепторов. Возникновение рецепторного потенциала. Механизмы
  кодирования стимулов в анализаторах.

 12. Слуховой анализатор, особенности строения, функции.

 13. Вестибулярный анализатор, особенности строения, функции.

 14. Зрительный анализатор, особенности строения, функции.

1.

2^ МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ ^ "ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН"

"ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні каф. біології та екології

протокол .1 від 28 серпня 2007

Зав.каф. проф. Булах А.А.

Київ - 2007

^ 2. Загальний зміст

Розділ 1

Предмет і завдання фізіології. Фізіологія як наука. Методи фізіологічних досліджень. Гострі та хронічні експерименти. Оперативно-хірургічні методи. Реєстрація фізіологічних процесів. Історичний нарис розвитку фізіології.

^ Основні поняття фізіології

Організм, єдність організму та зовнішнього середовища. Гомеостаз.

Фізіологічна функція.

Клітина, її функції. Тканини організму. Орган, фізіологічні особливості.

Фізіологія мембрани. Будова та функції мембрани. Транспорт іонів та молекул через мембрану.

Збудження і гальмування як прояв функціональної активності живих систем. Подразливість і подразнення. Збудливість і збудження. Фізіологічні функції, загальні поняття про їх регуляцію. Гуморальний і нервовий механіхм регуляції. Поняття про рефлекс і рефлекторну дугу.

В процесі вивчення матеріалу розділу 1 студенти повинні знати:

 • предмет, мету, завдання дисципліни, її значення для своєї майбутньої
  професійної діяльності;

 • закономірності функціонування клітин, органів та систем здорового
  організму.

вміти:

працювати з науковою, учбовою, довідковою та учбово-методичною
літературою;

ознайомитися з основними принципами формування та регуляції фізіологічних функцій.

Розділ 2

Основні принципи формування та регуляції фізіологічних функцій

Фізіологія збудливих тканин

Електричні явища в живих тканинах (Гальвані, Чаговець).

Мембранний потенціал спокою, його виникнення. Сучасні погляди про будову та функції мембран. Іонні канали мембран, їх класифікація. Локальна відповідь. Критичний рівень деполяризації. Потенціал дії, його фази. Рефрактерність та її причини. Закон "все або нічого".

Критерії збудливості - порогова сила, пороговий час, хронаксія. Полярний закон. Електротон. Катодична депресія Веріго.

З

Механізм проведення імпульсу нервовими волокнами. Характеристика волокон А, В, С. Закони проведення імпульсу по нервовим волокнам.

Синапс. Будова та класифікація синапсів. Нервово-м'язова передача. Механізм передачи збудження в електричних та хімічних синапсах. Потенціал кінцевої пластинки.

Фізіологія скелетних м'язів. Морфо-функціональна структура м'язів. Молекулярний механізм скорочення скелетних м'язів. Значення йонів кальцію та АТФ. Види скорочень залежно від режиму навантаження та частоти подразнення. Поодиноке скорочення. Зубчастий та суцільний тетанус.

Фізіологія гладеньких м'язів. Морфо-функціональна структура непосмугованих м'язів. Фізіологічні властивості гладеньких м'язів. Еластичність і ростяжність гладеньких м'язів. Механізм скорочення гладеньких м'язів. Особливість нервово-м'язової передачи в гладеньких м'язах.

Фізіологія ЦНС

Основні етапи еволюції нервової системи. Координаційна функція ЦНС. Нейрон як структурна і функціональна одиниця ЦНС. Класифікація нейронів за будовою та функціями. Медіатори ЦНС.

Структура та функції синапсів. Електричні та хімічні синапси. Механізми генерації збуджуючих та гальмівних постсинаптичних потенціалів у хімічних синапсах. Збудження в ЦНС. Особливості передачі збудження в центральних синапсах. Гальмування в ЦНС.

Загальні принципи рефлекторної діяльності. Рефлекторна дуга. Класифікація рефлексів. Властивості нервових центрів: ірадіація, конвергенція, дивергенція та реверберація збудження. Тонус нервових центрів. Принципи координації рефлексів.

Фізіологія сенсорних систем. Основні властивості сенсорних систем. Закон Вебера-Фехнера.

Спинний мозок. Закон Белла-Мажанді. Рефлекторна діяльність спинного мозку. Провідні шляхи спинного мозку. Спинальний шок.

Довгастий мозок. Варолієв міст. Рефлекторна та провідникова функції. Основні вегетативні центри. Функції черепномозкових нервів. Статичні та стато-кінетичні рефлекси.

Ретикулярна формація. Функціональні особливості нейронів. Неспецифічний вплив ретикулярної формації на вище- та нижчерозташовані структури мозку.

Мозочок. Давній, старий та новий мозочок. Зв'язок з іншими структурами мозку. Значення мозочка в регуляції рухової діяльності організму. Наслідки уражень мозочка у тварин та людини.

Середній мозок. Чотиригорбкове тіло. Червоне ядро та децеребральна регідність.

Проміжний мозок. Основні ядра таламуса, їх функціональне значення.

Кінцевий мозок. Основні структури лімбічної системи та їх функціональне значення.

Базальні ганглії. Смугасте тіло. Забезпечення регуляції рухової функції організму. Наслідки уражень базальних гангліїв.

4

І

Сенсорні функції кори великого мозку, Цитоархітектоніка кори великих півкуль. Роботи Беца. Основні ритми електроенцефалограми та їхнє функціональне значення.

Роль ЦНС у регуляції рухових функцій

Роль спинного мозку в регуляції рухових функцій. Будова та функції спинного мозку. Пропріорецепція м"язів.

Тонічні рефлекси спинного мозку. Фазні рефлекси спинного мозку: сухожильні та шкірні рефлекси. Розгинальний перехрестний рефлекс.

Роль заднього мозку у підтриманні пози антигравітації та перерозподілі тонусу при зміні положення голови.

Роль середнього мозку в процесах саморегуляції функцій. Участь середнього мозку в фазно-тонічній діяльності м'язів.

Роль таламуса і гіпоталамуса в регуляції рухових функцій.

Роль базальних гангліїв у формуванні, організації та реалізації складних рухових актів.

Роль кори великих півкуль у формуванні системної діяльності організму.

Участь мозочка в регуляції рухових функцій. Функції мозочка.

Вегетативна нервова система

Нервова регуляція вегетативних функцій. Особливості будови вегетативної нервової системи. Симпатична, парасимпатична та метасимпатична системи.

Вплив вегетативної нервової системи на ефекторні органи. Механізми передачі збудження у вегетативних гангліях. Медіатори вегетативної нервової системи.

Фізіологія залоз внутрішньої секреції

Структурно-функціональна організація ендокринної системи. Еволюція ендокринної системи. Основні механізми діяльності гормонів. Транс- та парагіпофізарна регуляція ендокринних залоз. Зворотній зв'язок - основний принцип регуляції ендокринної системи. Зв'язок залоз внутрішньої секреції та нервової системи. Методи вивчення залоз внутрішньої секреції.

Гіпоталамо-гіпофізарна система. Функціональний зв'язок гіпоталамуса з гіпофізом. Ліберини та статини. Гормони аденогіпофіза та нейрогіпофіза.

Щитовидна залоза. Тиреоїдні гормони та їх роль в регуляції обміну речовин та енергії, рості та розвитку організма. Кальцитонін, його роль в регуляції обміну кальція та фосфора. Регуляція діяльності щитовидної залози.

Прищитовидні залози та їх роль в регуляції гомеостазу кальція та фосфору.

Ендокрина функція підшлункової залози. Роль гормонів в регуляції вуглеводного, білкового та ліпідного обміну. Регуляція ендокринної функції підшлункової залози.

Гормони кіркового та мозкового шару наднирників в регуляції обміну речовин та функцій організму.

5

Статеві залози. Чоловічі та жіночі статеві гормони та їх місце в регуляції обміну речовин та функцій організму. Статевий цикл та його стадії. Запліднення й вагітність.

Гормони епіфізу в регуляції функцій організма ("біологічний годинник").

Гормони підгрудинної залози. Регуляція підгрудинної залози.

В процесі вивчення матеріалу розділу 2 студенти повинні знати та вміти пояснити основні закономірності формування та регуляції фізіологічних функцій організму нервовою та гуморальними системами.

Розділ З Фізіологія вісцеральних систем

Поняття про внутрішнє середовище організму. Гідро- та гемолімфа безхребетних. Кров, лімфа і тканинна рідина хребетних тварин та людини.

Кров. Поняття про систему крові. Основні функції крові. Склад та функції крові. Основні фізіологічні константи крові. Фізико-хімічні властивості крові.

Плазма, її склад. Білки плазми, їх функції.

Еритроцити, будова, кількість, функції. Швидкість осідання еритроцитів. Групи крові (система АВО). Резус фактор. Правила переливання крові.

Будова та властивості гемоглобіну. Сполуки гемоглобіну. Роль гемоглобіну у перенесенні кисню та вуглекислого газу.

Лейкоцити, види, будова. Лейкоцитарна формула. Функції різних груп лейкоцитів у організмі. Імунитет, його теорії та механізми. Праці І.І.Мечникова та сучасних імунологів.

Тромбоцити, будова, кількість, функції.

Гемостаз. Процес зсідання крові та фактори, які приймають участь у цьому процесі. Фази зсідання крові. Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Коагуляційний гемостаз. Фібріноліз. Антикоагулянтні механізми.

Кровотворення і його регуляція.

Лімфа. Утворення лімфи. її склад і властивості.

Фізіологія кровообігу

Еволюції систем циркуляції рідин тіла. Велике і мале кола кровообігу. Особливості кровообігу плода.

Серце. Фізіологічна характеристика міокарда. Провідникова система серця. Робота клапанного апарату. Електрозбудливість серця. Збудливість серцевого м'яза. Градієнт автоматизму. Рефрактерність та провідність серця. Нагнітальна функція серця. Серцевий цикл. Систолічний та хвилинний об'єми кровотоку. Електрокардіографія як метод дослідження роботи серця. Тони серця. Міогенні, гуморальні та нервові механізми регуляції діяльності серця. Роль рефлексогенних зон у регуляції діяльності серця.

Фізіологія кровоносних судин

6

Основні принципи гемодинаміки. Властивості стінок кровоносних судин та гемодинаміка. Залежність кровотоку від стану судин. Артеріальний тиск та об'єм крові. Пульсові коливання тиску. Пульс. Капіляри. Кровотік у капілярах. Судинний тонус. Механізми впливу на гладкі м'язи судин. Інервація судин.

Судиноруховий центр, його локалізація та робота. Рефлекторна й гуморальна регуляція кровообігу.

Фізіологія дихання

Значення дихання. Типи дихання у різних представників тваринного світу. Легеневе дихання. Дихальні м'язи. Фізіологія дихальних шляхів. Значення війчастого епітелію. Функції сурфактантів. Вплив зміни об'єму грудної клітини на легені. Механізми вдиху та видиху. Внутрішньоплевральний тиск. Легеневий об'єм та ємкість. Вентиляція легень. Газообмін між альвеолами та кров'ю.

Регуляція дихання. Дихальний центр та його локалізація. Хемо- та механорецептори легень, які приймають участь в регуляції дихання. Рефлекси Герінга-Брейєра. Дихання при різних функціональних станах та умовах існування організму.

Фізіологія травлення

Система травлення. Значення травлення та його еволюція. Основні принципи та механізми регуляції травлення. Фістульна методика дослідження функції органів травлення (Павлов).

Травлення в ротовій порожнині. Механічна та хімічна обробка їжі. Слина, її склад. Механізм слиноутворення. Значення слини для процесів травлення. Регуляція секреторної функції слинних залоз. Рухова функція стравоходу.

Травлення в шлунку. Дослідження шлункової секреції в умовах хронічного експерименту та клініки. Секреторна функція шлунка. Кількість соку, його ферменти. Регуляція секреторної функції шлунка. Моторна та евакуаторна діяльність шлунка, її регуляція.

Травлення в кишечнику. Зовнішньосекреторна функція підшлункової залози. Регуляція секреції підшлункової залози.

Роль печінки в процесі травлення. Регуляція секреції та виділення жовчі.

Секреторна функція тонкої кишки. Методи її дослідження. Мембранне травлення, його значення.

Процеси травлення в товстій кишці. Функції товсого кишечника. Регуляція секреції тонкої та товстої кишок, їх регуляція.

Процеси всмоктування в різних відділах шлунково-кишкового тракту, їхні механізми та регуляція. Всмоктування води та мінеральних солей. Всмоктування вуглеводів, білків та жирів.

Гіпоталамічні центри голоду й насичення. їхня роль у формуванні харчової поведінки та діяльності травної системи.

^ Обмін речовин, енергії. Терморегуляція

7

Обмін речовин між організмом та зовнішнім середовищем як основна умова життя та збереження гомеостаза.

Обмін білків. Азотиста рівновага. Позитивний та негативний баланс азоту. Потреби організму в білку в залежності від віку людини, виду праці, фізіологічного стану (вагітність, період лактації). Регуляція обміну білків.

Обмін вуглеводів. Пластична та енергетична роль вуглеводів. Добова потреба організму у вуглеводах. Регуляція вуглеводного обміну.

Обмін жирів. Значення жирів в організмі. Добова потреба організму у жирах. Регуляція обміну жирів.

Поняття про баланс води в організмі. Регуляція водного обміну.

Основний обмін. Загальний обмін. Специфічно-динамічний вплив їжі. Вплив температури на інтенсивність обмінних процесів. Методи оцінуй енергетичної рівноваги в організмі. Дихальний коефіцієнт, залежність його величини від способу живлення. Закон поверхні (Рубнер). Витрати енергії при різних видах роботи. Норми харчування.

Температура тіла та її регуляція. Пойкіло-, гомойо- та гетеротермні організми. Обмін речовин як джерело утворення тепла. Терморецептори. Центр терморегуляції. Участь гіпоталамуса та кори великих півкуль у регуляції обміну речовин та терморегуляції.

Фізіологія виділення

Кінцеві продукти обміну та шляхи їхнього виділення з організму. Еволюція видільних систем. Нирки та їх функції. Нефрон як структурно-функціональна одиниця нирки. Кровопостачання нирки основні процеси сечоутворення (клубочкова фільтрація, канальцева реабсорбція та секреція). Нервова та гуморальна регуляція функції нирок. Інкреторна функція нирок. Ренін-ангіотензивна система організму. Видільна функція інших органів. Потові та сальні залози. Видільна функція легенів та органів травної системи.

Фізіологія сенсорних систем

Поняття про сенсорні системи. Основні властивості сенсорних систем. Класифікація рецепторів, їх загальні властивості. Кодування інформації в різних відділах аналізаторів.

Шкірна чутливість. Механо-, терморецептори та рецептори болю, розміщені в шкірі. Пропріорецепція.

Вестибулярний аналізатор. Відчуття рівноваги. Будова вестибулярного рецептора. Статолітовий апарат. Напівкружні канали. Роль вестибулярного апарату для оцінки положення тіла в просторі.

Слуховий аналізатор. Еволюція слухової функції. Механізм передавання звукових коливань.

Зоровий аналізітор. Еволюція зорового сприйняття. Рецепторний апарат. Поле зору. Гострота зору. Переробка інформації на різних рівнях. Сприймання кольору.

Нюховий аналізатор. Нюхові рецептори Класифікація запахів.

Смаковий аналізатор. Сприймання, проведення інформації. Класифікація смакових відчуттів.

. 8

І

Інтероцептивний аналізатор. Його роль у підтриманні гомеостаза.

В процесі вивчення матеріалу розділу 3 студенти повинні

 1. знати: функціонування та регуляцію основних фізіологічних систем
  організма;

 2. вміти оцінити основні процеси, які відбуваються в організмі та
  механізми їх регуляції.

-

Розділ 4 Вища нервова діяльність

Поняття про нижчу та вищу нервову діяльність. Методи дослідження вищої нервової діяльності. Фізіологічні властивості безумовних рефлексів. Інкстинкти. Закономірності утворення та виявлення умовних рефлексів. Класифікація умовних рефлексів.

Типи вищої нервової діяльності людини та тварин (за І.П.Павловим), їх класифікація, характеристика, методи дослідження.

Типологія та генетика ВИД. Основні типи нервової системи людини. Темперамент і характер. Проблема успадкування генотипічних ознак.

Дві сигнальні системи. Функціональна асиметрія мозку.

В процесі вивчення матеріалу розділу 4 студенти повинні ознайомитися з вищою нервовою діяльністю людини, спрямовану на регуляцію життєдіяльності органів та систем, об'єднання їх у цілий організм.

9

Література

Основна Література:

1. Нормальна фізіологія. За ред. Проф. В.1.Філімонова. К., "Здоров'я",
1994 р.

2. Физиология человека. Под ред. чл.-корр. АМН СССР Г.И.Косицкого.
М., "Медицина", 1985 г.

3. Коган А.Д. Физиология человека и животных (общая и эволюционно-
экологическая). - М., 1984.

4. Михнев В.А., Проценко Т.Л. Руководство к практическим занятиям по
нормальной физиологии. К., МСУ.


5. Атлас по нормальной физиологии. Под ред. Н.А.Агаджаняна. М.,
"Высшая школа", 1986 г.


Додаткова література:

1. Физиология человека. Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса. М., 1985.

2. Руководство по физиологии. Физиология пищеварения. "Наука", Л.,
1974.

3. Руководство по физиологии. Физиология всасывания. "Наука", Л.,
1977.

4. Руководство по физиологии. Физиология дыхания. "Наука", Л., 1973.

5. Руководство по физиологии. Физиология почки. "Наука", Л., 1972.

6. Руководство по физиологии. Физиология системы крови. "Наука", Л.,
1968.

7. Руководство по физиологии. Физиология эндокринной системы.
"Наука", Л., 1979.


 1. Руководство по физиологии. Общая физиология возбудимых
  мембран. "Наука", Л., 1975.


 2. Розен В.Б. Основы эндокринологии. М., "Высшая школа", 1981.

10. Словарь физиологических терминов. Под ред. акад. О.Г.Газенко. М.,
"Наука", 1987.


10

Схожі:

«Фізіолологія людини та тварин» Укладач: Т. Л. Проценко «Затверджено» iconПредмет, методи І значення фізіології людини І тварин
Питання до іспиту із нормативного курсу "Фізіологія людини І тварин" для студентів біологічного факультету
«Фізіолологія людини та тварин» Укладач: Т. Л. Проценко «Затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Сидорович М. М. –професор кафедри фізіології людини І тварин, д п н.; Запорожець О. П. – доцент кафедри фізіології людини І тварин,...
«Фізіолологія людини та тварин» Укладач: Т. Л. Проценко «Затверджено» iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини І тварин, Інститут природознавства. Керівник лабораторії
Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна директор Інституту природознавства, завідувач кафедри фізіології людини І тварин,...
«Фізіолологія людини та тварин» Укладач: Т. Л. Проценко «Затверджено» iconО. М. Гасюк методичні розробки лабораторних занять з фізіології людини та тварин
Курс “Фізіологія людини та тварин” є фундаментальним для спеціаліста-біолога. Знання про нормальне функціонування клітин, тканин,...
«Фізіолологія людини та тварин» Укладач: Т. Л. Проценко «Затверджено» iconА. С. Макаренка Кафедра зоології, анатомії І фізіології людини та тварин " затверджую " Проректор (заступник директора) з навчальної роботи М. М. Більченко " " 20 р. Робоча програма
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології, анатомії і фізіології людини і тварин
«Фізіолологія людини та тварин» Укладач: Т. Л. Проценко «Затверджено» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Затверджую
Познайомитися з формами розсудливої діяльності тварин І розумом тварин як самостійними явищами, що є передисторією розуму людини
«Фізіолологія людини та тварин» Укладач: Т. Л. Проценко «Затверджено» iconПротокол № від р навчальна програма фізіологія людини І тварин для студентів галузі знань: 0401. Природничі науки напряму підготовки: 040102. Біологія*
Курс “Фізіологія людини та тварин” є фундаментальним для спеціаліста-біолога. Знання про нормальне функціонування клітин, тканин,...
«Фізіолологія людини та тварин» Укладач: Т. Л. Проценко «Затверджено» iconЗвіт про роботу науково-дослідної лабораторії Лабораторія психофізіології. Кафедра фізіології людини і тварин Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна
Керівник лабораторії Шмалєй Світлана Вікторівна завідувач кафедри фізіології людини і тварин, завідувач лабораторією психофізіології,...
«Фізіолологія людини та тварин» Укладач: Т. Л. Проценко «Затверджено» iconМедична гельмінтологія. Плоскі черви – паразити людини. Представники
Плоскі черви, Круглі черви і Скребні, які є паразитами рослин, тварин і людини. Виділяють дві групи
«Фізіолологія людини та тварин» Укладач: Т. Л. Проценко «Затверджено» iconДопоможи собі сам ! Туберкульоз інфекційне захворювання людини, тварин, риб, яке викликається бактерією туберкульозу (паличкою Коха)
Туберкульоз інфекційне захворювання людини, тварин, риб, яке викликається бактерією туберкульозу (паличкою Коха)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи