Програма Курсу генетика icon

Програма Курсу генетика
Скачати 86.55 Kb.
НазваПрограма Курсу генетика
Дата10.09.2012
Розмір86.55 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "ГЕНЕТИКА"

"ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО"
на засіданні каф. біології та екології
протокол №1 від 28 серпня 2007
Зав.каф. проф. Булах А.А.

Київ - 2007)

Програма курсу "Генетика"

Укладачі:

С.В.Демідов

І.А.Козерецька

І.Місце і значення дисципліни

Генетика - основа сучасної біології . Цей факт стає тим більш наочним, чим більшої диференціації та спеціалізації зазнають різні біологічні науки. Універсальні закони спадковості та мінливості справедливі для всіх організмів. Методи генетики можуть бути використані в будь-яких біологічних дослідженнях. Тому немає сумніву, що курс "Генетика" посідає чинне місце у підготовці молодих спеціалістів-біологів.

^ 2. Загальний зміст

Вступ. Предмет генетики. Поняття про спадковість та мінливість. Місце генетики серед біологічних наук. Витоки генетики. Значення робіт Г.Менделя у формуванні методології генетики. Введення поняття "ген".

Генотип та фенотип. Фенотипна та генотипова мінливість. Поняття про мутації. Методи генетики: гібридологічний (основний специфічний метод генетики), цитологічний, фізико-хімічний, онтогенетичний, математичний та ін.

Об'єкти дослідження - модельні й господарсько цінні. Поняття про генетичний аналіз.

_____ _____ _ __ .

Основні етапи розвитку генетики. Задачі та перспективи генетики. Зв'язок генетики з іншими біологічними науками.

Матеріальні основи спадковості. Клітина як основа спадковості і відтворення. Докази ролі ядра і хромосом у явищах спадковості. Локалізація генів у хромосомах. Поділ та відтворення клітини. Мітоз і мейоз. Мітотичний цикл і фази мітозу. Мейоз і утворення гамет. Фази і стадії мейозу. Кон'югація хромосом. Редукція числа хромосом. Генетична роль мітозу і мейозу.

Каріотип. Парність хромосом у соматичних клітинах. Гомологічні хромосоми. Специфічність морфології і числа хромосом. Будова хромосом. Реплікація хромосом. Політенія. Гігантські хромосоми. Поліплоїдія.

Молекулярні основи спадковості. Білок як елементарна ознака. Докази генетичної ролі нуклеїнових кислот (трансформація у бактерій, досліди з вірусами). Структура ДНК і РНК. Модель ДНК Уотсона і Кріка. Функції нуклеїнових кислот у реалізації генетичної інформації: реплікація, транскрипція і трансляція. Методологічне значення принципу передачі генетичної інформації: ДНК-РНК-білок.

Генетичний код. Докази триплетності коду. Розшифровка кодонів. Виродженість коду. Термінуючі кодони. Універсальність коду.

Молекулярна організація хромосом прокаріотів і еукаріотів. Компоненти хроматину: ДНК, РНК, гістони, негістонові білки. Рівні упаковки хроматину, структура нуклеосом.

Принципи і методи генетичного аналізу. Основні закономірності дослідження. Принципи генетичного аналізу. Методи: гібридологічний, мутаційний, цитогенетичний, генеалогічний, популяційний, близнюковий, біохімічний. Моногібридні та полігідридні схрещування.

Закономірності спадкування при моногібридному схрещуванні, відкриті Менделем. Уявлення про алелі та їхні взаємодії: повне та неповне

З

домінування, кодомінування. Закон "чистоти гамет". Гомозиготність та гетерозиготність. Аналізуюче схрещування, аналіз типів та співвідношення гамет у гібридів. Розщеплення по генотипу та фенотипу у другому поколінні і аналізуючому схрущуванні при моногенному контролі ознаки і різних типах алельних взаємодій - 3:1,1:2:1,1:1.

Особливості спадкування кількісних ознак (полігенне спадкування). Використання статистичних методів при вивченні кількісних ознак.

Уявлення про генотип як про складну систему алельних та неалельних взаємодій. Пенетрантність та експресивність. Хромосомне визначення станів та успадкування ознак, зчеплених зі статтю. Значення реципрокних схрещувань для вивчення зчеплених зі статтю ознак. Спадкування при нерозходженні статевих хромосом. Балансова, фізіологічна та інші теорії визначення статі. Гінандроморфізм.

Зчеплене спадкування і кросинговер. Особливості спадкування при зчепленні. Групи зчеплення. Кросинговер. Цитологічні докази кросинговеру. Молекулярні механізми кросинговеру. Множинні перехрести. Інтерференція. Лінійне розташування генів у хромосомах. Генетичнікарти.

Хромосомна теорія спадковості Моргана, її основні положення. Ген за хромосомною теорією спадковості.

Генетичний аналіз у прокаріотів. Уявлення про епісоми, плазміди, мігруючі генетичні елементи (інсерційні послідовності, транспозони). їхня роль у перенесенні генетичної інформації. Порівняння методів генетичного аналізу у прокаріотів і еукаріотів.

Позаядерне спадкування. Закономірності нехромосомного спадкування. Материнський ефект цитоплазми. Мітохондріальна спадковість. Спадкування через інфекцію. Плазмідне спадкування. Взаємодія ядерних і позаядерних генів.

4

Мінливість. Поняття про спадкову (мутаційну) та неспадкову (модифікаційну) мінливість. Спадкова мінливість. Типи спадкової мінливості: комбінативна, геномна, хромосомні перебудови, генні мутації. Геномні зміни: поліплоїдія, анеуплоїдія. Аутоплоїди. Алоплоїди. Амфідіплоїдія.

Хромосомні перебудови. Внутрішньо- і міжхромосомні перебудови: делеції, дуплікації, інверсії, транслокації, транспозиції. Класифікація генних мутацій. Спонтанний та індукований мутаційний процес. Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості (М.І.Вавілов).

Популяційна та еволюційна генетика. Поняття про вид та популяцію. Популяція як природоісторична структура. Поняття про частоти генів і генотипів. Закон Харді-Вайнберга. Генетична гетерогенність популяцій. Фактори динаміки генетичного складу популяції: порушення панміксії, ізоляція, мала ефективна чисельність популяції (дрейф генів), мутаційний процес, міжпопуляційні міграції, дія добору.

Природний добір як фактор, що спрямовує еволюцію популяцій. Коефіцієнт добору. Форми добору: рушійний, стабілізуючий, дизруптивний. Роль генетичних факторів у еволюції. Інбридинг. Синтетична теорія еволюції.

Генетика людини. Методи вивчення генетики людини: генеалогічний, імуногенетичний, близнюковий, цитогенетичний, біохімічний, дерматогліфічний, популяційний. Використання методу гібридизації соматичних клітин для генетичного картування.

Проблеми медичної генетики. Вроджені і спадкові хвороби. Хромосомні і генні хвороби. Поліфакторіальні спадкові захворювання. Спадкова схильність до хвороб. Скринінг генних дефектів. Визначення гетерозиготних носіїв спадкових захворювань.

5

Причини виникнення спадкових і вроджених захворювань. Генетична загроза радіації, хімічних речовин, біологічних мутагенів. Вплив алкоголю, тютюнопаління та інших факторів, що пошкоджують спадкові структури клітини. Значення боротьби людства за охорону навколишнього середовища.

Генетичні основи селекції. Селекція як наука. Предмет і меотди досліджень. Генетика як теоретична основа селекції. Центри походження культурних рослин. Поняття про сорт, породу, штам.

Системи схрещування в селекції рослин і тварин. Інбридинг і аутбридинг. Коефіцієнт інбридинга - показник рівня гомозиготності організмів. Лінійна селекція. Віддалена гібридизація. Особливості міжвидової та міжродової гібридизації. Фертильність і особливості розщеплення у гібридів. Явище гетерозису і його генетичні механізми.

Методи добору. Індивідуальний і масовий добір. Добір за генотипом і фенотипом. Сиб-селекція.

^ 3. Вимоги до знань та умінь студентів

Студенти повинні освоїти в повному об'ємі теоретичний матеріал курсу. Навчитися вирішувати задачі на моногібридне, дигібридне та полігібридне схрещування. Освоїти вирішення задач на генетику статі, взаємодію неалельних генів та кросинговер. Навчитися давати характеристику кількісних ознак. Освоїти методику мітотичного індексу. Ознайомитися з класичним об'єктом генетичних досліджень - Drozophila melanogaster. Навчитися ставити найпростіші схрещування.

б

4. Література

1. С.Г.Инге-Вечтомов "Генетика с основами селекции" М.: Вьісшая
школа, 1989.

  1. С.М.Гершензон "Основи современной генетики" Киев: Наукова
    думка, 1979.

  2. Ф.Айала, Дж.Кайгер "Современная генетика" М,: Мир, 1987.

  3. Н.П.Дубинин "Генетика" Кишинев: Штиинца, 1985.

  4. Розробники програми

Сергій Вікторович Демідов, д.б.н. професор, зав.кафедрою загальної та молекулярної генетики та І.А.Козерецька (Київський Національний університет імені Тараса Шевченка)

і

7

Схожі:

Програма Курсу генетика iconПрограма Курсу інтродукція рослин
Курсу передують нормативні курси "ботаніка", "генетика", "фізіологія рослин", "ґрунтознавство" та ін
Програма Курсу генетика iconРобоча програма з дисципліни «Генетика людини» для студентів за спеціальністю 04010201 Біологія

Програма Курсу генетика iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 03. 00. 15 «Генетика (сільськогосподарські науки)»
Деканом факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології
Програма Курсу генетика iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 03. 00. 15-„Генетика (сільскогосподарські науки)
Професором кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології, доктором біологічних наук, професорм І. Ю. Горбатенко
Програма Курсу генетика iconДокументи
1. /Мед генетика 5 курс (рос)/Метод 1.doc
2. /Мед...

Програма Курсу генетика iconЛьвівський національний університет
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки підготовки 0301 –біологія, спеціальності 030101 мікробіологія...
Програма Курсу генетика iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної...
Програма Курсу генетика iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень та системний аналіз” (для студентів 4 курсу...
Програма Курсу генетика iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Програма Курсу генетика icon2. Генетика. Методи генетичних досліджень 1
Опрацювання підручника [2] стор. 40-46, 56-57, 66, в т ч складання узагальнюючої схеми “Характеристика гена”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи