Програма З дисципліни Економічна інформатика icon

Програма З дисципліни Економічна інформатика
Скачати 233.88 Kb.
НазваПрограма З дисципліни Економічна інформатика
Дата10.09.2012
Розмір233.88 Kb.
ТипПрограма


МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет високих технологій

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем


Затверджено

Декан факультету

_______________________

(підпис, прізвище, ініціали)

“___”_____________2007 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАз дисципліни “Економічна інформатика”

_______________________________________________________


_______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)


факультет економічний

кафедра фінансів, маркетингу

курс І-й семестр 1-й і 2-й

Всього годин/ кредитів за навчальним планом 180/5

У тому числі: аудиторна робота – 70 годин (и)

Позааудиторна самостійна робота студента – ^ 110 годин (и)


Екзамен 2- семестр Залік 1-й семестр


Київ – 2007 рік

Робоча програма складена на основі типової програми з дисципліни __________________ “Економічна інформатика”


Укладач (укладачі) програми доц.каф. ПЗАС, к.т.н. Терзян Т.К.

посада, науковий ступінь, прізвище, ініціали


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ПЗАС

Протокол №_________ від ________________________________


Завідувач кафедри Фінін Г.С.

(підпис) (прізвище, ініціали)


Програму узгоджено з кафедрою /ами:

економіки ________________________ ______________________

(назва кафедри) (прізвище, ініціали) (підпис завідувача кафедри)

______________________ ________________________ ______________________

(назва кафедри) (прізвище, ініціали) (підпис завідувача кафедри)

^

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
Навчальний рік


2007/2008

2008/2009

2009/2010

Дата засідання кафедри


Номер протоколу


Підпис завідувача кафедри
^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Економічна інформатика ”


1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ^ Загальна характеристика навчальної дисципліни

Напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Тип

навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

 • національних – 4

 • ECTS – 5

Кількість модулів: 4

у т. с. змістових модулів: 13

Загальна кількість годин на вивчення дисципліни: 180 ,

з них:

лекційних: 18 год.

семінарських (практичних, лабораторних): ^ 52 год.

позааудиторна самостійна робота студента: 110 год.

індивідуальна робота: навчальний проект (ІНДЗ) коротка характеристика: 2 ІНДЗ з розробки комплекту структурованих документів економічної спрямованості
^ 14 год.

Форма підсумкового контролю:
залік, іспит


Шифр і назва напряму підготовки ___________


Шифр і назва спеціальності__________


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Назва циклу навчального плану “Природничо-науко­ва та загально-економічна підготовка”


Нормативна (за вибором)


Курс: І-й

Семестр: 1, 2

^
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Мета: в результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти орієнтуватися в сучасних засобах інформаційних технологій, що автоматизують вирішення економічних завдань; використовувати глобальне та локальне мережне оточення для пошуку і передачі інформації; ефективно застосовувати офісне програмне забезпечення персональних ЕОМ при створенні і тиражуванні структурованих документів економічної спрямованості у електронному та паперовому вигляді; виконувати розрахунки засобами електронних таблиць, використовувати бази даних у своїй практичній діяльності.

Завдання: в результаті вивчення дисципліни студент повинен знати теоретичні основи інформатики, прийоми алгоритмізації і офісного програмування, шляхи автоматизації своєї фахової діяльності (пошук, накопичення і аналіз даних, виконання економічних розрахунків, дослідження соціально-економічних систем) засобами комп’ютерних технологій.

ІІ. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
^
( НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ)

Економічна інформатика ”

теми

Змістовий модуль

Кількість годин

всього

лекції

практичні заняття

позааудит. СРС
^

Семестр 1-й


Модуль 1. Теоретичні і прикладні аспекти комп’ютерних інформаційних технологій

1.1.

Предмет, методи і завдання дисципліни

4

2

0

2

1.2.

Теоретичні основи економічної інформатики

8

2

2

4

1.3.

Системне забезпечення інформаційних процесів

18

4

6

8

Всього:

30

8

8

14

Форма модульного контролю –МКР 1

Модуль 2. Основи пошуку та передачі інформації засобами мережних технологій.

2.1.

Комп’ютерна безпека та захист інформації

8

2

2

4

2.2.

Мережні технології та Інтернет

12

4

4

4

2.3.

Публікація даних в Інтернеті

16

4

4

8

Всього:

36

10

10

16

Форма модульного контролю – МКР 2

Разом за семестр:

66

18

18

30
^

Форма підсумкового контролю – залік

Семестр 2-й


Модуль 3. Створення та використання документів зі складною структурою

3.1.

Засоби структурування та оздоблення текстових документів

8

0

4

4

3.2.

Програмні засоби роботи зі структурованими документами

8

0

4

4

3.3.

Автоматизація документів і документообігу

16

0

8

6

Виконання ІНДЗ № 1

66

Всього:

36

0

16

20

Форма модульного контролю – МКР 3

Модуль 4. Автоматизація виконання економічних розрахунків та аналізу даних.

4.1.

Виконання розрахунків засобами електронних таблиць

8

0

4

4

4.2.

Алгоритмізація і програмування розрахунків у електронних таблицях

8

0

4

4

4.3.

Основи використання експертних систем при аналізі даних

8
4

4

4.4.

Основи побудови і використання баз даних

10

0

6

4

Виконання ІНДЗ № 2

88

Всього:

42

0

18

24

Форма модульного контролю – МКР 4

^ Разом за семестр:

78

0

34

44

Підготовка до іспиту

3636

Разом за курс (2 семестри):

180

18

52

110
^

Форма підсумкового контролю – екзамен
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬСемінарські заняття за планом не передбачені.

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

теми

Тема заняття

Кількість годин^

Семестр 1-й


Модуль 1. Теоретичні і прикладні аспекти комп’ютерних інформаційних технологій

1.1.

Вправи на кодування економічної інформації і організації даних на носіях.

2

1.2.

Лабораторна робота № 2.1: Операційна система MS Windows. Ознайомлення з інтерфейсом. Налагодження інтерфейсу і параметрів системи. Використання довідкової системи.

2

1.3.

Лабораторна робота № 2.2: Операційна система MS Windows. Створення і копіювання файлів і папок з документами. Властивості документів. Пошук документів в комп’ютері.

2

1.4.

Лабораторна робота № 3.1: Сервісні програми та застосування MS Windows. Застосування для роботи з текстовою і графічною інформацією. Зв’язок між застосуваннями, копіювання і перетворення інформації. Впровадження і зв’язування об’єктів даних.

2

Всього:

8

Модуль 2. Основи пошуку та передачі інформації засобами мережних технологій.

2.1.

Лабораторна робота № 3.2: Сервісні програми та застосування MS Windows. Програми захисту від комп’ютерних вірусів. Профілактика носіїв даних. Архівація даних і створення резервних копій.

2

2.2.

Лабораторна робота № 18.1: Ознайомлення з програмою OUTLOOK EXPRESS. Відкриття поштової скриньки. Налагодження облікового запису. Налагодження параметрів поштової програми. Використання адресної книги. Створення поштових відправлень різної складності. Створення власних поштових папок, сортування пошти. Імпорт і експорт даних з поштової програми.

2

2.3.

Лабораторна робота № 19.1: Ознайомлення з INTERNET EXPLORER. Налагодження параметрів, зміна кодових таблиць. Ознайомлення з будовою веб-сторінок, створення власної домашньої сторінки.

2

2.4.

Лабораторна робота № 19.2: Пошук інформації в INTERNET. Навігація по вебсайту. Веб-серфінг. Використання пошукових машин, складання запитів. Збереження знайденої інформації.

2

2.5.

Заключне заняття. Аналіз творчих розробок з використання інформаційних ресурсів Інтернет.

2

Всього:

10

Разом:

18
^

Семестр 2-й


Модуль 3. Створення та використання документів зі складною структурою

3.1.

Лабораторна робота № 4.1: Текстовий процесор MS WORD. Встановлення параметрів шрифту, абзацу, сторінки, розділу, макету. Колонтитули, нумерація сторінок, границі і заливки. Налагодження параметрів друку документа. Статистика документу.

2

3.2.

Лабораторна робота № 4.2: Розробка простих документів. Набір тексту, копіювання і переміщення. Використання табуляції, таблиць, написів. Форматування і перетворення таблиць.

Створення документів “Заява”, “Резюме”, “Рахунок-фактура”.

2

3.3.

Лабораторна робота № 5.1: Верстка та графічне оформлення документів. Стилі, шаблони, майстри, переліки, виноски.

Створення та використання шаблонів документів “Наказ”, “Опис структури робіт”, “Комерційна пропозиція”, “Факс”.

2

3.4.

Лабораторна робота № 5.2: Художнє оформлення документів. Діаграми, написи, малюнки, фігурний текст, буквиця, формула. Створення підписів об’єктів та посилань на них. Застосування гіпертексту.

Створення документів “Візитна картка”, “Буклет”, “Обґрунтування проекту”.

2

3.5.

Лабораторна робота № 6.1: Автоматизація розробки документів у MS WORD. Стиль заголовку розділу, створення змісту та предметного покажчика, перевірка орфографії, порівняння версій, автозаміна та автотекст.

Створення документу “Договір” та автоматизація роботи з його версіями.

2

3.6.

Лабораторна робота № 6.2: Автоматизація розробки документів у MS WORD. Форми, поля, елементи керування, злиття документів, макроси

Створення документів “Договір”,

2

3.7.

Лабораторна робота № 6.2: Автоматизація розробки документів у MS WORD. Форми, поля, елементи керування, злиття документів. Автозапис макросів.

Створення документів “Анкета”, “Запрошення”, “Конверт”, “Етикетка”.

2

3.8.

Заключне заняття. Аналіз творчих розробок зі створення структурованих документів.

2

Всього:

16

Модуль 4. Автоматизація виконання економічних розрахунків та аналізу даних.

4.1.

Практична робота № 7.1: Табличний процесор Microsoft EXCEL

2

4.2.

Практична робота № 8.1: Автоматизація розрахунків та аналізу даних за допомогою MS EXCEL

2

4.3.

Практична робота № 9.1: програмування на VBA у MS EXCEL: розв’язання розрахункових задач, використання комірок таблиці.

2

4.4.

Практична робота № 9.2: програмування на VBA у MS EXCEL: використання керуючих структур та внутрішніх функцій.

2

4.5.

Практична робота № 20.1: використання експертних систем.

2

4.6.

Практична робота № 20.2: використання експертних систем.

2

4.7.

Практична робота № 12: проектування таблиць та увід даних.

2

4.8.

Практична робота № 13,14: робота з запитами і формами.

2

4.9.

Заключне заняття. Аналіз творчих розробок з автоматизації обробки даних.

2

Всього:

18

Разом:

34^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

теми

Тема заняття

Кількість годин
^

Семестр 1-й


Модуль 1. Теоретичні і прикладні аспекти комп’ютерних інформаційних технологій

1.1.

Проробити матеріал лекції. Підготувати письмову відповідь на запитання з історії становлення інформатики, її ролі і впливу на розвиток економіки. Навести приклади відповідно варіанту завдання.

2

1.2.

Проробити матеріал лекції. Виконати розрахунки обсягів інформації до і після при кодування відповідно варіанту завдання. Навести обґрунтування обраного метода кодування даних.

4

1.3.

Проробити матеріал лекції. Зробити і обґрунтувати пропозиції щодо програмних засобів для АРМ економіста відповідно варіанту завдання.

8

Всього:

14

Модуль 2. Основи пошуку та передачі інформації засобами мережних технологій.

2.1-2.3

Проробити матеріал лекцій. Виконати пошук в Інтернеті даних щодо питань комп’ютерної безпеки, електронної комерції, новітніх інформаційних технологій в економіці тощо відповідно варіанту завдання. Підготувати звіт про результати пошуку і виступити з коротким повідомленням на заключному занятті.

16

Всього:

16

Разом за семестр:

30
^

Семестр 2-й


Модуль 3. Створення та використання документів зі складною структурою

3.1.

Проробити теоретичний матеріал до практичної роботи № 4. Виконати індивідуальне завдання з даної роботи відповідно варіанту.

4

3.2.

Проробити теоретичний матеріал до практичної роботи № 5. Виконати індивідуальне завдання з даної роботи відповідно варіанту.

4

3.3.

Проробити теоретичний матеріал до практичної роботи № 6. Виконати індивідуальне завдання з даної роботи відповідно варіанту.

6

ЇНДЗ № 1

Виконати індивідуальне навчально-дослідне завдання № 1 з розробки структурованих документів відповідно варіанту. Підготувати коротку доповідь по результатам ЇНДЗ № 1 і виступити з коротким повідомленням на заключному занятті.

6

Всього:

20

Модуль 4. Автоматизація виконання економічних розрахунків та аналізу даних.

4.1.

Проробити теоретичний матеріал до практичної роботи № 7. Виконати індивідуальне завдання з даної роботи відповідно варіанту.

4

4.2.

Проробити теоретичний матеріал до практичної роботи № 8 та 9. Виконати індивідуальне завдання з даної роботи відповідно варіанту.

4

4.3.

Проробити теоретичний матеріал до практичної роботи № 20. Виконати індивідуальне завдання з даної роботи відповідно варіанту.

4

4.4.

Проробити теоретичний матеріал до практичної роботи № 12. Виконати індивідуальне завдання з даної роботи відповідно варіанту.

2
Проробити теоретичний матеріал до практичної роботи № 13,14. Виконати індивідуальне завдання з даної роботи відповідно варіанту.

2

ЇНДЗ №2

Виконати індивідуальне навчально-дослідне завдання №2 з розробки структурованих документів відповідно варіанту. Підготувати коротку доповідь по результатам ЇНДЗ №2 і виступити з коротким повідомленням на заключному занятті.

8

Всього:

24

^ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)

Програмою передбачено 2 індивідуальних навчально-дослідних завдання.

Перше передбачає творчу розробку і автоматизацію структурованих документів: бланків фінансових документів, звітів, буклетів тощо.

Друге завдання базується на розробці електронних таблиць і графіків для проведення економічних розрахунків. Таблиці вбудовуються в структуровані документи економічної спрямованості: аналітичні звіти, бізнес-плани тощо.

Кожному студенту надається варіант завдань з рекомендаціями до їх виконання. На практичних заняттях проводяться консультації по виконанню творчих завдань. Виконані завдання подаються на комп’ютерних носіях або пересилаються викладачу по електронній пошті. За результатами виконання студент робить коротку (до 5 хв.) доповідь. Якість кожного завдання, включаючи доповідь, оцінюються за 10-бальною системою.


^ Методи навчання: Матеріал 1-го семестру складається з теоретичного матеріалу, що викладається на лекціях, і практичних занять. На практичних заняттях студенти виконують розробки у вигляді індивідуальних завдань з використанням комп’ютерів і Інтернету. Матеріал другого семестру опановується цілком на практичних заняттях з використанням комп’ютерних систем. Теоретичний матеріал демонструється на початку практичного заняття з ілюстрацією на комп’ютері або за допомогою мультимедійної установки. Також передбачено самостійне опанування студентами деяких теоретичних питань, що включені в плани і методичні рекомендації до практичних занять.


^ Методи оцінки успішності: поточне модульне тестування, перевірка виконання завдань, оцінки за ІНДЗ.


ІІІ. ЗРАЗОК МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Варіант 1

11 Що використовується для передачі інформації між ЕОМ в межах офісу? Між фірмами?

 1. Що означає рядок прайс-листа: P-333MMX/32/3,2Gb/2Mb/15"LR,NI...2.981.

13 Назвіть не менш ніж 4 види програм, якими повинно бути оснащене АРМ економіста.

14 Для розв’язання яких завдань доцільно використовувати WINDOWS, а для яких - MS DOS, і чому?

Варіант 2

21 Які комп’ютерні технології можна використовувати, щоб отримати інформацію у себе вдома, навіть якщо там нема ПЕОМ?

22 Намалюйте структурну схему ПЕОМ і оцініть діапазон вартості її елементів.

23 Наведіть класифікацію функцій NORTON COMMANDER.

24 Для розв’язання яких завдань доцільно використовувати WINDOWS-95 , а для яких - MS DOS, і чому?

Варіант 3

31 На біржі 30 фірм пропонують 200 найменувань товарів, але водночас не більш зо 5 найменувань кожна. Пропонуйте ефективний засіб кодування біржового бюлетеня у разі, коли кожна фірма не змінює переліку своїх товарів.

32 Намалюйте структурну схему ПЕОМ і оцініть діапазон вартості її елементів.

33 Назвіть не менш ніж 4 структурні компоненти операційної системи і опишіть їх.

34 Як зберегти час при роботі з документами, що часто використовуються.

Варіант 4

41 На біржі 40 фірм пропонують 1000 найменувань товарів, але водночас не більш зо 5 найменувань кожна. Треба оцінити обсяг інформації що несе бюлетень пропозиції. (верхню та нижню межу).

42 В яких випадках використання матричних принтерів має переваги над лазерними а в яких ні, і чому ?

43 Як проводиться профілактика магнітних носіїв.

44 Які фактори впливають на прибутковість глобальної мережі?

Варіант 5

51 Які комп’ютерні технології можна використовувати, щоб отримати інформацію у себе вдома, навіть якщо там нема ПЕОМ?

52 Намалюйте структурну схему ПЕОМ і оцініть діапазон вартості її елементів.

53 Як використовуються атрибути файлів.

54 Як зв'язати тип файлу з відповідним додатком та як відмінити цей зв'язок?

^ ІV. СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ

Описуються:

 • Система рейтингових балів і критерії оцінювання видів навчальної діяльності.

 • Умови допуску до підсумкового семестрового контролю.

Додається конкретний приклад системи рейтингового контролю.


^ Шкала оцінювання:

90-100 балів - відмінно (А)

75-89 балів - добре (ВС)

60-74 балів - задовільно (DE)

35-59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання (FX)

1-34 балів - незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F)


^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ^ V. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Описуються:

 • У першому семестрі студенти складають залік, у другому - екзамен.

 • Залік і іспит проводяться у комп'ютерному класі. На заліку студент виконує одне практичне завдання по матеріалу 1-го семестру. На екзамені студент має відповісти на 3 теоретичних запитання по матеріалу всього курсу, з обов'язковою демонстрацією прикладів на ПЕОМ, і виконати одне практичне завдання по матеріалу 2-го семестру.

 • Критерії оцінювання. Залік приймається, якщо завдання виконане повністю. За це нараховується 10 балів. На екзамені за кожну відповідь на теоретичні питання нараховується по1 балу за відповідь і по 1 балу за демонстрацію прикладу на ПЕОМ. Вирішення практичного завдання оцінюється в 4 бали за схемою: 1 бал за пояснення алгоритму, 2 бали за правильність вирішення, 1 бал за якість оздоблення.

 • Підсумковий рейтинг студента за вивчення дисципліни складається з суми балів.

 • Таблиця відповідності значення підсумкового рейтингу оцінці ECTS і 4-бальній оцінці.

0-34

Незарах., Незадов.

(повторний курс)

F


35-59

Незарах., Незадов.

(з допуском повторної здачі)

Fx


60-68

Зарах.,
Задов.


E

69-74

D

75-81

Зарах.,
Добре.


C

82-89

B

90-100

Зарах.,
Відмінно.


A
 • Зразок екзаменаційного білета.

МСУ

^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №
Факультет Високих технологій Кафедра ПЗ АСДисципліна: Інформатика та комп`ютерна техніка (1-й курс)Організація файлової системи. Визначення понять "Файл", "Папка", "Логічний диск", "Повний шлях до файлу".Автоматизація підготовки однотипних документів із змінними частинами в MS Word. Показати на прикладі створення джерела даних та його зливання з головною формою.Прийоми введення даних та редагування таблиць у MS Excel. Покажіть на прикладі переміщення і транспонування виділених областей.Розробіть базу даних для фіксації щомісячних прибутків та видатків за два роки. Додайте запит, що розраховує середній щомісячний прибуток. Побудуйте графік зміни прибутків за 2 роки.
Викладач доц. Т.К.Терзян
 • Питання до екзамену (заліку, диференційованому заліку).


^ VI. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 1. Конспект лекцій. Доступно на сервері та сайті МСУ.

 2. Фінін Г.С., Терзян Т.К., Боровик В.М., Барановська Т.О. Інформатика та комп'ютерна техніка. Лабораторний практикум. – К.: МСУ, 2006. – 156 с.


^ VII. ЛІТЕРАТУРА

Основна:


 1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.І.Пушкаря. – К. Видавничий центр “Академія”, 2002. – 704 с.

 2. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер. – 5-е изд., доп и перераб. – Харьков: Фолио, 2003. – 500 с.

 3. Глушаков С. В., Сурядный А.С. Microsoft Office 2000: Учебный курс. – Харьков: Фолио, – 2002. – 500 с.

 4. Фінін Г.С., Терзян Т.К., Боровик В.М., Барановська Т.О. Інформатика та комп'ютерна техніка. Лабораторний практикум. – К.: МСУ, 2006. – 156 с.


Додаткова:

 1. Пикуза В. Автоматизация и моделирование бізнес-процессов в Excel. – url: http://www.management.com.ua/bpr/bpr027-intro.html. – размещено: 31.05.2004;

 2. Эйткен П. Разработка приложений на VBA в среде Office ХР.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом "Вильяме", 2003. — 496 с.VIIІ. РЕСУРСИ

- Комп'ютерний клас, оснащений ПЕОМ з встановленою ОС Windows 98 або вище.

- Локальна мережа.

- MS Office 2000 або вище.

- Антівірусне ПЗ.

- Підключення до мережі Інтернет.


Схожі:

Програма З дисципліни Економічна інформатика iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика
«Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 – фінанси І кредит, 030509  облік І аудит....
Програма З дисципліни Економічна інформатика iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів
«Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 – фінанси І кредит, 030509  облік І аудит....
Програма З дисципліни Економічна інформатика iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Економічна інформатика» за темою «Математичні розрахунки в Excel» для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Економічна інформатика» за темою «Математичні розрахунків в Excel»...
Програма З дисципліни Економічна інформатика iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Наумов М. С. Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму...
Програма З дисципліни Економічна інформатика iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Наумов М. С. Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму...
Програма З дисципліни Економічна інформатика iconРобоча програма навчальної дисципліни інформатика
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» для студентів-іноземців підготовчого відділення...
Програма З дисципліни Економічна інформатика iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Економічна інформатика» за темою «Робота в операційній системі Windows» для студентів економічних спеціальностей»
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Економічна інформатика» за темою «Робота в операційній системі Windows»...
Програма З дисципліни Економічна інформатика iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Володіна І. М. Програма І робоча програма дисципліни «Економічна теорія»
...
Програма З дисципліни Економічна інформатика iconРобоча програма навчальної дисципліни інформатика
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» для студентів-іноземців підготовчого відділення...
Програма З дисципліни Економічна інформатика iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Москвіна А. О. Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 060103"Гідротехніка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи