Програма Курсу паразитологія icon

Програма Курсу паразитологія
Скачати 76.77 Kb.
НазваПрограма Курсу паразитологія
Дата10.09.2012
Розмір76.77 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "ПАРАЗИТОЛОГІЯ"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні каф. біології та екології протокол № 1 від 28 серпня 2007 зав.каф. проф. Булах А.А.

Київ - 2007

Програма курсу "Паразитологія"

Укладач: В.В.Корнюшин

^ 1. Місце та значення дисципліни

Паразитологія - комплексна наука, яка всебічно вивчає світ паразитичних організмів у всій складності їх взаємовідносин з господарями та зовнішнім середовищем. У цьому розумінні паразитологія є екологічною наукою. Традиційно об'єктами її вивчення є паразитичні тварини і, відповідно, паразитологія є частиною зоології у широкому розумінні. На цей час відомо близько 100 тис. видів паразитичних тварин різних таксонів (від найпростіших до членистоногих), проте насправді їх повинно бути набагато більше, і за кількістю вони очевідно не поступаються вільноживучим організмам. Це різноманіття визначає значення паразитизму у тваринному світі і, відповідно, місце паразитологіі у системі біологічних знань.

Загальна паразитологія вивчає перш за все теоретичні проблеми, зокрема екологічні аспекти, такі як взаємовідносини у системі паразит-господар як на рівнях організму та популяції (вплив паразитів на стан популяції господарів), циркуляцію паразитів в екосистемах, специфічність паразитів по видношенню до різних господарів, склад та динаміку паразитофаун господарів різних таксономічних та екологічних груп, залежність від віку господаря, його способу життя, та живлення, сезону року, тощо. Ці аспекти паразитології є по суті частиною системи екологічних знань, і вивчення нашої дисципліни сприяє формуванню у

2

студентів більш глибокого розуміння всієї складності взаємовідносин між різними компонентами природних і змінених людиною екосистем та можливих наслідків втручання людини у ці процеси.

Загальна паразитологія тісно пов'язана також з зоологією безхребетних, поглиблюючі набуті у цьому курсі знання стосовно паразитичних організмів. Висвітлюючи певні аспекти існування системи паразит-господар, вона також в деякій мірі перекривається з молекулярною біологією, біохімією та фізіологією, таксономією та філогенією, зоогеографією, торкається медичних та ветеринарних проблем. Тим самим загальна паразитологія формує цілісне уявлення про тваринний світ та місце людини в ньому.

^ 2. Загальний зміст

1. Паразитологія, її зміст та головні задачі, зв'язок з іншими науками. Об'єкти, що вивчає паразитологія. Зоопаразитологія та фітопаразитологія, мікологія, бактеріологія, вірусологія. Поняття про інфекції та інвазії. Складові частини зоопаразитології: протозоологія, гельмінтологія, арахно-та ентомопаразитологія. Медична, ветеринарна, агрономічна та загальна паразитологія.

Загальна паразитологія, її фауністичний, зоогеографічний, екологічний аспекти. Взаємовідносини в системі паразит- господар -центральна проблема загальної паразитології.

Основні типи взаємовідносин живих істот. Поняття про симбіоз (співжиття) та його основні форми (мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). Критерії паразитизму, паразитизм як антагоністичний симбіоз. Визначення понять "паразитизм", "паразит". Форми паразитизму: факультативний та

з

облігатний; тимчасовий, періодичний та постійний; екто- та ендопаразитизм.

Поширення паразитизму у тваринному світі. Наявність паразитичних видів у різних таксонах тварин (найпростіші, плоскі та круглі черви, членистоногі - ракоподібні, павукоподібні, комахі та ін.). Розподіл паразитофауни за таксонами господарів - губок, кишковопорожнинних, плоских та круглих червів, анелід, молюсків, членистоногих, голкошкірих, хордових різних класів). Надпаразитизм.

4. Походження паразитизму, преадаптації та шляхі переходу до
паразитичного способу життя. Морфологічні та фізіологічні адаптації
паразитів. Плодючість паразитів. Локалізація паразитів у господарі.
Способи проникнення у організм господаря та виведення стадій розселення
у зовнішнє середовище.

Життєві цикли паразитів та шлях їх циркуляції в екосистемах. Феномен зміни господарів та поколінь. Проміжний, резервуарний (паратенічний) та остаточний (дефенитивний) господар.Узгодження життєвих циклів паразита та господаря).

5. Паразит і середовище. Поняття про середовище першого та
другого порядку стосовно паразитів за Є.Н.Павловським. Специфічність
паразитів щодо господарів (гостальна специфічність). Розподіл паразитів у
популяції господаря. Зміна паразитофауни з віком господаря. Залежність
паразитофауни від статі господаря. Залежність від трофічних зв'язків
господарів, від їх способу жіття та переміщення в просторі. Сезонні та
багаторічні зміни паразитофауни. Щільність популяції господаря та
паразитофауна. Паразитофауна реліктових видів. Вплив географічних
факторів на паразитофауну. Локальна та регіональна паразитофауна,
значення ландшафтно-кліматичних зон для поширення паразитів.
Зоогеографічний поділ та паразитофауна.

4

Вплив людини на паразитофауну. Доместїкація і паразитофауна. Паразитологічні аспекти акліматизації та інтродукції. Зміни паразитофауни під впливом урбанізації та трансформації навколишнього середовища внаслідок господарської діяльності.

Паразити як компоненти біоценозів. Циркуляція паразитів у екосистемах. Екологічні аспекти розповсюдження трансмісивних хвороб та вчення про природні осередки хвороб. Типи систем паразит- господар. Зміни чисельності популяцій паразитів у системі паразит-проміжний господар. Коливання чисельності популяцій паразитів у системах паразит-остаточний господар, особливості функціонування таких систем у пойкілотермних (риби, амфібії) та гомойотермних (птахи, ссавці) хребетних. Роль паразитів у явищах масового розмноження тварин.

6 . Взаємовідносини у системі паразит- господар. Вплив паразита на господаря (механічна дія, відбирання частини поживних речовин, токсичний та алергогенний вплив, продукти життєдіяльності паразитів як антигени, відкриття "воріт інфекції"). Захисні пристосування і реакції господаря на паразитів. Імунітет щодо паразитів.

Внутрішньовидові відносини паразитів у організмі, ефект скупчення. Взаємовідносини між різними паразитами, що паразитують в одному господарі. Синпаразитизм. Паразитоценологія, її зміст та задачі. Асоціативні (змішані) хвороби або поліпаразитози.

Екологічні аспекти епідеміології (епізоотології) інвазійних хвороб та наукове обгрунтування систем лікувально-профілактичних заходів.

^ 3. Вимоги до знань та вмінь студентів

У результаті вивчення курсу студенти повинні мати уявлення про паразитизм як важливу форму біологічних взаємодій, паразитів як

5

компоненти екосистем, знати загальні закономірності формування угруповань паразитів та їх впливу на хазяїв, регуляції чисельності паразитів та хазяїв.

4. Література

Основна

1.Маркевич О.П. Основи паразитології. -Київ, Рад. школа, 1950 - 516 с.

2.Догель В.А. Общая паразитология.- Л., ЛГУ, 1962 - 486 с. Додаткова

  1. Шульц Р.С., Гвоздев Е.В. Основи общей гельминтологии, т.1 - М.,
    Наука, 1970 - 492 с.


  2. Кеннеди К. Экологическая паразитология - М., Мир, 1978 - 230 с.

5. Розробник прграми

Корнюшин Вадим Васильович, докт. біол. наук, провідний наук, співр. інституту зоології НАН України

. 6

Схожі:

Програма Курсу паразитологія iconПротокол № від р навчальна програма «паразитологія» Для студентів галузі 0401. «Природничі науки» вищих навчальних закладів
Паразитологія – це біологічна дисципліна, що вивчає явище паразитизму, структуру та динаміку паразитарних систем, значення паразитів...
Програма Курсу паразитологія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної...
Програма Курсу паразитологія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень та системний аналіз” (для студентів 4 курсу...
Програма Курсу паразитологія iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Програма Курсу паразитологія iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної та 1 курсу заочної форми навчання напряму...
Програма Курсу паразитологія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Наукові дослідження ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності...
Програма Курсу паразитологія iconА. М. Гарьковець Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (длястудентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми навчання напряму...
Програма Курсу паразитологія iconПро затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Паразитологія"
На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 12. 03. 2003 n 14494 "До доручення Президента України від 6 лютого 2003 року...
Програма Курсу паразитологія iconПсурцева Н. О. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Обстеження та реконструкція будівель” (для студентів 5 курсу денної форми...
Програма Курсу паразитологія iconМолодченко Г. А. Лугченко О.І. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Реконструкція та зміцнення будівель” (для студентів 5 курсу, денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи