Л. А. Литва, Друкується у редакції укладача Програма курсу icon

Л. А. Литва, Друкується у редакції укладача Програма курсу
Скачати 90.46 Kb.
НазваЛ. А. Литва, Друкується у редакції укладача Програма курсу
Дата10.09.2012
Розмір90.46 Kb.
ТипДокументи

Укладач Л. А. Литва,

Друкується у редакції укладача

Програма курсу «Основи психології та педагокіки» для студентів денної та заочної форм навчання /Уклад.: Л.А. Литва.- К.: МСУ, 2001.- 16 с.

© Міжнародний Соломонів Університет, 2001

Навчальномстодичний посібник

ПРОГРАМА КУРСУ

^ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

Затверджено кафедрою соціології

Підписано до друку 20.04.2001. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Гарнітура Тип Тайме.

Обл.-вид. арк. 2,00. Тираж 300 прим.

Тираж виготовлено

Міжнародним Соломоновим університетом 01135. м. Київ, вул. Шолуденка, 1Б

і. МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО! ДИСЦИПЛІНИ.

спеціалістів у системі вшцої освіти. Психологія :л (!е:кп онка нисідакмь важливе міеш/ V системі наук про людину, про її психічну орі ані-3;іііііо, рмвнток ітіобистості у прот-сі соціалізації, дають відповіді на такі важливі питаних як розпиток свідомості людини у фі.го­та ОНТОГеНеЗІ, еТЙЕШ РОЗВИТКУ ОСОбнСТОСТІ, ЖППХШ К'р!!ЗИ Та Н:ИфЯМКИ ВИХОДУ З НИХ,

визначення феноменів спілкування, основних ішнапальнітл процесів, метоли діагностики і а кореісції важливіших пізнавальних нропссіг., деяких вад у структурі особистості. Пси курс у

РЯДУ І фІДОГофіГМІ, ІсГОрІеЮ уКрЯЇНО.КОЇ ГИ ІЯрубіЖИОЇ КУДІ.Т уПИ і;і НП'СКІ ГЦІ.О1 ІСТГфІЇ ПОГ'.ННСИ

підготувати майбутніх спеціалісті» різних галузей народного господарства до викладацької діяльності з одержаною фаху, надати можливість отримати теоретичні знання та деякі навички >ік майбутні керівники народного господарства України, сформувати всітогляд молодої особистості на найважливіші гуманітарні проблеми сучасності, виховувати різнобічно розвинуту та освідчену особистість.

Пропонований курс і основ психології та педагогіки розрахований на вивчення студентами природничих, гуманітарних та інших спеціальностей, і € таким, то погднус короткі відомості про історію виникнення психології та педагогіки як самостійних наук у системі наук про людяну та основні поняття, катс-і орії та закономірності цих наук.

Вказаний курс є нормативною дисципліною у системі підготовки спеціалістів з вищою освітою усіх галузей народного господарства України,

Іі, ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ.

ТЕМА і. Предмет і завдання психології ( 2 год.).

Предмет та об'єкт психології. Місце психології у системі наук про людину. Галузі психології, історія розвитку психології як самостійної науки. Завдання психології на сучасному етапі розпитку науки про свідомість та особистість. Значення психології для підготовки спеціалістів різних галузей народного господарства.

ГЕМА II. Поняття про психіку. Розвиток психіки та свідомості (2 год.).

Поняття про психіку. Структура психіки. Когнітивно-пізнавальннй, емоційно-комунікативний та регулятивний рівні. Психічні процеси, психічні стани та властивості психіки. Розвиюк психіки та свідомості у фідо- та онтогенезі. Еволюція психічного у вищих приматів та людини. Поняття про зоопсихологію та її роль у розвитку психологічної науки.

ТЕМА НІ. Метод» психології ( 2 гоя.).

Загальна характеристика методів психологічної науки. Класифікація методів психології Загальна характеристика математичних методів психології. Метод інтроспекції. Метод анамнезу. .Методи оцінюваний: тести (проблема оцінювання за допомогою гестів: надійність, валі/шість, норма, стандартизація), анкети, інтерв'ю, опитування. Метод спостереження. К'оррекційні методи -загальна характеристика.

ТЕМА !У. Пізнавальні процеси (4 год.).

Загальна характеристика пізнавальних процесів. Відчуття, загальна характерис-тика відчуттів, зміст закону Джемса-Ланге. Сприйняття га йога властивості, ілюзії, виділення фігури з фон}'. Поняття яро уявлення. Пам'яіь та загальні характеристики пам'яті, фізіологічні основ!! пам'яті, види нам'яті, ефект краю, боротьба І! забуванням, Увага як властивість психіки, основні карактериетикн уваги, розвггток ефективних характеристик

\ваги. Мислення та ного основні процеси, мислення як процес і як властивість психіки. Мова та роль мислення у розвитку мови. Уява та творчість, основні характеристики творчого мислення, наукове творче мислення та способи його активізації.

ТЕМА V. Емоціі'шо-вольова сфера особистості (2 год.).

Емоції (загальна характеристика), деякі сучасні теорії емоцій. Теорія виникнення емоцій Гіарла. Загальне поняття про почуття, класифікація відчуттів. Загальна характеристика вольової сфери особистості. Проблема Мотивації та воля. Поняття про мотивапійно-потребову сферу особистості.

ТЕМА VI. Індивідуально-психологічні характеристики особистості (2 год.).

Поняття про темперамент. Теорія І.П.Павлова про типологію нервової системи людини як доказ існування темпераменту як індивідуально-нсиходогічної характеристики особистості. Поняття про характер. Загальна характеристика здібностей, роль здібностей у формуванні професійних умінь та навичок у різних галузях діяльності людини.

ТЬМА VII. Особистість як центральна проблема психології (6 год.).

Поняття про особистість. Загальна структура особистості. Сенсорно-перцептивнаорганізація, філогенетичні ознаки, стійкі психологічні утворення - темперамент та характер, поняття про інтелект, мотиваційно-потребова сфера, направленість особистості, здібності. Відносини особистості Розвиток особистості (основні етапи), основні життсві кризи особистості та умови ефективного подолання життєвих криз. Набування особистістю соціального досвіду, етапи соціалізації.

ТЕМА VIII. Основні підходи до вивчення особистості (20 год.).

 1. ГІсиходинамїчний підхід. Психоаналіз. Погляди З.Фрекда на розвиток особистості. Роль
  безсвідомого у розвитку особистості. Фази психосексуального розвитку особистості.
  Метод психоаналізу (прикладний аспект), механізми психологічного захисту та проблема
  невротизації. Значення психоаналітичної концепції З.Фрейда для розвитку сучасної
  психологічної науки А.Адлер та індивідуальна психологія. Основні засади. Потреба у
  владі. Поняття про життєвий стиль. Комплекси неповноцінності та надзвичайності.
  Розвиток особистості та деякі проблеми педагогічної психології. К.Г.ІОнг та аналітична
  психологія. Основні тези аналітичної психології. Колективне безсвідоме та його зв'язок із
  індивідуальним безсвідомим. Поняття про архетипи. Характеристика деякіх архетипів.
  Процес індивідуації особистості. Критика психоаналізу А.Адлером та К.Г.Юшом.
  Иеофрейдизм :его-психологіяЕ.Еріксона, гуманістична теорія особистості Е. Фромма,
  соціокультурна теорія особистості. Загальна характеристика та основні поняття.
  Значення неофрейдизму для розвитку сучасної психології.

 2. Диспозиційний підхід (теорії, шо описують особистість). Конституційна теорія особистості
  Кречмера-Шелдона. Значення конституційної теорії для прикладної психології -
  соматичний підхід до корекції особистістних рис В.Райха та біоенергетика О.Лоуена
  (поняття про оргонну енергію, м'язову броню та заземлення, типологія особистості за
  ОЛоуеном). Теорія особистістних рис Р.Кеттела (16-ти факторний профіль
  особистості).Теорія особистістних типів Г.Айзенка. Описання особистості за Г.Айзенком.


 3. Біхевіоризм. Теорія оперантного навчання В.Ф.Скіннера.Респондентна та оперантна
  поведіпка.Теорія підкріплення. Практичне застосування теорії оперантного навчання.
  Розробка теорії біхевіоризму Форвсрі ом та Бандурою.

 4. Гуманістичний підхід. Гуманістична теорія особистості А.Маслоу. Мотивація як
  основний стимул розвитку особистості. індивідуальність та поняття про
  еамоактуалііацію особистості. Феноменологічна теорія особистості К.Роджерса. Процес
  актуалізації особистості. В.Франкл: еюістсиціальна психологія. Основи логотерапіі.

Поняття про суіцилологію. Генсч сушилу. Вирішення проблемі: екзісгеппіадмшго вакууму.

5. Когнітивний підхід. Історія виникнення когнітивного підходу. Гештальт-психологія. Основні засади. Метол гештальт-терапії. Теорія конструктивізму Ж.Ніаже, основні характеристики. Теорія тособистіспих конструктів Дж.Келлі. Загальна характеритика,

ТЕМА ЇХ. Особистість і група. Загальні відомості про соціальну психологію ( 6 гол.), (крім іїідділешіи філософії і'а соціолоіії).

Основні поняття соціальної психології (загальна характеристика), спілкування. сприйняття людини людиною, спілкування як діяльність. Попитій про соціальну роль та соціальний статус. Загальне попнггч !іро соціальні установки. Роль особистості У розвитку групи. Етапи розвитку групи. Поняття про конформізм. Влада у групі. Типи лідерів у групі. Загальні відомості про соціометрію.

ТЕМА \.

Предмет і завдання педагогіки. Місце педагогік» в системі наук про людину.і алузі педагогіки. Розвиток, виховання, освіта, навчання як основні категорії педагогіки. Зв'язок педагогіки з іншими науками. Основні етапи розвитку педагогіки. Я.-А.Коменський та його гуманістична система виховання. Історія виникнення і розвитку Міжнародного Соломонова університету. Мета виховання. Поняття про виховання. Умови і фактори визначення цілей виховання. Роль суспільства у формуванні інститутів виховання. Зародження і а розвиток ідеї про всебічний розвиток особистості. Складова частина виховання всебічно розвиненої людини. Мета виховання в сучасній українській школі. Державна національна програма «Освіта». Цілі виховання в зарубіжній педагогіці.

Схожі:

Л. А. Литва, Друкується у редакції укладача Програма курсу iconН. В. Шеенко, д-р філософ, н. Друкується в редакції укладача Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для сту­дентів денної та заочної форм навчання: Навч метод, посіб. / Уклад. Н....
Л. А. Литва, Друкується у редакції укладача Програма курсу iconКонкурс з наукових досліджень «державне агенство з питань науки, інновацій та інформатизації україни – міністерство освіти та науки республіки литва»
«державне агенство з питань науки, інновацій та інформатизації україни – міністерство освіти та науки республіки литва» на 2012-2013...
Л. А. Литва, Друкується у редакції укладача Програма курсу iconПромислового та художнього литва
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля №11(141) ч 2009
Л. А. Литва, Друкується у редакції укладача Програма курсу iconПромислового та художнього литва
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля №11(141) ч 2009
Л. А. Литва, Друкується у редакції укладача Програма курсу iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної...
Л. А. Литва, Друкується у редакції укладача Програма курсу iconПерелік публікацій кафедри «Промислового та художнього литва» за 2007 рік
Влияние содержания углерода и хрома на износостойкость сплавов системы Fe – Cr – c в гидроабразивной среде
Л. А. Литва, Друкується у редакції укладача Програма курсу iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень та системний аналіз” (для студентів 4 курсу...
Л. А. Литва, Друкується у редакції укладача Програма курсу iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Л. А. Литва, Друкується у редакції укладача Програма курсу iconВідносини України та Литви, перспективи вступу України до єс
Зустріч з другим секретарем посольства Республіки Литва в Україні пані Юратє Усявічюте
Л. А. Литва, Друкується у редакції укладача Програма курсу iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної та 1 курсу заочної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи