Програма Курсу теорія еволюції icon

Програма Курсу теорія еволюції
Скачати 301.59 Kb.
НазваПрограма Курсу теорія еволюції
Дата10.09.2012
Розмір301.59 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ"

"ЗАТВЕРДЖЕНО" на засіданні каф. біології та екології протокол № 1 від 28 серпня 2007 зав.каф. проф. Булах А.А.

г ■-•, !

Київ - 2007

Програма курсу "Теорія еволюції"

Укладач: П.В.Пучков

^ 1. Місце та значення дисципліни

Теорія еволюції є узагальнююча дисципліна, яка базується на фактах, засвоєних студентами при вивченні ботаніки, зоології, мікробіології, анатомії, фізиології, генетики, філогенетики, екології та інших конкретних біологічних дисциплін. Мета курсу, це перш за все дати студентові уявлення про рушійні сили та закономірності еволюційного процесу, а також ознайомити його з сучасними даними про історію розвитку життя на Землі. Наводиться також короткий огляд історії та сучасного стану еволюційного вчення з викладом основної суті найголовніших еволюційних концепцій. Контроль знань студентів здійснюється через опитування на семінарах, контрольні роботи, оцінку роботи з першоджерелами.

Курс розраховано на викладення у двох варіантах: стандартному та розширеному. Стандартний варіант розроблено для студентів спеціалізацій "зоологія" та "ботаніка", розширений - для студентів спеціалізації "біологія" (додаткові розділи складають дисципліну "Теорія еволюції 2" перліку програми "біологія"). До "Теорії еволюції 2" в повному обсязі включено модуль "Життя у часі". У стандартному варіанті цей модуль викладається в оглядовому вигляді і більшість питань виноситься на самопідготовку.

І

2

2. Загальний зміст

Вступ: еволюція та еволюціонізм. Явище біологічної еволюції. її прояви на різних рівнях організації життя. Значення теорії еволюції в системі біологічних знань та зв'язок з іншими біологічними дисциплінами. Методи вивчення еволюції. Популяції і види як еволюційні одиниці. Біогеоценоз -арена, об'єкт і регулятор еволюції. Поняття про мікрота макроеволюцію. Фактори еволюції та їх класифікація. Матеріалістичний, пантеїстичний та деїстичний погляди на еволюцію. Агностицизм. Трансформізм та дарвінізм, антидарвінізм та антиеволюціонізм. Креаціонізм. Класифікація еволюційних вчень та деяка умовність її.

^ Додарвінівський трансформізм. Витоки трансформістського (еволюціоністського) та креаціоністського світосприйнять. Наївний трансформізм античності (Фалес, Геракліт, Емпедокл, Кар та ін.) та його поразка в боротьбі з християнським креаціонізмом. Середньовічні креаціонізм та псевдотрансформізм. Відродження трасформізму та його боротьба з креаціонізмом у ХУІ-1-ршій половині XIX сторіч. Преформізм та епігенез. "Драбина" чи "дерево істот" ? Визнання факту існування в минулому вимерлих видів. Вплив цієї обставини на трансформізм та креаціонізм. Теорія катастроф (Паллас, Кюв'є, д'Орбіньї та ін.). Обмежений (Лінней та ін.) і тотальний (Дідро, Мопертюї, Каверзнєв, Бюффон, Еразм Дарвін) трансформізм XVIII сторіччя. Німецька натурфілософія. Вольфганг Гьоте та Лоренц Окен. Трансформізм у Росії (Ломоносов, Горянінов, Рульє).

Наукові звершення Ж.Б.Ламарка та суть його вчення. Принцип градації та закони прямого пристосування, вправляння і невравляння органів та наслідування набутих ознак. Погляди Ламарка на роль волі вищих тварин в еволюції та феномен вимирання. Жофруа Сент-Ілер та

з

жофруїзм. Вчення про гомологічні органи, роль середовища, принцип компенсації та еволюційне значення ембріональних потворностей. Наукові заслуги Жоржа Кюв'є (закон кореляції, теорія типів, розвиток ним порівняльної анатомії і палеонтології) та його боротьба з трансформізмом. Диспут Кюв'є з Сент-Ілером. Актуалізм Ч. Ляєлля.

Наукові, економічні та соціальні передумови появи дарвінізму.

^ Дарвінізм (селекціонізм). Наукові заслуги та основні роботи Ч. Дарвіна. Деякі хибні уявлення про дарвінізм. Суть вчення Ч. Дарвіна. Його подібність з сучасним селекціонізмом та відмінність від нього. Поборники (Уоллес, Гьокслі, Геккель, Неймайр, А. та В. Ковалевські, Мечніков, Тімірязєв, Марш) та супротивники (Агассіц, Оуен, Бронн, Данілевський) раннього дарвінізму. Причини поразки останніх. "Страхіття Дженкіна". Антидарвінізм ранніх генетиків та його переборення. Створення синтетичної теорії еволюції та її основні положення. Необхідність корекції деяких з них на сучасному етапі.

^ Основи мікроеволюції. Генетичні передумови еволюції. Спадковість та мінливість. їх форми та матеріальні основи. Значенння для еволюції структурних та регуляторних, алельних та неалельних генів, моногенних та полігенних ознак, експресії, плейотропії, домотування, епістазу, зціпленого наслідування та інших складових взаємодії генотипу та фенотипу. Еволюційна роль модифікаційної мінливості та широти норми реакції. Мутаційна мінливість та еволюційне значення різних типів геномних, хромосомних та точкових мутацій. Заперечення ролі мутацій у еволюції та їх безпідставність. Шкідливість більшості нових мутацій та шляхи їх знешкодження на індивідуальному та популяційному рівнях при наявності та відсутності статевого процесу. Комбінативна мінливість. Рекомбінації — безпосередній матеріал еволюції. Корелятивна мінливість та її форми. Додаткові постачальники мінливості: генний дрейф і споріднені явища

4 і

(ефект засновника, популяційні хвилі); внутрішньовидовий потік генів та його протидія факторові ізоляції; міжвидовий (гібридизація, сімбіогенез, латеральний перенос генетичної інформації) потік генів. Неможливість пояснити эволюцію самими лише генетичними її передумовами.

Екологічні передумови еволюції. Причини боротьби за існування; її повсюдність та неминучість. Форми боротьби за існування та їх екологічний і еволюційний взаємозв'язок. Вибіркова елімінація ~ неминучий наслідок взаємодії боротьби за існування і неоднакової спадкової пристосованості організмів. Природний добір як неминучий результат вибіркової елімінації. Невибіркова елімінація як прискорювач темпів розмноження і могутній уповільнювач інших аспектів еволюції. Безпідставність заперечень та перекручень дарвінівського розуміння боротьби за існування. Співвідношення боротьби заіснування з внутрішньовидовою та міжвидовою взаємодопомогою.

Природний добір. Визначення цього явища. Властивості природного добору та особливості його дії на ознаки з різною генетичною основою. Добір як рівнодіюча різних факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ. Непрямі і прямі докази ефективності природного добору. Класифікація його рівнів і форм. Форми індивідуального добору: стабілізуюча (нормалізуюча та каналізуюча), врівноважуюча, рушійна (однонаправлена та дізруптивна); зв'язок та взаємодія цих форм; види та підвиди, створені рушійним добором. К-добір та г-добір. Статевий добір та його форми. Груповий добір внутрішньовидовий (міжсімійний, міжзграйний, кін-добір) та міжвидовий (добір на екологічне заміщення та ін.). Співвідношення індивідуального добору з груповим. Дискусійні форми добору: добір угруповань і екосистем. Поняття про субіндивідуальний добір.

5

Взаємодія добору з іншими факторами еволюції. Зберігаюча, творча та направляюча роль добору. Подібність та різниця природного та штучного добору.

Ізоляція. Ізоляція як фактор-закріплювач міжгрупових відмінностей. Різні форми просторової або географічної (ізоляція відстанню та перешкодами) та біологічної докопуляційної (біотопічна, часова, етологічна, морфофізиологічна) і післякопуляційної (загибель гамет, загибель гібридів до досягнення ними статевої зрілості, стерільність гібридів, гібридний дізгенез) ізоляції. Добір на ефективність репродуктивної ізоляції.

Походження пристосувань (адаптогенез) Біологічна доцільність та різні трактування (телеологічне класичне й видозмінене, ламаркістське, нігілістичне, дарвіністичне) її властивостей і походження. Класифікації адаптацій. Форми індивідуальних адаптацій до внутрішнього (коадаптації, частково — складні адаптації) та зовнішнього (різні типи захистних структур та забарвлень, різні форми мімікрії, та ін.) середовища. Уявна та справжня біологічна недоцільність. Походження пристосувань та їх відносність. Причини виникнення і збереження байдужих та шкідливих ознак. Адаптивні компроміси.

Видоутворення. Еволюційні аспекти проблеми виду. Нерівноцінність видів та неоднозначність і неабсолютність видових критеріїв як відображення різноманітності шляхів видоутворення. Суть та етапи видоутворення. Класифікації способів видоутворення: а) за кількістю вихідних та похідних видів — дивергентне, анагенетичне, синтезогенне (наведено аналіз дивергенції, персистування та інших явищ); б) за характером ареалу — аллопатричне (географічне) та симпатричне (суміжносимпатричне та стасипатричне); в) за генетичними механізмами — поступове та "раптове". Взаємодія різних факторів еволюції при тих чи

б

інших способах видоутворення. Видоутворення - сполучна ланка між мікро- та макроеволюцією.

^ Життя у часі. Еволюція життя — складова частина загальної еволюції Землі і Всесвіту. Атомна, хімічна, біологічна й культурна стадії загальної еволюції. Взаємозв'язок і взаємопроникнення цих стадій. Поняття про науки, які вивчають минуле Землі (геологія, стратиграфія, палеонтологія, палеогеографія, палеокліматологія, палеоекологія та ін.). Відносна та абсолютна геохронологія; методи на яких вони базуються. Неповнота палеонтологічного "літопису" та її причини. Значення неповноти палеонтологічного "літопису" для теорії еволюції. Різні погляди на еволюцію земної поверхні (фіксизм, мобілізм та теорія плит, теорія "мостів", теорія періодичного розширення та звуження Землі. Гео- та таласократичні періоди. Фази посиленого орогенезу і вулканізму та відносного тектонічного спокою. Переміщення полюсів та зміни магнітного поля Землі. Тенденції макрокліматичних змін та "льодовикові періоди". Космічні впливи на еволюцію життя.

Виникнення життя. Коротка історія біо- та абіогенетичних ідей. Наївний абіогенез (ідея самозародження життя в сучасних умовах) та доведення його безпідставності дослідами Реді, Спаланцані й Пастера. Відмінності земних умов катархейської ери від сучасних умов, які створювали принципову можливість абіогенезу. Добіологічний етап абіогенезу від простих елементів до високомолекулярних органічних сполук та їх комплексів. Суть та наукові підстави сучасних телуричних абіогенетичних гіпотез — мікросферної (Фокс та Дозе), коацерватної (Опарін), гідротермальної, голих генів та ін. Роль природного добору у перетворенні високомолекулярних комплексів на найперші створіння — протобіонти. Альтернативні версії Творення перших клітин

7

(модернізований креаціонізм) та вічності життя (Арреніус, Вернадський та ін.).

Життя в археї та протерозої. "Вік протобіонтів" на початку архею. Причини вимирання протобіонтів та перетворення частини з них на автотрофні анаеробні прокаріоти. "Вік бактерій" та виникнення відкладів залізної руди та багатьох інших корисних копалин. Виникнення протоеукаріот та синьо-зелених і значення цих подій для подальшої еволюції біосфери. "Киснева революція" й настання панування аеробних організмів. Прискорення еволюції, перетворення протоеукаріот на справжніх еукаріот, виникнення багатоклітинності серед рослин, тварин та гибів, поява в кінці протерозою (едіакарій) численних і різноманітних безхребетних, позбавлених твердого скелету чи панциру. Виникнення первісних грунтів.

Життя в палеозої. Масове з'явлення скелетних та (чи) панцирних форм на початку кембрію. Рослинний і тваринний світ морів раннього палеозою (кембрій, ордовік, силур): "вік водоростей і водяних безхребетних"; археоціати, губки, чотирьохпроменеві корали, трилобіти, ракоскорпіони, інші членистоногі, граптоліти, плечоногі, голкошкірі вимерлих і виживших класів, молюски (наутилоідеї та ін.) та інші організми. Перші хребетні з безщелепних та щелепоротих. "Вік риб" у пізньому силурі й девоні. Риби панцирні, хрящові, променепері, дводишні та кистепері. Зміни в морській біоті у пізньому палеозої (девон, карбон, перм): занепад чи вимирання одних, поява та розквіт інших груп безхребетних та хребетних. Масове вимирання серед морської біоти наприкінці пермі (пермо-тріасова криза).

Вихід життя на сушу; його передумови та наслідки. Поява вищих наземних рослин і грибів, а також наземних груп членистоногих. З'явлення перших амфібій від кистеперих риб у девоні. Географія, клімат і

8

рослинність пізнього девону, карбону та ранньої пермі. Кам'яновугільні ліси з величезних спорових (хвоще-, плауно- та папоротеподібних) і, почасти, голонасінних (кордаїти, насіневі папорті, та ін.) рослин.

Розквіт в них давніх багатоніжок, комах, павукоподібних, давніх амфібій-стегоцефалів, поява перших плазунів. Карбоново-пермське зледеніння і пермо-тріасова аридизація. Експансія голонасінних та давніх плазунів (котилозаври, пелікозаври, звіроподібні та ін.). в пермський період. Причини захоплення ними панівного становища.

Життя в мезозої. Клімат та географія за часів тріасу, юри та крейди. Оновлення морської біоти в тріасі. Панівні групи мезозойських морських безхребетних -- амоніти, белемніти, вищі ракоподібні, шестипроменеві корали та інші.

Утворення крейди найпростішими (кокколітофориди, форамініфери) та рифів двостилковими молюсками з групи рудистів в крейдяному періодові. Найважливіші події в мезозойській історії риб. Розквіт вторинноводяних хребетних (морські черепахи, плезіозаври, іхтіозаври, мозазаври, морські зубасті птахи та ін.).

Мезозойське життя на суходолі. Мезофітна флора з домінуванням голонасінних (насіневі папороті, гінкгові, хвойні, саговники, бенеттити). Поява покритонасінних. Мезозойські комахи. Тріасові хребетні: останні стегоцефали, звіроподібні та інші плазуни; перші ссавці й динозаври; повітряні хребетні (ікарозавр, подоптерикс, птерозаври і птахоподібні протоавіси). Піздньотриасовий розквіт динозарів при занепаді інших великих наземних рептилій. "Вік динозаврів і птерозаврів" за часів юрського та крейдяного періодів; зміна їх домінуючих форм. Еволюція мезозойських птахів та ссавців.

Середньокрейдяна революція флори (захоплення покритонасінними панівного становища) та ентомофауни. Криза кінця крейдяного періоду з

9

масовими вимираннями багатьох домінуючих груп морських і наземних тварин.

Життя в кайнозої. Клімат та географія в палеогені та неогені. Морська біота, наземна рослинність і знтомофауна в кайнозої. Третинні амфибії, рептилії та птахи. "Вік ссавців". Особливості їх еволюції на різних материках. Зміни панівних форм ссавців та деякі еволюційні ряди. Найважливіші палеогеографічні події (встановлення сполучень Європи з Азією в олігоцені, Афроаравії з Азією в міоцені, Північної Америки з Південною в пліоцені, прогресуючі похолодання та/або аридизація на величезних просторах з олігоцену до пліоцену, процес зледеніння у високих широтах) та їх наслідки для флор та фаун.

Клімат та географія в антропогені з позицій моно-, полі- та антигляціалізму. Льодовикові та міжльодовикові епохи, аріди та плювіали. Вплив на біоту цієї кліматичної ритміки. Подібність та відмінність основних наземних зкосистем плейстоцену й сучасності. Плейстоценові вимирання.

Походження людини. Біосоціальна природа людини та її систематичне положення. Сіміальна концепція походження людини від людиноподібної мавпи. Анатомічні, фізиологічні, біохімічні, епізоотологічні, паразитологічні, етологічні докази близької спорідненості людини з сучасними людиноподібними мавпами. Безпідставність альтернативних (окреме Творення, космічна версія, походження від нижчих мавп, лемурів, довгоп'ятів, найперших плацентарних ссавців, тощо) версій антропогенезу. Родовід приматів. Викопні людиноподібні мавпи. Абіотичні та біотичні причини переходу частини з них до наземного способу життя. Лінія прямих предків людини від ранніх австралопітеків (Australopithecus ramidus та ін.) до неоантропів (Ноmо s. sapiens). Докази на користь африканської прабатьківщини роду Ното та підвиду Н. s. sapiens.

ю

Альтернативні версії прабатьківщини людства. Моно-, бі-, поліцентричний та ойкуменістський підходи до пошуків прабатьківіцини людства. Розширення ареалу людства в доісторичні часи.

Фактори олюднення. Основні відмінності людини від людиноподібної мавпи та інших створінь. Ознаки людини, успадковані від деревних предків.- вані від деревних предків. Ознаки людини, успадковані від наземних предків. Позитивний зворотний зв'язок між вдосконаленням нервової системи, працею з використанням п'ятипалої руки, вживанням та здобуванням м'ясної їжі, набуттям та ускладненням членороздільної мови в процесі олюднення. Роль ретардації онтогенезу та статевого добору у формуванні деяких фізичних рис людини. Соціальні взаємодії в палеоліті.

Культурна еволюція в палеоліті. Оволодіння вогнем. Еволюція ефективності полювання. Мезоліт. Неолітична революція.

^ Основи макроеволюції. Макро- і мікроеволюція: один механізм чи різні?

Виникнення надвидових таксонів. "Плани будови" вищих таксономічних категорій. Необґрунтованість недарвіністичних (випадковість, вплив середовища, та ін.) пояснень виникнення таксономічної ієрархії. Таксономічна ієрархія як результат послідовних дивергенцій. Філогез і цого форми: філетична, дивергентна, паралельна, конвергентна і сітчаста еволюція. Симбіо-, гібридо- та трансдукціогенез. Стазігенез. Поліфілія та монофілія вузька та широка. Філогенез і філогенетичні "дерева", "кущі" та ін.

Правила еволюції органів і функцій. Органи гомо- і аналогічні, екто-та ендосоматичні. Поліфункціональність органів та здатність до кількісних змін їх функцій в череді поколінь як передумови еволюційних перетворень структур, органів та функцій. Загальні морфофізиологічні принципи еволюційних перетворень морфофізиологічні принципи еволюційних

11

перетворень структур, органів, систем органів і їх функцій (інтенсифікація та послаблення головної функції, розширення, звуження та переміни функцій). Спеціальні морфофізиологічні принципи еволюційних перетворень структур, органів, систем органів і їх функцій (полімерізація та олігомерізація, поділ функцій і органів, активація та іммобілізація функцій, фіксація фаз, інставрція органів та функцій). Взаємозв'язок перетворень органів в філогенезі. Ступінь залежності еволюції частин организму від еволюції одна одної та від еволюції організму як цілого. Корреляції, координації (топографічні, динамічні, біологічні) та конгруенції. Принципи компенсації і субституції органів і функцій та їх різновиди. Редукція органів і структур. Гетеробатмія.

Напрями й темпи еволюції філумів. Біологічні прогрес та регрес. Шляхи досягнення біологічного прогресу: морфофізиологічний прогрес (ароморфоз), ідіоадаптація (алломорфоз) і вузька спеціалізація (теломорфоз) як її різновид, морфофізиологічний регрес (загальна дегенерація), неотенія (педоморфоз), гіперморфоз. Співвідношення шляхів досягнення біологічного прогресу в реальній еволюції. Темпи еволюції ознак та таксонів (браді-, тахі- та горотелія). Зміни темпів та напрямів еволюції в межах філуму.

Основні правила макроеволюшїюшї. Правила прогресуючої спеціалізації, "неспеціалізованих" предків, збільшення розмірів, адаптивної радиації, чергування напрямів еволюції, конкурентної сили більш широко розповсюджених форм, посилення інтеграції біологічних систем; обмеженість дії цих правил. Закон незворотності макроеволюції та існуючі розбіжності в його трактуванні.

Онтогенез та еволюція. Загальні зауваження щодо генетичних та епігенетичних механізмів реалізації в онтогенезі спадкових програм. Онтогенез як результат філогенезу. Закон зародкової схожості та

12

біогенетичний закон або принцип рекапітуляції. Рекапитуляції та ценогенези. Межі придатності біогенетичного закону. Форми онтогенезу. Його ембріонізація і автономізація.

Онтогенез як основа філогенезу. Вчення А.Н. Сєвєрцова про філембрігенез. Модуси філембріогенезу: анаболія, девіація, архаллаксис. Гетерохронії (акцелерації та ретардації) і гетеротопії. Сенілізація, феталізація, неотенія. Вплив онтогенетичних перетворень на подальшу еволюцію филумів. Розбіжності в оцінках еволюційної ролі окремих еволюційних явищ. Онтогенез та природний добір.

^ Найголвніші післядарвінівські дискусії в еволюційному вченні.

Креаціонізм та автогенетичні концепції. Креаціонізм після Дарвіна. Концепції безперервного Творіння (Годрі) та повторних Творень. "Мавп'ячі процеси" та інші прояви войовничого креаціонізму. Сучасний науковий креаціонізм та його протиборство з еволюціонізмом. Автогенетичні концепції: дерівація Оуена, біологічна інерція Абеля, ологенез Роза, номогенез Берга, програмуючого геному Корочкіна, автоеволюціонізм Ліма де Фаріа та інші. Аргументи на користь цих ідей та їх оцінка з позицій дарвінізму.

Ектогенетичні концепції. Неоламаркізм: психоламаркізм (Коп); механоламаркізм; гіпотеза ідіоплазми (Негелі). Лисенківщина як науковий та соціальний феномен: наукова суть вчення Т.Д. Лисенко — "творчий дарвінізм" чи вульгарний неожоффруїзм?; лисенківщина в сільскому господарстві; насадження лисенківщини силовими методами; розгром вітчизняної генетики; "відкриття" Бошьяна та Лепешинської; наслідки лисенківщини. Проблема наслідування набутих ознак. Явища тривалих модифікацій та заміни фенокопій генокопіями: каналізуючий і субіндивідуальний добір, чи наслідування по Ламарку? Гіпотеза факультативного геному (Голубовський).

13

Еволюція, несталість геному та міжвидовий поток генів. Обмеження та заперечення деяких положень синтетичної теорії еволюції на основі відкрить в області молекулярної генетики. Сателітна ДНК, "стрибаючі гени", варіаційна мінливість та інші прояви нестабільності геному. Пансинтезогенетичні теорії — пангібридогенез, пансимбіогенез, інформаційна концепція еволюції (трансдукціогенез) та їх боротьба з дарвінізмом.

Рухливі елементи геному, їх розповсюдження, виникнення та взаємоперетворення. Багатопланова еволюційна роль цих елементів. Можливість пояснення з їх допомогою деяких випадків "недарвінівської еволюції": "моди на мутації", варіаційної мінливості, реверсії транспозицій, "системних мутацій" та ін. Рухливі елементі геному та природний добір.

Значимість різних шляхів міжвидового обміну генетичним матеріалом для еволюції різних груп організмів. Міжвидовий потік генів і дарвінізм.

Сальтаціонізм чи градуалізм? Гіпотези Бруно де Майе, Сент-члера, гетерогенне розмноження за Кьолікером, макромутаціонізм Де-Фріза, системні мутації Гольдшмідта, онтомутації Далька, типострофізм Шіндевольфа, сальтаціоністські елементи в інших концепціях. Градуалізм, квантова еволюція та пунктуалізм (концепція переривчастої рівноваги). Аргументи за і проти сальтационизму: сальтаціонізм і генетика; сальтаціонізм і онтогенез; сальтаціонізм і палеонтологія; сальтаціонізм і природний добір.

Деякі інші заперечення проти дарвінізму. Неадаптивнісіть початкових стадій корисних змін. Походження складних органів та інстинктів. Альтруїзм. Преадаптації. Преадаптаціонізм мутаційний та номогенетичний. Шляхи походження преадаптацій. Нададаптації та механізми їх виникнення. Нейтралізм та концепція випадкових подій.

14

Направленість еволюції та еволюційні обмеження. Внутрішні фактори еволюції: запрограмованість змін чи результат попереднього добору в поколіннях предків? Еволюційні "заборонь" та їх неабсолютність. Як розуміти вирази "еволюційні безвиході" та "нездатність до прогресу" ? Чи згасає еволюційний процес?

Вимирання - зворотний бік еволюції. Явище вимирання з позицій різних еволюційних доктрин. Сучасні вимирання як наслідок неможливості видів пристосуватися до зміни умов існування. Труднощі вивчення аналогічних явищ геологічного минулого. Чи "старіють" таксони ? Епохи масових вимирань в кризові етапи історії життя на Землі. Головні гіпотези, щодо їх пояснення.

Біогеоценотична регуляція еволюції. Потенцйні та реальні швидкості еволюції. Причини розбіжностей між ними. Еволюція когерентна та некогерентна. Прямі та зворотні зв'язки в палеобіосистемах. Роль біосфери в зволюції інших оболонок Землі. Прискорення еволюції та масове таксонотворення ("типострофізм") внаслідок кризових етапів в історії життя на Землі. Космічні, кліматотектонічні та біотичні пояснення цього явища. Безпідставність неокатастрофістського трактування трансгрессій, регресій, горотворчих епох та зледенінь. Діастрофізм. Дисконформізм та неоуніформізм. "Еволюція еволюції".

Вплив людини на еволюцію. Підвладність людини загальним передумовам еволюції — тиску життя та боротьбі за існування. Особливості її потреб і можливостей у порівнянні з іншими видами та наслідки цього для її впливу на середовище. Вихід людини з під впливу зовнішніх регулюючих факторів.

Свідомий (штучний добір та ін.) та несвідоий вплив людини на еволюцію окремих видів. Свідомий та несвідомий вплив людини на еволюцію зкосистем та біосфери в цілому на доісторичному,

15

допромисловому і промисловому етапах. Перспективи подальшого розвитку кризи: крах чи ноосфера ?

^ Теми семінарських занять та контрольних робіт

1 .Еволюційні ідеї та їх історія - контрольна робота

2.Генетичні та екологічні передумови еволюції - контрольна робота або семінар

3.Природний добір, ізоляція та адаптогенез - семінар

4.Життя в палеозої - екскурсія до палеонтологічного музею.

5.Життя в мезозої - екскурсія до палеонтологічного музею.

6.Життя в кайнозої - екскурсія до палеонтологічного музею.

7.Життя у часі - контрольна робота

8.Основи макроеволюції - семінар

9.Релікти та зв"язуючі ланки - екскурсія до ботанічного та зоологічного музеїв.

Ю.Дискусійні питання еволюційної теорії - семінар.

^ 3. Вимоги до знань та вмінь студентів

На основі вивчення курсу студент повинен знати: основні закономірності та рушійні сили еволюційного процесу з позицій селекціонізму (дарвінізм і його різновиди) та найважливіших альтернативних вчень (креаціонізм, ламаркізм, автоеволюціонізм, номогенез, наборна концепція, та ін.). Він повинен також мати чіткі уявлення про основні етапи розвитку життя на Землі і про методи вивчення еволюції. Студент повинен вміти: визначати суть генетичних та екологічних передумов еволюційного процесу, його основних чинників та закономірностей, давати аргументовану оцінку існуючим концепціям

іб

еволюції. При цьому основна увага приділяється вмінню використовувати знання, набуті як в ході вивчення даного курсу, так і при вивченні інших біологічних дисциплін для обгрунтування положень еволюційної теорії.

4. Література

Основна:

Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. Зволюция органического мира. -М.: Просвещение, 1991.

Георгиевский А.Б. Дарвинизм. - М.: ВШ, 1989.

Грант В. Зволюция организмов.- М.: Мир, 1980.

Грант В. Зволюционньїй процесе. - М.: Мир, 1991.

Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного подбора или сохранение благоприятствуемьіх пород в борьбе за жизнь. — (Будь-яке видання).

Парамонов А.А. Дарвинизм. - М.: Просвещение, 1978.

Правдин Ф.Н."Дарвинизм". - М.: Просвещение, 1968.

Северцов А.С. Основьі теории зволюции. - М.: Наука, 1987.

Тимофеев-Ресовский Н.В., Н.Н. Воронцов, А.В. Яблоков. Краткий очерк теории зволюции. - М.: Наука, 1977.

Тьиценко В.П. Введение в теорию зволюции. - С-Петербург.: Изд-во С.-Петербургского Ун-та, 1992.

Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Зволюционное учение. — М.: Вьісшая Школа, 1976 (1-е изд.), 1981 (2-е изд), 1991 (3-є изд.).

Додаткова:

Александров В.Я. Трудньїе годьі советской биологии. — С.-П-брг: Наука, 1993. - 264 с.

17

Берг Л.С. Труды по теории зволюции. — Л.: Наука, 1977.

Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. — Л.: Наука, 1979.

Галл Я.М. Борьба за существование как фактор зволюции. -- Л.: Наука, 1976.

Георгиевский А.Б. Проблема преадаптации. ~ Л.: Наука, 1974.

Гершензон С.М. Основы современной генетики. ~ Киев: Наук. Думка, 1983.

Гершензон С.М. Тропою генетики. — Киев: Наук.думка, 1992.

Дарвин Ч. Автобиография - (Будь-яке видання).

Дарвин Ч. Путешествие натуралиста на корабле "Бигль" — (Будь-яке видання).

Давиташвили Л.Ш. Причины вымирания организмов. — М.: Наука, 1969.

Жизнь — как она возникла? Путем зволюции или путем Творення? — Вид-во Сторожевая Башня, Германия [Першоджерело з сучасного наукового креаціонізму].

Кордюм В.А. Зволюция и биосфера. ~ Киев: Наук. Думка, 1982.

Ламберт Д. Доисторический человек. — Л.: Недра, 1991.

Лима-де-Фариа А. Зволюция без отбора. Автозволюция форми и
функции. — М.: Мир, 1991.

Линдблад Я. Человек — ты, я и первозданний. — М.: Прогресе, 1991.

Майр Э. Зоологический вид и зволюция. — М.: Мир, 1968.

Мейен С.В. Из истории растительных династий. — М.: Наука, 1971.

Орлов Ю.А. В мире древних животных. — М.: Наука, 1971.

Северцов А.Н. Морфологические закономерности зволюции. — М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1949.

18

Симпсон Дж. Великолепная изоляция. — М.: Мир, 1983. Фоули Р. Еще один неповторимьш вид. ~ М.: Мир, 1990. Хесин Р.Б. Непостоянство генома. — М.: Наука,1984. Шмальгаузен И.И. Проблеми дарвинизма.- Л.: Наука, 1969.

5. Розробник прграми

Пучков Павло Васильович, кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник (Міжнародний Соломонів універстет, їнститут Зоології НАН України)

Рецензент: Рековець Леонід Іванович, д.б.н., професор, ведучий науковий співробітник (Ін-т Зоології НАН України, Ніжинський Педагогічний Університет)

19

Схожі:

Програма Курсу теорія еволюції iconЕкзаменаційні питання з курсу "теорія еволюції"

Програма Курсу теорія еволюції iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з курсу «Еволюційне вчення» Мета навчання
В основі біологічної еволюції лежать унікальні процеси самовідтворення макромолекул та живих організмів. Змістовну характеристику...
Програма Курсу теорія еволюції icon«Економічна теорія»
...
Програма Курсу теорія еволюції iconЕкономічна теорія”
Програма І робоча програма дисципліни „Економічна теорія” для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки: 140101...
Програма Курсу теорія еволюції iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Володіна І. М. Програма І робоча програма дисципліни «Економічна теорія»
...
Програма Курсу теорія еволюції iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Штефан С.І. Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 080101...
Програма Курсу теорія еволюції iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Москвіна А. О. Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 060103...
Програма Курсу теорія еволюції iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Можайкіна Н. В. Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія»
Програма І робоча програма з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 040106...
Програма Курсу теорія еволюції iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Штефан С.І. Програма І робоча програма дисципліни «Економічна теорія»
Програма І робоча програма дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 080101...
Програма Курсу теорія еволюції icon«Економічна теорія»
Програма І робоча програма дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальностей 092100 “Промислове...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи