Програма Курсу основи флористики україни icon

Програма Курсу основи флористики україни
Скачати 71.45 Kb.
НазваПрограма Курсу основи флористики україни
Дата10.09.2012
Розмір71.45 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

^ ПРОГРАМА КУРСУ "ОСНОВИ ФЛОРИСТИКИ УКРАЇНИ"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
на засіданні каф. біології та екології
протокол 1 від 28 серпня 2007
зав.каф. проф. Булах А А.

і Київ - 2007

Програма курсу ^ ОСНОВИ ФЛОРИСТИКИ УКРА°НИ

Укладач:

Кучерява Л.Ф.

І.Місце та значення дисципліни

Курс "Основи флористики України" є одним з базових курсів, необхіних для підготовки біологів-ботаніків. Мета курсу - сформувати у студентів уявлення про флору, рослинність та рослинний покрив; регіональні, елементарні, парціальні флори, ценофлору, елементи флори, флористичні комплекси.. Розраховано на бакалаврів.

Курс включає такі основні розділи: "Методи флористичних досліджень", "Історія і основні підсумки досліджень флори України", "Ступінь вивченисті регіональних флор", "Характеристика флори України", "Ботаніко-географічне районування України", "Флористичне районування територій України", "Ресурси флори України" та "Охорона флори України". Форми контролю - тестові контрольні завдання, контрольні роботи та колоквіуми. Завершує курс підсумкове тестування.

^ 2.3агальний зміст

Предмет курсу. Поняття про флору, рослинність, рослинний покрив.Регіональні, елементарні, парціальні флори. Ценофлора. Елементи флори. Флористичні комплекси. Наукове і господарське значення флористичних досліджень. Завдання по вивченню, збагаченню, раціональному використанню І охороні фіторізноманітності та рослинних ресурсів.

Методи флористичних досліджень: польові та лабораторні; маршрутні та стаціонарні; збір та монтування гербарію; картування ареалів та місцезростань

рідкісних рослин. Аналіз флор: систематичний, біологічний, еколого-фітоценотичний, географічний, ареалогічний та інші. З'ясування історії формування флори як одне із завдань флористичних досліджень. Палеоботанічний та палеогеографічний методи у флористичних дослідженнях. Флорогенетичний метод. Методи порівняльної флористики. Метод конкретних флор О.І.Толмачова.

Історія і основні підсумки досліджень флори України. Етапи дослідження і ступінь вивченості флори судинних рослин України. Роботи В.Г.Бессера, О.С.Роговича, Р.Траутфеттера, І.Ф.Шмальгаузена, В.В.Монтрезора, Й.К.Пачоського, Ю.Д.Клеопова, Д.К.Зерова, М.І.Котова, М.В.Клокова та ін. Вивчення флори України сучасними ботаніками.

Ступінь вивченості регіональних флор. Роботи по вивченню флори Середнього Придніпров'я, південного сходу України, Буковини, Закарпаття тощо. Зміни у флорі України за останні сторіччя.

Характеристика флори України. Таксономічний, еколого-ценотичний, біологічний, ареалогічний аналізи флори України. Систематичний огляд флори України по відділах та класах. Систематична структура флори. Видовий склад флори України та порівняння з флорами сусідніх регіонів. Родинний та родовий спектри флори України. Ядро флори України. Екобіоморфний аналіз флори України. Основні ценоекологічні групи у флорі судинних рослин України та їх порівняльна характеристика. Синантропофітонна флороценоекологічна група як найчисленніша у флорі України. Адвентивна, рудеральна та сегетальна підгрупи синантропної флори, їх основні флороценоелементи. Ендемічні та субендемічні види і роди у флорі України.

Ботаніко-географічне районування України. Роботи О.В.Фоміна, Ї.М.Лавренка та інших ботаніків по районуванню.

Флористичне районування території України згідно розробки Б.В.Заверухи/1985/. Система фітохорій флористичного районування. Характеристика округів. Генезис флори України. Види з реліктовими ареалами у флорі України.

Ресурси флори України. Лікарські, харчові дикорослі, жироолійні, ефіроолійні, кормові, медоносні, дубильні, деревинні, фарбувальні, інсектицидні, дикорослі декоративні, отруйні рослини України.

Охорона флори України. Рідкісні та зникаючі види у флорі України. Заповідники та заказники, національні парки, їх роль в охороні флори України.

^ З.Вимоги до знань та умінь студентів

По закінченню курсу студент повинен:

знати: поняття про флору, рослинність та рослинний покрив, регіональні, елементарні та парціальні флори, елементи флори та флористичні кмплекси;

вміти: проводити флористичний, еколого-ценотичний, ареологічний, систематичний, географічний аналізи; виділяти елементи флор.

4. Література:

Основна

Заверуха Б.В. Сосудистые растения // Природа Украинской РСР. Растительный мир. - К.: Наук, думка, 1985. - С. 20-46.

Додаткова

Андриенко Т.Л., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Растительный мир Украинского Полесья в аспекте его охраны. - К.:Наук. думка, 1983.-216с.

Байрак О.М. Конспект флори Лівобережного Придніпров'я. Судинні рослини. - Полтава:Верстка, 1997. - 163с.

Барбарич А.І. Флора і рослинність Полісся Української РСР.// Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. - К.:Київ. ун-т, 1955. -С. 269-319.

Барбарич А.І., Вісюліна О.Д., Воробйов М.ї. та ін. Бур'яни України (визначник - довідник). - К.:Наук. думка, 1970. - 508 с.

Бурда Р.И. Антропогенная трансформация флоры. - К.: Наук, думка, 1991.

*

-168 с.

Дидух Я.П. Растительный покров горного Крыма (структура, динамика, эволюция и охрана). - К.:Наук. думка, 1992. - 256 с.

Дубына Д.В. Кувшинковые Украины. - К.:Наук. думка, 1982. - 230 с.

Заверуха Б.В. Флора Вольшо-Подолии. -К.:Наук. думка, 1985. -192 с.

Кондратюк Е.Н., Бурда Р.И., Остапко В.М. Конспект флоры юго-востока Украиньї. Сосудистые растения. - К.:Наук. думка, 1985. - 272 с.

Попов М.Г. Очерк растительности и флоры Карпат // Материалы к познанию истории фауны и флоры СССР. Отд. ботаники. - 1949. - N5(13). - 308 с.

Прокудин Ю.Н., Вовк А.Г., Петрова О.А. и др. Злаки Украины. - К.:Наук. думка, 1977. -518 с.

Протопопова В.В. Синантропна флора України. - К.:Наук. думка, 1992. -230 с.

Флора УРСР. - Т. 1-12. -К., 1938-1964.

Червона книга України. Рослинний світ. - К.: Українська енциклопедія, 1996. - 608 с.

Чопик В.І. Високогірна флора Українських Карпат. - К.:Наук. думка, 1976. - 269 с.

5. Розробник програми:

Кучерява Лариса Федорівна, кандидат біологічних наук, доцент (Національний університет імені Тараса Шевченка)

Схожі:

Програма Курсу основи флористики україни iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Володіна І. М. Програма І робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії»
Програма І робоча програма дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Програма Курсу основи флористики україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу основи соціально-психологічного тренінгу
Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Основи соціально-психологічного тренінгу»
Програма Курсу основи флористики україни iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Наумов М. С. Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії»
Програма навчальної дисципліни І робоча програма з дисципліни «Основи економічної теорії» для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Програма Курсу основи флористики україни iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Програма І робоча програма з дисципліни "Основи економічної теорії" для студентів 1 курсу денної 2 курсу заочної форм навчання напряму...
Програма Курсу основи флористики україни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча навчальна програма з навчальної дисципліни "Основи І фундаменти" (для студентів 3 курсу денної форми та 4 курсу...
Програма Курсу основи флористики україни iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної...
Програма Курсу основи флористики україни iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Програма Курсу основи флористики україни iconНазва модуля: Правознавство Код модуля: віп 8 01 5 Тип модуля
Конституція України Основний Закон держави. Основи адміністративного права України. Основи кримінального права. Судові та правоохоронні...
Програма Курсу основи флористики україни iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень та системний аналіз” (для студентів 4 курсу...
Програма Курсу основи флористики україни iconРобоча програма та програма навчальної дисципліни “основи менеджменту”
Робоча програма та програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту” для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи