І укладач В. Л. Гриневич icon

І укладач В. Л. Гриневич
НазваІ укладач В. Л. Гриневич
Сторінка1/4
Дата10.09.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ІСТОРІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З КУРСУ

ПОЛІТОЛОГІЯ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

КИЇВ . 2001

І

Укладач В.Л. Гриневич,

канд. істор. наук

Друкується в редакції укладача

^ Навчально-методичний комплекс з курсу «Політологія» для студентів

денної та заочної форм навчання/Уклад.: В.А. Гриневич.- К.: МСУ, 2001.-

32с.

© Міжнародний Соломонів університет, 2001

Навчальїю-мєтодичний

посібник

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ^ КОМПЛЕКС З КУРСУ

ПОЛІТОЛОГІЯ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

Затверджено кафедрою історії

Підписано до друку 20.04.2001. Формат 60х84/І(/

Папір офсетний. Гарнітура Тип Тайме.

Обл.-вид. арк. 2,00. Тираж 100 прим.

Тираж виготовлено

Міжнародним Соломоновим університетом 01135, м. Київ. вул. ІІІолудснка, 1Б

"ВСТУП" ^ :; -'• г~ -

Об'єктом дослідження політології, як засвідчує назва цієї науки, є політика. Засвоєння первісних уявлень про політику є неодмінною умовою опанування предмета політичної науки. її характерних особливостей і змісту. Невипадково серед розмаїття суспільних наук політологія посідає одне з провідних місць. Закорінені в давніх часах спроби збагнути особливості політичного розвитку людської цивілізації постійно розвиваються і вдосконалюються в рамках політології, збагачуючи світову суспільно-політичну думку, синтезуючи й систематизуючи політичні знання.

Політологія як навчальна дисципліна постала у вузівських

програмах лише в останнє десятиліття. Актуальність її дедалі
і і — ■ . - ... — —і. _-..,- _ — — -.._.„ _. —, —. — ^.

зростає, що пов'язано і тими колосальними суспільно-політичними змінами, які відбуваються у нашому суспільстві. Розрив з тоталітарним минулим і розбудова нового демократичного суспільства, в якому громадянин є не лише об'єктом, а й повноцінним суб'єктом політики вимагають опанування системою базових знань щодо суті політики, закономірностей та специфіки функціонування політичних суб'єктів, динаміки процесів і тенденцій в сучасному сніп тощо. В суспільстві, яке прощається з монополією однієї ідеології, процес творення демократичних інститутів влади є вкрай складним і з, нерідка драматичним. Отож одним із нагальних і важливих завдань є формування справді демократичного мислення, сві тобачення. утвердження в політичній культурі суспільства поняття про легігнмшеть. толерантність і коректність при вирішенні політичних проблем та політичних конфлікт і!'.. Полі голої і я дає можливість через опанування основних

принципів політичної етики, історичного досвіду людської цивілізації, тенденції сучасної політичної практики уникнути багатьох недемократичних прийомів як самим владним структурам, так і у повному обсязі використовувати свої можливості суб'єктам політики - громадянам.

В цілому цей курс повинен сформувати у студентів систематизовані наукові уявлення про політику та політичну науку, дати можливість засвоїти такі головні категорії політології як політична влада, політична система суспільства, держава, політичні режими, політична еліта, політичні партії та громадські об'єднання, національна політика та етно-маціональні відносини, політичні конфлікти, геополітика, політична модернізація, глобальні проблеми сучасності, дати також уявлення про основні політологічні течії, найважливіші принципи і цінності політології.

Тема І. Вступ: політика і політична наука

Сутність, структура і функції політики. Походження поняття «політика». Політика та її соціальність. Засади демократичної політики, і [редмет політології. Метоли і способи вивчення політики. Політологія як наука і навчальна дисципліна.

Питання семінарського заняття:

і. Який зміст понять «свіч полі гики», «політична сфера суспільного життя»?

 1. Поясніть особливість феномену політики на підставі аналізу
  етимології цього терміну.

 2. Охарактеризуйте зв'язок між політикою і іншими сферами
  суспільного життя (економікою, мораллю, правом, художньою
  культурою, релігією, екологією тощо).

 3. Як ви розумієте процес політичної просвіти населення, його
  найважливіші складові і завдання?


Література Вебер М. Політика как призвание и профессия /У Изоранние проіїіведения. - Л/.. 1990.

Лузин ,4,0. Політика і суспільство ''/Політологічні читання. -1903. -МІ. Пойченко А.К1. Політика: теорія і технологія Оіяльності. - А".. І'994. Ріккер П. Навколо політики. - К.. 1995. Хеккер Е. Що є політична теорія Політологічні читання. - 1993. -№1.

Іема 2. Основні віхи історії політичної думки

Політична думка Стародавнього світу. Копфуцій. Платон. Аристогель, Цїцсрон. Лукрецій. Кар. Середньовічні релігінно-нолїї ичні. концепції. Аврелій Авгуспін (Блаженний). Фома

Аквінський. Політичні вчення Нового часу. «Володар» Н.Макіавеллі. «Левіафан» Г.і оббса. Д.Локк - творець ідейно-політичної доктрини сучасного лібералізму. Німецька класична політична філософія. Й.Гердер. Г.Ф.-В.Гегель. І.Кант. К.Маркс, М. Вебер. Питання семінарського заняття:

1. Назвіть основні причини появи перших міфологічних
тлумачень влади і держави.

2. Порівняйте розбіжності у вченнях про державу й політичну
владу у Платона і Аристотедя.


3. Політичні погляди Аврелія Августина: у чому виявляється
їхня суперечність?

4. У чому полягає сенс творення політичних утопій? Назвіть
найбільш відомі і порівняйте їх.

Література Ариспютель. Политика/ІСоч. - ТА. - \і.. 1990. Вебер М. Избраиньіе произвебепия. - М.. 1990. Гобвс ~Г Левиафан, или матерня, форма и вдасть госубарства церковного и гражданского // Сочинения, -Т.2. - М., 1991. Данзм Б. Герой и єретики. Политическая история запабной мьісли. - М.. 1967. ЛоккДж. Два трактати о правлений //Соч. - Т. 3. - М., 1887. Макиавелли //. Госубарь. - К.. 1990.

Моніпескье Ш. О бухе законов//Избранньіе проювебения. - М., 1995. Платон Госубарство//Соч. - Т.З. -4.1-М.. 1971.

Гема і. Історія української політичної думки

Політична думка в Украпи в Х-Х УІII ст. Розвиток вітчизняних
політичних концепцій у ХІХ-ХХ ст. Просвітництво. Народництво.
Лібералізм. Націонал-демократія. Консерватизм. 1 іашоиал-
комунізм. Інтегральний націоналізм
.-

Питання семінарського заняття

 1. В чому полягає, спільність, а в чому с розбіжність у політичній
  думці середньовічної Європи і України?

 2. Назвіть основні етапи розвитку української політичної думки
  ХІ-ХІХ століть та найвидатніших представників цих періодів.

3. Яка з політичних концепцій (консерватизм, люералізм,
народництво, нашонал-комунізм. націоналізм) набула найбільшого
поширення в Україні наприкінці XIX - на початку XX ст. і чому?

4. Охарактеризуйте сучасний стан політичної думки в Україні?
Література Воронцова В.Г., Ясир 1-ї. Д. Зарождениє и зволюция

либерализма в Украйна в Х1Х-ХХвв. -Цоиецк, 1993.

Вячеслав Липинський: Історико-політологічна спадщина і сучпси/і Укппїип '/ В.Липииський. Студії. -ТІ -К„ 1990

Гелей С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці україни XIX ст. -Львів, 1996.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. - Т.1-2. К., 1995.

Політологія посткомунізму: політичний аналіз посткомуністичних суспільств.-К... 1995.

Тема 4. Політична влада і форми її здійснення

Влада як одна з найголовніших категорій політики. Сутність влади. Джерела влади. Реалізація влади. Концепції влади. Суб'єкти і носії влади. Класифікація типів влади за М.Вебером.

Питання семінарського заняття

 1. Чому влада вважається однією з найважливіших категорій
  політології'?

 2. Влада - це засіб чи мета політики? Обгрунтуйте свою

__відПОВ1ДЬ , ч«а»

3. Чим відрізняється концепція поділу влади від концепції
розподілу владних функцій'7

4. Якими є центральні проблеми влади та пропоновані способи
їх розв'язання в сучасній західній політології? Наскількі це є
актуальним для України?

5. Як співвідносяться між собою концепції народного
суверенітет)' і панування політичних еліт?

Література Гайда А.В., Китаев В.В. Чеювек и власть. - М., 1991. Зуев В.И. Власть в сіїстемє политпческш категорій! //' Государство и право. -1992. - № 5.

Каверин С.Б. Потребпость впасти. - М., 1991. Красиков Б.И. Теория пласти и властьіьіх отиошенип // Социальио-политический журнал - 1994. - №№ 3-6. Рассел Ь. Власть: новьій социальньій анализ. —А"., 1996. РоманкжО.Г. Суспільство, влада, політика. -X., 1993. Тоффлер О. Проблема власти на пороге XXI века //Свободная мисль. - 1992. -№2.

Философмя власти. - М.. 1993. Халипов В. С. Власть: основи крапюлогии. -А/., 1995.

Тема 5. Демократія у політичному житті сучасного світу

Демократія: сутність, доктрини, різновиди. Політичний зміст демократії. Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства.

Доктрина ліберальної демократії. її універсальність. Пролетарська (соціалістична) демократія. Новітні концепті демократії.

Питання семінарського заняття

 1. Як співвідносяться між собою демократія і революція?

 2. У чому полягає загроза демократичному розвиткові сучасної
  цивілізації?

 3. Якою є розбіжність соціальної бази та правового підґрунтя
  існування античної, класичної (ХТХ ст.) та сучасної форм демократії?

 4. Чи існує глобальна тенденція до прогресуючого утвердження
  демократії упродовж світової історії?

Введение в американскую политику. - М. 1991.

Кслъман М. Десять засад демократа//Право Украти. -1996. -Лгр 8. Ковлср А.И. Исторические формы демократии. - М., 1990. ЛоберВ, Демократия: от зарождения идеи до современности. - М..

Література Даль Р. Ввсдение в жономическую демократию. Ввебеиие в американскую політику: - М. 1991.

Ксльман М. Десять засад демократії//Право України. -1996. -№ 8. Ковлер А.И. Исторические форми демократии. - М., 1990. ЛоберВ, Демократки: от зарождения идеи до современности. - М.. 1991. Невичерпність демократії. Видатні діячі минулого й сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини. -К. 1994. Салмин А.М. Современная демократки. - М., 1992. Токвнль А. О демократии в Америке. - М., 1994. Шапиро II. Демократия и гражданское общество //Полис. - 1992. -№ 4. Шумпетер И. Капіталізм, соціалізм і демократія. -А", 1995.

Тема 6. Політична еліта, лідерство і демократія

Політична еліта в структурі влади. Політична еліта і демократія. Сутність політичного лідерства та його типологія. Функції та механізми політичного лідерства. Природа, концепції та класифікація політичного лідерства.

Питання семінарського заняття

1. У чому полягає розбіжність концепцій еліту В.Липинського і Д. Дон нова?

радянської еліти до пострадянської і сучасної?

V Які негативні для суспільства наслідки існування номенклатурної системи?

4. Визначте складові іміджу політичного лідера та проаналізуйте основні методи його формування.

..* іпїїєрйтура А шин і .і\. Соврєлієнніє теории элитьі: критическии очерк. - М.. 1985. БебикВ.М. Еліти, елітарність, лідерство /7Віче. - 1993. -№ 7.

Блоноель М. Політичне лідерство - М.. 1992.

Вовканич С. Еліта- найбільш конвертована валюта //Віче. -1997. -№5.

Гаврилишин Б. Українська еліта: шляхи відродження // Український світ. -

1993. -№ 1-2.

Кухта Б.. Іеплоухова Н. Політичні еліти і політичнеліОерство. -Львів, 1995.

Малахов В. Інтелігенція та еліта: становлення в сучасній Україні //Політична думка. - 1994. •№ 3.

Тема 7. Політична система суспільства

Політична система і держава. Поняття політичної системи. Структура та механізм функціонування політичної системи. Функція і типологія політичних систем.

Питання семінарського занятгя

!. Який взаємозв'язок між чинниками стабілізації і дестабілізації політичних систем?

2. Як співвідносяться і взаємодіють держава, політична система

3. Порівняйте умови функціонування політичних інститутів за

ПІЧНИХ ТИПІВ ПОЛіТИЧКИХ СИСтем

4. Які чинники впливають на формування політичної системи в
сучасній Україні9

6. Порівняйте типи політичних систем у посткомуністичних країнах (Білорусь. Росія, 'Україна).

Література Гавриленко І. Політична система суспільства /7 Політологічні читання. -1993. -№ 1.

Нвсеев В. О. Механизмразрешепия противоречип и политическая система общества // Социальио-политические науки. -1990. -№ 9. Основні теории политической системи, М... 1985. Политическая система и се роль н жизни общества // Социально-политический усуонпл. - ?902 -Л!р 8.

Фарукишн М. Ф. Политическая система общества // Социально-политические науки. - 1991. - М? 1.

ІПавров О. Ф. Политическая система: демократия иупраеление обществом //Госубарство и право. - 1994. -№ 5.

Якушик В.М. Політична система і політичний режим / Україна посткомуністична: суперечності і перспективи соціально-політичного розвитку //Політична думка. - 1993. -№ 1.

Гема Н.
  1   2   3   4

Схожі:

І укладач В. Л. Гриневич iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Інновації в освіті Інформаційний список літератури за 1 квартал Суми
...
І укладач В. Л. Гриневич iconМинистерство здравоохранения Республики Беларусь Белорусская медицинская академия последипломного образования кафедра инфекционных болезней
Ключарева А. А., Оскирко А. Н., Горегляд Н. С., Раевнева Т. Г., Гусина Н. Б., Клецкий С. К., Сыцкевич О. Н., Астапов А. А., Гриневич...
І укладач В. Л. Гриневич iconУкладач В. К. Терлецький
Програми педагогічних інститутів. Біогеографія: Для спеціальності 01. 18. 00 «Географія І біологія» / Укладач В. К. Терлецький. –...
І укладач В. Л. Гриневич iconУкладач: Псурцева Н. О
Методичні вказівки до виконання курсової роботи із залізобетонних конструкцій (для студентів 2, 4 курсів денної форми навчання спеціальностей...
І укладач В. Л. Гриневич iconУкладач І. Л. Гаврилюк Відповідальний за випуск О. Г. Ткаченко Декан гуманітарного факультету Л. П
Комплекс методичних матеріалів до практичних занять із дисципліни «Літературна праця журналіста» / Укладач І. Л. Гаврилюк. – Суми:...
І укладач В. Л. Гриневич iconМ. М. Укладач Коротун Суми: Видавництво СумДУ, 2009. 19 с. Кафедра «Технологія машинобудування, верстати та інструменти»
Програми виробничої та переддипломної практик для студентів спеціальностей 090203, 090203, 090203 «Металорізальні верстати та системи»...
І укладач В. Л. Гриневич iconКурс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

І укладач В. Л. Гриневич iconКурс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

І укладач В. Л. Гриневич iconКурс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

І укладач В. Л. Гриневич iconКурс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи