Міжнародний соломонів університет кафедра правознавства icon

Міжнародний соломонів університет кафедра правознавства
Скачати 265.68 Kb.
НазваМіжнародний соломонів університет кафедра правознавства
Дата11.09.2012
Розмір265.68 Kb.
ТипДокументи

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З КУРСУ

ОСНОВИ ПРАВА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

КИЇВ • 2000

ВСТУП

Завдання побудови в Україні громадянського суспільства і пра­вової держави вимагають від майбутніх фахівців високого рівня їх правової свідомості і правової культури. Від цього залежить не тіль­ки належне виконання своїх функціональних обов'язків, але й мож­ливість успішного захисту своїх законних прав та інтересів.

Вивчення курсу «Основи правознавства» має суттєве значення не тільки у справі підготовки майбутніх спеціалістів, але й для по­дальшого формування їх як громадян незалежної суверенної Укра­їни, шо, в свою чергу, сприяє успішному розв'язанню багатьох за­вдань, пов'язаних з побудовою в Україні правової держави.

Мета цих методичних рекомендації - надати допомогу студентам в роботі при вивченні даного курсу.

Для більш глибокого оволодіння теоретичними положеннями курсу «Основи правознавства», а також набуття студентами уміння орієнтуватися в діючому законодавстві і навичок роботи з норма­тивними актами, правильного застосування правових норм до конк­ретних практичних ситуацій, в даних методичних рекомендаціях містяться не лише теоретичні питання, а й практичні завдання з різних галузей права. Завдання підібрані таким чином, щоб охопити основні теми різних галузей права і разом з тим врахувати спеці­алізацію студентів.

В методичних рекомендаціях наводяться нормативні акти та на­вчальна література, які студенти повинні використовувати при опа­нуванні теоретичних питань та розв'язанні завдань-казусів. Зав­дання можна розв'язувати як під час занять, гак і самостійно з на­ступним анаіізом рішень під контролем викладача.

Перед розглядом завдань слід досконально вивчити відповідні теми курсу, рекомендовану літературу та нормативні акти. При цьому студенти повинні:

 • уважно прочитати текст і усвідомити умови задачі;

 • підібрати необхідний нормативний матеріал і добре розібра­
  тися зі змістом правових норм;

 • шляхом застосування цих норм (конкретних статей норматив­
  ного акту) до умов завдання дати аргументовану відповідь з
  посиланням на статті відповідних нормативних актів.

Ґрунтовний і самостійний аналіз зроблених теоретичній виснов­ків та практичних завдань буде сприяти глибокому і всебічному засвоєнню правових знань, застосуванню їх у суспільному житті при розв'язанні конкретних життєвих ситуацій.

З

Вимоги до знань та вмінь студентів

Знати загальні положення правових дисциплін: » теорія держави і права;

 • конституційне право;

 • адміністративне право;

 • фінансове право;

 • банківське право;

 • цивільне право;

 • трудове право;

 • аграрне право;

 • кримінальне право;

 • міжнародне право;

 • порядок розгляду і вирішення кримінальних, цивільних і адмі­
  ністративних прав;

» предмет, поняття, метод і форма правових дисциплін;

 • суб'єкти галузі права;

 • сутність і зміст правових відносин, що регулюють зазначені
  галузі права;

 • джерела основних галузей права;

об'єкти вище зазначених галузей права та їх система.
Вміти:

орієнтуватися в діючому законодавстві і працювати з норма­
тивними документами;

« правильно застосовувати правові норми до конкретних прак­тичних ситуацій - в першу чергу, з таких галузей права, як трудове, цивільне, кримінальне, конституційне;

 • користуватися кодексами: кримінальним, цивільним, про пра­
  цю, адміністративним та іншими;

 • вирішувати практичні завдання з різних галузей права;

 • користуватися науковою і навчальною літературою.

4

^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА*

Тема 1. Держава та право

Наукові концепції про держану та право. Основні причини ви­никнення держави та права. Сутність та ознаки держави. Місце та роль держави у суспільстві. Історичні типи держави. Форми дер­жави. Функції та механізми держави.

Сутність та функції права. Соціальна цінність права. Співвідно­шення держави, права, економіки та моралі.

Історія розвитку і становлення України як суверенної незалежної держави. Функції, механізм і форми Української держави. Сутність і принципи права України. Роль права України в регулюванні су­спільних відносин.

Причини, які обумовлюють створення правової держави в Україні. Основні завдання по формуванню правової держави в Ук­раїні та шляхи їх розв'язання (забезпечення верховенства права; за­кон - основа діяльності державних органів, службових осіб та об'єд­нань громадян; здійснення правового захисту особи; взаємна відпо­відальність держави і особи; вдосконалення діяльності правоохо­ронних органів; юридичний всеобуч - важлива умова формування правової держави; приведення національного законодавства у від­повідність до норм міжнародного права; забезпечення захисту Кон­ституції України).

Співвідношення правової держави і громадянського суспільства.

Поняття і структура правової норми. Джерела права. Поняття системи права. Галузі права в системі права. Правові інститути. Система права і система законодавства. Систематизація законодав­ства та її форми (інкорпорація, кодифікація і консолідація).

Поняття та ознаки правовідносин. Структур;! (елементи) право­відносин. Юридичні факти та їх види.

Поняття законності і правопорядку в суспільстві. Гарантії за­конності. Правомірна поведінка.

Поняття та види правопорушень. Суб'єкти правопорушень. По­няття, підстави, цілі та види юридичної відповідальності.

Тема 2. Конституційне право України

Поняття і система Конституційного права України. Конститу­ційне право як правова база національного законодавства України, його провідна роль у системі права. Загальна характеристика Кон­ституції України як Основного Закону держави.

* Використано матеріали Програми курсу «Правознавство», розроблені кандидатом філософських наук, доцентом Ф. П. Шульженко та доцентом В. Г. Михалькоіюю.

5

Поняття і принципи конституційного ладу України. Основні ри­си України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави. Принципи державного суверенітету, розподілу державної влади, здійснення місцевого самоврядування. Принципи верховенства права, культурної та мовної політики в Україні. Дер­жавні символи України.

Поняття і принципи правового положення людини і громадя­нина. Людина як найвища соціальна цінність. Інститут громадян­ства в Україні. Гарантії здійснення прав та свобод. Основні обов'яз­ки громадян.

Верховна Рада України — єдиний орган законодавчої влади. Склад і формування Верховної Ради України.

Конституційний статус Президента України. Порядок обрання Президента України. Президент України як. глава держави, його повноваження.

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі державної виконавчої влади. Порядок утворення і повноваження Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій.

Судова система України та форми здійснення правосуддя. Кон­ституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдик­ції в Україні. Основні повноваження, склад і порядок обрання Кон­ституційного Суду України.

Тема 3. Адміністративне право

Загальні положення про адміністративне право України. Понят­тя, метод і джерела адміністративного права. Адміністративно-пра­вові норми та адміністративно-правові відносини.

Суб'єкти адміністративного права. Поняття і класифікація орга­нів виконавчої влади. Система органів виконавчої влади.

Поняття органів державної служби і державних службовців. Ос­новні принципи державної служби. Право на державну службу. Правовий статус державних службовців. Класифікація державних службовців. Громадяни та об'єднання громадян як суб'єкти адмініс­тративного права.

Форми і методи державного управління. Загальне поняття про форми управлінської діяльності. Поняття і класифікація актів уп­равління та їх види. Умови ефективності та правомірності актів уп­равління.

Сутність методів управління, їх класифікація. Поняття адмініст­ративного примусу та його види. Поняття адміністративної відпо­відальності. Адміністративні стягнення, їх мета, види та зміст.

Правові основи організації управління економікою. Загальна ха­рактеристика та особливості управління економікою в сучасних умовах. Система органів управління економікою в сучасних умовах. Правове положення міністерств і відомств, що здійснюють управ­ління економікою. Правові основи управління підприємством. Види

6

підприємств і об'єднань. Управління підприємством і самовряду­вання трудового колективу.

Правове регулювання підприємницької діяльності. Поняття принципи та суб'єкти підприємницької діяльності. Організаційно-правові форми підприємництва. Гарантії прав суб'єктів підприєм­ництва. Порядок створення суб'єктів підприємницької діяльності. Правове регулювання банкрутства.

Тема 4. Фінансове право

Поняття фінансового права. Економічні та правові основи фі­нансової діяльності України.

Предмет, поняття та джерела фінансового права. Фінансово-пра-вові норми. Зміст та суб'єкти фінансово-правових відносин. Фінан­совий контроль в Україні. Державна податкова адміністрація, по­рядок утворення і повноваження.

Державний бюджет України і бюджетне право. Бюджетна систе­ма. Бюджетні права України, Автономної республіки Крим, місце­вих Рад. Бюджетний процес в Україні.

Обов'язкові платежі підприємств і господарських товариств у бюджет. Податкове право. Поняття і система податків в Україні. Податки на прибутки спільних підприємств та Іноземних юридич­них осіб. Податки з населення.

Місцеві податки і збори.

Правова основа державних витрат в Україні, їх види. Правовий режим і особливості фінансування окремих галузей економіки.

Правовий режим Бюджетного фінансування.

Тема 5. Банківське право

Поняття банківського права, його предмет, метод та джерела. Структура та організаційно-правові форми банківської системи: На­ціональний банк України, комерційні банки.

Правове регулювання банківської системи. Регулювання грошо­вого обігу.

Основи валютного законодавства України.

Тема 6. Цивільне право

Поняття, принципи і система цивільної права. Джерела цивіль­ного права. Роль цивільного права в регулюванні господарських відносин в умовах ринкової економіки.

Цивільно-правові відносини та їх елементи. Підстави виник­нення цивільних прав та обов'язків. Здійснення і захист цивільних прав.

Захист честі, гідності та ділової репутації.

Громадяни як суб'єкти цивільних прав, їх правоздатність і діє­здатність.

Юридичні особи як суб'єкти цивільних прав. Понття, ознаки юридичних осіб, їх правоздатність. Органи юридичних осіб. Ство-

7

рення, реорганізація та ліквідація юридичної особи. Відповідаль­ність юридичних осіб.

Види юридичних осіб. Комерційні та некомерційні організації. Господарські товариства. Об'єднання підприємств. Філії та пред­ставництва. Поняття та види довіреності. Українська держава як суб'єкт цивільних прав.

Поняття, види і форми угод. Здійснення угод представниками.

Недійсні угоди та 'їх наслідки.

Поняття та порядок випуску цінних паперів. Види цінних папе­рів та їх характеристика:.

Поняття та значення строків у цивільному праві.

Поняття та види позовної давності. Вимоги, на які позовна дав­ність не поширюється. Зупинення і перерив строків позовної дав­ності.

Загальні положення про власність. Суб'єкти права власності. Право виключної власності народу. Право приватної власності. Право колективної власності. Право державної власності та її види. Правовий режим майна державного підприємства і державної ус­танови.

Право інтелектуальної власності. Захист права власності. Правові засади приватизації державних підприємств.

Поняття і зміст зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язань. Договір, його значення, зміст і види. Загальна характеристика гос­подарських договорів. Порядок укладання і припинення договорів. Виконання зобов'язань. Способи забезпечення виконання зобов'я­зань. Відповідальність за порушення зобов'язань.

Договір купівлі-продажу. Договір поставки. Договір оренди. До­говір застави. Договір контрактації. Договір майнового найму. Дого­вір підряду. Договір перевезень. Договір страхування. Інші види до­говорів (доручення, комісії, про спільну діяльність).

Поняття і значення розрахункових і кредитних правовідносин. Зберігання грошових коштів у банку. Договір банківського рахунку. Форми розрахунків між господарськими організаціями. Договір банківської позички.

Поняття і значення зобов'язань, що виникають внаслідок запо­діяння шкоди. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди. Відповідальність за шкоду, заподіяну незаконними діями державних, комерційних та інших організацій. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю громадянина. Моральне від­шкодування.

Тема 7, Трудове право

Поняття, принципи і система трудового права. Джерела трудо­вого права. Загальна характеристика Кодексу законів про працю України.

8

Трудові правовідносини та їх особливості. Суб'єкти трудового права.

Поняття колективного договору. Сторони колективного догово­ру (угоди) і порядок укладання. Зміст колективного договору і конт­роль за його виконанням. Відповідальність за порушення колектив­ного договору.

Поняття сторони і зміст трудового договору. Контракт як різно­видність трудового договору. Загальний порядок укладання трудо­вого договору. Випробування при прийнятті на роботу.

Поняття і види переведень на іншу роботу. Підстави припинен­ня трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Додаткові підстави ро­зірвання трудового договору з ініціативи власника з окремими кате­горіями працівників.

Правове регулювання зайнятості населення.

Гарантії забезпечення права на працю вивільнюваним працівни­кам.

Права і обов'язки молодих спеці&іістів.

Поняття і види робочого часу. Ненормований робочий день. Надурочні роботи, умови і порядок їх застосування.

Поняття і види часу відпочинку7. Порядок надання відпусток працівникам.

Поняття і система заробітної плати. Оплата праці при відхиленні від нормальних умов роботи (оплата праці в надурочний і нічний час, у святкові та вихідні дні, за сумісництвом, при тимчасовому заступництві іншого працівника).

Гарантійні і компенсаційні виплати.

Поняття і зміст трудової дисципліни. Методи забезпечення дис­ципліни праці. Правове забезпечення внутрішнього трудового роз­порядку.

Заходи заохочення за успіхи у праці. Дисциплінарні проступки і відповідальність за їх скоєння.

Поняття, значення і підстави матеріальної відповідальності ро­бітників і службовців. Обмежена матеріальна відповідальність. Пов­на матеріальна відповідальність і підстави її застосування.

Визначення розміру шкоди і порядок її відшкодування. Майнова відповідальність підприємств, установ і організацій за шкоду, запо­діяну працівникові. Поняття і загальна характеристика охорони праці. Загальні правила і спеціальні норми та правила охорони пра­ці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Державний нагляд за охороною праці. Відповідальність за порушен­ня законодавства про працю і правил охорони праці.

Загальна характеристика індивідуальних трудових спорів. Зако­нодавство про трудові спори. Строки і порядок розгляду трудових

9

спорів. Органи по розгляду трудових спорів. Виконання рішень по трудових спорах. Колективні трудові спори і порядок їх розгляду.

Тема 8, Земельне та екологічне право

Поняття, принципи та джерела аїрарного права. Аграрні право­відносини, їх види. Суб'єкти і об'єкти аграрних правовідносин.

Загальна характеристика сільськогосподарських підприємств та. принципи їх функціонування. Порядок створення та державна ре­єстрація всіх організаційних форм аграрних підприємств.

Правове становище державних колективних сільськогосподар­ських підприємств. Правове становище фермерських господарств. Акціонерні сільськогосподарські товариства. Суть, зміст і види оренди в сільському господарстві.

Поняття, предмет і основні принципи земельного права. Дже­рела земельного права. Співвідношення земельного права з водним, лісовим, гірничим і екологічним правом.

Загальна характеристика і суб'єкти права землекористування. Порядок надання і припинення права землекористування. Право­вий режим земель різного призначення.

Поняття, принципи і джерела екологічного права. Об'єкти еко­логічного права. Механізм забезпечення екологічної безпеки в Ук­раїні. Екологічні права та інтереси громадян. Еколого-правова від­повідальність та її підстави і види.

Тема 9. Кримінальне право

Поняття і джерела кримінального права. Поняття і види злочи­нів. Мета та міри покарань за вчинення злочинів.

Сутність та види господарських злочинів. Кримінальна відпові­дальність за привласнення майна, приписки та інші перекручення звітності, ухилення від податку, інші види господарських злочинів.

Види службових злочинів: хабарництво, зловживання владою або службовим станом; халатність; інші види службових злочинів.

Тема 10, Міжнародне право

Поняття, предмет, принципи та джерела міжнародного права. Система міжнародного права. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права. Суб'єкти міжнародного права. Право міжнародних договорів Дипломатичне право. Міжнародне еконо­мічне право. Право міжнародної безпеки. Міжнародне спІБробітни-цтво у боротьбі із злочинністю. Права людини і міжнародне право.

Тема 11. Порядок вирішення кримінальних, цивільних, господарських і адміністративних справ

Судоустрій та судова система України. Процесуальні кодекси України. Органи, що уповноважені розглядати справи про адмініст­ративні правопорушенні!. Порядок розгляду справ в арбітражному суді. Прокуратура України, її структура і основні функції.

10

ЛІТЕРАТУРА

 1. Про арбітражний суд. Закон Української РСР від 4 липня 1991 р. //
  Відомості Верховної Ради УРСР.- 1991.-.№ 36. С, 469.

 2. Арбітражний процесуальний кодекс України. Закон України від 6 лис­
  топада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.-№ 6. С. 56.

 3. Про колективне сільськогосподарське підприємстію. Закон України
  від 14 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 20.
  С. 272.
 1. Про приватизацію невеликих держашіих підприємств (малу прива­
  тизацію). Закон України від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради
  України.- 1992.-№ 24. С 350.

 2. Про приватизацію майна державних підприємств. Закон України віл,
  4 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України,- 1992.—№ 24. С. 349.

 3. Про приватизаційні папери. Закон України від 6 березня 1992 р. //
  Відомості Верховної Рада України.- 1992.-№ 24. С. 352.

 4. Про банкрутство. Закону України від 14 травня 1992 р. // Відомості
  Верховної Ради України.- 1992.-№ 31. С. 440.

 5. Про плату за землю. Закон України від 3 липня 1992 р. // Відомості
  Верховної Ради України.- 1992.-№ 38. С. 560.

 6. Про державну програму приватизації майна державних підприємств.
  Постанова Верховної Ради України від 7 липня 1992 р. // Відомості Верховної
  Ради України.- 1992.— № 38. С. 567.
 1. Про підприємництво. Закон України від 7 лютого 199! р. // Відомості
  Верховної Ради УРСР.-1991.-№ 14. С. 168.

 2. Про власність. Закон України від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верхов­
  ної Ради України.- 1991.- № 20. С. 249.

 3. Про цінні папери і фондову біржу. Закон України від 18 червня 1991 р.
  // Закон і бізнес. - 1992.- № 3.

 4. Про заставу. Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної
  Ради України.- 1992.- № 47. С. 642.

 5. Кодекс про шлюб та сім'ю п Українській РСР. Закон УРСР від 20
  червня 1969 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1969.- № 26. С. 204.

 6. Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб і сім'ю Укра­
  їнської РСР. Закон України від 23 червня 1992 р. // Голос України.- 1992.—
  21 липня.


 7. Кодекс законів про працю УРСР.-К., 1989.

 8. Про підприємництво. Закон України від 26.03.1991 р. // Відомості
  Верховної Ради України.— 1991.- № 14. С. 168.

 9. Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про
  підприємництво». Закон України від 15.10.1992 р. // Голос України.- 1992.—
  З грудня.

 10. Про підприємства в Українській РСР. Закон України від 27.03.1991
  р.// Відомості Верховної Ради України.- 1992.-№ 24. С. 273.
 1. Про колективне сільськогосподарське підприємство. Закон України
  від 14.02.1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.-№ 20. С. 272.


 2. Про внесення змін і доповнень, що стосуються розгляду індивідуаль­
  них трудових спорів до Кодексу законів про працю Української РСР та ви­
  знання такими, що втратили чинність, деяких законодавчій актів. Закону
  України від 18.02.1992 р. // Відомості Верховної Ради України.-1992.- № 22.
  С. 302.

II

21. Про об'єднання громадян. Закон України від 16.06.1991 р. /'/ Відо­мості Верховної Ради України.— 1992.- № 34. С. 504.

 1. Про внесення змін та доповнень в кодекс законів про працю Укра­
  їнської РСР про переході республіки до ринкової економіки. Закон України
  бід 20 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 23.
  С. 267.

 2. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної кон­
  куренції у підприємницькій діяльності. Закону України від 18 лютого 1992 р.
  // Голос України.- 1992.- 29 квітня.

 3. Про охорону праці. Закон України від 14 жовтня 1992 р. // Закон і
  бізнес- 1992.-№ 51-52.

 4. Про оплату праці. Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня
  1992 р. // Голос України.- 1993.- 15 січня.

 5. Уголовньїй кодекс Украинской ССР: Научн.-практ. комент.- К.: По-
  литиздат Украиньї. 1987,

 6. Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-про­
  цесуального кодексів Української РСР. Закон України від 12 грудня 1991 р.
  // Відомості Верховної Ради України.- 1992.-№ 11. С. 154.

 7. Про оперативно-розшукову діяльність. Закон України від 18 лютого
  1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992 р.- № 22. С. 303.

 8. Про міліцію. Закон УРСР від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної
  Рада УРСР.- 1991 р,- № 4. С. 20.

 9. Про службу безпеки України. Закон України від 25 березня 1992 р. //
  Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 27. С. 382.

 10. Про Концепцію судово-правової реформи в Україні. Постанова Вер­
  ховної Ради України від 28 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради Укра­
  їни.-1992.-№ 30. С. 426.

 11. Про внесення змін і доповнень до статті 140 Конституції (Основного
  Закону) України. Закон України від 17 червня 1992 р. // Відомості Верховної
  Ради України.- 1992.- № 35. С. 506.

 12. Про порядок застосування кримінальних покарань і заходів адмі­
  ністративного стягнення у вигляді штрафу. Закон України від 17 червня
  1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.-№ 35. С. 510.

 13. Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-про­
  цесуального кодексів Української РСР про адміністративні правопорушення
  та Митного Кодексу України. Закон України від 17 червня 1992 р. // Відо­
  мості Верховної Ради України.- 1992.- № 35. С. 511.


 14. Про право власності на окремі види майна. Постанова Верховної Ради
  України від 17 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.-
  № 35. С. 517.


 15. Про встановлення співвідношення між власними чинами працівників
  прокуратури України, військовими званнями та спеціальними званнями
  працівників органів внутрішніх справ України. Постанова Верховної Ради
  України від 29 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.-
  № 37. С. 557.

 16. Про внесення доповнень і змін до Кримінального кодексу України,
  Кримінально-процесуального кодексу Української РСР і Кодексу Україн­
  ської РСР про адміністративні правопорушення. Закон України від 7 липня
  1992 р, // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 39. С. 570.

12

^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАНЬ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ*

Тема 1. Держава та право

Питання для обговорення

 1. Походження держави і права.

 2. Поняття, ознаки,.функції і форми держави.

 3. Поняття, ознаки і функції права. Співвідношення правових,
  моральних та інших соціальних норм. Норма права та її структура.

 4. Основні етапи розвитку державності і права України.

 5. Правова держава та її ознаки. Проблеми формування правової
  держави в Україні.

Практичне завдання

Ситуація 1. Член політичної організації «Свобода» Петренко систематично порушував партійну дисципліну - не платин партійні внески, не приймав участі у вирішенні актуальних проблем ор­ганізації, багаторазово ображав секретаря організації у присутності членів політичної організації «Свобода».

Які соціальні норми порушив Петренко?

Ситуація 2. Студент технікуму Якубович переходив вулицю в нс-встановленому місці, чим створив аварійну ситуацію на дорозі. На вимоги працівників ДАІ не реагував, на зауваження громадянина Петренка відповідав образою.

За якими юридичними нормами студент Якубович буде нести відповідальн ість?

Завдання для самостійної роботи

Самостійно опрацювати питання:

 1. Система права і система, законодавства.

 2. Поняття і структура правовідносин. Юридичні факти.

 3. Поняття, склад і види правопорушень. Види юридичної відпо­
  відальності.

 4. Законність і правопорядок. Правомірна поведінка.

Практичне завдання

1. З'ясуйте вид правової норми: ст. 7 Кримінального кодексу Ук­раїни, ст. 41 Цивільного кодексу законів про працю.

* Використано матеріали Програми курсу «Правознавстію», розробленої професором В. Ф. Опришко та кандидатом юридичних наук, доцентом О. А. Костючснко.

13

Схожі:

Міжнародний соломонів університет кафедра правознавства iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов павленко І. М. Ділова англійська мова для студентів четвертих курсів Київ мсу 2002
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
Міжнародний соломонів університет кафедра правознавства iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Навчально-методичний комплекс з курсу «Глобальні ринки» / Уклад. О.І. Розенфельд, В. А. Лизогуб, В. А. Рихлов. К.: Мсу, 2007. – 30...
Міжнародний соломонів університет кафедра правознавства iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра історії
Вступ: джерела, періодизація, зміст курсу; внесок єврейського народу в історію світової цивілізації та культури
Міжнародний соломонів університет кафедра правознавства iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний соломонів університет кафедра правознавства iconМіжнародний Соломонів університет кафедра соціології
Навчально-методичний комплекс з курсу “Історія соціологічних теорій та вчень” для денної І заочної форм навчання
Міжнародний соломонів університет кафедра правознавства iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний соломонів університет кафедра правознавства iconМіжнародний соломонів університет кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Частина І: Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.: Т. О. Телишева – К.: Мсу, 2004.–...
Міжнародний соломонів університет кафедра правознавства iconБіологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р. Упорядник арістова н. О. Затверджено на засіданні кафедри мов 2002 протокол № Друкується за редакцією упорядника
Біологічний англійський. Навчальний посібник. Упорядник Н. О. Арістова. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2000 р
Міжнародний соломонів університет кафедра правознавства iconМіжнародний Соломонів університет Кафедра фінансів
Мета дисципліни – допомогти студентам вивчити механізм надання страхових послуг, що дозволить їм сформувати рівень знань, який дасть...
Міжнародний соломонів університет кафедра правознавства iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов англійська мова навчальні завдання
Навчальні завдання з англійської мови для студентів I -ii курсів юридичного факультету / Упорядн.: В. В. Салій, А.І. Секан. – К.:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи