Програма Курсу охорона рослинного та тваринного св І ту icon

Програма Курсу охорона рослинного та тваринного св І ту
Скачати 64.97 Kb.
НазваПрограма Курсу охорона рослинного та тваринного св І ту
Дата11.09.2012
Розмір64.97 Kb.
ТипПрограма

М1ЖНАРОДНИЙ СОЛОМОН1В УН1ВЕРСИТЕТ

ПРОГРАМА КУРСУ "ОХОРОНА РОСЛИННОГО ТА ТВАРИННОГО СВІТУ"

Укладач - доц., к.б.н. Кучерява Л.Ф.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні Ради факультету

від 28.08.2007

протокол № 1 '

Зав. каф. проф. Булах А.А.

Київ - 2008

Парадигма сучасної созології. Історія созології. Зміни біоти під впливом господар­ської діяльності людини. Вирубка лісів, розорювання степів, осушення і меліорація. Синант-ропізація флори і фауни. Інтродукція рослин і тварин, її позитивні та негативні наслідки.

Охорона лісів. Значення лісових ресурсів в економіці країни. Ліс як джерело дере-вини, харчових ресурсів, сировини для промисловості. Ліс як водорегулюючий і ґрунтоза-хисний фактор. Рекреаційне значення лісів. Лісові ресурси світу. Середня лісистість Землі. Відтворення лісів. Полезахисне лісорозведення.

Охорона боліт. Основні типи боліт, історія їх виникнення і формування. Класифіка­ція. Водоохоронна роль боліт. Меліорація боліт. Значення боліт у вивченні розвитку рос­линного покриву. Практичне значення боліт.

Охорона степів і природних лук. Природні пасовища і сіножаті - кормова база тва­ринництва. Роль степової рослинності в утворенні чорноземів. Причини зникнення степів. Шляхи раціонального використання і відтворення природних лук і пасовищ.

Охорона фітоценозів.Зелених книг у справі охорони рідкісних і зникаючих видів рослинні рослинних і тваринних угруповань.

Охорона флори і фауни. Наукове значення охорони флори і фауни. Роль рослин і тварин в біосфері Землі. Рослини - важливий компонент біогеоценозу. Флора, фауна і тех­нічний прогрес. Наукові основи і принципи охорони флори і фауни. Генофонд культурних рослин та його охорона.

Охорона окремих видів рослин і тварин. Фактори, що зумовлюють зникнення окре­мих видів рослин і тварин. Основні поняття й терміни в охороні окремих видів рослин і тварин. Рідкісні і зникаючі види. Міжнародна категоризація видів, що потребують охоро­ни. Роль і значення "Червоних книг" і "Червоних списків" в справі охорони зникаючих ор­ганізмів. Структура опису виду у "Червоних книгах". Шляхи охорони рослин і тварин. Охорона фітоценозів і зооценозів. Роль і значення "Зелених книг" у справі збереження раритетних рослинних угруповань.

Загальні тенденції створення заповідних об'єктів у світі. Міжнародна і вітчизняна класифікація заповідних територій. Мережа заповідних територій України. Перспективи створення Європейської екомережі. Міждержавні території.

Охорона рослин і тварин в індустріальних і урбанізованих країнах. Вплив рекреа­ційної діяльності людини на флору і фауну. Рекреаційне навантаження. Механізм і ступінь рекреаційної дигресії. Вплив зелених насаджень на санітарно-гігієнічні умови міста. Проблеми й перспективи використання зелених насаджень в оздоровленні міського сере-довища.

Місце і роль рослинного покриву в оптимізації природного середовища. Рекульти­вація й відновлення рослинного покриву в умовах техногенних ландшафтів.

Сучасний стан охорони рослин і тварин в різних країнах. Міжнародне співробіт­ництво в галузі охорони рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин. Міжнародні органі­зації, що займаються охороною рослинного і тваринного світу. Участь України у виконанні міжнародних правових документів у галузі збереження біорізноманітності.

Вимоги до вмінь студентів

 1. Беручи за основу запропоновані дані стосовно фітосозологічних ознак виду чи
  фітоценозу, вміти вирахувати аутфітосозологічний чи синфітосозологічний індекс.


 2. Використовуючи набуті теоретичні знання та дані про стан виду в природних умовах
  (поширення, чисельність), вміти окреслити схему збереження раритетного виду.

 3. Використовуючи набуті теоретичні знання та дані про стан ценозу в природних умовах
  (поширення, рідкісніть за видовим складом, еталонність, число локалітетів та їх загальна
  площа), вміти окреслити схему збереження раритетного фітоценозу і зооценозу.


 4. За допомогою критеріїв МСОП 1978 (1994) року та запропонованих даних про вид
  віднести раритетний вид до однієї з категорій МСОП.

 5. Вміти обгрунтувати створення об'єкту природно-заповідного фонду України.

 6. Базуючись на загальних принципах формування загальноєвропейської екологічної
  мережі, вміти розрізняти основні її складові в межах України.


 7. Вміти вказати міждержавні території України і пояснити їх призначення.

 8. Вміти перелічити міжнародні конвенції в галузі созології, до яких приєдналась Україна, і
  охарактеризувати природоохоронне спрямування кожної із них.


 9. Вміти назвати найбільш вагомі міжнародні екологічні організації та окреслити основні
  напрямки їх дільності.

Література основна

Андрієнко Т.Л., Арап Р.Я., Воронцов Д.П. та ін. Фіторізноманіття національних природних парків України. - К.: Наук, світ, 2003. - 143 с.

Андрієнко Т.Л., Онищенко В.А., Клєстов М.Л., Прядко О.І., Арап Р.Я. Система категорій природно-заповідного фонду України та питання її оптимізації. - Київ: Фітосоціоцентр, 2001.-60с.

Андрієнко Т.Л., Попович С.Ю., Парчук Г.В. та ін. Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків. - К.: Академперіодика, 2002. - 103с.

Зелена книга України. Ліси. - К.: Наук, думка, 2002. - 256 с.

/

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2000 році. - Міністерство екології та природних ресурсів, 2001 - 184 с.

Література додаткова

Дідух Я.П., Ткаченко В.С., Плюта П.Г. та ін. Порівняльна оцінка фіторізноманітності за­повідних степових екосистем України з метою оптимізації режимів їх охорони. - К., 1998. -76 с.

Заповідники і національні природні парки України. - Київ: Вища школа, 1999. - 232 с.

Зеленая книга Украинской СССР. - Киев: Наук, думка, 1987 - 216 с.

Каталог видів флори і фауни України, занесених до Бернської Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. Випуск перший. Флора. Автор-упорядник д.б.н., проф. В.І.Чопик. - Київ: Фітосоціоцентр, 1999. - 52с.

Конвенція про біологічне розмаїття: громадська обізнаність і участь. - К., 1997. -154 с.

Борисов В.А., Белоусова Л.С., Винокуров А.А. Особо охраняемые природньїе территории мира (национальньїе парки, заказники, резерваты). - М.:Агропромиздат, 1985. -312 с.

Заповедники и национальньїе парки мира. - М.: Наука, 1969. - 211 с.

Краснитский А.М. Проблеми заповедного дела. - М: Лесная пром-сть, 1983. - 191 с.

Лисицьш Е.Н. Охрана природьі в зарубежных странах. - М.:Агропромиздат, 1987. - 215 с.

Міждержавні природно-заповідні території України. - К., 1998. - 130 с.

Справочник по заповедному делу. - Киев: Урожай, 1988. - 168 с.

Червона книга України. Тваринний світ. - Київ: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 1994. - 464 с.

Червона книга України. Рослинний світ. - Київ: Вид-во "Українська енциклопедія" ім. М.П.Бажана, 1996. - 608 с.

Л.Ф. Кучерява

Схожі:

Програма Курсу охорона рослинного та тваринного св І ту iconКалендарний план лекцій з гігієни та екології з гігієнічною експертизою
Гігієнічна характеристика продуктів рослинного І тваринного походження. Фізіолого-гігієнічне значення окремих харчових інгадієнтів...
Програма Курсу охорона рослинного та тваринного св І ту iconПаспорт спеціальності 05. 18. 16 Технологія харчової продукції
Дослідження сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів, кулінарної продукції, питної води,...
Програма Курсу охорона рослинного та тваринного св І ту iconПаспорт спеціальності 05. 18. 16 Технологія харчової продукції
Дослідження сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів, кулінарної продукції, питної води,...
Програма Курсу охорона рослинного та тваринного св І ту iconПаспорт спеціальності 05. 18. 16 Технологія харчової продукції
Дослідження сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів, кулінарної продукції, питної води,...
Програма Курсу охорона рослинного та тваринного св І ту iconКалендарно-тематичний план практичних занять з фармакогнозії для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету в осінньому семестрі 2012 –2013 н р
Змістовий модуль Загальна частина фармакогнозії. Лр І лрс, яка містить полісахариди, тіо– та ціаноглікозиди, органічні кислоти. Сировина...
Програма Курсу охорона рослинного та тваринного св І ту iconЯришева Н. Ф. Методика ознайомлення дітей з природою
«Малятко», «Дитина», «Українське дошкілля», «Дитина в дошкільні роки», «Крок за кроком», «Радуга» за схемою: вікова група, зміст...
Програма Курсу охорона рослинного та тваринного св І ту icon«затверджую» Проректор з навчальної роботи Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова
Контроль змістовного модулю №1 : «Загальна частина фармакогнозії. Лр І лрс, яка містить полісахариди, тіо- та ціаноглікозиди, органічні...
Програма Курсу охорона рослинного та тваринного св І ту iconПрограма Курсу ботаніка
Курс ботаніки є одним з базових курсів, необхіних для підготовки біологів будь-якої спеціальності. Мета курсу сформувати у студентів...
Програма Курсу охорона рослинного та тваринного св І ту iconТема 12 правовий режим використання І охорони тваринного світу теоретичні питання
Тваринний світ як об`єкт використання та правової охорони. Законодавство про охорону І використання тваринного світу
Програма Курсу охорона рослинного та тваринного св І ту iconА. М. Гарьковець Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (длястудентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи