Програма Курсу радіобіологія icon

Програма Курсу радіобіологія
НазваПрограма Курсу радіобіологія
Дата11.09.2012
Розмір77.4 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "РАДІОБІОЛОГІЯ"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні каф. біології та екології
протокол № 1 від 28 серпня 2007
зав.каф. проф. Булах А.А.

Київ - 2007

-

І

Розробник програми Булах А.А., д.б.н., професор.

Радіобіологія - це наука про дію іонізуючих випромінювань на живі організми та їх угруповання. Основним завданням радіобіологіі є вивчення закономірностей біологічної дії іонізуючих ви­промінювань на живі організми з метою навчитись керувати його відповідними реакціями на цей фактор.

В системі підготовки студентів біологічного факультету радіобіологія має значення базової фундаментально-прикладної дис­ципліни для формування у слухачів знань про загальні зако­номірності біологічного відгуку на дію іонізуючих випромінювань, а також формування уяви про можливості використання досягнення ядерної фізики і атомної енергетики в біологічній науці, медицини.

Загальний зміст

Тема 1. Радіобіологія як наука.

Визначення радіобіології як науки. Місце радіобіології серед суміжних наук. Предмет і завдання загальної радіобіології. Історія радіобіології роль досягнень ядерної фізики у виникненні і розвитку радіобіології, етапи розвитку радіобіології. Сучасні проблеми радіобіології: специфіка дії на живі організми малих доз радіації особливості дії живі організми хроічного випромінювання, радіаційні порушення імунітету, віддалені наслідки опромінювання, спільна дія на організм радіації та інших хімічних чинників, міграція штучних радіоактивних речовин в об'єктах навколишнього середо­вища, особливості дії на організм інкорпорованих радіонуклідів. Ви­ведення радіоактивних речовин з трофічних ланцюгів. Теоретичне і практичне значення радіобіології. Необхіднічсть широкої пропаган­ди радіобіологічних знань.

Тема 2. Фізичні основи радіобіології.

Явище радіоактивності. Закон радіоактивного розпаду. Визна­чення поняття іонізуючих випромінювань. Природа іонізації атомів і молекул речовини. Відміності у поняттях "радіоактивний елемент", "радіоактивний ізотоп", "радіонуклід" і "радіоактивна речовина". Джерела іонізуючих випромінювань: природні і штучні. Природній радіоактивний фон. Типи іонізуючих випромінювань. Загальна ха­рактеристика іонізуючих випромінювань. Основні процеси, що

відбуваються при взаємодії електромагнітного випромінювання з речовиною. Характеристика корпускулярного іонізуючого ви­промінювання. Види корпускулярних іонізуючих випромінювань. Взаємодія корпускулярних іонізуючих випромінювань з речовино. Проникаюча здатність іонізуючого випромінювання. Лінійна пере­дача енергії (ЛПЕ). Відносна біологічна ефективність (ВБЄ). Експо­зиційна і поглинаюча доза іонізуючого випромінювання. Еквівалентна доза іонізуючого випромінювання. Поняття колектив­ної дози. Потужність дози. Одиниці радіоактивності. Види оп­ромінення залежно від факотру часу.

Тема 3. Біологічні ефекти іонізуючих випромінювань.

Поняття радіобіологічного ефекту. Класифікація радіобіологічних ефектів. Соматичні та генетичні ефекти. Мож­ливість радіаційної стимуляції. Основні типи морфогенетичних змін організмів (рослинних і тваринних) при дії радіації. Вплив радіації на прискорене старіння і тривалість життя. Специфіка радіаційної загибелі рослин. Типи мутацій, індукованих дією іонізуючого ви­промінювання. Близькі і віддалені ефекти при дії іонізуючих ви­промінювань. Стохастичні ефекти віддалених наслідків радіаційного ураження. Теорії біологічної дії іонізуючого випромінювання. Особ­ливості прямої і непрямої дії іонізуючих випромінювань на організм. Суть теорії мішені.

Тема 4. Радіочутливість організмів

Поняття радіочутливості і радіостійкості організмів. Ефек­тивні дози: напівлетальні та летальні дози іонізуючих ви­промінювань. Принципи побудови кривих доза-ефект. Порівняльна радіочутливість організмів різних систематичних груп. Порівняльна радіочутливість організмів, тканин, клітин, які знаходяться в різному фізіологічному, віковому, функціональному стані. Правило Трибозо і Бергоньє, його застосування в практиці. Поняття про критичні ор­гани рослин, тварин. Особливості дії малих доз іонізуючого ви­промінювання на живі організми. Концепція безпороговості дози і поняття порогової дози - дві точки зору в радіології. Коцепція біологічного розвитку діїіонізуючого випромінювання.

Тема 5. Модифікація радіаційного ураження оргаізму
Поняття модифікації радіаційного ураження організму. Проти­
радіаційний біологічний захист і сенсибілізація радіаційного ура­
ження. Фізичні радіозахисні і радіосенсибілізуючі фактори: фактор
зменшення дози (ФЗД). Визначення поняття радіопротектора і
радіомодифікатора. Поняття пострадіаційного

відновлення.Класифікація хляхів пострадіаційного відновлення: ре­парація, репопуляція, регенерація, компенсаторне відновлення.

Тема 6. Радіація і екологія

Джерела радіоактивного забруднення навколишнього середо­вища. Загальні закономірності міграції радіоактивних речовин у навколишньому середовищі. Поняття про коефіцієнти нагромаджен­ня (КН) і коефіцієнт переходу (КП) радіоактивних речовин. Особли­вості міграції радіоактивних речовин в атмосфері, грунті та фактори, що впливаютьна ці процеси. Шляхи проходження радіоактивних ре­човин по трофічних ланцюгах. Поняття про гранично допустиму концентрацію радіактивних речовин в продуктах живлення. Шляхи зменшення концентрації радіоктивних речовин в кінцеві продукти трофічних ланцюгів. Уроки Чорнобиля.

Тема 7. Біологічна дія інкорпорованих радінуклідів.

Визначення поняття інкорпорованих речовин. Особливості дії радіоактивних речовин на організм. Радіобіологічні ефекти при дії інкорпорованих речовин на рослини та організм тварин. Особливості дії на організм гарячих частинок. Підходи до нормування надход­ження та нагромадження радіоактивних речовин в живих ор­ганізмах.

Тема 8. Використання ізотопів та іонізуючих випромінювань у народному господарстві

Визначення поняття ізотопічних індикаторів. Суть методу мічених атомів. Раіоактивні і стабільні ізотопи. Шляхи отримання мічених сполук. Принципи регістрації мічених сполук (радіометрія, радіоавтографія). Приклади використаннямічених атомів при вирішенні проблем в фізіології рослин, фармакології та інших розділах науки. Визначення поняття радіаційно-біологічної техно­логії. Радіаційна техніка. Шляхи використання іонізуючих ви­промінювань в різних галузях науки, медицини, техніки, сільському господарстві.

1^

Вимоги до знань та вмінь студентів

Студенти протягом слухання курсу мають підготувати та за­хистити реферат по одному з розділів програми. Студенти повинні брати участь в роботі семінарів (виступи з дооповіддю) по окремим проблематичним питанням, які існують в радіобіології. На прикінці семестру проводиться іспит.

Література

 1. Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных.- М.,
  Высшая школа, 1988.

 2. ГудковІ.М., Ткаченко Г.М. Основи сільськогосподарської
  радіобіології і радіоекології.- К.: Вища школа, 1993.

 3. Коггл Дж. Биологические эффектьі радиации.- М., Энерго-
  атомиздат, 1986.

4. Тимофеев-Ресовский Н.В., Иванов В.И., Корогодин В.И.
Применение принципов попадання в радиобиологии. Атомиздат,
1968.

 1. Гродзинский Д.М., Булах А.А., Гидков И.Н. Чернобыльская
  катастрофа. Под ред. О.Г.Барьяхтара. К., Наукова думка, 1996.

 2. Виленчик М.М. Радиобиологические эффекты и окружаю-
  щая среда.- М., Энергоатомиздат, 1983.

Розробник програми Булах А.А., д.б.н., професор.

Схожі:

Програма Курсу радіобіологія iconЕкзаменаційні питання з курсу "Радіобіологія"
Основні методи виявлення іонізуючих випромінювань. 16. Потужність дози, її одиниці. Види опромінення в залежності від потужності
Програма Курсу радіобіологія iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІ курсу Інституту природознавства
Складання конспекту з тем, що не розглядалися під час аудиторної роботи (для заочної форми навчання)
Програма Курсу радіобіологія iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Радіобіологія» для студентів ІІІ курсу Інституту природознавства
Складання конспекту з тем, що не розглядалися під час аудиторної роботи (для заочної форми навчання)
Програма Курсу радіобіологія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної...
Програма Курсу радіобіологія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень та системний аналіз” (для студентів 4 курсу...
Програма Курсу радіобіологія iconБіологія І хімія потреби у фахівцях
Мікологія”, "Ботаніка", "Зоологія", „Ентомологія та етологія”, „Геоботаніка”, "Молекулярна біологія", "Біосферологія", "Генетика",...
Програма Курсу радіобіологія iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Програма Курсу радіобіологія iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної та 1 курсу заочної форми навчання напряму...
Програма Курсу радіобіологія iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Наукові дослідження ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності...
Програма Курсу радіобіологія iconА. М. Гарьковець Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (длястудентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи