Програма Курсу бюгеохш1Я icon

Програма Курсу бюгеохш1Я
Скачати 87.16 Kb.
НазваПрограма Курсу бюгеохш1Я
Дата11.09.2012
Розмір87.16 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАР0ДНИЙ С0Л0М0Н1В УШВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА БЮЛОГП ТА ЕКОЛОГП

ПРОГРАМА КУРСУ "БЮГЕОХШ1Я"

"ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданіі каф. бюлогії та екології

протокол № 1 від 28 серпня 2007

Зав.каф. проф. Булах А.А.

Київ - 2007

2

Програма курсу «Біогеохімія» для студентів біологічного факультету/
Упорядники: кандидат біологічних наук С. ВЗібцев, - К., 1998. - с.

1. ^ МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

' Сучасний етап розвитку історії характеризується суттєвим антропогенним впливом людини на навколишнє середовище. Характерною рисою техногенного впливу є негативні наслідки як для живої так і неживої природи. В звЛязку з цим все більше значення в розвитку суспільства відіграє така наука як біогеохімія, яка вивчає взаємодію живої і неживої природи.

Курс "Біогеохімія" почали викладати в університетах відносно недавно, але актуальність цієї дисципліни в ваш час обумовлює важливе місто курсу в системі підготовки біологів. Мета курсу - надати студентам знання про взаємозв'язок між науками про живу та неживу природу, особливості кругообігу речовин, в тому числі антропогенного походження в великому геологічному і малому біологічному круговороті, про сучасні тенденції розвитку біосфери та необхідність переходу її в новий стан ноосферу; вивченні хімічного складу живих організмів і участі живої речовини і продуктів розкладу в процесах міграції, розподілу, розсіювання і накопичування хімічних елементів

Важливе місце в курсі займають практичні аспекти біогеохімії. Зокрема вивчення хімічного складу рослин, в тому числі сільськогосподарських, вплив особливостей біологічного кругообігу окремих елементів на розвиток та стійкість рослин, якість продуктів харчування.

2. ^ ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ.Тема 1. Історія розвитку біогеохімії

Роль ідей В.В.Докучаєва, В.І.Вернадського в формуванні біогеохімії як науки. Сучасний етап розвитку біогеохімії, геохімія ландшафтів, біогеохімічні провінції, хімічний склад рослин, біологічний кругообіг речовин. Місце науки біогеохімії в системі наук. Предмет та метод біогеохімії.

Тема 2. Біосфера. Біогенна міграція.

Поняття про природну систему. Великий геологічний та малий біологічний кругообіги елементів. Біогеохімічні цикли. Закон Вернадського. Організація і структура системи. Уява про біосферу. Визначення та рівні організації біосфери. Функціонування системи. Біосфера як природна система. Закономірності розвитку

1

з

життя. Типи біогенного обміну речовин. Типи обміну речовин живих організмів з навколишнім середовищем (прижиттєві, посмертні).

Тема З.Роль хімічних елементів в житті живих організмів.

Біофільність елементів. Класифікація елементів за їх важливістю для живої речовини. Поняття про коефіцієнт біологічного накопичення. Макроелементи. Мікроелементи. Геохімія і фізіологічна роль макроелементів. Геохімія і фізіологічна роль мікроелементів.

Тема 4.Вплив геохімічного середовища на розвиток та хімічний склад рослин.

Поняття про фізіологічні та морфологічні форми рослин (морфологічні зміни, ендемічні захворювання). Адаптація видів до біогеохімічних умов. Порогові концентрації елементів в рослинах. Класифікація факторів, які впливають на хімічний склад рослин. Залежність хімічного складу рослин від наявності хімічних елементів в середовищі існування. Вплив форм хімічних сполук на хімічний склад рослин. Розподіл хімічних елементів по органах рослин. Показник відносного вмісту елементу в органах рослини. Видова належність рослин та їх хімічний склад. Фактори формування хімічного складу рослин.

Тема 5. Біогеохімічні ендемії.

Поняття про біогеохімічні ендемії. Роль окремих хімічних елементів у прояві ендемій. Контрзаходи проти захворюваності в районах ендемій.

Тема 6. Принципи біогеохімічного районування.

Біогеохімічні провінції. Принципи біогеохімічного районування. Зональні провінції. Інтразональні провінції та ендемії.

Тема 7. Біологічний та біогеохімічний круговороти хімічних елементів.

Типи міграції хімічних елементів. Біогеохімічні параметри. Рівні біогеохімічних кругообігів. Біогеохімічний цикл на рівні мікробних популяцій. Біогеохімічний цикл на рівні безхребетних організмів грунтів та водойм. Біогеохімічні цикли в наземних біогеоценозах (лісових, трав'янистих). Критерії оцінки біогеохімічного циклу. Біогеохімічні цикли деяких хімічних елементів (вуглецю, азоту, фосфору, кальцію, кисню, заліза, натрію.)

Тема 8. Поняття про ноосферу.

Визначення ноосфери. Визначення техногенезу. Порушення кругообігу окремих елементів. Ноосфера та техногенез. Типи ландшафтів та кругообігу речовин ноосфери. Характерні риси ноосфери.

4

Тема 9. Практичні аспекти біогеохімії.

Біогеохімічне районування. Районування з метою виявлення біогеохімічних ендемій і пошуку корисних копалин. Контроль стану навколишнього середовища. Охорона чистоти атмосфери. Охорона природних вод. Охорона грунтів. Контроль якості сільськогосподарської продукції, що отримується. Планування заходів по створенню культурних ландшафтів.

3. ^ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

По закінченню курсу студент повинен знати основні розділи біогеохімії, методи та задачі на сучасному етапі розвитку, принципи ноосферного підходу до навколишнього середовища; класифікацію елементів по відношенню їх до живих організмів, походження головних антропогенних забруднювачів та допустимі їх концентрації в головних природних середовищах; характеристику найбільш поширених мікро- та макроелементів з точки зору їх міграційної здатності та небезпеки для живих організмів; принципи оцінки локальної та регіональної біогеохімічної ситуації в зонах техногенних аномалій.

Студент повинен вміти застосовувати інформацію про біогеохімічні особливості регіону при проведенні екологічних експертиз, природних явищ, техногенних об'єктів в екологічно небезпечних зонах. Використовувати методи біогеохімічної індикації при проведенні польових екологічних досліджень.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

Вернадский В.И. Биосфера. -Л., 1926.

Вернадский В.И. Очерки геохимии. - М. - Л.: Изд-во АН СССР, 1934. Вернадский В.И. Проблеми биогеохимии - В кн.: Труды биогеохимической лаборатории, 1980, т.16.

Виноградов А.П. Биогеохимические провинции и эндемия. - ДАН, 1938. - т. 18, № 4-5.

Виноградов А.П. О генезисе биогеохимических провинции. - В кн.: Труды биогеохимической лаборатории. - М.: Изд-во АН СССР. - 1960. Ковальский В.В. Биогеохимические провинции СССР и методы их изучения. - В кн.: Труди биогеохимической лаборатории. - М.: Изд-во АН СССР, 1960. Ковальский В.В. Регионн биосферы - основа биогеохимического районирования. - В кн.: Биосфера и ее ресурси. - М.: Наука, 1971. Ковальский В.В. Геохимическая зкология. - М.: Наука, 1974. Ковда В.А. Основи учення о почвах. - М.: Наука, 1973. - Т.1-2.

5

Ковда В.А. Биогеохимические циклы в природе и их нарушение человеком. - М.:

Наука. 1973.

Лаптев И. Д. Экологические проблемы. - М.: Мысль. 1982.

Перельман А.И. Геохимия ландшафта. - М.: Высшая школа, 1-975.

Полынов Б Б. Избранные труды. - М.: Наука, 1968.

Тугаринов А.И. Общая геохимия. - М.: Атомиздат, 1973.

Шипунов Ф.Я. Организованность биосферы. - М.: Наука, 1980.

Додаткова

Базилевич Н.И., Родин Л.Е. динамика органического вещества и биологический круговорот в основных типах растительности. - М. - Л.: Наука, 1965. Биогеохимические циклы в биосфере. Матер. У!! Пленума СКОПЕ. - М. .Наука, 1976. -Статьи Глазовской М.А., Гришиной Л.А., Евдокимовой Т.й. и др., Перельмана А.И.

Виноградова Х.Г. Мо в растениях в связи с систематическим положением. - Тр. Биохимической лаборатории института геохимии и аналитической химии АН СССР. - М.: Изд-во АН СССР, 1954.

Власюк П.А. Биологические элементы в жизнедеятельности растений. - К, 1969. Ковалевский А.Л. О биохимических параметрах растений и некоторых особенностях изучения их. - В кн.; Биогеохимия растений. - Улан-Удэ, 1969. Макеев О.В. Микроэлементы в почвах Сибири и Дальнего Востока. - М.: Наука, 1973.

Малюга Д.П. Биогеохимические методы поисков рудных месторождений. - М.: Изд-во АН СССР, 1963.

Титлянова А.А. Лекции о биосфере. - Новосибирск, 1969.

Ткалич СМ. Практическое руководство по биогеохимическому методу поисков рудных месторождений. - М.: Госгеолтехиздат, {959. Школьник М.Я. Микроэлементы в жизни растений. - Л.: Наука, 1974.

Схожі:

Програма Курсу бюгеохш1Я iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної...
Програма Курсу бюгеохш1Я iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Основи наукових досліджень та системний аналіз” (для студентів 4 курсу...
Програма Курсу бюгеохш1Я iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Основи утилізації відходів» для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми...
Програма Курсу бюгеохш1Я iconМ. В. Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Екологія” (для студентів 1 курсу денної та 1 курсу заочної форми навчання напряму...
Програма Курсу бюгеохш1Я iconШмуклер В. С. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Наукові дослідження ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності...
Програма Курсу бюгеохш1Я iconА. М. Гарьковець Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (длястудентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форми навчання напряму...
Програма Курсу бюгеохш1Я iconПсурцева Н. О. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Обстеження та реконструкція будівель” (для студентів 5 курсу денної форми...
Програма Курсу бюгеохш1Я iconМолодченко Г. А. Лугченко О.І. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Реконструкція та зміцнення будівель” (для студентів 5 курсу, денної форми...
Програма Курсу бюгеохш1Я iconШаповалов О. М. Мазур В. А. Програманавчальноїд исциплін и та робоча програма з курсу
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу “Інженерні споруди” (для студентів 5 курсу денної форми навчання, спеціальності...
Програма Курсу бюгеохш1Я iconВ.І. Заіченко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» для студентів 3 курсу денної форми та 5 курсу заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи