Програма Курсу економіка природокористування icon

Програма Курсу економіка природокористування
Скачати 94.23 Kb.
НазваПрограма Курсу економіка природокористування
Дата11.09.2012
Розмір94.23 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ"

"ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО" на засіданні каф. біології та екології протокол № 1 від 28 серпня 2007 Зав.каф. проф. Булах К.К.

Київ - 2007

.

2

Програма курсу «Економіка природокористування» для студентів біологічного факультету

Упорядники: кандидат біологічних наук, С.В.Зібцев К., 1998.- с.

Рецензент -

Затверджено Вченою радою

Міжнародного Соломонова Університету

« » 1998 року

1. ^ МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Сучасне реформування економіки України має мету формування вітчизняного виробництва на нових, ринкових засадах. В той же час, будь-яка виробнича діяльність обов'язково пов'язана з більшим або меншим впливом на довкілля. Негативний вплив виробництва на довкілля може бути зменшеним якщо виробник запровадить певні заходи по боротьбі з забрудненням. Якщо виробник економить на природоохоронній діяльності, суспільство зазнає збитків внаслідок погіршання стану довкілля. Якщо, виробник запроваджує природоохоронні заходи на підприємстві затрати по охороні природи лягають на нього. В світі наведених аргументів видна важлива роль курсу "Економіки природокористування" в навчанні студентів біологів.

Мета курсу "Економіки природокористування" дати систематичні знання по економіці природокористування і зокрема, про те, як повинен бути побудований механізм охорони довкілля та використання природних ресурсів, а також навчити студентів відповідати на питання: яке найбільш раціональне співвідношення двох вищезгаданих видів витрат і як реалізувати на практиці вибрану стратегію.

Певне місце в курсі відводиться матеріалу про механізм управління природоохоронною діяльністю в Україні а також аналізу ефективності різних методів природокористування для вирішення глобальних екологічних проблем.

2. ^ ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ

1 .Екологічні витрати виробництва і шляхи їх скорочення.

Витрати на виробничі заходи. Технології кінця труби та маловідходні технології. Шкода від забруднення навколишнього середовища. Види негативного впливу на довкілля. Оцінка натуральних змін в грошових

з

одиницях. Економічний оптимум забруднення навколишнього середовища. Поняття про ассіміляційну ємність природного середовища. Гранична шкода від забруднення природнього середовища. Граничні витрати на попередження забруднення навколишнього середовища. Екологічна складова витрат на виробництво продукції. Врахування екологічної складової в граничних витратах виробництва

2. Екстернальні ефекти і теоретичні аспекти реалізації природоохоронної
стратегії.

Зовнішні ефекти. їх суть та роль в економіці природокористування. Теоретичні основи регулювання викидів шкідливих домішок. Співвідношення зовнішніх та внутрішніх витрат для виробника. Асиміляційний потенціал природного середовища і його економічна оцінка. Попит на ассіміляційний потенціал. Екстернальні витрати і власність на асиміляційний потенціал. Інституційний механізм використання асиміляційного потенціалу природного середовища. Первинний розподіл прав на асиміляційний потенціал.

3. Якість навколишнього середовища як споживче благо.

Поняття про теорію споживчого вибору. Гранична корисність споживання. Потреба у певній якості навколишнього середовища. Хто сплачує природоохоронну діяльність? Принцип "забруднювач платить", та "жертва платить". Попит на товар, при виробництві якого забруднюються середовище. Взаємодія "забруднювача" та " жертви забруднення" на локальному , регіональному, міжрегіональному, макро -, міждержавному та глобальному рівнях. Природоохоронна сфера як благо загального користування, проблема «зайців». Екологізація розвитку (економічні і інституційні аспекти). Вибір довгострокової природоохоронної стратегії.

4. Адміністративні методи управління природоохоронною діяльністю.

Стандарти якості природного середовища. Стандарти впливу на природне середовище. Технологічні стандарти. Стандарти якості продукції. Прямі заборони. Сертифікати. Оцінка впливу на навколишнє середовище.

5.Економічні методи управління природоохоронною діяльністю.

Види платежів. Податки за забруднення. Платежі користувачів. Субсидії. Системи обов'язкової відповідальності. Система цільового резервування коштів на утілізацію відходів. Інформаційні системи.

4

6.Риночні методи управління природоохоронною діяльністю.

Принцип розгляду множинних джерел забруднення як єдиної регульованої системи. Дозвіл на викиди. Банки прав на забруднення. Біржі прав на забруднення.

7. Механізм природоохоронної діяльності на Україні і перспективи його
розвитку.

Радянська система управління якістю навколишнього середовища. Економічні методи управління природоохоронною діяльністю в Україні. Фінансування природоохоронної діяльності. Система екологічних фондів. Ставки платежів до фондів. Перспектива розвитку механізму управління природоохоронною діяльністю в Україні. Стратегії вибору критерію для прийняття рішень в галузі екології в регіоні.

8. Глобальні екологічні проблеми і трансграничний переніс викидів.

Глобальне потепління і методи управління викидами парникових газів. Економічні проблеми виснаження озонового шару. Економічний механізм управління трансграничним переносом.

3. ^ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ

По закінченні курсу студент повинен знати економічні категорії, які використовуються при оцінці екологічних збитків виробництва, принципи регулювання забруднення середовища, крітерії оцінки якості навколишнього середовища і методи її управлінням, механізм природоохоронної діяльності на Україні, уявляти механізми економічного регулювання при вирішенні глобальних та регіональних екологічних проблем.

Після проходження курсу студент повинен вміти давати економічну оцінку асиміляційного потенціалу. Визначати ступінь раціональності природокористування і, класифікувати природні ресурси за економічними показниками, аналізувати механізми економічних витрат, приймати рішення стосовно впровадження раціональних економічно обгрунтованих методів і стимулів господарювання з мінімальною шкодою довкіллю.

5 <

Л1ТЕРАТУРА. Основна

 1. Буркинський Б.В., Ковальова Н.Г. Економічні проблеми
  природокористування. - К.: Наук. Думка, 1995. -142 с.

 2. Голуб А.А. Экономика природопользования. - М.: Асп.пр., 1995. -188 с.

 3. Гуторов О.І. Економка природокористування. - 42. -X., 1995. - 85 с.

 4. Качинський А.Б. Стійкість екосистем та проблема нормування в економічний
  безпеці України: Економічна безпека Украши. - Вип.1. - К., 1996. - 52 с.

 5. Крачило М.П.. Основи екологи та економка природокористування: Навч.
  поабник. - К.: Крамар, 1998. - 170 с.


Додаткова

 1. Бабунашвили Г.В. Экономические проблемы рационального
  природопользования. - Тбилиси: ТГУ, 1987. - 145 с.

 2. Белых А.А. Экономика природопользования. - С.-П.., 1993. - 232 с.

 3. Быстраков Ю.И., Колосов А.В. Экономика и экология. - М.: Агропромиздат,
  1988.

 4. Генсірук С.А. Репональне природокористування. - Львів, 1992.

 5. Глухов В.В., Лисочкина Т.В. Экономические основы экологии: Учебн. - С-
  П, 1995.

 6. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования. Уч.изд-е. - М.:
  Аспект Пресс, 1995.-188 с.

 7. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономические методы управления
  природопользованием. - М.: Наука, 1993.


 8. Жукова И.Ю., Козельцев М.А., Ходоровский СВ. Экономические проблемы
  охраны окружающей среды. - М.: Знание, 1981.

 9. Неверов А.В. Экономика природопользования: Учеб.пособие для инж.-эк.
  Спец.вузов. - Минск: Вищей школа, 1990. - 216 с.

Ю.Нестеров П.М. Экономика природопользования: Учеб.пособие для студ. эк.

спец.вузов. - М.: Высшая школа, 1984. - 256 с. П.Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природопользования и рынок. -

М.: Зак. И прир., 1997. - 413 с. 12.Природопользование в системе управления. - Ноавосибирск: Наука, 1991. -

244 с. 13.Руснак П.П. Економка природокористування: Навч.посібник. - К.: Вища

школа, 1992.-318 с.

6

14.Сахаев В.Г., Щербицкий Б.В. Экономика природопользования и охрана

окружающей среды: Учеб.пособие для студ. эк. спец. - К.: Вища школа,

1987.-263 с. 15.Сахаев В.Г., Шевчук В.Я. Економіка і організація охорони навколишнього

середовища: Підручник. - К.: Вища школа, 1995. 16.Экономика природопользования . Под ред.Н.В.Пахомовой и Г.В.Шалабина.

СПб.: Изд.С.-П. У-та, 1993.

Схожі:

Програма Курсу економіка природокористування iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Економіка природокористування" для студентів спеціальності 0401. 06 "Екологія, охорона
Методичні вказівки до виконання розрахун-ково-графічної роботи з курсу “Економіка природокористування” / укладач О. О. Рибалов. –...
Програма Курсу економіка природокористування iconЄ. Г. Пономаренко, О. С. Джураєва методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка природокористування»
«Економіка природокористування» (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання напряму 0708 «Екологія» спеціальності 070800...
Програма Курсу економіка природокористування iconТ.Є. Одаренко Програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „Економіка якості (для студентів фпотазн 5 курсу напряму підготовки 0501 „Економіка...
Програма Курсу економіка природокористування iconШаповаленко Д. О. Програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання за...
Програма Курсу економіка природокористування iconМіського господарства т. М. Колесник програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом...
Програма Курсу економіка природокористування iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «економіка підприємства»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу денної І 3...
Програма Курсу економіка природокористування iconСкала г. Ф. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка І організація інноваційної діяльності» для студентів...
Програма Курсу економіка природокористування iconХарківська національна академія міського господарства є. Г. Пономаренко, О. С. Джураєва програма І робоча програма навчальної дисципліни
Економіка природокористування (для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія» спеціальності...
Програма Курсу економіка природокористування iconВ. Т. Плакіда Н. М. Богдан програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Економіка І організація інноваційної діяльності» для студентів 4 курсу напряму...
Програма Курсу економіка природокористування iconВ. М. Прасол програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка праці І соціально-трудові відносини» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи