Програма Курсу соціальна екологія icon

Програма Курсу соціальна екологія
Скачати 65.69 Kb.
НазваПрограма Курсу соціальна екологія
Дата11.09.2012
Розмір65.69 Kb.
ТипПрограма

МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПРОГРАМА КУРСУ "СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

на засіданні каф. біології та екології

протокол № 1 від 28 серпня 2007

зав.каф. проф. Булах А.А.


Київ - 2007

Програма курсу "Соціоекологія"

Укладач: І.Р.Алєксєєнко

^ 1. Місце та значення навчальної дисципліни

Курс "Соціоекологія" — одна з складових частин загального циклу екологічних дисциплін. Актуальність предмету курсу— вивчення зако­номірностей функціонування біосфери, т. т. екосистеми, що охоплює земну кулю, аналіз антропогенних змін, яких вона зазнає, прогнозування май­бутніх змін у біосфері — значно підвищилась у останні роки. Курс формує у слухачів натуроцентричний світогляд.

^ 2. Загальний зміст

Сучасна цивілізація та стан природного середовища.

Особливості сучасної цивілізації. Моральна ерозія людини як приро-докористувача. Антропоцентричний та натуроцентричний світогляди. Ста­новлення та розвиток екологічної науки, місце у ній глобальної екології. Майбутнє людства з точки зору екологічної науки.

Системний підхід у екології. Поняття про систему. Екосистеми як один із видів систем.

Закони та правила складання систем: подібність частини і цілого, емерджентність, необхідність різномаїття, повноти складаючих,

2

надмірність системних елементів при мінімумі числа варіантів організації, перехід надмірності до самообмеження, конструктивна емерджентність, перехід у підсистему, збільшення рівня ідеальності, системний сепаратизм, оптимальність, баланс консерватизма та мінливості.

Закони та правила розвитку систем: вектор розвитку, необоротність еволюції, ускладнення системної організації, біогенетичний закон, геогене-тичний закон, послідовність проходження фаз розвитку, анатомічна (структурна) кореляція, алометрія.

Закони та правила термодинаміки систем: енергетична проводимість, збереження маси, збереження енергії (І начало термодинаміки), II начало термодинаміки для екосистем (ентропія), зберігання упорядкованості, принцип Ле—Шателье—Брауна, основний обмін.

Гідросфера. Вода Землі, її роль у функціонуванні біосфери. Чисельні характеристики гідросфери. Природне та антропогенне забруднення Світового океану. Нафта і нафтопродукти як забруднювачі води. Солі ме­талів як забруднювачі води. Штучні хімічні сполуки як забруднювачі води. Доля Каспійського, Азовського та Аральського морів, затоки Кара-Богаз-Гол. Засоби захисту води від антропогенного забруднення.

Атмосфера. Повітря, його склад. Чисельні характеристики атмосфе­ри. Природне та антропогенне забруднення атмосфери. Кількісні зміни газів атмосфери. СО2, окисли азоту та сірки, фреони як забруднювачі атмо­сфери. Кислотні дощі. Парниковий ефект. Пошкодження азонового шару.

Літосфера. Склад літосфери, ґрунти. Чисельні характеристики літосфери. Ґрунти, гумус. Використання ґрунтів та їх оновлення. Ліси, їх використання та оновлення. Надра. Корисні копалини, їх запаси та викори­стання.

з

»

Біосфера як екологічна система. Вчення В. І. Вернадського про біосферу. Складові біосфери. Еволюція біосфери. Гомеостаз та "буферні системи". Живі істоти. Взаємозв'язок біосфери із Космосом. Неосфера та техносфера.

Виробнича діяльність людини і довкілля. Людина як творець ма­теріальних та духовних цінностей. Енергетика, відновлювальні та невідновлювальні джерела енергії. Теплова межа використання невідновлювальної енергії. Теплоелектростанції, АЕС, ГЕС як забрудню­вачі довкілля. Промисловість добувна та обробна, група "А" та група "Б". Вплив на навколишнє середовище.

Сільське господарство. Рослинництво та тваринництво. Використан­ня пестицидів та мінеральних добрив. Проблема біорізномаїття і практика сільського господарства. Втрати родючих грунтів, лісів. Альтернативне землеробство. Можливості забезпечення людства харчовими продуктами.

Війна. Вплив її підготовки та наслідків на довкілля.

Екологічні проблеми України. Загальні чисельні характеристики те­риторії України, її економіки. Земельні ресурси та ґрунти. Водні ресурси України. Атмосферне повітря. Біологічні ресурси. Промисловість та сільське господарство. Полісся, Донбас, Придніпров'я. Демографічні по­казники. Наслідки аварії на ЧАЕС. Якою має бути екологічна політика Ук­раїни.

^ 3. Вимоги до знань та умінь студентів

По закінченню курсу студент повинен оволодіти знаннями про біосферу як екосистему, її складові частини, сучасний стан; бути обізнаним із законами та правилами, за якими вона існує, функціонує та змінюється як система; володіти інформацією про загальні характеристики гідросфери,

4

ґ

атмосфери, лггосфери та негативний антропогенный вплив на них; мати чітке уявлення про екологічний стан України та науково обгрунтовані ре-комендацп щодо поліпшення стану довкілля.

У студента повинен сформуватися свідомий натуроцентричний

СВ1ТОГЛЯД.

4. Література

Одум Ю. Экология. — М.: Мир, 1986 (в 2-х томах).

Реймерс Н. Ф. Экология. Теории, законы, правила... — М., "Россия молодая", 1994, 366 с.

Будыко М. И. Глобальная экология. — М.: Мысль, 1977, 328 с.

Алексеенко И. Р. и др. Экстремальные факторы и биообъекты. — К.: Наук, думка, 1989,152 с.

Кейсевич Л. В. и др. Биосфера и цивилизация.— К.: Наук, думка, 1992, 240 с.

Эндрэс А. Экономика окружающей среды. — К.: Либідь, 1995,168 с.

Алексеенко И. Р., Кейсевич Л. В. Последняя цивилизация? — К.: На­ук, думка, 1997, 414 с.

Семиноженко В. П. и др. Энергия и жизнь. Экология и будущее. — Харьков: Фолио, 1997, 176 с.

5. Розробник программ:
І.Р.Алексеенко

5

Схожі:

Програма Курсу соціальна екологія iconХарківська національна академія міського господарства конспект лекцій по курсу „соціальна екологія”
Конспект лекцій по курсу „Соціальна екологія” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 040106 «Екологія,...
Програма Курсу соціальна екологія iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “Соціальна екологія”
Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Програма Курсу соціальна екологія icon„Соціальна екологія” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Соціальна екологія ” спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього...
Програма Курсу соціальна екологія icon«соціальна психологія»
Програма курсу "Соціальна психологія" є складовою частиною навчального плану спеціальності "Соціальна педагогіка"
Програма Курсу соціальна екологія iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки з організації самостійної роботи з курсу «Соціальна екологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма Курсу соціальна екологія iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни „основи наукових досліджень” для студентів 6 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія»
«Екологія» спеціальності 070801 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища”
Програма Курсу соціальна екологія iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
«Екологія» спеціальності 040106 «Екологія, охорона навколишньго середовища та збалансоване природокористування» та 4 курсу заочної...
Програма Курсу соціальна екологія iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Економічна І соціальна екологія
Програма Курсу соціальна екологія iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальна екологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма Курсу соціальна екологія iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма
Екологія, охороша навколишнього середовища та збалансоване природокористування” І 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи