Програма Курсу Цивільне І сімейне право України icon

Програма Курсу Цивільне І сімейне право України
НазваПрограма Курсу Цивільне І сімейне право України
Сторінка2/3
Дата11.09.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипПрограма
1   2   3

ІІ. Вимоги до знань та умінь студентів по розподілах курсу


^ Розділ 1. "Вступ у цивільне право"


Цей розділ передбачає декілька тем вступного характеру. Оскільки студенти вперше знайомляться з цивільним правом, тут дається поняття про цивільне право, як галузі права, галузі правової науки і навчальної дисципліни (предмет вивчення). В розділі подаються теми, присвячені загальній характеристиці цивільного права зарубіжних країн, з тим щоб студент на початку вивчення курсу мав чіткі уявлення про ці правові системи.


^ Розділ 2. "Цивільні правовідносини"


В цей розділ включаються теми розраховані на те, щоб дати студенту основи теорії цивільного права. В центрі цієї теорії вчення про цивільно-правове відношення. Послідовне вивчення тем цього розділу надасть можливість студенту мати чітке уявлення про поняття цивільного правовідношення, його структурні особливості і елементи, про суб‘єктів цивільних прав та обов‘язків, про виникнення і здійснення суб‘єктивних прав, їх зміст та ін.


^ Розділ 3. "Право власності та інші речові права"


Названий розділ починається з характеристики власності як економічної категорії. Цей принцип витримується і в темах, присвячених конкретним видам і формам права вввласності, в кожній з яких передбачається вивчення студентами відповідних економічних відносин, а потім на цій основі - вивчення і правового регулювання зазначених відносин, дослідження відповідних правових категорій. Як самостійною темою виділена проблема захисту права власності, що визначається її значенням і методичними міркуваннями: вивчення заходів права власності логічно провадити після вивчення зміссту всіх видів і форм права власності.


^ Розділ 4, 5, 6. "Зобов‘язальне право. Загальні положення"


Цей розділ відбиває сформовану структуру кодифікаційних актів цивільного законодавства і стан наукових поглядів на загальне вчення про зобов‘язання. В темах цього розділу розкривається те спільне, що властиве для всіх зобов‘язань як особливого виду цивільних правовідносин, передбачається характеритсика ролі зобов‘язального права в умовах становлення ринкових відносин.

Особливу увагу стуудентам слід приділяти вивченню цивільно-правового договору, виконанню зобов‘язань, способам забезпечення належного виконання зобов‘язань. В програмі передбачається вивчення поняття, особливості цивільно-правової вільповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов‘язань.

В наступних розділах програми передбачається вивчення різноманітних окремих зобов‘язальних правовідносин, договірних (розділ 5) і позадоговірних (розділ 6).

Серед договірних зобов‘язань важливе місце відводиться вивченню зобов‘язань, які опосередковують різні сторони підприємницької діяльності: купівля-продаж, поставка, оренда, капітальне будівництво, перевезення, кредитування та ін.

Значне місце в програмі посідають зобов‘язання, що направлені на задоволення потреб громадян, їх торговельне, побутове, транспортне обслуговування, страхування і т.ін.

В темах, що присвячені позадоговірним зобов‘язанням, передбачається розкриття ролі цих зобов‘язань в забезпеченні охорони особистих прав людини, її власності, а також власності організацій і держави, вивчаються умови (підстави) виникнення позадоговірних зобов‘язань, їх зміст.


^ Розділ 7. "Правове регулювання творчої діяльності"


Напзваний розділ присвячений цивільно-правовому регулюванню відносин, пов‘язаних з творчою діяльністю. Тут передбачається вивчення загальних положень стосовно всіх видів творчої діяльності в томцу чисслі розкриття поняття творчої діяльності та її результатів, значення науки, техніки, літератури і мистецтва в житті суспільства і конституційних положень про свободу науково-технічної і художньої творчості.

В наступних темах цього розділу передбачається вивчення окремих інститутів цивільного права, пов‘язаних з творчою діяльністю: авторського права, права на відкриття, права на винахід і раціоналізаторську пропозицію, права на промислові зразки, товарні знаки, фірмене найменування.


^ Розділ 8. "Спадкове право"


В цьому розділі передбачається вивчення студентами широкого кола питань, пов‘язаних з спадкуванням власності громадян: поняття спадкування за законом і заповітом, прийняття спадщини і оформлення спадкових прав та ін.


ІІІ. Підсумкові положення


Програма з курсу цивільного права визначає, таким чином, коло питань належних до обов‘язкового вивчення з цієї дисципліни шляхом застосування відповідних форм учбово-методичної роботи: лекції, семінарські (практичні) заняття, самостійна робота та ін.

Обов‘язковість програми означає, що в межах часу, відведеного на вивчення цивільного права учбовим планом, всі питання, передбачені програмою, мають бути засвоєні студентами. Програма визнає і об‘єм вимог, які можуть бути поставлені сстуденту при здачі ним екзаменів або заліків з цивільного права: студент повинен бути готовим відповісти на будь-яке питання, передбачене програмою.

Обов‘язковість програми означає також, що повинна витримуватись передбачена нею послідовність вивчення матеріалу цивільного права за розділами і темами. В межах тем матеріал може вивчатись в найбільш доцільній послідовності, відповідно до конкретних умов викладання в данім вузі з врахуванням методичних прийомів, що використовуються.


^ ВСТУП В ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО


Тема 1. Цивільне право - галузь сучасного права.

Поняття цивільного права. Предмет цивільно-правового регулювання. Метод цивільно-правового регулюванння суспільних відносин. Функції цивільного права і його основні принципи. Визначення цивільного права. Відмежування цивільного права від інших галузей сучасного права.

Система цивільного права.


Тема 2. Цивільне законодавство.

Поняття цивільного законодавства. Співвідношенння цивільного права і цивільного законодавства. Конституційне законодавство - база розвитку цивільного законодавства.

Цивільний кодекс України. Інші кодифікаційні акти цивільного законодавства. Постанови уряду. Інші цивільно-правові нормативні акти.

Аналогія права і аналогія закону в цивільному законодавстві. Юридичне значення керівних постанов Пленуму Верховного Суду України і постанов Пленуму Вищого Арбітражнього Суду України.


Тема 3. Науука цивільного права.

Поняття і предмет науки цивільного права. Функції науки цивільного права. Задання науки цивільного права в період радикальних економічних реформ. Методи дослідження цивільно-правових явищ; метод діалектичного матеріалізму, інші методи порівняльного правознавства, системний підхід, комплексне розв‘язання завдань цивільно-правового регулювання суспільних відносин, використання соціологічного методу дослідження в цивільному праві.

Взаємодія науки цивільного права з іншими правовими науками. Цивільне право і загальна теорія держави і права. Цивільне право і галузеві науки. Цивільне право і міжнародне приватне право.


Тема 4. Загальна характеристика цивільного і торгівельного права зарубіжних країн.

Основні правові системи. Цівільне і торівельне законодавство зарубіжних держав і тенденцій його розвитку. Сучасні наукові теорії в галузі цивільного і торгового права. Загальна зарактеристика джерел цивільного права Німеччини, Франції, Нідерландів, Англії та США.


Р О З Д І Л ІІ


Цивільне правовідношення.


Тема 5. Поняття і особливості цивільного правовідношення.

Поняття і структурні особливості цивільного правовідношення. Вплив предмету і методу цивільно-правового регулювання на особливості цивільних правовідносин.

Зміст цивільного правовідношення. Поняття, зміст і види суб‘єктивних 2цивільних прав. Поняття, зміст і види обов‘язків у цивільному праві. Суб‘єктивне право і правомочність.

Суб‘єкти цивільних правовідносин. Поняття цивільної правоздатності і дієздатності. Об‘єкти цивільних правовідносин.

Класифікація цивільних правовідносин.


Тема 6. Громадяни як суб‘єкти цивільних прав і обов‘язків.

Цивільна правоздатність громадян. Виникнення і припинення правоздатності, їїх характерні риси: рівність правоздатності громадян, реальність і гарантованість правоздатності. Співвідношення правоздатності і суб‘ктивного цивільного права. Цивільна дієздатність громадян. Повна дієздатність. Обсяг дієздатності неповнолітніх віком від 15 до 18 років. Обсяг дієздатності неповнолітніх віком до 15 років. Обмеження дієздатності громадян. Визнання громадянина недієздатним.

Місце проживання, його юридичне значення. Порядок, умови і правові наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення його померлим.


Тема 7. Юридичні особи.

Поняття і ознаки юридичної особи. Спеціальна правоздатність юридичної особи. Створення і установчі документи юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи і її юридичне значення. Органи юридичної особи. Реорганізація і ліквідація юридичної особи.

Види юридичних осіб. Комерційні і некомерційні юридичніі особи. Види комерційних організацій: господарські об‘єднання і їх види: господарсські асоціації (спілки), концерни. Види некоменрційних організацій: громадські організації, споживчі кооперативи, установи, благодійні і інші фонди, релігійні організації.

Філії і представництва юридичної особи.


Тема 8. Україна і інші держави як суб‘єкти цивільних прав і обов‘язків.

Україна і інші держави як суб‘єкти права загальнодержавної власності. Україна і інші держави як учасники цивільних правовідносин.


Тема 9. Об‘єкти цивільних правовідносин.

Поняття і види об‘єктів цивільних правовідносин. Речі як об‘єкти цивільних правовідносин. Поняття речей. Класифікація речей. Засоби виробництва і предмети споживання, вільні в обороті, вилучені з цивільного обороту; індивідуально визначені і родові; замінні і незамінні; споживні і неспоживні; подільні і неподільні; головні речі і принадлежності; плоди і доходи; гроші і цінні папери (акція, облігація, чек, вексель, казначейські зобов‘язання, приватизаціййні папери). Майно. Види майна: рухоме і нерухоме. Значення терміну "майно" в законодавстві.

Результати творчої діяльності (твори науки, літератури, мистецтва, винаходи, промислові зразки, корисні моделі, тощо) як об‘єкти цивільних правовідносин.

Послуги і інші дії як об‘єкти цивільних правовідносин.

Особисті немайнові блага (ім‘я, честь, гідність, ділова репутація громадянина, найменування юридичної особи) як об‘єкти цивільних правовідносин.


Тема 10. Особисті немайнові права, не зв‘язані з майновими.

Поняття та види особистих немайнових прав, не зв‘язаних з майновими. Особливості регулювання та захисту цих прав. Поняття права на честь, гідність, ділову репутацію громадян і організацій. Захист честі, гідності, ділової репутації. Спростування відомостей, які порочать честь, гідність, ділову репутацію громадянина та організації. Засоби спростування.


Тема 11. Підстави виникнення цивільних правовідносин.

Поняття підстав виникнення цивільних правовідносин. Юридичні факти. Юридичні склади. Класифікація юридичних фактів, передбачених цивільним законодавством. Події. Дії.


Тема 12. Угоди.

Поняття і види угод. Умови дійсності угод. Форма угод. Сторони в угоді. Єдність (відповідність) волі і волевиявлення.

Недійсні угоди. Види недійсних угод. Юридичні наслідки недійсних угод. Момент, з якого угода вважається недійсною. Наслідки недійсності частини угоди. Умовні угоди.


Тема 13. Представництво.

Поняття представництва. Галузь застосування представництва. Иди представництва. Повноваження. Довіреність. Форма і строк дії довіреності. Передоручення. Припинення довіреності. Наслідки припинення довіреності.

Наслідки укладення угоди особою не уповноваженою на це або з перевищенням повноважень.


Тема 14. Строки в цивільному праві. Позовна давність.

Поняття і значення строків у цивільному праві. Місце строків у системі юридичних фактів цивільного права. Види цівільно-правових строків.

Позовна давність. Поняття і значення позовної давності. Види строків позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Початок перебігу строку позовної давності. Зупинення і перерва перебігу строків позовної давності. Випадки захисту порушеного права після закінчення строків позовної давності. Наслідки закінчення строку позовної давності.


Тема 15. Здійснення цивільних прав.

Поняття здійснення права. Принципи здійснення цивільних прав. Межі здійснення цивільних прав. Способи здійснення цивільних прав.


Тема 16. Захист цивільних прав.

Поняття і зміст суб‘єктивного права на захист. Способи захисту цивільних прав. Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій і громадян.


Р О З Д І Л ІІІ.


Право власності та інші речові права.


Тема 17. Загальні положення.

Власність як економічна категорія. Правова регламентація відносин власності на Україні. Поняття права власності як правового інституту (право власності в об‘єктивному значенні). Зміст ита структура правого інституту власності. Роль та місце правового інституту власності в системі права.

Поняття права власності як суб‘єктивного права. Співвідношення суб‘єктивного права власності і цивільного правовідношення. Зміст та межі здійснення права власності.

Інші речові права на майно та їх загальна характеристика.

Форми власності та їх класифікація за законодавством України. Право власності в розвинутих зарубіжних країнах.

Підстави виникнення права власності та їх кккласифікація. Момент виникнення права власності у набувача майна за договором. Ризик випадкової загибелі або зіпсування речі. Припинення права власності.


Тема 18. Право виключної власності народу України.

Об‘єкти прав виключної власності народу України.

Здійснення народом України права виключної власності.


Тема 19. Право ввввввласності громадян.

Перелік та призначення об‘єктів права власності громадян. Поняття суб‘єктивного права довічного успадкування володіння. Підстави виникнення права власності громадян на квартиру, дачу, гараж, які знаходяться в їх користуванні. Правовий режим майна селянського (фермерського) господарства.


Тема 20. Право колективної власності.

Суб‘єкти права колективної власності. Об‘єкти права власності: колективу орендарів; колективного підприємства; кооперативу (колгоспу); акціонерного товариства; господарського об‘єднання; професійних спілок, політичних партій та інших громадських об‘єднань; релігійних об‘єднань.


Тема 21.Право державної власності.

Суб‘єкти права державної власності. Управління державним майном. Об‘єкти права загальнодержавної, республіканської (республіки Крим) та комінальної власності. Правовий режим майна державного підприємства. Власність членів трудового колективу державного підприємства. Правовий режим майна державної установи.


Тема 22. Право спільної власності.

Поняття права спільної власності та її види. Поняття спільної та часткової власності. Права та обов‘язки учасників спільної власності. Право привілеєвої купівлі частики в спільній власності. Право спільної сумісної власності. Право власності подружжя. Право власності осіб, що ведуть селянське (фермерське) господарство.


Тема 23. Захист права власності та інших речових прав.

Принцип рівності умов захисту права власності та інших речових прав. Цивільно-правові способи захисту права власності. Витребування майна з чужого незаконного володіння. Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавввленням володіння. Захист прав володільця, який не є власником. Захист права довічного успадковуванного володіння земельною ділянкою. Захист прав власника у разі вилучення земельної ділянки, на якій розташоване належне йому найно. Захист прав власника житлового будинку. Захист інтересів власника у разі аварій та за інших обставин надзвичайного характеру. Випадки позбавлення права власності.

Відповідальність державних органів за видання актів, які порушують права власників, та за втручання у здійснення власником його повноважень.


Р О З Д І Л ІУ.

^ ЗОБОВ‘ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО.


Тема 24. Загальні положення про зобов‘язання.

Поняття зобов‘язання. Суб‘єкти, об‘єкти і зміст зобов‘язання. Економічна функція зобов‘язання. Відмінність зобов‘язальних правовідносин від правовідносин та особистих немайнових правовідносин.

Система зобов‘язань. Договірні і позідоговірні зобов‘язання. Грошові зобов‘язання. Значення зобов‘язань в цивільному обороті в умовах переходу до ринкової економіки.

Підстави виникнення зобов‘язань. Угоди, договори, адміністративні акти. Заподіяння шкоди іншій особі. Інші підстави виникнення зобов‘язань.

Сторони в зобов‘язанні. Множинність осіб у зобов‘язанні. Солідарні, часткові і субсідарні зобов‘язання. Поняття регресного зобов‘язання. Зобов‘язання на користь третьої особи. Зобов‘язання, які пов‘язані з особою боржника або кредитора. Заміна сторін в зобов‘язанні. Уступка вимоги (цесія), первід боргу (делегація).


Тема 25. Договір. Загальні положення.

Поняття і значення договори. Договір як юридичний факт і засіб регулювання відносин його учасників. Договір і угода, їх відмінності. Види договорів. Договори односторонні, дво- і багатосторонні, оплатні і безоплатні, консесуальні і реальні. Попередні договори. Однооб‘єктні, альтернативні і оракультатвні договори. Договір на користь третьої ососби. Засновницький договір. Договір про приєднання. Комплексний (змішальний) договір.

Зміст договору. Істотні умови договору. Звичайні та випадкові умови договору. Тлумачення договору. Зміна змісту договору в період його дії. Випадки розірвання договору. Укладення дооговору. Стадії укладення договору (оферта, акцепт). Форма договору. Момент укладення договору за пропозицією, зробленою з зазначенням строку для відповіді і без зазначення строку для відповіді. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах. Передоговірні спори.


Тема 26. Виконання зобов‘язань.

Поняття і значення виконання зобов‘язань. Предмет виконання зобов‘язань. Принципи належного і реального виконання зобов‘зань. Принцип договірної дисципліни. Дотримання добросовісності і розумності правил ділового обороту при виконанні зобов‘язань.

Суб‘єкт виконання. Виконання кредитору і третій особі. Покладення виконання зобов‘язання на третю особу. Виконання грошового зобов‘язання.

Місце виконання зобов‘язань. Строк виконання зобов‘язань. Виконання зобов‘язань, в якому строк виконання не встановлений або визначений моментом вимоги кредитора. Дострокове виконання. Виконання ввзаємних обов‘язків за договором.

Спосіб виконання. Валюта грошових зобов‘язань. Виконання альтернативних і факультативних зобов‘язань. Виконання часткових і солідарних зобов‘язань.


Тема 27. Забезпечення виконання зобов‘язань.

Поняття і види забезпечення виконання зобов‘язань. Застава, види застави. Предмет застави. Зміст і форма договору застави. Права і обов‘язки заставодавця і заставодержателя. Утримання. Неустойка, її значення і види.

Порука. Відповідальність поручителя. Права поручителя, який виконав зобов‘язання. Припинення поруки.

Гарантія. Принципи гарантії. Застосування гарантії і міжнародних відносинах.

Завдаток. Відмінність завдатку від авансу.


Тема 28. Відповідальність за порушення зобов‘язань.

Поняття цивільно-правової відповідальності і її значення. Основні принципи цивільно-правової відповідальності. Майновий характер цивільно-правової відповідальності. Принцип повноти цивільно-правової відповідальності. Компенсаційна і стимулююча роль цивільно-правової відповідальності. Умови цивільно-правової відповідальності. Цивільне правопорушення і його склад. Поняття шкоди і збитків. Протиправна поведінка як умова відповідальності. Обставини, що включають протиправність. Причинний зв‘язок між протиправною поведінкою і збитками. Вина. Поняття вини в цивільному праві і її особливості. Випадки відповідальності незалежного від вини. Підстави звільнення боржника від відповідальності. Поняття випадку і непоборної сили.

Види цивільно-правової відповідальності. Договірна і позадоговірна відповідальність. Часткова, солідарна і субсолідарна відповідальність в цивільному праві. Відповідальність за дії третіх осіб. Цивільно-правові санкції. Відповідальність і санкція. Значення терміна "санкція" в цивільному законодавстві. Санкція як міра цивільно-правової відповідальності. Види санкцій в цивільному праві. Конфіскаціййні санкції. Штрафні санкції. Компенсаційні санкції. Розмір цивільно-правової відповідальності. Визначення розміру заподіяної шкоди або збитків. Співвідношення збитків і неустойки (штрафа, пені) в цивільному праві.

Випадки підвищення і зниження цивільно-правової відповідальності. Врахування вини кредитора (потерпілого) при визначенні розміру відповідальності боржника. Прострочення боржника. Прострочення кредитора. Наслідки прострочення.


Тема 29. Припинення зобов‘язань.

Підстави (способи) припинення зобов‘язань. Припинення зобов‘язань виконанням. Припинення зобов‘язань заліком зустрічних вимог. Поняття зустрічної вимоги. Припинення зобов‘язань неможливістю виконання. Поняття неможливості виконання. Інші підстави припинення зобов‘язань.


Р О З Д І Л У.


Договірні зобов‘язання.


Тема 30. Купівля-продаж. Міна. Дарування.

Поняття договору купівлі-продажу. Сторони в договрі купівлі-продажу. Істотні умови договору купівлі-продажу. Права і обов‘язки продавця і покупця. Момент виникнення права власності (права повного господарського видання чи права оперативного упраління) у покупця. Ризик випадкової загибелі проданого майна.

Виконання договору купівлі-продажу і правові наслідки неналежного його виконання (невиконання). Відповідальність продавця за недоліки проданої речі. Відповідальність продавця за відсудження речі у продавця.

Особливості укладення договорів купівлі-продажу на біржах, аукціонах, ярмарку. Особливості купівлі-продажу цінних паперів.

Особливості купівлі-продажу об‘єктів нерухомих жилих будинків, квартир (викупу квартир), дач, гаражів, автомобілів.

Особливості роздрібної торгівлі.

Договір міни.

Договір дарування.


Тема 31. Договір поставки.

Поняття договору поставки (визначення, загальна характеристика договору). Сторони і предмет договору поставки. Порядок і форми укладення договору поставки. Структура договірних відносин по поставці.

Зміст договору поставки (істотні та інші умови договору поставвки). Права і обов‘язки сторін. Виконання договору поставки, порядок прийомки товарів по кількості і якості. Оплата товару.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов‘язань за договором поставки (підстави відповідальності, її обсяг). Відповідальність за порушення оккремих умов договору поставки (за просрочку поставки, недопоставку, поставку недоброякісних товарів, тощо). відповідальність покупця.


Тема 32. Оренда (майновий найом). Безоплатне користування майном.

Поняття і види оренди (майнового найму). Укладення договору оренди. Форма і строк дговору. Збереження сили договору оренди (майнового найму) при переході майна до іншого власника.

Сторони і предмет договору оренди (майнового найму). Права і обов‘язки орендодавця і орендатора (наймодавця і наймача). Виконання договору. Правовий режим поліпшень найнятого майна, здійснених орендатором (наймачем). Правові наслідки невиконання сторонами своїх договірних зобов‘язань.

Припинення договору оренди (майнового найму). Випадки дострокового розірвання договору.

Особливості оренди майна, використовуваного для виробничої діяльності.

Правове регулювання побутового прокату.

Договір про безоплатне користування майном.


Тема 33. Найом жилого приміщення.

Поняття і загальна характеристика договору найму жилого приміщення. Форма і порядок укладення договору.

Права і обов‘язки сторін в договорі найму жилого приміщення. Права і обов‘язки членів сім‘ї наймача. Обмін жилими приміщеннями. Збереження права користування жилим приміщенням за тимчасово відсутнім наймачем (членом його сім‘ї0.

Піднайом жилого приміщення. Права і обов‘язки піднаймача.

Тимчасові жильці.

Зміна умов договору найму жилого приміщення.

Підстави припинення договору найму жилого приміщення. Підстави виселення в судовому порядку з наданням іншого жилого приміщення. Підстави виселення в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення. Виселення в адміністративному порядку.

Ососбливості договору найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних (житлових) кооперативах, а також в будинках, належних на праві власності громадян.


Тема 34. Підряд.

Поняття договору підряду. Види договору підряду. Відмежування підряду від суміжних договорів. Сторони в договорі підряду. Предмет договору. Ціна. Строк виконання договору.

Права і обов‘язки сторін. Організація роботи підрядчиком і його риск. Права замовника під час виконання робіт.

Виконання договору підряду. Відповідальність сторін. Припинення договору.

Випадки і умови розірвання договору замовником.

Особливості правового регулювання відносин по наданню громадянам побутових послуг (по наданню медичних, репетиторських послуг тощо, виконання побутових замовлень).

Договір будівельного підряду.


Тема 35. Договір на проведення проектинх та пошукових робіт.

Поняття, правова природа і предмет договору на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Порядок укладення і умови дговору. Права і обов‘язки сторін. Виконання договору. Відповідальність сторін.


Тема 36. Перевозка.

Види перевозок і їх правове регулювання. Поняття і система договорів перевозки. Предмет, сторони і форма договору перевозки. Правове становище вантажоодержувача. Зміст договору перевозки. Права і обов‘язки сторін. Виконання договорів перевозки вантажів. Відповідальність сторін за порушення умов договору перевозки вантажів (загальні положення).

Особливості окремих видів перевозок вантажів (залізничної, повітряної, автомобільної, морської, водним транспортом).

Договір перевозки пасажирів і багажу. Поняття договору. Права і обов‘язки перевізника і пасажира. Перевозка ручної поклажі. Перевозка багажу. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу і пошкодження багажу. Претензії і позови у зв‘язку з порушенням договору перевозки.


Тема 37. Зобов‘язання по страхуванню і його правове регулювання. Види страхування. Страхове правовідношення. Поняття договору страхування. Сторони в договорі страхування, треті особи, на користь яких виникло страхове зобов‘язання. Права і обов‘язки страховщика і страхувальника. Виниккнення страхових зобов‘язань.

Особливості окремих страхових зобов‘язань.


Тема 38. Розрахункові і кредитні відносини.

Правове регулювання розрахункових відносин. Банківський вклад. Договір банківсського рахунку. Факторинговий договір. Форми розрахунків. Безготівкові розрахунки. Розрахунки готівкою. Вексель і його види.

Правове регулювання кредитних відносин. Принципи кредитування. Поняття кредитного договору. Види банківського кредиту. Крединті санкції банку.

Банківські позички, надавані громадянам. Грошові вклади громадян в кредитних установах.


Тема 39. Договір позики.

Поняття договору позики. Форма договору. Зміст договору позики. Виконання договору позики.


Тема 40. Договір доручення.

Поняття договору доручення. Форма договору. Предмет договору. Сторони в договорі доручення. Права і обов‘язки сторін. Припинення договору. Діяльність в інтересах іншої особи без доручення.

Правове регулювання брокерської діяльності.


Тема 41. Договір комісії.

Поняття договору комісії. Форма договору. Предмет договору. Сторони в договорі комісії.

Права і обов‘язки сторін. Відповідальність комісіонера. Припинення договору комісії.


Тема 42. Договір схову.

Поняття жоговору схову, його види. Форма договору схову. Предмет договору. Сторони в договорі схову. Права і обов‘язки, що виникають з договору схову. Відповідальність охоронця за втрату, нестачу чи пошкодження майна. Відповідальність поклажедавця.


Тема 43. Договір довічного утримання.

Поняття договору довічного утримання. Сторони в договорі довічного утримання. Права і обов‘язки сторін.

Виконання договору довічного утриамння. Підстави припинення дговору довічного утримання.


Тема 44. Сумісна діяльність.

Поняття договору про сумісну діяльність. Правове регулювання сумісної діяльності. Учасники доовору. Права і обов‘язки учасників договору. Правовий режим спільного майна.

Договори організацій про створення сумісних підприємств з іноземними організаціями.


Р О З Д І Л УІ.


Позадоговірні зобов‘язання.


Тема 45. Зобов‘язання по відшкодуванню шкоди.

Поняття позадоговірних зобов‘язань і їх види. Відмінність від договірних зобов‘язань.

Зобов‘язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди. Обставини, що виключають протиправність діяння заподіювача шкоди. Система зобов‘язань, що виникають ввнаслідок заподіяння шкоди.

Окремі види зобов‘язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітнімит. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, визнаним недієздатним, а також громадянином. Нездатнимм розуміти значення своїх дій. Відповідальність за шкоду при пошкодженні здоров‘я і заподіяні смерті.

Врахування вини потерпілого і майнового стану особи, яка заподіяла шкоду.

Відповідальність за шкоду, спіільно заподіяну кількома особами.

Право регресу до винної особи. Регресні вимоги і їх види.


Тема 46. Зобов‘язання, що виникають внаслідок безпідставного збагачення.

Поняття зобов‘язань із безпідставного збагачення. Його відмінність від суміжних правовідносин.

Зміст вимоги про повернення безпідставно придбаного майна. Майно, яке підлягає поверненню.

Види зобов‘язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення. Випадки стягнення безпідставно придбаного майна в доход держави.


Р О З Д І Л УІІ.


Правове регулювання творчої діяльності.


Тема 47. Творча діяльність та її правова охорона.

Законодавство України про творчу діяльність. Поняття творчої діяльності та її результатів. Відносини в галузі творчої діяльності, що регулюються цивільним правом. Види і форми творчої діяльності, їх спільні ознаки та відмінності.

Поняття інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності. Суб‘єкти права інтелектуальної власності. Об‘єкти права інтелектуальної власності. Виникнення та припинення права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності.


Тема 48. Авторське право.

Поняття і джерела авторського права. Всесвітня конвенція по авторському праву. Авторське право України в умовах ринкової економіки.

Об‘єкти авторського права. Об‘єкти авторського права - товар.

Суб‘єкти авторського права. Співавторство. Службовий твір та його правовий статус. Строк дії авторського права. Правопреємство в авторському праві.

Права виконавців, творців звуко- і відеозаписів, організацій еферного мовлення (суміжні права). Дія прав виконавців, творців звуко- і відеозаписів, організацій ефірного мовлення.

Використання творів науки, літератури і мистецтва. Типи і види авторських дговорів. Права і обов‘язки сторін за авторським договором. Відповідальність сторін. Позадоговірне використання творів науки, літератури і мистецтва.

Використання творів і захист прав авторів України за кордоном. Авторські права іноземців на Україні. Міжнародні угоди з авторських прав.

Захист авторських прав. Захист прав виконаців, творів звуко- і відеозаписів, організацій ефірного мовлення. Державне агенство з авторських і суміжних прав.


Тема 49. Право на винахід і раціоналізаторську пропозицію.

Роль і значення науково-технічного прогресу вжитті суспільства в умовах ринкової економіки. Поняття, джерела, тенденції розвитку винахідницького права в уомвах ринкової економіки. Міжнародне патентно-правове співробітництво.

Об‘єкти винахідницького права. Поняття та ознаки винаходу. Патентоздатність. Види винаходів. Правова охорона селекційних досягнень. Поняття нової техніки. Співвідношення винаходу і нової техніки. Суб‘єкти винахідницького права. Співавторстко.

Оформлення прав на винахід. Правові форми охорони винаходів. Патент. Оформлення, подання і розгляд заявки на винахід. Патентне відомство України.

Правовий режим автора винаходу, патентоволодільця і першокористувача. Службовий винахід. Державний фонд винаходів України.

Охорона секретів виробництва. Охорона селекційних досягнень.

Використання винаходів в умовах ринкової економіки. Ліцензійні дговори та їх види. Права і обов‘язки сторін за ліцензійним договором. Відповідальність сторін. Позадоговірне використання винаходів. Патентування винаходів за кордоном. Особисті немайнові і майнові права винахідників і раціоналізаторів.

Цивільно-правовий захист прав винахідників і раціоналізаторів.


Тема 50. Право на промислові зразки, товарні знаки і знаки обслуговування, фірмове найменування.

Роль і значення промислових зразків, товарних знаків і знаків обссслуговування, фірмових найменувань в умовах ринкової економіки.

Поняття і функції права на промисловий зразок. Поняття та ознаки промислового зразка. Правові форми охорони і суб‘єкти права на промисловий зразок. Права автора промислового зразка, їх оформлення та захист. Охорона промислових зразків України за кордоном.

Право на товарний знак. Поняття та функції товарних знаків. Види товарних знаків. Реєстрація товарних знаків і захист прав їх володільців.

Знаки обслуговування. Їх юридичне значення. Фірмове найменування. Суб‘єкти права на фірмове найменування та їх права.


Р О З Д І Л УІІІ.

Спадкове право.


Тема 51. Спадкове право.

Поняття спадкування. Значення спадкування в сучасному суспільстві. Правові підстави спадкування - закон і заповіт. Відкриття спадщини. Час і місце відкриття спадщини. Спадщина (спадкове майно, спадкова маса), її склад та об‘єкти. Види спадкового наступництва.

Спадкування за законом. Коло спадкоємців за законом. держава як спадкоємець. Порядок закликання спадкоємців за законом до спадкування. Спадкування за правом представлення. Доля спадкоємців за законом в спадковому майні.

Спадкування за заповітом. Поняття заповіту та умови його дійсності. Форма заповіту. Спадкоємці за заповітом. Зміст заповіту. Поняття права на обов‘язкову частку в спадщині. Коло спадкоємців, що мають право на обов‘язкову частку. Заповідальний відказ (легат). Покладення на спадкоємця за заповітом обов‘язку здійснити дії з суспільно-корисною метою. Випадки недійсності заповіту. Виконання заповіту.

Прийняття спадщини. Строк для прийняття спадщини. Перехід права на прийняття спадщини (спадкова трансмісія). Відмова від спадщини. Наслідки неявки спадкоємців та їх відмова від спадщини. Оформлення спадкових прав.

Відповідальність спадкоємців за борги спадкоємця. Охорона спадщини. Розділ спадкового майна. Порядок розпорядження заощадженнями в ощадних банках та інших кредитних установах на випадок смерті вкладника.

1   2   3

Схожі:

Програма Курсу Цивільне І сімейне право України iconПоложення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни»
«Цивільне право україни» та «сімейне право україни» студентами Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана...
Програма Курсу Цивільне І сімейне право України iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисципліни для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
Програма розроблена на підставі типових програм з дисциплін «Житлове право», «Кримінальне право», «Міжнародне право», «Основи соціально-правового...
Програма Курсу Цивільне І сімейне право України iconПрограма державної атестації з соціально-правових дисциплін для студентів окр «Спеціаліст» спеціальності
«Галузеве законодавство в соціальній роботі», «Житлове право», «Конституційне право України», «Міжнародне законодавство в галузі...
Програма Курсу Цивільне І сімейне право України iconПрограма державної атестації з правових дисциплін для студентів окр «Магістр» спеціальності
«Кримінальне право», «Основи соціально-правового захисту особистості», «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері», «Право соціального...
Програма Курсу Цивільне І сімейне право України iconТема держава І право україни у складі російської імперії у першій половині 19 ст
Характеристика права (Джерела права. Кодифікація права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право (Види злочинів. Система...
Програма Курсу Цивільне І сімейне право України iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Цивільне та сімейне право" для студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Цивільне та сімейне право” /Укладач Ю. В. Бордюк.– Суми: Видавництво...
Програма Курсу Цивільне І сімейне право України iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Цивільне та сімейне право" для студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Цивільне та сімейне право” /Укладач Ю. В. Бордюк.– Суми: Видавництво...
Програма Курсу Цивільне І сімейне право України iconВ спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному
Погрібного С. О. на тему “Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України”, представленої на здобуття...
Програма Курсу Цивільне І сімейне право України iconПрактикум з курсу «сімейне право україни» для студентів юридичного факультету
Практикум з курсу «Сімейне право України» : навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету. – Львів : юридичний...
Програма Курсу Цивільне І сімейне право України iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи