Навчально-методичні матеріали icon

Навчально-методичні матеріали
НазваНавчально-методичні матеріали
Сторінка1/9
Дата11.09.2012
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9БИЧКОВА С.С.


ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Навчально-методичні матеріали
КИЇВ – 2007


Бичкова С.С. Цивільне процесуальне право України: Навчально-методичні матеріали. – К.: _____, 2007. – ___ с.


Рецензенти:


Плєва В.А., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін КНУВС


Ульяненко О.О., кандидат юридичних наук, заступник начальника відділу правового забезпечення ДК “Укрспецекспорт”


© Бичкова С.С., 2007
^

ЗМІСТ
ЗМІСТ

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

ПРОГРАМА КУРСУ

ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

^

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ


Наука цивільного процесуального права відноситься до числа фундаментальних галузей правових знань. Її значення полягає у вивченні суспільних відносин при здійсненні правосуддя у цивільних справах.

Основною метою викладання цивільного процесуального права України є підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців: суддів, прокурорів, адвокатів, нотаріусів, юрисконсультів.

Вивчення цієї дисципліни спрямоване на усвідомлення студентами значення норм права, що регулюють різноманітні форми захисту прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб; засвоєння ними теоретичних положень науки цивільного процесуального права; ознайомлення з порядком розгляду і вирішення цивільних справ; формування у них навичок щодо правильного застосування отриманих знань та правових норм при вирішенні конкретних завдань.

Вивчаючи цивільне процесуальне право, студент повинен навчитися знаходити необхідні правові норми, правильно тлумачити їх і застосовувати на практиці, а також складати необхідні процесуальні документи (позовну заяву, апеляційну скаргу тощо).

Курс цивільного процесуального права України викладається шляхом поєднання аудиторних занять із самостійною роботою. Лекційні, семінарські, практичні заняття та консультації відносяться до аудиторних занять. Самостійна підготовка передбачає написання рефератів, доповідей та повідомлень, аналіз нормативних актів і літературних джерел, огляд бібліографії, виконання практичних завдань, вирішення задач тощо.

При підготовці до занять студентам необхідно, керуючись записами, зробленими під час лекції, а також методичними вказівками до кожної теми, опрацювати відповідні розділи підручника і рекомендовану літературу; знайти та проаналізувати нормативно-правові акти з цієї теми, засвоїти їх основні положення; ознайомитися з керівними роз’ясненнями Пленуму Верховного Суду України. Крім того, потрібно розв’язати задачі, виконати практичні завдання. При цьому слід відповісти на поставлені питання, викласти відповіді письмово у вигляді розгорнутих, обґрунтованих і мотивованих рішень з посиланням на відповідні норми права. Слід мати на увазі, що в деяких завданнях передбачена можливість надання кількох відповідей у разі самостійного доповнення фабули справи. Процесуальні документи складаються згідно з вимогами чинного законодавства.

Студентам необхідно уважно слідкувати за змінами у чинному цивільному процесуальному законодавстві, цікавитися судовою практикою у цивільних справах, опрацьовувати наукові публікації в періодичних юридичних виданнях.

Запорукою успішного вивчення дисципліни буде систематична перевірка ступеню засвоєння студентами норм процесуального права, теорії цивільного процесуального права, яка може відбуватися у формі опитування, співбесіди, тестування, написання контрольних робіт, вирішення конкретних завдань. Підсумковою формою контролю знань студентів є складання заліку наприкінці І півріччя та екзамену в кінці курсу. Крім того, у ІІ півріччі студентам слід підготувати макет цивільної справи.
^

РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

 1. Конституція України від 28.06.1996 р.

 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.

 3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р.

 4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р.

 5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р.

 6. Закон України “Про міжнародне приватне право” від 23.06.2005 р.

 7. Закон України “Про судоустрій України” від 7.02.2002 р.

 8. Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно-правові документи: Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань. – К., 1996.

 9. Васильев С.В. Гражданский процесс: Учеб. пособ. – Х.: Одиссей, 2006.

 10. Зейкан Я.П. Коментар цивільного процесуального кодексу України. – К.: Юридична практика, 2006.

 11. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання, що подаються до суду) / Уклад. М.М. Лядецький, М.І. Хавронюк. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. Практичний посібник. – К., 2002.

 12. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. – К.: Істина, 2006.

 13. Луспеник Д.Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці. – Х.: Харків юридичний, 2005.

 14. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України): Науково-практичний коментар. – Х.: Харків юридичний, 2005.

 15. Тертишніков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – Х.: Ксилон, 2006.

 16. Фурса С., Щербак С., Євтушенко О. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Наук.-практ. посіб. –К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006.

 17. Фурса С., Фурса Є., Щербак С. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006.

 18. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2007.

 19. Цивільне процесуальне право України: Навч. посіб. / За заг. ред. С.С. Бичкової. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Атіка, 2007.

 20. Цивільний процес: Навч. посіб. / За ред. Ю.В. Білоусова. – К., 2005.

 21. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. – К., 2005.

 22. Компьютерная база данных по законодательству Украины “Юрист Плюс” / разраб. “Центр компьютерных технологий”.

 23. Сайт Информационно-аналитического центра “Лига” (www.liga.kiev.ua).

 24. Сайт Верховної Ради України (www.rada.gov.ua).
^

ПРОГРАМА КУРСУ


Тема 1. Цивільне процесуальне право як галузь права. Цивільне судочинство


Форми захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Поняття цивільного процесуального права, його предмет, метод і система. Значення цивільного процесуального права, його співвідношення з іншими галузями права. Цивільно-процесуальне законодавство.

Предмет і система науки цивільного процесуального права.

Поняття цивільного судочинства, його завдання та види. Стадії цивільного процесу.


^ Тема 2. Принципи цивільного процесуального права


Поняття, система та значення принципів цивільного процесуального права, їх класифікація. Конституційні принципи цивільного процесуального права. Принципи, закріплені законодавством про судочинство. Загальноправові принципи. Принципи правосуддя. Галузеві принципи цивільного процесу. Змагальність. Диспозитивність.


^ Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини


Поняття та елементи цивільних процесуальних правовідносин. Підстави і передумови їх виникнення.

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація, права та обов’язки. Особи, які здійснюють правосуддя. Особи, які беруть участь у справі. Інші учасники цивільного процесу. Зміст та об’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Цивільна процесуальна правоздатність. Цивільна процесуальна дієздатність.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Навчально-методичні матеріали icon3222 навчально-методичні матеріали із загальної стилістики для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» заочної форми навчання
Навчально-методичні матеріали із загальної стилістики / укладач О. П. Садовнікова. – Суми : Сумський державний університет, 2011....
Навчально-методичні матеріали icon2800 Навчально-методичні матеріали «Glimpse into Journalism»
Навчально-методичні матеріали «Glimpse into Journalism» з дисципліни «Англійська мова» / Укладачі: С. В. Міхно
Навчально-методичні матеріали iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
Навчально-методичні матеріали iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
Навчально-методичні матеріали iconРозпорядження №270 від 20. 10. 2009 р. Про порядок підготовки навчально-методичних матеріалів до друку з метою впорядкування процесу підготовки навчально-методичних матеріалів до друку
Навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу у хду, що готуються до друку, підлягають експертній оцінці
Навчально-методичні матеріали iconНавчально-методичні матеріали
Мазурин А. В., Воронцов И. В. Пропедевтика детских болезней. – Спб.: Фолиант, 2000. – 928с
Навчально-методичні матеріали iconНавчально-методичні матеріали
Мазурин А. В., Воронцов И. В. Пропедевтика детских болезней. – Спб.: Фолиант, 2000. – 928с
Навчально-методичні матеріали iconСписок друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2009 р
Зб.: Шляхи оптимізації навчально-методичної роботи (Матеріали навчально-методичної конференції), вип. Чернівці, 1997. С. 16 – 17
Навчально-методичні матеріали iconСписок друкованих навчально-методичних праць за період з 1995 р по 2007 р
Зб.: Шляхи оптимізації навчально-методичної роботи (Матеріали навчально-методичної конференції), вип. Чернівці, 1997. С. 16 – 17
Навчально-методичні матеріали iconІ. наукові ступені немає ІІ. Освіта
Автор більше 30 друкованих праць, серед яких статті І навчально-методичні матеріали
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи