Вступ до курсу криміналістики icon

Вступ до курсу криміналістики
Скачати 304.38 Kb.
НазваВступ до курсу криміналістики
Дата11.09.2012
Розмір304.38 Kb.
ТипДокументи

Розділ 1. ВСТУП ДО КУРСУ КРИМІНАЛІСТИКИ

Тема 1. Історія розвитку криміналістики

Історія виникнення і використання прийомів та засобів виявлення і розкриття злочинної діяльності. Основні етапи формування криміналістичних знань. Учені, що сприяли становленню і розвитку криміналістики.

Історія криміналістики в Україні. Видатні українські криміналісти, учені і практики. Історія виникнення і розвитку криміналістичних установ в Україні, їх сучасна система. Юридичні вузи України.

Сучасний рівень і тенденції розвитку світової криміналістики. Криміналістичні школи і наукові напрямки. Міжнародна координація у розвитку і реалізації засобів і методів боротьби зі злочинністю.

Тема 2. ^ Предмет, задачі і система криміналістики

Предмет криміналістики. Розвиток наукових уявлень про предмет криміналістики. Закономірності об’єктивної дійсності, що вивчаються криміналістикою.

Злочинна діяльність як об’єкт криміналістичного вивчення, аспекти її пізнання. Дані вивчення злочинної діяльності як умова і основа удосконалення засобів та прийомів боротьби зі злочинністю.

Задачі криміналістики на сучасному етапі розвитку суспільства і формування правової держави. Загальні й окремі задачі криміналістики. Роль криміналістики в запобіганні злочинам.

Система криміналістики. Загальна теорія і окремі криміналістичні теорії та вчення. Криміналістична техніка, тактика і методика розслідування злочинів (подій).

Тема 3. ^ Методи криміналістики

Поняття методології. Теорія відображення як методологічна основа формування криміналістичних знань і розробки прийомів та засобів роботи з доказовою інформацією.

Специфіка слідчого (криміналістичного) пізнання.

Поняття і характеристика методів криміналістики. Найзагальніші та загальнонаукові методи в криміналістиці. Окремо наукові та спеціальні методи криміналістики, їх формування і система. Узагальнення слідчої, судової і експертної практики як джерело розробки криміналістичних засобів, прийомів та методів криміналістики. Пристосування і використання даних природничих і технічних наук як окремий метод криміналістики. Криміналістична ідентифікація в системі методів криміналістики.

Співвідношення методів науки криміналістики і методів практичної діяльності в розслідуванні злочинів.

Криміналістичне прогнозування і його роль в реалізації криміналістикою своїх службових функцій.

Тема 4. ^ Криміналістика та інші науки

Криміналістика в системі людських знань та її значення у забезпеченні практичної діяльності у боротьбі зі злочинністю.

Використання положень філософії, логіки, психології, етики та інших суспільних Наук у розвитку криміналістичної теорії й практики розслідування злочинів і запобігання їм.

Співвідношення криміналістики і природничих та технічних наук.

Місце криміналістики в системі юридичних наук. Криміналістика і теорія оперативно-розшукової діяльності.

Використання криміналістичних знань, засобів і методів в інших областях людської діяльності.

Розділ 2. ^ КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕМКА


Тема 5. Загальні положення криміналістичної техніки

Поняття і структура криміналістичної техніки. Джерела формування і розвитку криміналістичної техніки. Класифікація криміналістичних засобів і методів. Поняття спеціальних криміналістичних знань. Форми використання криміналістичної техніки.

Технічні засоби і прийоми виявлення, фіксації, вилучення й дослідження слідів злочину і речових доказів. Комплектація науково-технічних засобів, що використовуються в слідчій роботі. Технічні засоби і методи лабораторного дослідження речових доказів.

Можливості і завдання застосування вимірювальної, мікродослідницької, аналітичної й обчислювальної техніки.

Критерії допустимості використання технічних засобів і методів роботи з доказами у кримінальному чинстві. Доказове значення результатів застосування криміналістичної техніки.

Перспективи розвитку криміналістичної техніки. Проблеми автоматизації криміналістичних досліджень.

Тема 6. ^ Криміналістична ідентифікація

Поняття і наукові основи криміналістичної ідентифікації, її значення у слідчій, експертній і судовій діяльності. Види і форми криміналістичної ідентифікації. Ототожнення й установлення групової приналежності. Об’єкти і суб’єкти криміналістичної ідентифікації. Проблема ототожнення об’єктів, що не мають усталеної форми.

Процес криміналістичної ідентифікації. Методика ідентифікаційних досліджень. Застосування математичних і кібернетичних методів у ідентифікаційних дослідженнях.

Поняття і сутність криміналістичної діагностики. Наукові засади криміналістичної діагностики. Діагностичні задачі і методика їх рішення. Значення криміналістичної діагностики для розкриття і розслідування злочинів.

Тема 7. ^ Судова фотографія

Поняття і можливості фіксації й дослідження візуальної інформації з метою розслідування злочинів.

Судова фотографія, її види, способи, прийоми. Особливості фотографування окремих об’єктів: місця події, трупа, речових доказів, живих осіб. Судово-дослідницька фотографія. Задачі, що вирішуються методами дослідницької фотографії.

Правила оформлення фотознімків, які додаються до матеріалів кримінальних справ, використання їх у розслідуванні.

Кінозйомка і відеозапис. Види й способи їх здійснення в ході, проведення слідчих дій. Використання матеріалів кінозйомки і відеозапису на попередньому слідстві й в суді.

Фототехнічна і електроакустична експертизи: поняття, задачі і напрямки дослідження.

Тема 8. Трасологія

Предмет, система і задачі трасології. Наукові основи трасології. Механізм утворення слідів і їх класифікація.

Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів. Засоби і методи виявлення і вилучення слідів. Значення і можливості дослідження слідів у процесі проведення слідчих дій та використання одержаних результатів у розкритті злочинів.

Види і характеристика слідів людини (рук, ніг, тіла, зубів, виділень, взуття, одягу, рукавичок), транспортних засобів, знарядь злому та інструментів, нашарувань і часток матеріалів та речовин. Предмети як сліди злочину.

Особливості виявлення і вилучення зазначених категорій слідів. Коло обставин подій, що розслідуються, яке може бути вирішено на іншій основі. Трасологічні задачі ототожнення цілого за його частинами, джерела походження об’єкту.

Поняття і класифікація мікрооб’єктів. Прийоми і засоби виявлення, вилучення і дослідження мікрооб’єктів.

Трасологічна експертиза слідів і об’єктів, підготовка матеріалів для її проведення.

Сучасні можливості матеріалознавських досліджень. Особливості підготовки і призначення експертизи матеріалів і речовин.

Тема 9. ^ Судова балістика

Поняття судової балістики, її наукові основи. Види й характеристика об’єктів балістичного дослідження: зброї, боєзапасів, вибухових пристроїв, слідів пострілу і вибуху.

Засоби й методи виявлення, огляду, фіксації та вилучення цих об’єктів і слідів їх застосування. Встановлення обставин використання зброї і вибухових речовин: їх виду, способу виготовлення, направлення, місця й дистанції пострілу.

Ототожнення зброї за гільзами, пулями, шротом. Підготовка матеріалів для проведення судово-балістичної та вибухово-технічної експертиз.

Тема 10. ^ Криміналістичні дослідження документів

Поняття, види і наукові основи криміналістичного дослідження документів. Зміст і задачі криміналістичного дослідження документів. Поняття і класифікація документів. Правила поводження з документами.

Дослідження рукописних документів. Поняття письма і почерка. Ознаки письмової мови і почерка, їх класифікація і ідентифікаційне значення. Не ідентифікаційне дослідження рукописів і його цілі. Можливості встановлення властивостей і стану особи за почерком.

Почеркознавська й авторськознавська експертизи:

поняття, задачі, можливості, підготовка матеріалів для її призначення.

Технічне дослідження документів: поняття, зміст і види. Задачі і методика слідчого огляду документів. Види підробки документів. Ознаки зміни тексту документа і способи їх виявлення. Встановлення способу виготовлення документа і давнини виконання тексту. Ідентифікація засобів і матеріалів, використаних для виготовлення документів. Відтворення змісту пошкоджених документів. Ознаки підробки відбитків печаток і штампів.

Дослідження машинописних текстів. Розшук і ідентифікація друкарської машинки.

Дослідження поліграфічної продукції. Встановлення виду і способу друку і особливостей використаних засобів (друкарських форм) з метою розшуку місця виготовлення досліджуваного матеріалу.

Техніко-криміналістична експертиза документів: поняття, колб питань, підготовка матеріалів для її призначення.

Тема 11. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності

Поняття і наукові основи ототожнення особи за зовнішніми ознаками. Характеристика ознак зовнішності, їх ідентифікаційне значення і класифікація. Функціональний портрет людини. Система опису ознак зовнішності. Засоби і методи підсумкової фіксації зовнішніх ознак людини. Джерела інформації про ознаки зовнішності людини.

Співвідношення опису, впізнання та ідентифікації особи. Використання даних про ознаки зовнішності у розшуку осіб, що цікавлять слідство, організації обліків і розкритті злочинів.

Судово-портретна експертиза: поняття, питання, що вирішуються, методи проведення, підготовка матеріалів для її призначення.

Тема 12. ^ Судова акустика

Можливості і задачі використання засобів і методів акустики в практиці боротьби зі злочинністю. Наукові основи судово-акустичних досліджень.

Ідентифікація особи за голосом (фоноскопічна експертиза): сутність, коло вирішуваних питань (ідентифікаційних і діагностичних),особливості підготовки матеріалів для призначення експертизи.

Експертиза засобів і матеріалів звуко-відеозапису:

сутність, характеристика ідентифікаційних і діагностичних питань, що вирішуються нею, підготовка матеріалів для її проведення.

Оцінка результатів судове-акустичних досліджень і їх використання у розслідуванні злочинів.

Тема 13. ^ Судова одорологія

Поняття і наукові основи криміналістичної одорології.

Задачі і можливості використання запахових слідів людини у розслідуванні злочинів.

Засоби і методи консервації запаху людини. Застосування біологічних "датчиків" (службово-розшукних собак) для розшуку і встановлення підозрюваних.

Перспективи розвитку судової одорології. Проблеми одорологічної експертизи.

Тема 14. ^ Криміналістичні обліки

Поняття, задачі і види кримінальної реєстрації. Наукові і правові засади криміналістичного обліку. Спосіб скоєння і приховання злочинів як обліково-реєстраційний елемент злочинної діяльності.

Система, принципи організації і функціонування криміналістичних обліків. Взаємозв’язок окремих видів обліку. Способи реалізації даних обліків у розшуку осіб, предметів та розкритті злочинів.

Допоміжні інформаційні системи, що використовуються правоохоронними органами у розшукній діяльності.

Тенденції і перспективи розвитку криміналістичних обліків, проблеми їх автоматизації і комп’ютеризації.

розділ 3. ^ КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА

Тема 15. Загальні положення криміналістичної тактики

Поняття і роль криміналістичної тактики, її система і завдання. Правові, психологічні та етичні основи криміналістичної тактики. Принципи криміналістичної тактики. Взаємозв’язок криміналістичної тактики з криміналістичною технікою і методикою. Співвідношення тактики слідчих дій з процесуальним порядком їх проведення.

Поняття тактичних прийомів, їх джерела і класифікація. Тактичний прийом і криміналістична рекомендація. Критерії допустимості та ефективності тактичних засобів і методів.

Поняття, сутність і види тактичних операцій (комбінацій), їх значення й використання в розкритті та розслідуванні злочинів.

Проблеми і можливості алгоритмізації, програмування і автоматизації слідчої діяльності.

Слідчі ситуації та їх види. Компоненти слідчої ситуації. Фактори, що обумовлюють формування і розвиток слідчих ситуацій. Слідча ситуація як основа прийняття тактичних рішень.

Тактичне рішення слідчого. Тактичний ризик у діяльності слідчого.

Характеристика і форми взаємодії органів слідства і дізнання в залежності від слідчих задач і етапів розслідування. Фактори, що визначають ефективність взаємодії.

Використання допомоги населення і засобів масової інформації у боротьбі зі злочинністю. Форми і методи залучення громадян до участі у розслідуванні злочинів.

Тема 16. ^ Криміналістична версія і планування розслідування

Поняття, значення і види слідчих версій. Логічна природа версій. Правила побудови і перевірки версій.

Сутність планування розслідування. Принципи планування розслідування. Характер слідчої ситуації як умова забезпечення ефективності планування розслідування.

Особливості різних варіантів планування: окремої слідчої дії, тактичної операції, роботи у кримінальній справі в цілому, розслідування багатоепізодних справ, групи справ, що знаходяться в переведенні слідчого, у бригадному методі розслідування.

Тактика планування розслідування. Вимоги до плану розслідування. Допоміжна документація у плануванні.

Тема 17. ^ Слідчий огляд

Поняття, сутність і завдання слідчого огляду. Види слідчого огляду. Роль слідчого огляду в розкритті і розслідуванні злочинів. Загальні положення тактики слідчого огляду.

Огляд місця події. Підготовка до огляду. Учасники огляду. Етапи огляду місця події. Тактичні прийоми огляду. Дослідження слідів на місці події з метою одержання і реалізації розшукної інформації. Поєднання огляду місця події з оперативно-розшукними заходами. Негативні обставини, їхнє значення для виявлення і викриття інсценувань злочинів.

Використання науково-технічних засобів у огляді. Фіксація результатів огляду. Зміст і форма протоколу огляду місця події. Додатки до протоколу огляду: плани, схеми, фотознімки, кінострічки, зліпки слідів.

Оцінка результатів огляду місця події.

Особливості огляду трупа. Участь судового, медика у огляді трупа. Використання даних огляду трупа для встановлення особи загиблого, часу і причини настання смерті та вияснення інших обставин події. Ексгумація трупа.

Цілі і тактика огляду предметів і документів. Особливості огляду поштово-телеграфної кореспонденції.

Питання, що вирішуються під час огляду приміщень і ділянок місцевості, що не є місцем події.

Особливості огляду тварин та їх трупів.

Освідування, його види. Цілі і тактика освідування. Проведення освідування спеціалістом.

Тема 18. ^ Обшук і виїмка

Поняття, сутність і види обшуку. Правові і фактичні підстави проведення обшуку. Забезпечення законності під час проведення обшуку. Відмінність обшуку від догляду і оперативного обслідування приміщень, транспортних засобів, багажу. Психологічні і етичні основи обшуку.

Підготовка до обшуку. Технічні засоби пошуку. Особливості тактики обшуку в приміщенні і на місцевості. Види тайників і прийоми їх виявлення. Особистий обшук. Раптовість як умова ефективності обшуку.

Поняття і задачі виїмки. Порядок проведення виїмки.

Фіксація ходу і результатів обшуку і виїмки. Оцінка і використання результатів обшуку і виїмки в розслідуванні злочинів.

Тема 19. Допит

Поняття, значення і види допиту. Допит як засіб одержання інформації. Забезпечення законності під час проведення допиту. Активність і наступальність допиту. Поняття і межі допустимості психологічного впливу на допитуваного. Етика допиту. Відмінність допиту і опитування.

Закономірності формування свідчень. Фактори, що впливають на формування і дачу свідчень. Використання даних логіки, психології, педагогіки та Інших наук у тактиці допиту.

Підготовка до допиту. Визначення предмета допиту. Прийоми встановлення психологічного контакту з допитуваним. Тактичні прийоми допиту: подання допомоги допитуваному у відновленні забутого, викритті неправдивих свідчень, подоланні позиції відмови від дачі свідчень, використання доказів.

Виявлення свідків і тактика їх допиту. Тактика допиту потерпілих. Криміналістична віктимологія. Тактичні прийоми допиту підозрюваних і обвинувачених. Особливості допиту обвинуваченого, що заявив про своє алібі. Тактика допиту осіб, що були раніше засуджені. Специфіка допиту підозрюваних (обвинувачуваних) у груповій справі. Тактика допиту неповнолітніх. Особливості допиту з участю перекладача і спеціаліста.

Поняття, сутність і задачі очної ставки. Підготовка до очної ставки. Тактичні прийоми допиту на очній ставці.

Фіксація ходу і результатів допиту і очної ставки. Технічні засоби фіксації свідчень. Організаційно-тактичні можливості використання матеріалів фоно-відеозапису свідчень.

Тема 20. ^ Відтворення обстановки і обставин події

Характер, задачі і види відтворення обстановки і обставин розслідуваних подій.

Сутність перевірки свідчень на місці, її співвідношення з іншими слідчими діями. Цілі перевірки свідчень на місці. Зміст підготовки до перевірки свідчень на місці. Тактичні прийоми перевірки свідчень на місці.

Поняття і сутність слідчого експерименту, його цілі і види. Учасники слідчого експерименту. Підготовка до проведення слідчого експерименту. Особливості інструктажу учасників експерименту. Тактичні умови 1 прийоми проведення слідчого експерименту. Цілі і способи реконструкції обстановки.

Фіксація умов, ходу і результатів відтворення обстановки і обставин події. Технічні засоби фіксації. Оцінка і використання одержаних результатів у розслідуванні.

Тема 21. Предявлення для впізнання

Поняття, сутність і види пред’явлення для впізнання. Психологічні основи пред'явлення для впізнання. Узнавання і впізнання. Оперативне встановлення особи, що розшукується.

Підготовка до пред’явлення для впізнання. Особливості допиту особи, що впізнає. Пред’явлення для впізнання осіб, предметів, трупів, - тварин, ділянок місцевості. Особливості пред’явлення для впізнання за функціональними ознаками. Проведення впізнання за фотознімками, кіно-і відеострічками. Можливості повторного впізнання. Зустрічне впізнання.

Фіксація ходу і результатів пред’явлення для впізнання. Оцінка і використання даних пред’явлення для впізнання у розслідуванні злочинів.

Тема 22. ^ Призначення експертиз

Поняття спеціальних знань і їх використання у кримінальному судочинстві. Співвідношення компетенції і можливостей слідчого, спеціаліста і експерта у використанні спеціальних знань у дослідженні слідів і речових доказів.

Поняття, сутність і види судових експертиз. Система судово-експертних установ України.

Підготовка до проведення експертизи. Визначення мети і обсягу дослідження. Формулювання експертного завдання.

Вибір експерта (експертної установи). Поняття і види зразків для порівняльного дослідження, вимоги, що висуваються до них. Тактика одержання зразків. Забезпечення законності і норм етики під час одержання зразків. Особливості призначення дострокової, повторної, комісійної і комплексної експертиз. Проблеми використання у кримінальному судочинстві висновків альтернативної експертизи.

Оцінка висновку експерта і використання одержаних даних у розкритті, розслідуванні і попередженні злочинів.

Тема 23. ^ Вивчення особи учасника процесу

Мета і межі вивчення особи підозрюваного

(обвинувачуваного) на попередньому слідстві. Джерела, засоби методи вивчення особи підозрюваного. Використання даних криміналістичних обліків у вивченні особи. Можливості експертиз у вивченні особи підозрюваного. Використання даних вивчення особи під час підготовки і проведення слідчих дій, прийняття рішень у справі.

Завдання вивчення особи потерпілих і свідків. Джерела і методи вивчення їх особи. Моральні і психологічні основи вивчення особи потерпілих і свідків. Використання даних вивчення особи потерпілих і свідків у процесі розслідування злочинів.

розділ 4. ^ КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

Тема 24. Загальні положення криміналістичної методики

Поняття, задачі і значення криміналістичної методики. Закономірності злочинної діяльності, що вивчаються нею, і ефективність слідчої практики. Джерела криміналістичної методики. Місце методики в криміналістиці, її зв’язок з іншими галузями знань.

Структура криміналістичної методики. Загальні положення і наукові основи методики. Потреби слідчої практики як умова розвитку криміналістичної методики. Структура і види окремих методик розслідування злочинів. Напрямки і шляхи їх удосконалення.

Етапи розслідування і їх характеристика. Профілактична діяльність слідчого.

Проблеми диференціації кримінального судочинства як відображення об’єктивного взаємозв’язку і співвідношення задач у боротьбі зі злочинністю і можливостей їх повноцінного вирішення.

Перспективи алгоритмізації розслідування.

Тема 25. ^ Кримінальні стична характеристика злочинів

Поняття і сутність криміналістичної характеристики злочинів. Роль криміналістичної характеристики злочинів у розвитку методики і удосконаленні засобів та методів розслідування злочинів. Класифікація злочинів. Співвідношення криміналістичної характеристики злочинів з кримінальне-правовою і кримінологічною характеристиками.

Елементи криміналістичної характеристики злочинів. Виявлення і визначення представництва кореляційних зв’язків елементів криміналістичної характеристики конкретних видів злочинів як умова її інформаційної та методичної значимості для розкриття і розслідування злочинів. Перспективи і умови формування і розвитку об’єктивно достовірних інформаційних моделей криміналістичних характеристик окремих видів злочинів.

Тема 26. ^ Розслідування злочинів проти життя і здоровя громадян

Особливості і значення боротьби зі злочинами проти життя і адоров’я громадян на сучасному етапі. Криміналістична характеристика вбивств, заподіяння тілесних пошкоджень і статевих злочинів.

Особливості порушення кримінальних справ цих категорій. Задачі і тактика невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукних заходів. Типові слідчі ситуації і слідчі версії у справах про вбивство, тілесні ушкодження і зґвалтування. Специфіка розслідування вбивств у залежності від способів їх скоєння. Встановлення особи загиблого. Використання спеціальних знань у розслідуванні зазначених злочинів. Встановлення мотивів скоєння цих злочинів. Віктимність поведінки жертв. Характеристика способів приховання злочинів проти життя 1 здоров’я громадян.

Зміст і характеристика наступного етапу розслідування. Особливості тактики окремих слідчих дій.

Профілактика злочинів проти життя і здоров’я громадян.

Тема 27. ^ Розслідування злочинів проти власності

Зміна видів і способів скоєння посягань на власність і задачі боротьби з ними на сучасному етапі розвитку суспільства.

Криміналістичні характеристики розкрадань, крадіжок, грабежів, розбоїв та інших посягань у сфері економіки. Джерела інформації про злочини даної групи. Перевірка відомостей про ці злочини і особливості порушення кримінальних справ. Використання оперативно-розшукних можливостей у розкритті і розслідуванні цих злочинів. Взаємодія з контрольно-ревізійними органами для встановлення характеру злочинних діянь. Методи встановлення способів розкрадань і вилучення грошових засобів злочинними елементами у кредитно-фінансовій сфері. Використання допомоги спеціалістів у розслідуванні злочинів, що вимагають знань у галузі господарсько-економічної і виробничо-технологічної діяльності установ, підприємств і організацій.

Типові слідчі ситуації зазначених видів посягань і зумовлені ними. особливості початкового і наступного етапів розслідування. Специфіка тактики окремих слідчих дій і тактичних операцій стосовно розслідування окремих видів злочинів даної групи. Організація розшуку вкраденого майна.

Виявлення причин і умов, що сприяли скоєнню злочинів проти власності.

Тема 28. ^ Розслідування службових злочинів

Актуальність і особливості боротьби зі службовими злочинами в сучасних умовах. Криміналістична характеристика службових злочинів: зловживання і перевищення владою або службових повноважень, хабарництво, службовий підлог.

Особливості порушення кримінальних справ. Типові слідчі ситуації; зміст початкових слідчих дій. Вилучення і дослідження документів з метою встановлення характеру порушень службових функцій службовою особою. Тактична операція "затримання на гарячому" і використання оперативно-розшукних можливостей в ході розслідування хабарництва. Тактичні особливості проведення інших слідчих дій. Призначення і проведення експертиз у справах про службові злочини.

Тема 29. ^ Розслідування злочинів проти громадської безпеки і здоровя населення

Зміна характеру і видів злочинів проти громадської безпеки і здоров’я населення у зв’язку з соціально-економічними перетвореннями у житті суспільства. Криміналістична характеристика злочинів даної групи:

екологічних злочинів, розповсюдження наркотичних речовин, порушення правил дорожнього руху і пожежної безпеки тощо.

Характер і значення боротьби зі злочинами в галузі екології. Особливості порушення справ даної категорії. Типові слідчі ситуації і характер початкових слідчих дій. Роль експертиз у з’ясуванні обставин і наслідків екологічної події. Тактика окремих слідчих дій.

Сутність і види злочинів, пов’язаних з розповсюдженням наркотичних речовин. Особливості виявлення і розкриття злочинів, пов’язаних з наркотичними речовинами. Тактика слідчих дій і їх поєднання з оперативно-розшукними заходами. Міждержавне співробітництво у боротьбі з наркоманією.

Види і характер дорожньо-транспортних подій. Типові слідчі ситуації, зумовлений ними характер початкових слідчих дій. Розшук транспортних засобів, що зникли з місця події. Специфіка огляду місця події у справах цієї категорії, Тактика інших слідчих дій. Роль експертиз у з’ясуванні обставин події.

Особливості порушення кримінальних справ про пожежі. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування пожеж. Особливості огляду місця події у справах про пожежу. Встановлення вогнища пожежі, характеристика ознак підпалу. Можливості встановлення виду і кількості (об’єму) предметів, речей і матеріалів, що згоріли. Експертизи у справах про пожежу. Виявлення обставин, що сприяють виникненню пожежі.

Тема 30. ^ Розслідування групових і організованих злочинів

Значення і напрямки боротьби з організованою і груповою злочинністю на сучасному етапі розвитку держави. Поняття групової і організованої злочинності.

Криміналістична характеристика групових злочинів. Особливості виявлення складу групи, ролі кожного з учасників і характеру злочинної діяльності. Використання протиріч у інтересах співучасників для їхнього викриття. Специфіка тактики затримання, допиту, очної ставки, пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки й обставин події, обшуку і виїмки у групових справах.

Криміналістична характеристика злочинів у системі організованої злочинності, соціально-економічні витоки останньої. Види злочинів, притаманні організованій злочинності. Організаційні риси злочинної діяльності і приховання злочинів організованими злочинними угрупуваннями (способи конспірації, розвідка, "рекрутування" членів організації, створення фондів для підкупу і допомоги, охорона тощо). Можливості і способи виявлення організованих злочинних груп, їх складу, функціональних обов’язків учасників, змісту і обсягу злочинної діяльності. Заходи щодо забезпечення участі громадян (потерпілих, свідків та інших) у викритті організованих злочинних груп і особистої безпеки їх та їхніх родичів.

Тема 31. ^ Методика розслідування злочинів, що класифікуються за ознаками суб’єкта, організації розслідування, результатами попередньої діяльності та за їхніми підставами

Необхідність і задачі узагальнення досвіду розслідування і розробки окремих методик, що характеризуються позаоб’єктивною спільністю. Види підстав для формування таких методик.

Поняття розкриття злочинів "за гарячими слідами". Особливості організації розкриття злочинів "за гарячими слідами". Можливості оперативного збору, дослідження і використання розшукної інформації. "Польова криміналістика". Тактика окремих слідчих дій у забезпеченні розкриття злочинів "за гарячими слідами".

Криміналістична характеристика злочинів неповнолітніх. Фактори, що зумовлюють особливості скоєння і розслідування злочинів неповнолітніх. Ознаки, які вказують на скоєння злочинів неповнолітніми. Особливості тактики окремих слідчих дій з участю неповнолітніх. Експертизи у справах даної категорії. Взаємодія слідчого з оперативними працівниками, співробітниками інспекцій і комісій у справах неповнолітніх, батьками, школою і громадськістю у процесі розслідування. Встановлення втягнення дорослими неповнолітніх у злочинну діяльність.

Криміналістична характеристика нерозкритих злочинів минулих років. Фактори, що зумовлюють характер розслідування цих злочинів. Типові слідчі ситуації і організація розслідування нерозкритих злочинів минулих років. Прийоми аналізу матеріалів зупинених кримінальних справ. Зміст і особливості заходів, які проводяться без відновлення провадження у справі. Особливості взаємодії слідчого і оперативних працівників при роботі із зупиненими справами. Тактика окремих слідчих дій у відновлених переведенням справах. Особливості використання криміналістичних обліків і призначення експертиз.

Література

1. Криминалистика. / Под ред. А. Г. Филиппова и А. А. Кузнецова.- Омск, 1993.

2. Криминалистика. / Под ред. И. Ф. Пантелеева и Н. А. Селиванова.- М., 1993.

3. Криминалистика. Т. 1 / Под ред. Р. С. Белкина и др.- М. 1995.

4. Криминалистика.Т.2 / Под ред. Б. П. Смагоринского.- Волгоград, 1994.

5. Криминалистика.Т. З / Под ред. Б. П. Смагоринского и А. А. Закатова.- Волгоград, 1995.

6. Криминалистика. / Под ред. Н. П. Яблокова.- М., 1995.

7. Криминалистика. / Под ред. В. А. Образцова.- М., 1995.

8. Криминалистика. / Под ред. І. А. Седовой и А. А. Эксархопуло.- Санкт-Петербург, 1995.

9. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. В. Д. Грабовского.- Н.-Новгород, 1995.

10. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т. В. Аверьяновой и Р. С. Белаина.- 1997.

11. Криминалистика. / Под ред. В. А. Образцова.- М., 1997.

12. Криминалистика. / Под ред. А. Г. Филиппова и А. Ф. Волынского.- М., 1998.

13. Криміналістика. Криміналістична тактика і мето­дика розслідування злочинів / За ред. В. Ю. Шепітька.- Харків, 1998.

14. Криминалистика. Учебник / Под. Ред. Белкина Р. С.- М., 1999.

1. Учебники

 1. Советская криминалистика. Методика расследования отдельніх видов преступлений / Под ред. В. К. Лисиченко.- К., 1988.

 2. Специализированный курс криминалистики / Под ред. М. В. Салтевского.- К., 1987.

 3. Криминалистика. Учебник / Под ред. И. Ф. Пантелеева и Н. А. Селиванова.- М., 1988.

 4. Криминалистика. Учебник / Под ред. Н. П. Яблокова и В. Я. Колдина.- М., 1990.

2. К разделу “Введение в курс криминалистики”

 1. Бахин В. П., Викторова Е. Н., Ищенко А.В. Библиографический указатель диссертаций по криминалистике.- М., 1989.

 2. Бахин В. П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования.- К., 1991.

 3. Белкин Р. С. Криминалистика. Краткая энциклопедия.- М., 1993.

 4. Белкин Р. С. Криминалистика. Краткая энциклопедия.- М., 1969.

 5. Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве.- К., 1980.

 6. Гончаренко В. И. Бергер В. Е. Криминалистика и криминалисты.- К., 1989.

 7. Колмаков В. П. Введение в курс науки советской криминалистики.- Одесса. 1973.

 8. Крылов И. Ф. В мире криминалистики.- Л., 1989.

 9. Лисиченко В. К. Использование данных естественных и технических наук в следственной и судебной практике.- К., 1979.

 10. Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования.- М., 1973.

11. Матусовский Г. А. Криминалистика в системе научных знаний.- Харьков, 1976.

12. Михеенко М. М. Доказывание в советском утоловном судопроизводстве.-К., 1984.

13. Эксархопуло А. А. Основы криминалистической теории.- СПб., 1992.

3. К раздеду "Криминалистическая техника"

1. Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств.- М., 1966.

2. Белкин Р. С., Сегай М. Я. Равен самому себе.- К.

3. Вул С. М. Криминалистическое исследование признаков письменной речи.- К., 1973.

4. Гончаренко В. И. Научно-технические средства в следственной практике.- К., 1984.

5. Грамович Г. И. Основы криминалистической техники.- Минск, 1981.

6. Грановский Г. Л. Основы трасологии.- М., 1965.

7. Громовенко Л. И. Криминалистическое исследование средств и материалов магнитной звукозаписи.- К., 1981.

8. Использование микрообъектов при расследовании преступлений.- К., 1984.

9. Колдин В. Я. Идентификация при расследовании преступлений.- М., 1978.

10. Колмаков В. П. Идентификационние дейстия следователя.- М., 1977.

11. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах.- Л., 1976.

12. Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах / Под ред. Н. Г. Находкина и В. И. Гончаренко.- К., 1986.

13. Леви А. А., Горинов Ю. А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве.- М., 1983.

14. Лейстнер Л., Буйташ П. Химия в криминалистике.- М., 1990.

15. Лисиченко В. К. Использование данных естественных и технических наук в следственной и судебной практике.- К., 1979.

16. Лисиченко В. К., Липовский В. В. Исправленному не верить.- К., 1990.

17. Ложкевич А. А., Макаров А. М., Шаршунский В. Л. Звукозапись и фоноскопическая экспертиза на предварительном следствии.- М., 1983.

18. Локар Э. Руководство по криминалистике.- М., 1941.

19. Рассейкин Д. П. Уголовная регистрация.- Саратов, 1977.

20. Салтевский М. В., Гапонов Ю. С. Вопросы судебной фотографии и киносъемки.- К., 1974.

21. Салтевський М. В., Глибко В. М. Запахові сліди у слідчій практиці.- К., 1992.

22. Салтевский М. В., Жариков Ю. Ф. Современные возможности исследования голоса человека в криминалистиме.- К., 1982.

23. Сегай М. Я. Методология судебной идентификации.- К., 1970.

24. Сегай М. Я. Современные возможности судебных экспертиз в свете достижений науки и техники.- К., 1986.

25. Селиванов Н. А. Вещественные доказательства.- М., 1971.

26. Тихонов Е. Н. Криминалистическая экспертиза холодного оружия.- Барнаул, 1987.

27. Турчин Д. А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике.- Владивосток, 1983.

28. Фокина А. А. Идентификация личности по папиллярным узорам рук с применением математических методов исследования.- К., 1973.

29. Фокина А. А. Количественные методы исследования признаков папиллярных узорова в целях локализации участков ладонной поверхности.- М., 1980.

30. Хмыров А. А. Косвенные доказательства.- М., 1979.

31. Шаламов М. П. Теория улик.- М.

32. Шевченко Б. И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике.- М.,1975.

33. Шиканов В. И. Криминалистическое значение следов крови.- Иркутск, 1974.

4. К разделу "Криминалистическая тактика"

1. Ароцкер Л. Е. Тактика и этика судебного допроса.- М., 1969.

2. Арцишевский Г. Б. Выдвижение и проверка следственных версий.- М., 1978.

3. Баев О. Я. Тактика следственных действий.- Воро­неж. 1992.

4. Баев О. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии.- Воронеж, 1984.

5. Бандура О.А., Лукашевич В. Г. Криминалистическая версия:

гносеологический, логический и психологический аспекты.- К., 1991.

6. Бахин В.П., Кузьмичев В. С., Лукьянчиков Е. Д. Тактика использования внезапности в раскритии преступлений органами внутренних дел.- К., 1990.

7. Белкин Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике.- М., 1964.

8. Быховский И. Е. Производство следственних действий.- Л., 1984.

9. Васильєв А. Н. Тактика отдельных следственных действий.- М., 1981.

10. Васильєв А. Н., Карнеева Л. М. Тактика допроса при расследовании преступлений.- М., 1970.

11. Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Судебная экспертология. Общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз.- Волгоград, 1976.

12. Виноградов И. В., Кочаров Г. И., Селиванов Н. А. Экспертизы на предварительном следствии.- М., 1978.

13. Возгрин И. А. Общие положения криминалистической тактики.- Л., 1988.

14. Гапанович Н. Н. Опознание в следственной и судебной практике.- Минск, 1978.

15. Глазырин Ф. В., Кругляков А. П. Следственньй эксперимент.- Волгоград, 1981.

16. Горский Г. Ф., Кокарев Л. Д., Котов Д. П. Судебная этика.- Воронеж, 1973.

17. Дидковская О. П., Клименко Н. И., Лисиченко В. К. Подготовка и проведение отдельных видов судебной экспертизы.- К., 1977.

18. Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии.- М., 1976.

19. Драпкин Л. Я.,, Лузгин И. М. Планирование расследования.- М., 1972.

20. Дулов А. В. Тактические операции при расследовании преступлений.- Минск, 1979.

21. Дулов А. В., Нестеренко П. Д. Тактика следственных действий.- Минск, 1971.

22. Жалинский А. Э. Освидетельствование в советском уголовном процессе.- Львов, 19б4.

23. Закатов А. А. Ложь и борьба с нею.- Волгоград, 1984.

24. Ищенко П. П. Специалист в следственных действиях. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспек­ты.- М., 1990.

25. Карнеева Л. М. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.- Волгоград, 1978.

26. Колмаков В. П. Следственный осмотр.- М., 1969.

27. Комарков В. С. Тактика допроса.- Харков, 1975.

28. Комарков В. С. Психологические основы очной ставки.- Харьков, 1976.

29. Коновалова В. Е. Проблемы логики и психологии в следственной тактике.- К., 1970.

30. Кулагин Н. И. Планирование расследования сложных многоэпизодных дел.- Волгоград, 1976.

31. Курашвили Г. К. Изучение следоватедем личности обвиняемого.- М., 1982.

32. Ларин А. М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация.- М., 1970.

33. Лузгин И. М. Моделирование при расследовании преступле­ний.- М., 1981.

34. Лукашевич В. Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий.- К., 1989.

35. Лукьянчиков Е. Д., Кузьмичев В. С. Тактические основы расследования преступлений.- К., 1989.

36. Любичев С. Г. Этические основы следственной тактики.- М., 1980.

37. Медведев С. И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений.- Волгоград, 1973.

38. Михайлов А. И. , Юрин Г. С. Обыск.- М., 1971.

39. Михальчук А. Е. Тактические комбинации при производстве следственных действий.- Саратов, 1991.

40. Осмотр места происшествия. Справочник следователя.- М., 1982.

41. Подголин Е. Е. Тактика следственных действий.- Л., 1986.

42. Порубов Н. И. Научные основы допроса на предварительном следствии.- Минск. 1978.

43. Ратинов А. Р. Обыск и виемка.- М., 1961.

44. Самошина З. Г. Вопросы теории и практики предъявленин для опознания на предварительном следствии.- М., 1976.

45. Соловьев А. Б. Очная ставка на предварительном следствии.- М., 1970.

46. Соловьев А. Б. Допрсс свидетеля и потерпевшего.- М., 1974.

47. Соловьев А. Б. Использование доказательств при допросе.- М., 1981.

48. Судебные экспертизы. Возможности. Подготовка материалов. Назначение. Оценка.- К., 1981.

49. Торбин Ю. Г., Баранов Е. В. Освидетельствование подозреваемоґо на предварительном следствии.- К., 1981.

50. Уваров В. Н. Проверка показаний на месте.- М., 1982.

51. Хайдуков Н. П. Тактико-психологические основы воздействия следователя на участвующих в деле лиц.- Саратов, 1984.

52. Шиканов В. И. Проверка алиби.- Иркутск, 1978.

53. Експертизи в судовій практиці.- К., 1993.

54. Якушин С. Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений.- Казань, 1983.

5. К разделу "Криминалистическая методика"

1. Баранов Н. Н., Степчев С. С. Расследование краж государственного и общественного имущества.- М., 1970.

2. Бахин В. П. Расследование угона автомототранспортных средств.- Омск, 1969.

3. Бахин В. П., Биленчук П. Д., Кузьмичев В. С. Криминалистические приемы и средства разрешения следственных ситуаций.- К., 1991.

4. Божинский И. А., Макушенко Л. П. Расследование дорожно-транспортных происшествий.- М., 1984.

5. Быков В. М. Особенности расследования групповых преступлений.- Ташкент, 1980.

6. Бышевский Ю. В. Кражи и их предупреждение.- Омск, 1979.

7. Бурнашев Н. А. Расследование краж, совершаемых в условиях крупного города.- М., 1983.

8. Викторова Л. Н. Фактор времени и его значение для раскрития и расследования преступлений.- М., 1983.

9. Возгрин И. А. Криминалистическая методика.- Минск. 1983.

10. Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений.- Томск, 1985.

11. Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступле­ний.- Свердловск, 1975.

12. Гуковская Г. И., Долгова А. И., Миньковский Г. М. Расследо­вание и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних.- М., 1974.

13. Дубровин В. А., Голубятников С. П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений.- М., 1981.

14. Експертизи у судовій практиці.- К., 1993.

15. Звирбуль А. К., Смыслов В. И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений.- М., 1982.

16. Зотов Б. Л. Расследование и предупреждение автотранспорт­ных происшествий.- М., 1972.

17. Зуйков Г. Г. Установление способа совершения преступления.- М., 1970.

18. Ищенто Е. П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений.- Красноярск, 1987.

19. Каневский Л. Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних.- М., 1982.

20. Кежоян А. X. Вещественные доказательства по делам об убийствах.- М., 1973.

21. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.- Харьков, 1976.

22. Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений.- Харьков, 1985.

23. Лавров В. П. Особенности расследования нераскрытих преступлений прошлых лет.- М., 1972.

24. Лавров В. П., Сидоров В. Е. Расследование преступлений "по горячим следам".- М., 1989.

25. Мудьюгин Г. Н. Расследование убийств по делам, возбуждаемым в связи с исчезновением потерпевшего.- М., 1967.

26. Мудьюгин Г. Н. Расследование убийств, замаскированных инсценировками.- М., 1973.

27. Овечкин В. А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками.- Харьков, 1979.

28. Робозеров В. Ф. Раскрытие преступлений, совершенных в условиях неочевидности.- Л., 1990.

29. Руководство по расследованию убийств.- М., 1977.

30. Сидоров В. Е. Особенности раскрытия преступлений "по го­рячим следам".- М., 1981.

31. Стринжа В. К. Розслідування і попередження дорожньо-транспортних подій.- К., 1973.

32. Шиканов В. И. Криминалистическая виктимология.- Иркутск, 1979.

33. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования.- М., 1985.

Схожі:

Вступ до курсу криміналістики iconПерелік питань на модуль для студентів 5-го курсу заочної форми навчання
Загальне поняття, історія становлення та структура «Методологічних основ криміналістики» як розділу криміналістики
Вступ до курсу криміналістики iconПерелік питань з криміналістики для модульного контролю №2
Криміналістична документалістика, її місце у системі криміналістики та структура
Вступ до курсу криміналістики icon23-24 травня міжнародна наукова конференція "методологія сучасної криміналістики"
Межі застосування технічних І тактичних засобів криміналістики в юридичному процесі
Вступ до курсу криміналістики iconНаближений перелік питань з криміналістики для модульного контролю №2
Криміналістична (слідча) тактика як складова частина криміналістики: поняття І завдання
Вступ до курсу криміналістики iconТема Історія розвитку криміналістики
Основні етапи формування криміналістичних знань. Вчені, що сприяли становленню І розвитку криміналістики
Вступ до курсу криміналістики iconТематика курсових робіт з криміналістики для студентів денної форми навчання на 2012-2013 н р. Теми з «Криміналістики»
Сліди знарядь зламу, інструментів і засобів: класифікація та криміналістичне значення
Вступ до курсу криміналістики iconСтруктурно тестова база побудована за відповідними темами із кожного розділу криміналістики. Викладачі намагалися охопити тестовими завданнями усі ключові питання кожної теми, керуючись програмою курсу з Криміналістики
Такою наукою, зокрема, є криміналістика, яка за понад столітній період свого існування стала своєрідним науковим утворенням, через...
Вступ до курсу криміналістики iconРобоча програма з навчальної дисципліни " Вступ до перекладознавства " для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (заочна форма навчання)
Теоретичний курс «Вступ до перекладознавства» є частиною курсу професійно-орієнтованих дисциплін, який присвячено провідним аспектам...
Вступ до курсу криміналістики iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Вступ до перекладознавства» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, який присвячено провідним...
Вступ до курсу криміналістики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства в. А. Бардаков конспект лекцій з курсу «вступ до спеціальності»
Конспект лекцій з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 030601...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи