216 міжнародний соломонів університет міжнародне приватне право програма курсу укладач: Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент Київ-2002 Вступ Мета вивчення курсу icon

216 міжнародний соломонів університет міжнародне приватне право програма курсу укладач: Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент Київ-2002 Вступ Мета вивчення курсу
Назва216 міжнародний соломонів університет міжнародне приватне право програма курсу укладач: Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент Київ-2002 Вступ Мета вивчення курсу
Сторінка1/3
Дата11.09.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

216


МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ПРОГРАМА КУРСУ


Укладач: Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент

Київ-2002


Вступ

Мета вивчення курсу: Завданням курсу «Міжнародне приватне право» є систематичне вивчення поняття та сутності міжнародного приватного права, особливостей відносин цивільно-правового характеру, ускладнених іноземним елементом, методів правового регулювання цих відносин (колізійного та матеріально-правового). Крім цього, метою дисципліни є вивчення питань, пов’язаних з суб’єктами міжнародного приватного права, колізійних проблем речевого права, права інтелектуальної власності, зобов’язального права, сімейного та спадкового права, міжнародного цивільного процесу.

^ Місце курсу у навчальному плані: Дисципліна вивчається на юридичних, деяких інших факультетах університетів, юридичних учбових закладах. Курс «Міжнародне приватне право» має тісний зв’язок з такими юридичними дисциплінами як цивільне право, трудове право, сімейне право, цивільний процес, міжнародне право, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. З метою найбільш ефективного засвоєння студентами змісту дисципліни, курс «Міжнародне приватне право» повинен вивчатися після курсів цивільне право, трудове право, сімейне право, цивільний процес. Необхідність вивчення курсу зумовлена тим, що характерним чинником сучасного розвитку суспільства є значне розширення цивільно-правових відносин за участю іноземного елементу, що потребує належного правового регулювання. Курс «Міжнародне приватне право» має визначне значення в підготовці фахівців, спроможних забезпечити входження України в світове співтовариство.

^ Анотація змісту, основні розділи курсу: В курсі «Міжнародне приватне право» детально аналізуються цивільні відносини в широкому розумінні (цивільні, сімейні, трудові), що ускладнені іноземним елементом. Увага студентів акцентується на колізійному методі правового регулювання, особливостях змісту та застосування колізійних норм. Основними розділами дисципліни є: поняття та сутність міжнародного приватного права; джерела міжнародного приватного права; суб’єкти міжнародного приватного права;

колізійні проблеми речевого права; міжнародно-правовий захист прав інтелектуальної власності; зобов’язання в міжнародному приватному праві;

міжнародне сімейне та спадкове право; міжнародний цивільний процес.

^ Студенти повинні

знати:

• поняття, предмет та систему міжнародного приватного права;

• джерела міжнародного приватного права;

• особливості правового положення суб’єктів міжнародного приватного права;

• колізійні питання речевого права;

• основи міжнародно-правового захисту прав інтелектуальної власності;

• правове регулювання договірних та недоговірних зобов’язань в міжнародному приватному праві;

• засади міжнародного сімейного та спадкового права;

• положення міжнародного цивільного процесу.

уміти:

• користуватися джерелами міжнародного приватного права;

• застосовувати колізійний метод регулювання приватних відносин, ускладнених іноземним елементом;

• складати проекти зовнішньоекономічних угод.

^ Форма підсумкового контролю знань студентів: ІСПИТ.


Навчальна програма

Тема 1. Вступ до міжнародного приватного права

Предмет міжнародного приватного права. Особливості приватних відносин міжнародного характеру. Поняття та види іноземного елементу в відносинах цивільно-правового характеру.

Роль міжнародного приватного права в розвитку міжнародних економічних, наукових та культурних зв’язків. Значення міжнародного приватного права в розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Методи правового регулювання в міжнародному приватному праві. Визначення права, що підлягає застосуванню на основі колізійних норм внутрішньодержавного права та уніфікованих колізійних норм. Вибір сторонами (стороною) відносин права, що підлягає застосуванню (принцип lex voluntatis). Матеріально-правовий метод регулювання. Метод регулювання за допомогою уніфікованих матеріально-правових норм.

Поняття міжнародного приватного права. Особливості норм міжнародного приватного права. Місце міжнародного приватного права в правовій системі. Основні підходи в правовій доктрині до предмету, методу, складу норм та місця міжнародного приватного права в правовій системі. Співвідношення міжнародного приватного права з приватним правом та міжнародним публічним правом.

Принципи та функції міжнародного приватного права.

Система українського міжнародного приватного права. Система міжнародного приватного права в зарубіжних країнах.

Система навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право». Роль порівняльного методу дослідження у вивченні міжнародного приватного права.

Історія науки міжнародного приватного права. Зародження доктрини міжнародного приватного права та її розвиток з XIII по XX століття. Сучасні доктрини міжнародного приватного права. Концепція Lех Меrсаtоrіа і міжнародне приватне право. Розвиток науки міжнародного приватного права. Основна література з міжнародного приватного права.

Рекомендована література та нормативні матеріали до теми № 1:

* Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник. – 3-е изд., прераб. и доп. – М. : Юристь, – 1998. – С. 8– 44.

* Дурденевский В. Н. Избранные источники по международному частному праву XIX и XX вв. – М. , – 1941.

* Звеков В. П. Международное частное право. Курс лекций. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М. – 1999. – С. 1– 39.

* Лунц Л. А. Курс международного частного права. Общая часть. – М. , – 1973. – С. 11– 60.

* Лунц Л. А. , Марышева Н. И. , Садиков О. Н. Международное частное право: Учебник. – М. : Юрид. лит., – 1984. – С. 3– 17.

* Международное частное право / Под. общ. ред. Г. К. Матвеева – К. : Вища школа, – 1985. – С. 5– 36.

* Международное частное право: Учебн. пособие / Г. К. Дмитриева, А. С. Довгерт, В. П. Панов, Н. А. Шебанова и др.) – М. : – Юрист, – 1993. – С. 5– 32.

* Международное частное право. Современные проблемы / Под. ред. М. М. Богуславского. – М. , – 1994. – С. 3– 12.

  • Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право. Курс вибраних лекцій. – К. : ЮРІНКОМ ІНТЕР. – 1997. – С. 7– 14.

  • * Вольф М. Международное частное право: Перев. с англ. – М. : ИЛ, – 1948.

* Исаад М. Международное частное право: Перев. с франц. – М. , 1988.

* Раапе Л. Международное частное право: Перев. с нем. – М. : ИЛ, – 1960.

* Чешир Дж., Норт П. Международное частное право: Перев. с англ. – М. : Прогресс, – 1982. – С. 17– 30.

  • Dicey and Morris. Тhe соnflict of laws. – Lоndon, – 1993.

  • * Конституція України. – К. , – 1996.

* Цивільний кодекс України. – К. , – 1997.

* Международное частное право в документах. Г. Б. Вилков. – М. , – 1964.

* Источники международного частного права. – М. , – 1987. – Вып. 1; – 1968. – Вып. 2; – 1970. – Вып. 3.

* Международное частное право: Сб. Документов / Сост. К. А. Бекяшев и А. Г. Ходаков. – М. , – 1997. – С. 1– 181.

* Международное частное право. (Действующие нормативные акты). – М. : Институт международного права и экономики. Изд. «Триада, Лтд.», – 1997. – С. 10– 32.

* Панов В. П. Международное частное право: Схемы. Документы. Учебное пособие. – М. : Право и закон, – 1996. – С. 6– 29

Тема 2. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права. Співвідношення міжнародного договору та внутрішнього закону в міжнародному приватному праві. Види джерел міжнародного приватного права в Україні та інших країнах. Питання про принцип «автономії волі» як джерело міжнародного приватного права.

Внутрішнє законодавство держави як джерело міжнародного приватного права. Українське законодавство з міжнародного приватного права. Законодавство про міжнародне приватне право зарубіжних країн. Кодифікація міжнародного приватного права. Закони про міжнародне приватне право окремих країн. Судова та арбітражна практика окремих країн як джерела міжнародного приватного права.

Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права. Види міжнародних договорів. Багатосторонні (універсальні та регіональні) договори, які містять уніфіковані колізійні та матеріальні норми. Двосторонні договори в міжнародному приватному праві. Участь України в міжнародних договорах з міжнародного приватного права. Міжнародні центри з розвитку міжнародного приватного права. Гаазька конференція з міжнародного приватного права, УНІДРУА, ЮНСІТРАЛ, ЮНКТАД та інші.

Звичай як джерело міжнародного приватного права. Торгові звичаї.

Рекомендована література та нормативні матеріали до теми № 2:

* Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник. – 3-е изд., прераб. и доп. – М. : Юристь, 1998. – С. 45– 73.

* Дурденевский В. Н. Избранные источники по международному частному праву XIX и XX вв. – М. , – 1941.

* Звеков В. П. Международное частное право. Курс лекций. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФР А. – М. , – 1999. – С. 40– 103.

* Кузнецов М. Н. Источники международного частного права. – М. , – 1981.

* Лунц Л. А. Курс международного частного права. Общая часть. – М. , – 1973. – С. 60– 124.

* Луни Л. А. , Марышева Н. И. , Садиков О. Н. Международное частное право: Учебник. – М. : Юрид. лит., – 1984. – С. 17– 50.

* Международное частное право / Под. общ. ред. Г. К. Матвеева – К. : Вища школа, – 1985. – С. 5– 36.

* Международное частное право: Учебн. пособие / Г. К. Дмитриева, А. С. Довгерт, В. П. Панов, Н. А. Шебанова и др.) – М. : Юрист, – 1993. – С. 33– 49.

* Международное частное право. Современные проблемы / Под. ред. М. М. Богуславского. – М. , – 1994. – С. 77– 144.

* Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право. Курс вибраних лекцій. – К. ЮРІНКОМ ІНТЕР. – 1997. – С. 15– 29.

* Вольф М. Международное частное право: Перев. с англ. – М. : ИЛ, –1948.

* Исаад М. Международное частное право: Перев. с франц. – М. , 1988.

* Раапе Л. Международное частное право: Перев. с нем. – М. : ИЛ, 1960.

* Чешир Дж., Норт П. Международное частное право: Перев. с англ. – М. : Прогресе, – 1982. – С. 17– 30.

* Dicey апd Моrrіs. Тgе сопflict of laws. – London, – 1993.

* Конституція України. – К. , 1996.

* Цивільний кодекс України. – К. , 1997.

* Международное частное право в документах. Г. Б. Вилков. – М. , – 1964.

* Источники международного частного права. – М. , – 1987. – Вып. 1; – 1968. – Вып. 2; – 1970 – Вып. 3.

* Международное частное право: Сб. Документов / Сост. К. А. Бекяшев и А. Г. Ходаков. – М. , – 1997. – С. 1– 181.

* Международное частное право. (Действующее нормативные акты). – М. : Институт международного права и экономики. Изд. «Триада, Лтд.», – 1997. – С. 10– 32.

* Панов В. П. Международное частное право: Схемы. Документы. Учебное пособие. – М. : Право и закон, – 1996. – С. 6– 29

Тема 3. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО КОЛІЗІЙНУ НОРМУ

Поняття та підстави виникнення колізій. Колізійні норми – спосіб вирішення колізій в міжнародному приватному праві. Поняття, структура та види колізійних норм. Основні формули прикріплення та сфера їх застосування.

Проблеми застосування колізійних норм. Приховані колізії законів. Проблема «конфлікту кваліфікації» та методи її вирішення. Встановлення змісту норм іноземного права. Зворотнє відсилання та відсилання до права третьої країни. Проблема обходу закону. Взаємність в міжнародному приватному праві та її види. Матеріальна та формальна взаємність. Реторсії в міжнародному приватному праві.

Застереження про публічний порядок. Застосування імперативних норм. Проблема застосування права країни з множинністю правових систем.

Рекомендована література та нормативні матеріали до теми № 3:

* Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник. – 3-е изд., прераб. и доп. – М. : Юристь, – 1998. – С. 82– 97.

* Звеков В. П. Международное частное право. Курс лекций. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М, – 1999. – С. 104– 162.

* Лунц Л. А. Курс международного частного права. Общая часть. – М. , – 1973. – С. 171– 376.

* Лунц Л. А. , Марышева Н. И. , Садиков О. Н. Международное частное право: Учебник. – М. : – Юрид. лит., – 1984. – С. 50– 80.

* Международное частное право: Учебн. пособие / Г. К. Дмитриева, А. С. Довгерт, В. П. Панов, Н. А. Шебанова и др.) – М. : Юрист, – 1993. – С. 50– 65.

* Международное частное право. Современные проблемы / Под. ред. М. М. Богуславского. – М. , – 1994. – С. 145– 196.

* Международное частное право. (Действующие нормативные акты). – М. : Институт международного права и экономики. Изд. «Триада, Лтд.», – 1997. – С. 10– 32.

* Панов В. П. Международное частное право: Схемы. Документы. Учебное пособие. – М. : Право и закон, – 1996. – С. 22– 24.

* Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право. Курс вибраних лекцій. – К. ЮРІНКОМ ІНТЕР. – 1997. – С. 36– 50, 51– 63.

Тема 4. СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Загальна характеристика суб’єктів міжнародного приватного права.

Фізичні особи в міжнародному приватному праві. Поняття особистого закону фізичної особи.

Цивільна, трудова, шлюбно-сімейна право та дієздатність фізичних осіб. Дієздатність фізичної особи – підприємця. Безвісна відсутність та оголошення особи такою, що померла, в міжнародному приватному праві. Опіка та піклування в міжнародному приватному праві. Правове положення іноземців в Україні та в інших країнах.

Юридичні особи в міжнародному приватному праві. Поняття особистого закону юридичної особи. Правоздатність та дієздатність юридичної особи. Доктрина та практика міжнародного приватного права про визначення національності юридичної особи.

Іноземні юридичні особи в Україні. Порядок створення підприємств з іноземними інвестиціями в Україні та їх правовий статус. Участь українських суб'єктів у створенні та діяльності іноземних юридичних осіб.

Міжнародні транснаціональні корпорації.

Особливості правового положення держави в міжнародному приватному праві. Поняття та види імунітету держави. Імунітет держави та в судовій практиці. Теорія «функціонального імунітету».

Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного приватного права.

Поняття правового режиму та його види. Національний режим та режим найбільшого сприяння. Спеціальний режим.

Рекомендована література та нормативні матеріали до теми № 4:

* Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник. – 3-е изд., прераб. и доп. – М. – Юристь, – 1998. – С. 106– 120, 121– 147, 148–162.

* Звеков В. П. Международное частное право. Курс лекций. – М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА. М. , – 1999. – С. 163–203, 204–221, 222–226, 227–237.

* Кисиль В. И. , Пастухов В. П. Правовой статус иностранцев в СССР. – К. , – 1987.

* Лунц Л. А. Курс международного частного права. Особенная часть. – М. , – 1975. – С. 12–40, 41–73, 74–91.

* Лунц Л. А. , Марышева Н. И. , Садиков О. Н. Международное частное право: Учебник. – М. : Юрид. лит., – 1984. – С. 81–89, 90–110, 110–118.

* Международное частное право: Учебн. пособие / Г. К. Дмитриева, А. С. Довгерт, В. П. Панов, Н. А. Шебанова и др.) – М. : – Юрист, – 1993. – С. 76–91.

* Международное частное право. Современные проблемы / Под. ред. М. М. Богуславского. – М. , – 1994.

* Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право. Курс вибраних лекцій. – К. ЮРІНКОМ ІНТЕР. – 1997. – С. 64–80, 81–107, 108–120.

* Конституція України. – К. , – 1996.

* Цивільний кодекс України. – К. , – 1997.

* Кодекс про шлюб та сім’ю України. – К. , – 1997.

* Цивільний процесуальний кодекс України. – К. , – 1998.

* Гражданский кодекс Франции. – М. , – 1941.

* Германское гражданское уложение. – М. , – 1996.

* Дженкс 3. Английское право. – М. , – 1941.

* Единообразный торговый кодекс США. – М. , – 1996.

* Гражданское торговое и семейное право капиталистических стран: Сборник нормативних актов: гражданские и торговые кодекси. – М. , 1986.

* Международное частное право: Сб. Документов / Сост. К. А. Бекяшев и А. Г. Ходаков. – М. , – 1997.

* Международное частное право. (Действующие нормативные акты). – М. : Институт международного права и экономики. Изд. «Триада, Лтд.», – 1997. – С. 33–44.

* Панов В. П. Международное частное право: Схемы. Документы. Учебное пособие. – М. : Право и закон. – 1996. – С. 30–35.

* Civil Code of Guebec. – Моntreal, – 1994.

Тема 5. РЕЧЕВІ ПРАВА ТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Регулювання відносин стосовно права власності та інших речевих прав, що ускладнені іноземним елементом.

^ Lex rei sitae в міжнародному приватному праві. Колізійні питання права власності. Вирішення колізійних питань права власності в Україні та в інших країнах.

Правовий режим власності іноземної держави, іноземних громадян та іноземних юридичних осіб в Україні. Правовий режим власності української держави, громадян України та українських юридичних осіб за кордоном.

Правові проблеми націоналізації в міжнародному приватному праві. Екстериторіальна дія законів про націоналізацію. Націоналізація та питання компенсації.

Загальна характеристика міжнародної охорони прав інтелектуальної власності.

Поняття права інтелектуальної власності та його особливості в міжнародному приватному праві. Територіальний характер захисту прав інтелектуальної власності.

Внутрішнє законодавство щодо захисту прав інтелектуальної власності. Двосторонні та багатосторонні угоди держав про охорону прав інтелектуальної власності. Міжнародні державні та неурядові організації з охорони прав інтелектуальної власності.

Міжнародне авторське право. Авторські права іноземців в Україні. Захист авторських прав українських фізичних та юридичних осіб за кордоном. Бернська та Всесвітня (Женевська) конвенції про авторське право. Загальні положення. Участь України в міжнародній охороні авторських прав. Приєднання України до Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 р. та Бернської конвенції 1886 р.

Патентне право як складова частина права інтелектуальної власності. Історія створення, цілі та загальні положення Паризької конвенції про охорону промислової власності. Особливості міжнародної охорони винаходів, товарних знаків, фірмових найменувань, промислових зразків, вказівок походження товару та інших видів об’єктів промислової власності. Правові питання патентування українських винаходів за кордоном. Права іноземців на винаходи в Україні. Товарні знаки та інші об’єкти права промислової власності. Умови реєстрації іноземних товарних знаків. Міжнародні конвенції про охорону товарних знаків та інших об’єктів права промислової власності. Поняття та охорона ноу-хау в міжнародному приватному праві.

Рекомендована література та нормативні матеріали до теми № 5:

* Богуславський М. М. Международное частное право: Учебник. – 3-е изд., прераб. и доп. – М. :Юристь, – 1998. – С. 163–194, 253–272, 273–287.

* Звеков В. П. Международное частное право. Курс лекций. – М. : Издательская группа НОРМА-ЦИФРА. М, 1999. – С. 376–392.

* Матвеев Ю. Г. Международная охрана авторских прав. – М. , – 1987.

* Лунц Л. А. Курс международного частного права. Особенная часть. – М. , 1975. – С. 99–127.

  • Лунц Л. А. , Марышева Н. И. , Садиков О. Н. Международное частное право: Учебник. – М. : Юрид. лит., 1984. – С. 118–129.

* Международное частное право / Под. общ. ред. Г. К. Матвеева – К. : Вища школа, – 1985. – С. 52–70, 70–94, 94–114.

* Международное частное право: Учебн. пособие / Г. К. Дмитриева, А. С. Довгерт, В. П. Панов, Н. А. Шебанова и др.) – М. : Юрист, – 1993. – С. 66–75, 111–130.

  • Чешир Дж., Норт П. Международное частное право: Перев. с англ. – М. : Прогресс, 1982. – С. 322–353.

* Конституція України. – К. , – 1996.

  • Цивільний кодекс України. – К. , – 1997.

  • Источники международного частного права. – М. , 1987. – Вып.1; 1968. – Вып. 2; 1970 – Вып. 3.

* Международное частное право: Сб. Документов / Сост. К. А. Бекяшев и А. Г. Ходаков. – М. , – 1997. – С. 478–498, 507–514, 532–568.

* Международное частное право. (Действующие нормативные акты). – М. : Институт международного права и экономики. Изд. «Триада, Лтд.», – 1997. – С. 45–70, 71–124.

  • Панов В. П. Международное частное право: Схемы. Документы. Учебное пособие. – М. : Право и закон. – 1996. – С. 36–41, 60–71.


  1   2   3

Схожі:

216 міжнародний соломонів університет міжнародне приватне право програма курсу укладач: Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент Київ-2002 Вступ Мета вивчення курсу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
216 міжнародний соломонів університет міжнародне приватне право програма курсу укладач: Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент Київ-2002 Вступ Мета вивчення курсу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
216 міжнародний соломонів університет міжнародне приватне право програма курсу укладач: Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент Київ-2002 Вступ Мета вивчення курсу iconМіжнародний соломонів університет кафедра мов павленко І. М. Ділова англійська мова для студентів четвертих курсів Київ мсу 2002
Ділова англійська мова. Навчальний посібник. Упорядник І. М. Павленко. – Київ: Міжнародний Соломонів університет, 2002. – 182 с
216 міжнародний соломонів університет міжнародне приватне право програма курсу укладач: Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент Київ-2002 Вступ Мета вивчення курсу iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра фінансів Навчально-методичний комплекс з курсу Страхування доцент Мурашко О. В. для студентів денної та заочної форм навчання Протокол №7 від 18. 09. 02 Київ-2003 мета та завдання курсу
Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії І практики страхування
216 міжнародний соломонів університет міжнародне приватне право програма курсу укладач: Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент Київ-2002 Вступ Мета вивчення курсу iconПрограма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
Робоча навчальна програма з дисципліни Міжнародне приватне право» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401...
216 міжнародний соломонів університет міжнародне приватне право програма курсу укладач: Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент Київ-2002 Вступ Мета вивчення курсу iconМіжнародний соломонів університет програма курсу
Вступ. Геоботаніка як система знань про рослинний покрив. Предмет, об'єкт І завдання геоботаніки
216 міжнародний соломонів університет міжнародне приватне право програма курсу укладач: Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент Київ-2002 Вступ Мета вивчення курсу iconМіжнародний соломонів університет програма курсу
Вступ. Геоботаніка як система знань про рослинний покрив. Предмет, об'єкт І завдання геоботаніки
216 міжнародний соломонів університет міжнародне приватне право програма курсу укладач: Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент Київ-2002 Вступ Мета вивчення курсу iconВ спеціалізовану вчену раду д 26. 001. 06 В київському національному
Погрібного С. О. на тему “Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України”, представленої на здобуття...
216 міжнародний соломонів університет міжнародне приватне право програма курсу укладач: Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент Київ-2002 Вступ Мета вивчення курсу iconРецензі я на рукопис підручника з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право», підготовлений колективом авторів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого під редакцією проф. Жушмана В. П. та доц. Шуміло І. А
Міжнародне приватне право є нормативною навчальною дисципліною та вивчається в усіх юридичних вищих навчальних закладах з метою забезпечення...
216 міжнародний соломонів університет міжнародне приватне право програма курсу укладач: Калакура Віктор Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент Київ-2002 Вступ Мета вивчення курсу iconПрограма курсу спецсемінару Вступ до Біблії Для студентів бакалаврату Наукма
Автор і викладач курсу: кандидат філософських наук, доцент Сергій Іванович Головащенко
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи