Ііі семестр Тема 1 icon

Ііі семестр Тема 1
Скачати 256.8 Kb.
НазваІіі семестр Тема 1
Дата11.09.2012
Розмір256.8 Kb.
ТипДокументи

ІІІ семестр

Тема 1. Психологічні напрями у соціології на межі XIX-XX ст. Г. Лебон, Мак-Даугалл, З. Фройд. Соціальна думка в США.

ПЛАН

1. Основні орієнтації у психологічних дослідженнях. Представники та їх ідеї.

2. Концепції "психології народів", "психології мас".

3. Основні ідеї вчення З. Фройда.

4. Поняття та головні риси неофрейдізму.

Література:

1. Ручка А., Танчер В. очерки истории социологической мысли.- К., 1992.

2. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

3. История теоретической социологии.- М., 1995.

4. Погорілий О. Соціологічна думка ХХ ст.- К., 1996.

5. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

 1. Совроменная западная социология: Словарь.- М., 1990.

 2. Социология: словарь-справочник. В 4-х т.- М., 1990-1991.

Тема 2. Соціологія Е. Дюркгейма.

ПЛАН

1. Біографія Е. Дюрйгейма. Етапи його інтелектуального розвитку, головні праці.

2. Основні ідеї соціології Е. Дюркгейма.

3. Внесок Е. Дюркгейма в розвиток емпіричних досліджень.

Література:

1. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

2. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., 1992.

3. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- М., 1993.

4. Дюркгейм 3. О разделении общественного труда. Метод социологии.- М., 1991.

5. Дюркгейм Э. Ценностные и реальные суждения. // Социологические исследования.- 1991.- № 2.

6. Гофман А. Б. Дюркгейм о ценностях и идеалах. // Социологические исследования.- 1991.- № 2.

7. Осипова Е. В. Социология Эмиля Дюркгейма: критический анализ теоретико-методологических концепций.- М., 1977.

8. Тернер Дж. Структура социологической теории.- М., 1985.

Тема 3. М. Вебер та його внесок у розвиток соціологічної думки

.ПЛАН

1. Життєвий шлях М. Вебера, головні праці.

2. Соціальна дія, раціоналізм, основні принципи “розуміючої” соціології.

3. Веберівський ренесанс, поняття, сутність.

Література:

1. Вебер М. Избранные произведения.- М., 1990.

2. Вебер М. Соціологія: загальні основи, політика, історія. / Під ред. Погорілого О.- К., 1998.

3. Вебер М. Избранное. Образ общества.- М., 1994.

4. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму.- К., 1994.

5. Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность: социология М. Вебера и веберовский ренессанс.

 1. Патрушев А.И, Расколдованный мир Макса Вебера.- М., 1992.

 2. Ионин Л. Г. Понимающая социология.- М., 1979.

Тема 4. Соціологічна думка в Україні (кінець XIX - початок XX ст.).

ПЛАН

1. М. Драгоманов і М. Грушевський: соціологічні ідеї та уявлення.

2. Особливості соціологічних ідей Б. Кістяківського та В. Липинського.

3. Універсальне і національне в соціологічній думці.

Література:

1. Біля витоків соціологічної думки в Україні. / Під ред. Танчер В.- Інститут соціології НАН України, 1996.

2. Депенчук Л. П. Б. Кистяківський.- К., 1995.

3. Соціологічна думка в Україні. / Під ред. Захарченка М.- К., 1995.

4. Шаповал П. Загальна соціологія.- К., 1996.

Тема 5. Гуманістична соціологія Ф. Знанецького.

ПЛАН

1. Біографія та творчий шлях вченого.

2. Гуманістичний коефіцієнт соціологічних знань.

3. Базові поняття гуманістичної соціології.

4. Значення соціологічних ідей Ф. Знанецького для сучасної соціологічної теорії.

Література:

1. Ручка А., Танчер В. курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

2. Современная американская социология.- М., МГУ, 1994.

3. Американская социологическая мысль. Тексты.- М., МГУ, 1994.

4. Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ ст.- К., 1996.

5. Знанецкий Ф. Мемуары как объект исследования. // Социологические исследования.- 1989.- № 1.


Тема 6. Соціологічна теорія П. Сорокіна

ПЛАН

1. Життя та праці П. Сорокіна.

2. Основні ідеї соціології П. А. Сорокіна.

3. Макрокультурна динамика.

Література:

1. Сорокин П. А. Долгий путь. Автобиографический роман. / Пер. с англ.- Сыктывкар, 1991.

2. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.- М., 1992.

3. Сорокин П. Система социологии.- Т. 1-2.- М., 1993.

4. Сорокин П. Моя философия – интегрализм. // социологические исследования.- 1992.- № 10.

5. Ионин Л.Г. Социология культуры. - М., 1996.

6. Погорілий О.І. Соціологічна думка XX ст.- К., 1996.

Тема 7. Структурно-функціональний аналіз Т. Парсонса

ПЛАН

1. Т. Парсонс як основоположник структурно-функціонального аналізу в соціології.

2. Основні ідеї та принципи аналізу соціальності.

3. Критика парсоніанства в сучасній соціології.

Література:

1. Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личность и место социальных систем. / Американская социологическая мысль. Теексты.- М., МГУ, 1994.

2. Парсонс Т., Сторер Н. Научная дисциплина и дифференциация науки. / Научная деятельность.- М., 1980.

3. Парсонс Т. Введение. / Американская социология: перспективи, проблеми, методи.- М., Наука, 1972.

4. Современная американская социология.- М., МГУ, 1994.

5. Американская социологическая мысль. Тексты.- М., МГУ, 1994.

6. Александер Дж., Коломи П. Неофункционализм сегодня: восстанавливая теоретическую традицию. // Социологические исследования.- 1992.- № 10.

7. Беккер Г, Босков А. Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении.- М., 1961.

 1. Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная теоретическая социология.- СПб., 1996.


Тема 8. Сучасні соціологічні теорії конфлікту

ПЛАН

1. Неоконфліктологічні теорії в соціології XX ст.

2. Основні представники неоконфліктології.

3. Особливості сучасного бачення природи та сутності соціальних конфліктів.

Література:

1. Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта. // Социологические исследования.- 1994.- № 5.

2. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта.- М., 1995.

3. Кудрявцев И. И. Основы конфликтологии.- М., 1997.

4. Введение в теорию социального конфликта.- М., 1992.

5. Ручка А., Танчер В. Очерки истории социологической мысли.- К., 1992.

Тема 9. Соціобіологія та соціальний біхевіоризм

ПЛАН

1. Соціологічні тези Е. Уілсона.

2. Концепція Б. Скіннера.

3. Значення ідей соціобіології та соціального біхевіоризма для сучасної соціології.

Література:

1. Социологическая теория сегодня. / Под ред. Танчера В.- К., 1994.

2. Погорілий О.І. Соціологічна думка XX ст.- К., 1996.

3. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології.- К., 1996.

Тема 10. Новітні тенденції розвитку соціологічної теорії.

ПЛАН

1. Неофункціоналізм.

2. Постструктуралізм.

3. Неомарксізм.

Література:

1. Социологическая теория сегодня. / Под ред. Танчера В.- К., 1994.

2. Погорілий О.І. Соціологічна думка XX ст.- К., 1996.

3. Бурдье П. Социология политики.- М., 1993.

4. Бурдье П. Начала.- М., 1996.

5. Монсон П. Современная западная социология. - СПб., 1992.

6. Новые направлення в социологической теории.- М., 1978.

7. Судаков В. И. Социологическое познание: современные тенденции и стимулы развития.- Днепропетровск, 1995.

Курсова робота

На II курсі студенти повинні написати курсову роботу. Студент вільно вибирає будь-яку тему із списку запропонованих тем.

Курсова робота – це важлива форма навчальної діяльності. Студент повинен зробити свій вибір впродовж зимової сесії, щоб мати можливість проконсультуватись з викладачем. Треба підготувати план роботи та обговорити з керівником основні напрямки, етани виконання курсової роботи.

Курсова робота – це перший досвід науково-навчальної роботи. Тому треба дотримуватись певних правил підготовки, написання тексту, оформлення роботи. Перш за все треба визначитися з темою. Потім зібрати і опанувати значний навчальний і теоретичний матеріал. Це навчальні посібники, в яких розглядається дана тема. Це – твори видатних соціологів, які так чи інакше аналізували коло проблем безпосередньо пов’язаних з вибраною темою. Це – книги, монографії, статті сучасних вітчизняних і закордонних вчених. Їх треба уважно прочитати, можливе законспектувати. Важливим етапом підготовки є формулювання плану. План роботи обов’язково передбачає “Вступ”, “Основну частину” із 2-4 пунктів (розділів, глав, параграфів тощо), “Заключення” та “Бібліографії”.

У вступі необхідно довести актуальність чи значущість обраної теми, стисло охарактеризувати джерела інформації: твори соціологів, книги, навчальні посібники, іншу наукову літературу, сформулювати мету та завдання даної роботи.

Основна частина містить конкретну інформацію щодо змісту основі їх пунктів плану. Це – повні, глибокі, послідовні відповіді на питання плану.

В заключній частині робляться висновки по роботі в цілому.

В бібліографії за певними правилами надається список використаних джерел. По алфавіту: прізвище та ініціали автора, назва роботи, вихідні дані роботи.

Курсова робота представляється на кафедру для одержання відзиву керівника. Студент захищає роботу на засіданні комісії, яка призначається кафедрою.

Курсова робота оформлюється наступним чином. Титульний лист, (за зразком) план, послідовно текст вступу, І, ІІ, ІІІ і т. і. глав чи розділів, заключення та бібліографія. Курсова робота може бути рукописною (обсяг 25-30 ст. форматного паперу), або друкованою (12-20 ст. форматного паперу). Всі сторінки треба пронумерувати та добре скріпити.

Теми курсових робіт

1. Соціальні утопії: класичні взірці та сучасні версії.

2. Теорії “природного права” та “суспільного договору”, їх відображення в сучасній соціально-політичній думці.

3. Історичні умови та передумови виникнення соціології.

4. Класифікація наук та поняття предмету соціології в теоретичній системі О. Конта.

5. Органіцизм та функціоналізм в соціології.

6. Марксистська теорія соціальних класів і класової боротьби.

7. Дюркгейм про нормальне і патологічне, аномія.

8. Система соціології В. Парето, теорія циркуляції еліт.

 1. Основні характеристики "розуміючої соціології" М. Вебера.

 2. Веберівська категорія "ідеальний тип" та її використання в

соціології.

 1. Культурні суперечності і соціальні конфлікти в концепції Г. Зіммеля.

 2. Особливості і методи “гуманістичної соціології” Ф. Знанецького.

 3. Соціологічна думка в Україні, національне і універсальне в соціології.

 4. Чиказька школа в соціології.

 5. Протосоціологія як складова частина історії соціології.

 6. Людина і суспільство у творчості гуманістів епохи Відродження.

 7. Специфіка відображення соціальних явищ у міфі.

 8. Сен-Сімон про завдання і проблеми “нової науки” про людину.

 9. Предмет історії соціаології.

 10. В. Дільтей про специфіку соціального пізнання (“науки про дух").

 11. Епос як специфічна форма історичної пам’яті етносу.

 12. О. Конт – основоположник позитивістської методології в соціаль­ному пізнанні.

23. Специфіка соціальної еволюції в соціології Г. Спенсера.

24. Теорія суспільства К. Маркса (особливості економічного детермінізму).

25. Г. Зіммель про "розуміння" як метод соціального пізнання.

26. Концепція панування М. Вебера.

28. П. Сорокін про систему соціології.

29. М. Вебер про специфіку соціально-наукового пізнання. 30. Проект концепції соціології як науки Г. Зіммеля.

31. М. Вебер: основні типи господарчої етики світових релігій.

32. Микита Шаповал про суспільство і форми соціальної організації.

33. Соціологічні погляди М. Грушевського.

34. Е. Дюркгейм: правила соціологічного методу.

35. Ф. Тьонніс: община і суспільство.

36. П. Сорокін: соціальна стратифікація і соціальна мобільність.

37. Конфліктологічні концепції в соціології.

38. Проблема соціальної дії в соціології Парсонса.

39. Теорія соціальних систем Т. Парсонса.

40. Р. Мертон про концептуальні засади функціоналізму.

41. Генетична соціологія М. Ковалевського.

42. Марксизм про походження сім’ї, приватної власності і держави.

43. Емпіричні соціальні дослідження XІX століття.

44. Психологічні школи в соціології ХІХ століття.

45. Соціологія емпірична і теоретична.

46. Географічний детермінізи в соціології XIX століття.

47. Теорія класів, класової боротьби і революції К. Маркса.

49. Вернер Зомбарт: буржуа як нова економічна людина.

50. М. Вебер і В. Зомбарт про дух капіталізму (порівняльний аналіз).

51. Радянська соціологія: трагізм розвитку, головні напрямки досліджень.

52. Ф. Тьонніс про предмет, структуру і завдання соціології.

53. Політична соціологія В. Липинського.

54. Методологічний принцип “віднесення до цінностей” і “незалежності від оцінок” та його значення у соціальному пізнанні.

55. Р. Мертон про теорії середнього рангу та правила соціологічно­го методу.

56. Новітні напрямки в сучасній соціології: неофункціоналізм, пост­модернізм, постструктуралізм.

57. “Новий синтез” як спроба генерування в соціології.

58. Моделі теоретизування в соціології.

59. Концепція “одномірної людини” Г. Маркузе.

60. Соціологія музики Т. Адорно.

61. Теорія “соціального характеру” Е. Фромма.

62. Символічний ітернаціоналізм Дж Міда: концептуальні засади.

63. “Драматургічна” концепція Ірвіна Гоффмана.

64. Концепція етиометодології Гарольда Гарфінкеля.

12. Особливості методології В. Парето.

13. Вчення В. Парето про суспільство як систему взаємодії

14. Концепція соціології Ф. Тьонніса.

15. Зіммелівська концепція розуміння.

16. Г. Зіммель про метод, предмет і функції соціології.

17. Поняття форм соціації в соціології Г. Зіммеля.

18. Концепція соціальної диференціації Г. Зіммеля.

19. Поняття культурного конфлікту в соціології культури Г. 3іммеля.

20. Доктрина матеріалістичного розуміння історії К. Маркса.

21. В. Дільтей про специфіку гуманітарного пізнання ("наука про дух").

22. Вчення К. Маркса про суспільство, його рушійні сили, структуру.

23. Особливості економічного детермінізму К. Маркса.

24. Е. Дюркгейм про форми соціальної солідарності.

25. Е. Дюркгейм про правила соціологічного методу.

26. Е. Дюркгейм про норму і патологію у соціальному житті.

27. Е. Дюркгейм про предмет соціології як науки.

28. Поняття "колективні уявлення" та його соціологічний зміст.

29. Дюркгеймівська концепція релігії.

30. Соціологія моралі Е. Дюркгейма.

31. Поняття "соціальний факт" у соціологічній концепції Е. Дюркгейма.

32. Соціологія суїциду Е. Дюркгейма.

33. Життєвий шлях і соціально-політичні погляди М. Вебера.

34. Розуміюча соціологія М. Вебера.

35. М. Вебер про специфіку соціально-наукового пізнання.

36. Поняття "індивідуальна соціальна дія" в соціології М. Вебера.

 1. Класифікація типів соціальної дії в соціології М. Вебера.

 2. Поняття “раціональність” в соціології М. Вебера.

 3. М. Вебер "Протестантська етика і дух капіталізму". Основні проблеми.

40. М. Вебер про поняття "дух капіталізму".

41. М. Вебер про роль протестантських сект у формуванні капіталістичної економіки.

42. М. Вебер про бюрократію.

43. М. Вебер про науку як покликання і професію.

44. Веберівський ренесанс.

45. Позитивістська та антипозитивістська традиції в класичній соціології.

46. Політична соціологія М. Вебера: основні проблеми, поняття.

47. К. Маркс про класи і класову боротьбу як рушійну силу історії.

48. Ідея звільнення людини в філософсько-соціологічній концепції К. Маркса.

49. М. Вебер: основні типи господарської етики світових релігій.

50. Принцип класового підходу в діалектико-матеріалістичній методології К. Маркса.

51. Вчення про суспільство ліберальної демократії А. де Токвіля.

52. В. Зомбарт та його вчення про капіталізм.

53. Поняття підприємницького духу в соціально-економічній концепції В. Зомбарта.

54. Життєвий і творчий шлях В. Зомбарта.

55. Концепція сутності людини К. Маркса.

56. Г. Зіммель про соціальні функції товарного обігу грошей.

57. Проблеми демократії, свободи, рівності в соціологічній концепції А. де Токвіля.

58. Порівняльна характеристика соціальної методології К. Маркса і М. Вебера (основні принципи).

59. Основні ідеї та проблеми Чиказької школи в соціології.

60. Технологічний детермінізм Ж. Фурастьє.

61. Соціально-екологічна концепція Р. Парка.

62. Теорія індустріального суспільства Р. Арона.

63. Соціологія організацій М. Крозьє.

64. Класична школа “наукового менеджменту”.

65. Акціоналізм А. Турена.

66. Доктрина "людських відносин".

67. Структуралізм К. Леві-Стросса.

68. Ідеї функціоналізму в соціологічній думці.

69. Концепція мотивації А. Маслоу.

70. Поняття “ідеальний тип” та його методологічна роль в соціології М. Вебера.

71. Теорія "непрацюючого класу" Т. Веблена.

72. Концепція соціальної дії Т. Парсонса.

73. Сталії “індустріального суспільства” У. Ростоу.

74. Теорія соціальних систем Т. Парсонса.

75. Теорія постіндустріалізму Дж. Гелбрейта і Д. Белла.

76. Вчення Т. Парсонса про соціальну диференціацію.

77. Франкфуртська школа філософів і соціологів: основні періоди та напрямки теоретичної діяльності.

78. Біографічний метод в соціології (за кн. У. Томаса і Ф. Знанецького "Польський селянин в Європі та Америці").

79. Ідеї “критичної теорії” М. Хоркхаймера.

80. Особливості "негативної діалектики" Т. Адорно.

81. Уявлення Р. Мертона про соціологію як “теорію середнього радіусу дії”.

83. “Втеча від свободи" Е. Фромма і проблема “самовідчуження” людини.

84. Вчення Р. Мертона про соціальну структуру суспільства.

85. “Одномірна людина” Г. Маркузе.

86. Поняття "аномія" та його роль в теоретичній системі Р. Мертона.

87. Проблеми раціональності, культури та мистецтва в "Діалектиці просвітництва" М. Хоркхаймера і Т. Адорно.

88. Життєвий і творчий шлях П. Сорокіна.

 1. Концепція соціології знання М. Шелера.

 2. Система соціології (соціальна аналітика) П. Сорокіна.

 3. Конфліктологія Р. Дарендорфа.

92. Вчення П. Сорокіна про соціокультурну динаміку.

93. К. Маннгейм. “Ідеологія і утопія” і проблеми соціології знання (пізнання).

94. Проблеми загальних засад соціального групування індивідів в системі соціології П. Сорокіна.

95. Концепція "середнього класу" Х. Шельські.

96. Вчення П. Сорокіна про соціальну стратифікацію.

97. Соціологічні ідеї Ю. Хабермаса.

98. П. Сорокін: соціальна мобільність, її форми та флуктуації.

99. Вчення М. Вебера про типи панування.

100. “Діалектична соціологія” Ж. Гурвича.

101. Концепція соціальної дії Ф. Знанецького.

Питання

для заліку з курсу "Історія соціологічних теорій

та вчень" для студентів 1-го курсу факультету соціології

 1. Структура соціологічного знання і місце в ній історії соціоло­гії.

 2. Значення курсу "Історія соціологічних теорій та вчень" для фахової підготовки соціолога.

 3. Основні періоди становлення і розвитку соціологічної думки.

4. Характеристика протосоціології як особливого етапу становлення соціології.

5. Класична і сучасна соціологія.

6. Особливості соціології як науки.

 1. Значення історії соціології для розвитку сучасної соціології.

 2. Міф і героїчно-побутовий епос як найдавніші форми відображення дійсності первісного та раннього класового суспільства.

9. Загальні особливості соціального знання в Стародавньому світі.

10. Соціальне знання в культурах Стародавнього Сходу, Китаю, Ін­дії, Вавілону, Єгипту.

11. Зародження елементів наукового знання в надрах античної культури Греції і Риму.

12. Значення праць логографів та істориків (Геродот, Фукідід, Полібій, Таціт та ін.) для розвитку соціального знання.

13. Проблеми суспільства та людини в творчості Демокріта.

14. “Ідеальна держава” Платона. Принципи комуністичного суспільного устрою.

15. Проблеми суспільства, людини та сенсу її життя у творчості

Аристотеля.

16. Аристостель про походження, сутність і типи держави.

17. Зміна світоглядної парадигми в епоху Середньовіччя.

18. Соціальне вчення раннього християнства.

 1. Розвиток соціального пізнання у творчості А. Данте, Ф. Петрарки, Л. Балли. П. Делла Мірандоли та ін.

 2. Соціальні утопії Т. Мора і Т. Кампанелли.

 3. Соціальний утопізм як спроба протиставлення колективізму принципам індивідуалізму.

22. Соціальні ідеали Відродження.

23. Вчення про ефективного політичного лідера (короля) Н. Макіавелі. Суть “макіавелізму”.

24. Жан Боден про значення географічного фактора в історії.

25. Ідеї "природного права" та "суспільного договору" у творчос­ті Гуго Гроція.

26. Особливості розвитку соціального знання Нового часу.

27. Соціальна концепція Т. Гоббса (вчення про людину, громадянське

суспільство, мораль, право, релігію).

28. Т. Гоббс про державу як продукт “суспільного договору”, застосування принципів “природного права” і державу Левіафан (як живий організм).

29. Концепція лібералізму Дж. Локка.

30. Ш.-Л. Монтеск’є про "дух законів".

31. Концепція географічного детермінізму Ш.-Л. Монтеск’є.

32. Соціальні концепції французької Просвіти: Дж. Віко, Тюрго,

Вольтер та ін.

33. Ж.-Ж. Руссо: концепція “природного права” і “суспільного договору” як ідея свободи людини і її права боротьби проти узурпаторів, влади.

34. Соціальні погляди К. Гельвеція.

35. Кондорсе про основні епохи історичного прогресу.

36. І. Г. Гердер про всесвітню історію як процес закономірного розвитку.

37. Соціальні ідеї американських просвітителів – В. Франкліна,

Т. Джефферсона, Т. Пейка.

38. Соціально-економічні погляди А. Сміта.

39. Розвиток філософських наук: Конт, Фіхте, Гегель, Шопенгауер, Ніцше.

40. Психологія народів В. Вундта.

41. Демографічні та статистичні дослідження ХVІІІ – початку XIX ст.

42. Т. Мальтус і закони народонаселення.

43. Політична соціологія М. Драгоманова.

44. Генетична соціологія М. Грушевського.

45. Неокантівська соціологія Б. Кистяківського.

46. Соціологія державотворення і політична антропологія В. Липинського.

47. Загальна соціологія М. Шаповала.

48. Соціальне і соціологічне мислення.


Питання для іспиту з курсу “Історії соціологічних теорій і вчень” (для 2-го курсу)

1. Історія соціологічної думки: періоди розвитку, її значення для гуманітарної освіти.

2. Особливості соціології як науки: об’єкт, предмет, методи, мультипарадигматизм.

З. Життєвий і творчий шлях Огюста Конта.

 1. О. Конт: класифікація наук, предмет і завдання соціології.

 2. О. Конт: соціальна статика і соціальна динаміка.

 3. Огюст Конт про методи соціології.

 4. О. Конт як засновник позитивізму в соціології.

 5. Життя і творчість Герберта Спенсера.

 6. Ідеї органіцизму та еволюціонізму в соціологічній концепції Г. Спенсера.

 7. Г. Спенсер про суспільство як соціальний організм.

 8. Г. Спенсер про соціологію як науку.

 9. Місце і значення Г. Спенсера в історії соціології.

 10. Натуралістичні школи в історії соціологічної думки: загальний огляд.

14. Механістична школа в історії соціологічної думки.

15. Екографічна школа в історії соціологічної думки.

16. Расово-антропологічна школа в історії соціологічної думки.

 1. Біоорганічна школа в історії соціологічної думки.

 2. Соціал-дарвіністська школа в історії соціологічної думки.

 3. Життєвий і творчий шлях К. Маркса: головні віхи.

 4. Доктрина матеріалістичного розуміння історії К. Маркса.

 5. К. Маркс про суспільство, його рушійні сили, структуру.

 6. К. Маркс про класи і класову боротьбу.

 7. Особливості економічного детермінізму К. Маркса.

 8. Концепція майбутнього людства К. Маркса.

 9. Життєвий і творчий шлях Георга Зіммеля.

 10. Проект соціології Г. Зіммеля.

 11. Концепція розуміння Г. Зіммеля.

 12. Концепція соціальної диференціації Г. Зіммеля.

 13. Поняття і суть трагедії культури (за Г. Зіммелем).

 14. Життя і творчість Вільфредо Парето.

 15. Особливості методології В. Парето.

 16. Концепція обігу еліт В. Парето.

33. Резидуї і деривації в соціології В. Парето.

 1. Вчення В. Парето про суспільство як систему взаємодії індивідів.

 2. Фердинанд Тьонніс: поняття общини і суспільства.

 3. Життя і творчість Еміля Дюркгейма.

37. Вільгельм Дільтей про специфіку гуманітарного пізнання (“науки про дух”).

38. Е. Дюркгейм про предмет соціології.

 1. Поняття факту в соціології Е. Дюркгейма.

 2. Е. Дюркгейм про правила соціологічного методу.

41. Е. Дюркгейм про форми соціальної солідарності.

 1. Е. Дюркгейм про норму і патологію в соціальному житті.

 2. Поняття “колективні уявлення” в концепції Е. Дюркгейма і його соціологічний зміст.

 3. Соціологія суїциду Е. Дюркгейма.

 4. Життєвий шлях і творчість Макса Вебера.

 5. Розуміюча соціологія М. Вебера.

 6. Поняття “індивідуальна соціальна дія” в концепції М. Вебера.

 7. М. Вебер про поняття “дух капіталізму”.

 8. М. Вебер про роль протестантських сект у формуванні капіталістичної економіки в Європі.

 9. М. Вебер: “Протестантська етика і дух капіталізму” – головні проблеми та ідеї.

 10. Типи соціальної дії в соціології М. Вебера.

 11. Поняття раціональності в соціологічній концепції М. Вебера.

 12. “Ідеальні типи” та їх роль у соціальному пізнанні (за М. Вебером).

 13. Вчення про суспільство ліберальної демократії Алексіса де Токвіля.

 14. Проблеми демократії, свободи, рівності в соціологічній концепції Алексіса де Токвіля.

 15. Поняття підприємницького духу в соціально-економічній концепції Вернера Зомбарта.

 16. Вернер Зомбарт про буржуа як нову економічну людину.

 17. Етапи становлення і розвитку американської соціології.

Чикагська школа в американській соціології: основні напрямки

 1. “Гуманістичний коефіцієнт” Флоріана Знанецького.

 2. Роберт Парк як засновник екологічної соціології.

 3. Класифікація потреб особи Абрахама Маслоу.

 4. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність як поняття соціологічної концепції пітирима Сорокіна.

 5. Структурний функціоналізм Т. Парсона і Р. Мертона.

 6. Новітні тенденції розвитку соціологічної теорії.

Література:

1. Ручка А. О., Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології.- К.,

Наук. думка, 1996.

2. Ручка А. А., Танчер В. В. Очерки истории социологиічекой мысли.- К., Наук. думка, 1992.

3. Социологическая теория сегодня. Под ред. В. Танчера. И-т социологии НАН Украины. 1994

4. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології.- К., Вища школа, 1992.

5. Современная американская социология.- М.: МГУ, 1994.

6. Американская социологическая мысль. Тексты.- М.: МГУ, 1994.

7. Біля витоків соціологічної думки в Україні. Під ред. В. Танчера. І-т соціології НАН України, 1996.

8. Арон Р. Этапы развития социологической мысли.- М., Прогрес, 1993.

 1. Погорілий О. І. Соціологічна думка ХХ ст.- К., Основи, 1996.

 2. Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная теоретическая социология.- СПб, 1996.

 3. История теоретической социологии. В4-х т. Т. 1-4. Ответ. ред. и составитель Ю. Н. Давыдов.- М., Канон.- 1997-2000.

 4. Гофман А. Б. 7 лекций по истории социологии.- М., Университет – книжный дом.- 1997.

 5. Баразгова Е. С. Американская социология: традиции и современность (курс лекций).- Екатеринбург.- Бишкек.- 1997.

 6. Социологическая мысль в России.- Л., 1978.

 7. Медушевский А. Н. История русской социологии.- М., 1993.

 8. Чагин Б. А. Очерк истории социологической мысли в СССР (1917-1969).- Л., 1971.

Схожі:

Ііі семестр Тема 1 iconІіі семестр Тема 1
Тема Психологічні напрями у соціології на межі XIX-XX ст. Г. Лебон, Мак-Даугалл, З. Фройд. Соціальна думка в США
Ііі семестр Тема 1 iconНаказ
Про організацію І проведення навчально залікової та екзаменаційної зимової сесії на першому (І семестр), другому (ІІІ семестр), третьому...
Ііі семестр Тема 1 iconНаказ
Про організацію І проведення навчально залікової та екзаменаційної зимової сесії на першому (І семестр), другому (ІІІ семестр), третьому...
Ііі семестр Тема 1 iconНаказ
Про організацію І проведення навчально залікової та екзаменаційної зимової сесії на першому (І семестр), другому (ІІІ семестр), третьому...
Ііі семестр Тема 1 iconМіністерство охорни здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Факультет медичний №3 Спеціальность медична психологія Кафедра психології та соціології Курс ІІ семестр ІІІ лекції 36 годин Семінарські...
Ііі семестр Тема 1 iconДеталі машин І основи конструювання” V семестр Змістовні модулі учбового курсу 1 змістовний модуль. Тема
Тема: Теорія розрахунку зубчастих зачеплень та основних видів механічних передач
Ііі семестр Тема 1 iconРозклад занять ІІІ курс 5 семестр 2012-2013 н р

Ііі семестр Тема 1 iconНаказ № м. Київ №
Про організацію І проведення літньої навчально-залікової та екзаменаційної сесії на першому (ІІ семестр), другому (ІV семестр), третьому...
Ііі семестр Тема 1 iconГрафік відробок пропущених занять на ііі-му курсі/vі семестр 2012-2013 н р./ медичного факультету

Ііі семестр Тема 1 iconВідробок пропущених занять на іі-му курсі /ііі-семестр 2012/2013н р./ медичного факультету. Іноземна мова середа 16-30 18-00

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи