Варіанти завдань контрольної роботи №1 Оцінка основних І обігових фондів І амортизаційних відрахувань. Розрахунок собівартості продукції icon

Варіанти завдань контрольної роботи №1 Оцінка основних І обігових фондів І амортизаційних відрахувань. Розрахунок собівартості продукції
Скачати 115.27 Kb.
НазваВаріанти завдань контрольної роботи №1 Оцінка основних І обігових фондів І амортизаційних відрахувань. Розрахунок собівартості продукції
Дата11.09.2012
Розмір115.27 Kb.
ТипРозрахунок


Варіанти завдань контрольної роботи № 1

Оцінка основних і обігових фондів і амортизаційних відрахувань.
Розрахунок собівартості продукціїВаріант 1

1. Розрахувати середньорічну балансову вартість і обсяг товарної продукції. Сумарна вар-тість основних фондів підприємства на початок року дорівнює 900 млн. грн. З 1.05 введено ос-новних фондів на 100 млн. грн., а з 1.10 виведено на 50 млн. грн. Коефіцієнт фондовіддачі — 2,1.

2. Необхідно розрахувати основну заробітну плату виробничих робочих. Число робіт — 3, тарифні ставки робіт 1=1,0 грн/год; 1:2:3=1:1,5:2. Трудоємність робіт t1=5 год, t1:t2:t3=2:1,5:1. Коефіцієнти преміальних доплат кпі=1; 1,2; 1,4.


Варіант 2

1. Розрахувати залишкову на основі початкової вартість обладнання. Оптова ціна дорівнює 10 тис. грн. Транспортні витрати на доставку — 500 грн., витрати на установку — 100 грн., мон-таж — 100 грн., наладку — 300 грн. Інші одноразові витрати — 300 грн. Строк використання об-ладнання — 3 роки. Витрати на капітальний ремонт за весь Строк використання — 1 тис. грн. Норма амортизації — 9%.

2. Необхідно розрахувати цехову собівартість виробу. Витрати на основні матеріали, покуп-ні вироби і напівфабрикати - 110 грн., основна заробітна плата виробничих робочих З0=100 грн., додаткова заробітна плата складає 15% від основної, нарахування на заробітну плату – 37,5%. Норма погашення витрат на підготовку і освоєння виробництва дорівнює 20%, витрати на від-шкодування зносу інструментів і пристроїв - 15% від З0. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання - 80% від З0, цехові витрати - 100% від З0.


Варіант 3

1. Розрахувати залишкову на основі відновної вартість верстата. Оптова ціна дорівнює
21 тис. грн. Транспортні витрати на доставку - 400 грн., витрати на установку - 100 грн., монтаж - 100 грн., наладку - 200 грн. Інші одноразові витрати - 200 грн. Строк експлуатації - 4 роки, Кс=0,8. Витрати на капітальний ремонт за весь Строк використання - 2 тис. грн. Норма аморти-зації в перші два роки - 15%, в наступні - 10%.

2. Розрахувати питомі витрати в собівартості на комплектуючі вироби. Оптова ціна виробу - 210 грн., норма рентабельності - 15%. В состав виробу входить 5 типів комплектуючих. Число елементів кожного типу: N1=5; N1:N2:N3:N4:N5=1:1,5:2:2,5:1,5. Ціни: Ц1=0,9 грн.; Ц12345=1:0,5:0,3:0,7:0,4.


Варіант 4

1. Визначити норми амортизації обладнання на повне відновлення і капітальний ремонт. Оптова ціна обладнання складає 30 тис. грн. Транспортні витрати - 1 тис. грн. Витрати на уста-новку, монтаж і наладку - 2 тис. грн. Інші одноразові витрати - 500 грн. Витрати на капітальний ремонт - 2 тис. грн., Витрати на модернізацію - 1 тис. грн., витрати на демонтаж - 900 грн. Лікві-даційна вартість - 200 грн. Строк експлуатації - 10 років.

2. Необхідно визначити норматив незавершеного виробництва, якщо оптова ціна виробу складає 5 тис. грн., норма рентабельності - 15%. витрати на основні матеріали і покупні вироби - 900 грн. Тривалість виробничого циклу - 5 днів. Річний обсяг виробництва - 500 шт.


Варіант 5

1. Визначити річні сумарні амортизаційні відрахування. Оптова ціна обладнання складає 50 тис. грн. Транспортні витрати - 2 тис. грн. Витрати на установку, монтаж і наладку - 3 тис. грн. Інші одноразові витрати - 1 тис. грн. Витрати на капітальний ремонт - 10 тис. грн., витрати на модернізацію - 3 тис. грн., витрати на демонтаж - 600 грн. Ліквідаційна вартість - 500 грн. Строк експлуатації - 12 лет.

2. Визначити цехову, заводську і повную собівартість виробу за такими даними: основні матеріали - 20 грн., покупні вироби і напівфабрикати - 30 грн., основна заробітна плата виробни-чих рабочих - 30 грн., дотаткова складає 15% від основної, нарахування на заробітну плату – 37,5% від суми основної і додаткової. Непрямі витрати за річним кошторисом: витрати на утри-мання і експлуатацію обладнання цеху - 200 тис. грн., цехові витрати - 150 тис. грн., загальноза-водські витрати, що припадають на цех - 300 тис. грн., позавиробничі витрати - 50 тис. грн., Річний фонд заробітної плати виробничих робочих цеху - 500 тис. грн., заводська собівартість продукції заводу - 3 млн. грн.


Варіант 6

 1. Необхідно розрахувати амортизаційні відрахування по трьох групах основних фондів, ви-ходячи з средньорічної вартості. Балансова вартість основних фондів на початок року по групах: Сбал1=5 млн. грн., Сбал2=3 млн. грн., Сбал3=0,5 млн. грн. З 1.05 вводяться фонди 1 і 2 груп відпо-відно на 1 і 0,5 млн. грн., а з 1.07 виводяться груп 2 і 3 відповідно на 0,7 і 0,1 млн. грн.

 2. Необхідно визначити витрати на основні матеріали, якщо відомо, що оптова ціна виробу Ц=200 грн., норма рентабельності Нрент=20%, дотаткова заробітна плата складає 15% від ос-новної Зо, нарахування – 37,5% від суми основної і додаткової заробітних плат, цехові витрати - 80% від Зо, загальнозаводські - 120% від Зо, позавиробничі - 2%. Витрати на утримання і експлу-атацію обладнання - 0,6 від Зо. Витрати на основні матеріали в 1,2 рази перевищують витрати на покупні вироби. Витрати на покупні вироби складають 30% від Зо.


Варіант 7

1. Необхідно розрахувати амортизаційні відрахування на обладнання за схемою прискоре-ної амортизації, виходячи з средньорічної вартості. Оптова ціна - 200 тис. грн. Транспортні ви-трати слкадають 2 тис. грн., витрати на монтаж - 1 тис. грн., інші одноразові витрати - 500 грн. Витрати на капітальний ремонт (на четвертому році експлуатації) - 10 тис. грн. Витрати на мо-дернізацію на третьому і шостому роках відповідно дорівнюють 500 і 1 тис. грн. Витрати на де-монтаж - 2 тис. грн. Строк експлуатації - 7 років.

2. Необхідно розрахувати ціну виробу. Норматив рентабельності - 15%, цехова собівар-тість - 150 грн., основна заробітна плата, дотаткова заробітна плата і нарахування на заробітну плату складають 60% від цехової собівартості, дотаткова заробітна плата складає 20% від ос-новної. Загальнозаводські витрати складають 80% від основної заробітної плати. Позавиробничі витрати - 3% від заводської собівартості.


Варіант 8

1. Необхідно визначити сумарну вартість основных фондів підприємства на початок року, якщо коефіцієнт фондоемності дорівнює 0,25, обсяг товарной продукції - 50 млн. грн. З 1.05 введено основних фондів на 5 млн. грн., а з 1.08 виведено на 3 млн. грн.

2. Необхідно визначити ціну виробу, якщо норматив рентабельності дорівнює 15%, норма-тив незавершеного виробництва - 800 грн. Витрати на основні матеріали і покупні вироби - 20 грн. Тривалість виробничого циклу - 4 дня, річний обсяг виробництва - 900 шт.


Варіант 9

1. Необхідно визначити відношення балансової на основі початкової, відновної, залишкової на основі початкової і залишкової на основі відновної вартостей, якщо відомо, що оптова ціна дорівнює 100 тис. грн., транспортні витрати на доставку - 5 тис. грн., витрати на монтаж і налад-ку - 3 тис. грн., інші одноразові витрати - 1 тис. грн. Строк експлуатації обладнання - 3 роки, Кс=0,9. Витрати на капітальний ремонт за весь строк експлуатації - 10 тис. грн. Норма аморти-зації - 10%.

2. Визначити прямі і непрямі витрати в повній собівартості, якщо оптова ціна дорівнює
500 грн., норматив рентабельності - 10%. Заводська собівартість в 1,5 раза перевищує цехову. Основна заробітна плата складає 10% від цехової собівартості і 30% від прямих витрат.


Варіант 10

1. Визначити строк експлуатації і норму амортизації. Оптова ціна обладнання складає
50 тис. грн. Транспортні витрати - 2 тис. грн. Витрати на установку, монтаж і наладку - 3 тис. грн. Інші одноразові витрати - 1 тис. грн. Витрати на капітальний ремонт - 3 тис. грн., витрати на мо-дернізацію - 5 тис. грн., витрати на демонтаж - 5 тис. грн. Ліквідаційна вартість 500 грн. Норма амортизації на повне відновлення - 10%.

2. Необхідно визначити витрати на основні матеріали і покупні вироби в собівартості прила-ду, якщо повна собівартість річного обсягу продукції складає 500 тис. грн., норматив незаверше-ного виробництва - 10 тис. грн. Тривалість виробничого циклу - 4 дня, річний обсяг виробництва - 250 шт.


Варіант 11

1. Визначити коефіцієнти фондовіддачі і фондоємності, а також прибуток на 1 гривню ос-новних фондів, якщо балансова вартість основних фондів на початок року складає 85 млн. грн. З 1.09 введено фондів на 10 млн, а з 1.09 виведено на 6 млн. Оптова ціна виробу - 200 тис. грн.; Нрент=15%. Річний обсяг випуску - 1 тис. шт.

 1. Необхідно визначити загальний норматив обігових засобів виробу і коефіцієнт обігу. Три-валість періоду планування - рік. Собівартість виробу - 10 тис. грн. Сума затрат за всіма елемен-тами виробничих запасів - 2 тис. грн. Норма запасу по всім елементам - 3 дні. Річний обсяг -
  100 штук. Номатив обігових засобів у витратах наступних періодів (по складовим) - 10, 22, 10 тис. грн. Оптимальний строк зберігання - 4 дні. Тривалість виробничого циклу - 8 днів. Початкові матеріальні витрати складають 30% від собівартості.Варіант 12

1. Необхідно розрахувати балансову вартість основних фондів на початок року. Коефіцієнт фондоємності дорівнює 0,35. Річний обсяг товарної продукції - 200 млн. грн. З 1.06 введено ос--новних фондів на 50 млн. грн., а з 1.10 виведено на 30 млн.

2. Визначити цехову, заводську і повну собівартість виробу за такими даними: основні ма-теріали - 50 грн., покупні вироби і напівфабрикати - 100 грн., основна заробітна плата виробни-чих робочих - 70 грн., дотаткова складає 10% від основної, нарахування на заробітну плату - 37,5% від суми основної і додаткової. Непрямі витрати за річним кошторисом: витрати на утри-мання і експлуатацію обладнання цеху - 200 тис. грн., цехові витрати - 300 тис. грн., загальноза-водські витрати, що припадають на цех - 350 тис. грн., позавиробничі витрати - 40 тис. грн., річ-ний фонд заробітної плати виробничих робочих цеху - 400 тис. грн., заводська собівартість про-дукції заводу - 3 млн. грн.


Варіант 13

1. Необхідно визначити показники фондовіддачі і годову суму амортизації для вимірюваль-ної дільниці. На початок року було 6 приладів, з них 3 - по 500 грн. і 3 - по 900 грн. На протязі року придбано 2 прилади по 300 грн. (введені в експлуатацію з 1.05) і зписано 2 прилади по
500 грн. з 1.06. Режим роботи: п’ятиденка (8 год); час, необхідний для ремонту і профілактики - в средньому 10 днів на прилад в рік; простої - в середньому 5 днів на прилад в рік. Коефіцієнт ви-користання часу зміни - 0,8. Продуктивність одного приладу - в середньому 5 вим./год. Ціна од-ного виміру - 0,5 грн., На=15%.

2. Необхідно розрахувати основну заробітну плату виробничих робочих. Число робіт - 4, тарифні ставки робіт 1=1,5 грн./год; 1:2:3: 4=1:1,5:2:1,7. Трудоємності робіт t1=2 год, t1: t2: t3: t4=2:2,5:1,5:1,2. Коефіцієнт преміальных доплат дорівнює 1,2.


Варіант 14

1. Визначити витрати на капітальний ремонт, якщо балансова вартість дорівнює
10 млн. грн., ліквідаційна вартість - 500 грн., період експлуатації - 10 років. Витрати на капіталь-ний ремонт і експлуатацію складають 120% від затрат на демонтаж. Норма амортизації - 15%.

 1. Необхідно визначити витрати на основні матеріали і покупні вироби, якщо оптова ціна виробу складає 200 грн., норма рентабельності - 15%, норматив незавершеного виробництва - 250 грн. Тривалість виробничого циклу - 5 днів. Річний обсяг виробництва - 200 шт.


Варіант 15

1. Необхідно розрахувати амортизаційні відрахування, виходячи з средньорічної вартості. Балансова вартість основних фондів на початок року по групам: Сбал1=3 млн. грн., Сбал2=2 млн. грн., Сбал3=1 млн. грн. З 1.06 вводяться фонди 2 і 3 груп відповідно на 0,5 і 0,8 млн. грн., а з 1.08 виводяться груп 1 і 2 відповідно на 0,4 і 0,2 млн. грн. Повна норма амортизації по групам: НА1=15%; НА2=20%; НА3=10%.

2. Необхідно визначити витрати на основні матеріали і покупні вироби в собівартості при-ладу. Оптова ціна - 200 грн., норма рентабельності - 15%. Норматив незавершеного виробниц-тва - 1 тис. грн. Тривалість виробничого циклу - 8 днів, річний обсяг виробництва - 450 шт.


Варіант 16

1. Необхідно визначити сумарну вартість основних фондів підприємства на початок року, якщо коефіцієнт фондовіддачі дорівнює 2,0, обсяг товарной продукції - 70 млн. грн. З 1.03 вве-дено основних фондів на 5,7 млн. грн., а з 1.09 виведено на 4 млн. грн.

2. Визначити цехову, заводську і повну собівартість виробу за такими даними: основні ма-теріали - 40 грн., покупні вироби і напівфабрикати - 50 грн., основна заробітна плата виробничих робочих - 30 грн., дотаткова заробітна плата виробничих робочих складає 10% від основної, на-рахування на заробітну плату – 37,5% від суми основної і додаткової. Непрямі витрати за річним кошторисом: витрати на утримання і експлуатацію обладнання цеху - 150 тис. грн., витрати на відшкодування зносу інструментів і пристроїв - 180 тис. грн., цехові витрати - 100 тис. грн., за-гальнозаводські витрати, що припадають на цех - 250 тис. грн., річний фонд заробітної плати виробничих робочих цеху - 300 тис. грн., позавиробничі витрати - 3%.


Варіант 17

1. Визначити річні сумарні амортизаційні відрахування. Оптова ціна обладнання складає
80 тис. грн. Транспортні витрати - 1 тис. грн. Витрати на установку, монтаж і наладку - 2 тис. грн. Інші одноразові витрати - 1 тис. грн. Витрати на капітальний ремонт - 30 тис. грн., витрати на модернізацію - 6 тис. грн., витрати на демонтаж - 600 грн. Ліквідаційна вартість - 500 грн. Строк експлуатації - 10 років.

2. Необхідно визначити витрати на основні матеріали і покупні вироби в собівартості прила-ду. Оптова ціна - 1500 грн., норма рентабельності - 20%. Норматив незавершеного виробниц-тва - 5 тис. грн. Тривалість виробничого циклу - 5 днів, Річний обсяг виробництва - 500 шт.


Варіант 18

 1. Необхідно розрахувати амортизаційні відрахування, виходячи з средньорічної вартості. Балансовая вартість основних фондів на початок року по группам: Сбал1=5 млн. грн., Сбал2=
  =1 млн. грн., Сбал3=30 тис. грн. з 1.06 вводяться фонди 2 і 3 групп відповідно на 0,5 млн. грн. і
  8 тис. грн., а з 1.08 виводяться групп 1 і 2 відповідно на 0,4 і 0,2 млн. грн. Повна норма аморти-зации по группам: НА1=20%; НА2=15%; НА3=10%.

2. Визначити цехову, заводську і повну собівартість виробу за такими даними: основні ма-теріали - 80 грн., покупні вироби і напівфабрикати - 40 грн., основна заробітна плата виробничих робочих - 60 грн., дотаткова складає 15% від основної, нарахування на заробітну плату – 37,5% від суми основної і додаткової. Непрямі витрати за річним кошторисом: витрати на утримання і експлуатацію обладнання цеху - 150 тис. грн., витрати на відшкодування зносу інструментів і пристроїв 80 тис. грн., цехові витрати - 200 тис. грн., загальнозаводські витрати, що припадають на цех - 250 тис. грн., річний фонд заробітної плати виробничих робочих цеху - 200 тис. грн., позавиробничі витрати - 3%.


Варіант 19

1. Визначити коефіцієнти фондовіддачі і фондоємності, а також прибуток на 1 гривню ос-новних фондів, якщо балансова вартість основних фондів на початок року складає 65 млн. грн. З 1.09 введено фондів на 15 млн, а з 1.09 виведено на 8 млн. Оптова ціна виробу - 150 тис. грн.; Нрент=15%. Річний обсяг виробництва -1 тис. шт.

2. Необхідно розрахувати основну заробітну плату виробничих робочих. Число робіт - 4, тарифні ставки робіт 1=2,5 грн./год; 1:2:3: 4=1:1,2:1,5:1,7. Трудоємності робіт t1=2год, t1: t2: t3: t4=2:2,1:1,5:1,2. Коефіцієнт преміальних доплат дорівнює 1,15.


Варіант 20

1. Необхідно визначити відношення балансової на основі початкової, відновної, залишкової на основі початкової і залишкової на основі відновної вартостей обладнання, якщо відомо, що оптова ціна дорівнює 250 тис. грн., транспортні витрати на доставку - 5 тис. грн., витрати на мон-таж і наладку - 4 тис. грн., інші одноразові витрати - 1 тис.грн. Строк експлуатації обладнання -
7 років, Кс=0,9. Витрати на капітальний ремонт за весь строк експлуатації - 10 тис. грн. Норма амортизації - 10%.

 1. Необхідно визначити загальний норматив обігових засобів виробу і коефіцієнт обігу. Три-валість плануємого періоду - рік. Собівартість виробу - 20 тис. грн. Сума затрат по всім елемен-там виробничих запасів - 4 тис. грн. Норма запасу по всім елементам - 4 дні. Річний обсяг -
  150 штук. Номатив обігових засобів в витратах наступних періодів (по складовим) -
  10, 12, 10 тис. грн. Оптимальний строк зберігання - 2 дні. Тривалість виробничого циклу - 5 днів. Початкові матеріальні витрати складають 40% від собівартості.


Варіант 21

1. Необхідно визначити сумарну вартість основных фондов підприємства на початок року, якщо коефіцієнт фондовіддачі дорівнює 2,5, обсяг товарної продукції - 30 млн. грн. З 1.08 введе-но основних фондів на 3 млн. грн., а з 1.03 виведено на 2 млн. грн.

2. Розрахувати питомі витрати в собівартості на комплектуючі вироби. Оптова ціна виробу - 570 грн., норма рентабельності - 15%. В состав виробу входить 5 типів комплектуючих. Число елементів кожного типу: N3=8; N1:N2:N3:N4:N5=1:2,5:2:1,5:1,5. Ціни: Ц1=4 грн.; Ц12345=1,5:0,5:0,9:0,9:0,7.

Варіант 22

1. Визначити коефіцієнти фондовіддачі і фондоємності, а також прибуток на 1 гривню ос-новних фондів, якщо балансова вартість основних фондів на початок року складає 65 млн. грн. З 1.09 введено фондів на 15 млн, а з 1.09 виведено на 8 млн. Оптова ціна виробу - 150 тис. грн.; Нрент=15%. Річний обсяг випуску -1 тис. шт.

2. Необхідно розрахувати основну заробітну плату виробничих робочих. Число робіт - 4, та-рифні ставки робіт 1=3,5 грн./год; 1:2:3: 4=2:1,5:2,5:1,5. Трудоємності робіт t1=2 год, t1: t2: t3: t4=2:1,8:1,8:2,1. Коефіцієнт преміальних доплат дорівнює 1,25.Схожі:

Варіанти завдань контрольної роботи №1 Оцінка основних І обігових фондів І амортизаційних відрахувань. Розрахунок собівартості продукції iconРозрахунок вартості основних фондів. Література: 1-7 Тема Розрахунок амортизаційних відрахувань
До практичного заняття необхідно підготуватися згідно теми заняття. Підготовка включає вивчення теоретичних питань з особливою увагою...
Варіанти завдань контрольної роботи №1 Оцінка основних І обігових фондів І амортизаційних відрахувань. Розрахунок собівартості продукції iconВаріанти завдань контрольної роботи №2 Аналіз, прогнозування І оптимізація виробничих показників за допомогою програми Excel
Необхідно розрахувати щоквартальні протягом року витрати на рекламу з умови максимуму прибутку за рік. Вихідні дані
Варіанти завдань контрольної роботи №1 Оцінка основних І обігових фондів І амортизаційних відрахувань. Розрахунок собівартості продукції iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
«Діагностика та дефектоскопія матеріалів І виробів» для студентів напряму 050403
Варіанти завдань контрольної роботи №1 Оцінка основних І обігових фондів І амортизаційних відрахувань. Розрахунок собівартості продукції iconЗміст с. Передмова 4 програмний матеріал 5 контрольні запитання 6 вказівки до виконання контрольної роботи 10 завдання для контрольних робіт 10 зразки 34 розв\'язування завдань контрольної роботи 34 список рекомендованої літератури 66 передмова
Пропоновані методичні вказівки призначені для організації самостійної роботи студентів-заочників, які мають оволодіти навичками розв'язування...
Варіанти завдань контрольної роботи №1 Оцінка основних І обігових фондів І амортизаційних відрахувань. Розрахунок собівартості продукції iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет»
«Розрахунок основних техніко-економічних показників діяльності підприємств мет» (для студентів 4,5 курсів денної І заочної форм навчання...
Варіанти завдань контрольної роботи №1 Оцінка основних І обігових фондів І амортизаційних відрахувань. Розрахунок собівартості продукції iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства о. В. Васильєв Методичні рекомендації до виконання практичних завдань І контрольної роботи з курсу «інвестування»
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань І контрольної роботи з курсу «інвестування» (для студентів заочної форми навчання...
Варіанти завдань контрольної роботи №1 Оцінка основних І обігових фондів І амортизаційних відрахувань. Розрахунок собівартості продукції iconКод модуля: Тип модуля: вибірковий Семестр: V
Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз використання трудових ресурсів І витрат на оплату праці. Аналіз матеріальних ресурсів...
Варіанти завдань контрольної роботи №1 Оцінка основних І обігових фондів І амортизаційних відрахувань. Розрахунок собівартості продукції iconО. П. Колонтаєвський організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства навчальний посібник
Організація І планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства: Навчальний посібник для студентів спеціальності...
Варіанти завдань контрольної роботи №1 Оцінка основних І обігових фондів І амортизаційних відрахувань. Розрахунок собівартості продукції iconНаказ №159-оп рах. 104. 106,109. " Про склад комісії на списання основних фондів з балансу" Відповідно до типової інструкції
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Варіанти завдань контрольної роботи №1 Оцінка основних І обігових фондів І амортизаційних відрахувань. Розрахунок собівартості продукції iconНаказ №159-оп рах. 104. 106,109. " Про склад комісії на списання основних фондів з балансу" Відповідно до типової інструкції
України Державне казначейство України “ Про затвердження Типової інструкції про списання майна бюджетних установ “ Зареєстровано...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи