Програма З дисципліни Основи економіки та організації виробництва електронних апаратів icon

Програма З дисципліни Основи економіки та організації виробництва електронних апаратів
Скачати 90.17 Kb.
НазваПрограма З дисципліни Основи економіки та організації виробництва електронних апаратів
Дата11.09.2012
Розмір90.17 Kb.
ТипПрограма


МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ


З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Декан факультету ________________


“____” ____________ 2002 р.


Р О Б О Ч А ПРОГРАМА


з дисципліни “Основи економіки та організації виробництва електронних апаратів”
Факультет медико-інженерний

Курс, групи IV, 941 гр.

Семестр VIII

Навчальний рік 2002/2003


Загальна кількість годин 108

З них:

Лекцій 34

Практичних занять 34

Лабораторних занять —

Семінарських занять —

Курсове проектування —

Самостійна робота 40

Екзамен

№ т.

Назва теми, її зміст

Кіл.

год.

Короткий зміст практичних, лабо-раторних та семінарських занять

Кіль.

год.

1

2

3

4

5
Лекції
Практичні заняття
1

Галузь промисловості і процес її формування. Характеристика ра-діотехнічної промисловості. Ком-п’ютеризація управлінської ді-яльності.2

1. Розрахунок вартості основних фондів.


2

2

Фонди підприємства.Склад виро-бничих фондів. Оцінка і облік ос-новних фондів.2

2. Розрахунок амортизаційних відрахувань.


2

3

Зношення і амортизація основ-них фондів.


2

3. Розрахунок собівартості про-дукції.


2

4

Склад і структура обігових засо-бів. Нормування і облік обігових фондів.


2

4. Практична організація елек-тронного документообігу.


4

5

Документосистема промислово-го підприємства. Застосування діаграм для аналізу даних в про-грамі Excel. Типи і методи про-гнозування. Прогнозування за допомогою Excel.4

5. Аналіз виробничих даних за допомогою програми Excel.


2

6

Класифікація затрат на виробни-цтво. Види собівартості. Кошто-рис затрат на виробництво.2

6. Прогнозування даних засоба-ми Excel.


2

7

Калькуляція собівартості. Мето-ди ціноутворення.


2

7. Оптимізація виробничої про-грами засобами Excel.


2

№ т.

Назва теми, її зміст

Кіл.

год.

Короткий зміст практичних, лабо-раторних та семінарських занять

Кіль.

год.

1

2

3

4

5

8

Прибуток, рентабельність, дохід.

Розподіл прибутку. Фінанси під-приємства.2

8. Розрахунок норм часу

2

9

Документосистема промислово-го підприємства.Аналіз і прогно-зування виробничих даних.2

9. Калькуляція витрат на НДР.

2

10

Економіко-математичні моделі планування. Балансовий метод.


2

10. Розрахунок економічної ефективності нової техніки і технологій.4

11

Задачі, принципи і методи опти-мального планування. Викори-стання таблицевого редактора Excel для оптимізації даних.2

11. Мережеве планування і управління.


4

12

Склад і задачі технічної підготов-ки виробництва. Різновиди НІР і НІО. Планування НІР. Документи на НІР.2

12. Розробка бази даних за допомогою програми Access.


6

13

Конструкторська підготовка ви-робництва. Технологічна підго-товка виробництва.214

Економічний ефект і економічна

ефективність. Розрахунок еконо-мічної ефективності.215

Сутність і зміст мережевого пла-нування і управління. Розрахунок параметрів мережевих графіків.216

Значення баз даних в організації виробництва. СКРБД Access. Основні поняття Access.217

Етапи створення бази даних Access.


2^ Самостійна робота
Теми контрольної роботи №1
7. Комп’ютеризація управлінської діяльності.


2

1

Оцінка основних і обігових фон-дів. Розрахунок амортизаційних відрахувань.4

8. Склад і особливості пакета

MS Office


2

2

Розрахунок собівартості продук-ції.


4

9. Розробка електронних доку-ментів за допомогою редактора “Word”.4

3

Оформлення роботи.

2

10. Ведення робочої книги Excel.

4
^ Теми контрольної роботи №2
11. Основи СКРБД Access.

6

4

Методи прогнозування даних в Excel.


4

12. Розрахунок економічної ефективності.


2

5

Методи оптимізації в Excel.

46

Оформлення роботи.

2
Перелік розрахунково-графічних робіт, контрольних робіт, домашніх завдань
Тема роботи (завдання)

Об’єм

1

Контрольна робота“Оцінка основних і обігових фондів. Розрахунок амортизаційних відрахувань. Розрахунок собівартості продукції”.


10 год.

2

Контрольна робота “Аналіз, прогнозування і оптимізація виробничих показників за допомогою таблицевого редактора Excel”.


10 год.Перелік рекомендованої літератури:

 1. Плоткин Я. Д. Организация и планирование приборостроительного производства. —2001.

 2. Тюленев Л. В. Организация и планирование машиностроительного производства. — 2001.

 3. Под ред. Беклешова В.К. Экономика радиотехнической промышленности. — М: Выс-шая школа, 1987. — 264 с.

 4. Лыч Н.М. Организация и планирование приборостроительного производства. Управ-ление предприятием. — К: Выща школа, 1986. — 327с.

 5. Лыч Н.М. Экономика машиностроительной промышленности. — К.: Выща школа, 1979. — 327с.

 6. Стуколов П.М. Экономика электронной промышленности. — М.: Высшая школа, 1983. — 331 с.

 7. Лисицин Н. А. Экономика производства. — 1990.

 8. Сатановский П. Л. Эффективная организация качественного производства. — 1990.

 9. Разумов И.М. Сборник задач по организации и планированию машиностроительного производства. — М.: Высшая школа, 1976. — 272 с.

 10. Разумов И.М. Сетевые графики в планировании. — М.: Высшая школа, 1981. — 152с.

 11. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем.— М: Радио и

 12. связь, 1991. — 224 с.

 13. Чертовский В.Д. Управление предприятием. — Минск: Вышейшая школа, 1996. —
  178 с.

 14. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. Посібник. — Львів: “Підприємство Деол”, 1998. — 168 с.Програму склав проф.Нелін Є.А. _________________


Схожі:

Програма З дисципліни Основи економіки та організації виробництва електронних апаратів iconПравила оформлення таблиць 33 Таблиця 4 33 1 навчальна програма дисципліни "організація виробництва" 1 Мета І завдання дисципліни
Теоретичною базою курсу, що вивчається, є знання з економіки підприємства. Разом з цим вивчення питань організації машинобудівного...
Програма З дисципліни Основи економіки та організації виробництва електронних апаратів iconБ. I. Яворський математичнi основи радiоелектронiки
Основи радiоелектронiки, „Фізико-теоретичні основи конструювання радіоелектронних апаратів”, „Основи побудови та застосування біомедичних...
Програма З дисципліни Основи економіки та організації виробництва електронних апаратів iconБ. I. Яворський математичнi основи радiоелектронiки
Основи радiоелектронiки, „Фізико-теоретичні основи конструювання радіоелектронних апаратів”, „Основи побудови та застосування біомедичних...
Програма З дисципліни Основи економіки та організації виробництва електронних апаратів iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Електричні станції»
...
Програма З дисципліни Основи економіки та організації виробництва електронних апаратів iconПрограма вступного іспиту з основ економіки для вступників в магістратуру за спеціальністю “державна служба”
Предмет та функції економічної теорії. Економічні закони. Головна функція економіки. Структура та етапи суспільного виробництва....
Програма З дисципліни Основи економіки та організації виробництва електронних апаратів iconКод модуля: ема 6033 со1 Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІ
Електричні машини систем автоматики. Проектування та сапр електричних машин та апаратів. Технологія виробництва І ремонту електричних...
Програма З дисципліни Основи економіки та організації виробництва електронних апаратів iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІ обсяг модуля
Проектування та сапр електричних машин І апаратів. Технологія виробництва електричних машин І апаратів. Випробування та надійність...
Програма З дисципліни Основи економіки та організації виробництва електронних апаратів iconОснови організації міжнародних перевезень дисципліна «Основи організації міжнародних перевезень»
Дисципліна «Основи організації міжнародних перевезень» входить до варіативного циклу професійно орієнтованих дисциплін спеціальності...
Програма З дисципліни Основи економіки та організації виробництва електронних апаратів iconМетодичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Основи проектування хімічних машин І апаратів за спеціальністю 090220
Основи проектування хімічних машин і апаратів" за спеціальністю 090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних...
Програма З дисципліни Основи економіки та організації виробництва електронних апаратів iconПрограма предмет Основи іонних, фотонних та електронних технологій (П-54) Спеціальність Прикладна фізика №070200
Курс присвячений проблемі застосування фотонних, електронних та іонних потоків в сучасному радіоелектронному матеріалознавстві
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи