Методичні вказівки до кожного розділу про-грами. Тема Економічні основи радіотехнічного виробництва icon

Методичні вказівки до кожного розділу про-грами. Тема Економічні основи радіотехнічного виробництва
Скачати 46.35 Kb.
НазваМетодичні вказівки до кожного розділу про-грами. Тема Економічні основи радіотехнічного виробництва
Дата11.09.2012
Розмір46.35 Kb.
ТипМетодичні вказівки


самостійна робота студентів


Самостійна робота студентів включає підготовку до практичних занять і виконання контрольних робіт №№ 1, 2, підготовку до екзамену. Всі ці види робіт виконуються в рам-ках розділів навчальної програми. Нижче подано методичні вказівки до кожного розділу про-грами.

Тема 1.Економічні основи радіотехнічного виробництва

В цьому розділі необхідно звернути увагу на класифікацію галузей господарства і промисловості, на умови і особливості формування радіотехнічної промисловості. Управ-ління господарством на державному і галузевому рівні, а також на рівні підприємства на сучасному етапі неможливе без якнайширшого використання інформаційних комп’ютерних технологій. [1—6, 10 ].


^ Тема 2. Виробничі фонди радіотехнічного виробництва

Виробничі фонди складають основу матеріальної бази підприємства. Склад, оцінка і облік основних фондів мають першочергове значення у плануванні виробничої діяльності. Обліку підлягають знос і амортизація основних фондів. Для оптимізації виробничої діяль-ності важливі нормування і облік обігових фондів. [1—7].


^ Тема 3. Собівартість промислової продукції і ціноутворення

В цьому розділі розглядається класифікація витрат на виробництво, види собіварто-сті, калькуляція собівартості. Розрахунок собівартості продукції — один з базових еконо-мічних і фінансових розрахунків. Це один з типових розрахунків дипломного проекту.
[1—7].


^ Тема 4. Фінанси, прибуток, рентабельність

Максимальний прибуток — кінцева ціль діяльності будь-якого підприємства. Облік фінансів підприємства має на меті оптимізацію виробничої програми. [1—7].


^ Тема 5. Виробнича структура підприємства. Виробничий цикл.
Організація праці на підприємстві


Виробнича структура підприємства важлива для успішної його діяльності. Нормуван-ня виробничого циклу, планування організації праці на підприємстві, використання спеці-альних комп’ютерних програм-менджерів дозволяють з максимальною ефективністю реа-лізувати потенціальні можливості підприємства. [1—6].


^ Тема 6. Документосистема промислового підприємства. Комп’ютеризація управлін-ської діяльності. Організація електронного документообігу. Пакет MS OFFICE

Необхідно звернути увагу на важливість документів і їх обігу для діяльності підприєм-ства. Фактично діяльність підприємства супроводжує розробка і рух різноманітних доку-ментів. Значне удосконалення цього процесу досягається при використанні спеціальних апаратних і програмних засобів. Базові програмні засоби, необхідні для розробки докумен-тів в електронній формі — пакет MS Office. [1—5, 10, 11].

^ Тема 7.Основи комп’ютерного аналізу і прогнозування
виробничих показників підприємства


Основу методів аналізу виробничих показників підприємства складає використання спеціальних розрахунків, розробка порівняльних таблиць, побудова діаграм за допомогою комп’ютерної програми Excel. Найбільш уживаним є регресійний аналіз даних. Важливий етап формування виробничої програми — прогнозування за результатами попередньої діяльності. [10, 11].


^ Тема 8. Планування виробництва. Оптимізація управлінських рішень

Завдяки розробці і подальшому виконанню стратегічних і робочих планів досягається успішне функціонування підприємства, досягнення його мети в умовах багатьох обме-жень. Для планування виробництва використовують балансовий і оптимізаційні методи. Необхідно звернути увагу на особливості формулювання задачі оптимізації і методи її ви-рішення. Ефективне використання балансового і оптимізаційних методів виконують за допомогою програми Excel. [10, 11].


^ Тема 9. Технічна підготовка виробництва. Організація НДР

Технічна підготовка виробництва включає науково-технічну, конструкторську, техно-логічну та організаційно-економічну. Важливим етапом є науково-технічна підготовка, що забезпечується виконанням науково-дослідних робіт. Для організації НДР необхідний па-кет документів, який включає договір, технічне завдання, кошторис витрат, календарний план. Розробка таких документів — важливий елемент роботи спеціалістів радіотехнічно-го профілю і один з варіантів завдання економічної частини дипломного проекту. [1—7].


^ Тема 10. Методи визначення економічного ефекту і економічної ефективності

Розрахунок економічного ефекту і економічної ефективності виконується для техніко-економічного обгрунтування нової розробки. Необхідно звернути увагу на варіанти розра-хунків в залежності від того, в якій галузі — виробництва або експлуатації отримують еф-фект. Це типовий розрахунок для дипломного проекту. [7].


^ Тема 11. Системне планування і управління. Бази даних

Ускладнення внутрішніх і зовнішніх зв’язків підприємства, прискорення оновлення ви-робництва, значне зростання інформаційних потоків викликають необхідність використан-ня системного підходу до організації управління. Один з методів такого підходу — мереже-ве планування і управління. Важливий засіб організації збереження інформації і її викори-стання у виробничій і управлінській діяльності — бази даних і спеціальні програми для роботи з базами даних, найуживаніша з яких — програма Access. [8 — 11].


Література


 1. Под ред. Беклешова В.К. Экономика радиотехнической промышленности. — М: Выс-шая школа, 1987. — 264 с.

 2. Гянджунцев Е.Т. Экономика радиопромышленности. — М: Высшая школа, 1974. —
  320 с.

 3. Лыч Н.М. Организация и планирование приборостроительного производства. Управле-ние предприятием. — К: Выща школа, 1986. — 327с.

 4. Лыч Н.М. Экономика машиностроительной промышленности. — К.: Выща школа, 1979. — 327с.

 5. Разумов И.М. Экономика машиностроительной промышленности. — М.: Высшая шко-ла, 1973. — 316 с.

 6. Стуколов П.М. Экономика электронной промышленности. — М.: Высшая школа, 1983. — 331 с.

 7. Разумов И.М. Сборник задач по организации и планированию машиностроительного производства. — М.: Высшая школа, 1976. — 272 с.

 8. Разумов И.М. Сетевые графики в планировании. — М.: Высшая школа, 1981. — 152 с.

 9. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем.— М: Радио и

связь, 1991. — 224 с.

 1. Чертовский В.Д. Управление предприятием. — Минск: Вышейшая школа, 1996. —
  178 с.

11. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. Посібник. — Львів: “Підприємство Деол”, 1998. — 168 с.


Схожі:

Методичні вказівки до кожного розділу про-грами. Тема Економічні основи радіотехнічного виробництва iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення розділу
Методичні вказівки до самостійного вивчення розділу „Електричні машини та електропривод” (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання...
Методичні вказівки до кожного розділу про-грами. Тема Економічні основи радіотехнічного виробництва iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до кожного розділу про-грами. Тема Економічні основи радіотехнічного виробництва iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до кожного розділу про-грами. Тема Економічні основи радіотехнічного виробництва iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних І практичних робіт з дисципліни «Теоретичні основи ливарного виробництва» для студентів заочного факультету за спеціальністю -ливарне виробництво
Методичні вказівки до виконання лабораторних І практичних робіт з дисципліни «Теоретичні основи ливарного виробництва» для студентів...
Методичні вказівки до кожного розділу про-грами. Тема Економічні основи радіотехнічного виробництва iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу „Охорона праці” в дипломних проектах спеціальності 090605 «Світлотехніка та джерела світла»...
Методичні вказівки до кожного розділу про-грами. Тема Економічні основи радіотехнічного виробництва iconМетодичні вказівки для студентів І курсу медичного факультету з підготовки І роботи на практичному занятті
Актуальність теми: Ця тема є важливою для кожного студента і найбільш близькою по змісту. Кожен студент повинен мати чітке уявлення...
Методичні вказівки до кожного розділу про-грами. Тема Економічні основи радіотехнічного виробництва iconПрограма олімпіади з предмету «основи економіки» Тема 1 Предмет І метод економічної науки
Ресурси і фактори виробництва. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Альтернативність цілей використання обмежених...
Методичні вказівки до кожного розділу про-грами. Тема Економічні основи радіотехнічного виробництва iconМетодичні вказівки до практичних занять з розділу " гідродинамічні муфти " та завдання для виконання
Методичні вказівки до практичних занять з розділу “Гідродинамічні муфти” та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи...
Методичні вказівки до кожного розділу про-грами. Тема Економічні основи радіотехнічного виробництва iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу «Відходи», дипломної роботи (для студентів спеціальності 070800 “Екологія І охорона навколишнього...
Методичні вказівки до кожного розділу про-грами. Тема Економічні основи радіотехнічного виробництва iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання розділу „Охорона праці” в дипломних проектах (для студентів спеціальності 1004. 02 – „Транспортні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи