Тематичнийпла н з курсу Екологія” icon

Тематичнийпла н з курсу Екологія”
Скачати 154.68 Kb.
НазваТематичнийпла н з курсу Екологія”
Дата11.09.2012
Розмір154.68 Kb.
ТипДокументи

Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н

з курсу "Екологія”
Найменування темЛекції


Практичні


Самостійна

робота


1

2

3

4


Тема 1 Історія взаємовідносин суспільства і природи

Тема 2. Предмет і основні поняття екології як науки

Тема 3. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

Тема 4. Повноваження органів державної влади та громадських об”єднань у галузі охорони навколишнього природного середовища

Тема5.Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Тема 6. Чинники погіршення стану навколишнього середовища в сучасних умовах.

Тема 7. Вплив змін екологічного стану довкілля на здоров’я людини.

Тема 8. Екологія повітряного середовища

Тема 9. Екологія водного середовища

Тема 10. Екологія земель і грунтів
^

Тема 11. Екологія надр

Тема 12. Екологія рослинного і тваринного світу

Тема 13. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища

Тема 14. Міжнародне співробітництво з питань

^

охорони навколишнього природного середовища


-

-


-


-


-


-


-

-

-

-

-

-


-


-


-

-


-


-


-


-


-

-

-

-

-

-


-


-


2

2


2


2


2


2


2

2

2

2

2

2


2


2

Разом: 2828

^ ПРОГРАМА К У Р С У


Тема 1. Історія взаємовідносин суспільства і природи.


Історія відношення суспільства до природи в процесі індустріального розвитку виробництва.

Зростання населення і його матеріальних потреб як основна причина погіршення стану довкілля. Урбанізація і її вплив на стан навколишнього природного середовища.

Концепція сталого розвитку і її значення для гармонізації відносин людини і природи.


^ Тема 2. Предмет і основні поняття екології як науки


Об’єктивна необхідність формування науки “екологія” і її предмет.

Основні поняття екології.

Екологічні чинники (фактори). Поділ організмів за екологічною валентністю. Учасники біотичного кругообігу речовин. Трофічні відносини, трофічні ланцюги і трофічні рівні.

Екосистеми і їх види. Біогеоценоз, біоценоз, біотоп.


^ Тема 3. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища


Загальна характеристика екологічного та природноресурсного законодавства України.

Структура і основні положення Закону України “ Про охорону навколишнього природного середовища “.


^ Тема 4. Повноваження органів державної влади та громадських об’єднань у галузі охорони навколишнього природного середовища


Повноваження Рад у галузі охорони навколишнього природного середовища

Повноваження органів управління у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Повноваження громадських об”єднань в галузі охорони навколишнього природного середовища.


^ Тема 5. Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища


Екологічний моніторинг . Напрямки здійснення екологічного моніторингу міністерствами та відомствами і їх уповноваженими органами.

Екологічна експертиза.

Стандартизація і нормування у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Контроль і нагляд у галузі охорони навколишнього природного середовища.


^ Тема 6. Чинники погіршення стану навколишнього середовища в сучасних умовах.


Стан навколишнього середовища в Україні: загальна характеристика

Забруднення довкілля, його джерела і види.

Нормування забруднень і його показники. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин. Гранично допустимі викиди (ГДВ) шкідливих речовин.Гранично допустимі скиди (ГДС) шкідливих речовин.


^ Тема 7. Вплив змін екологічного стану довкілля на здоров’я людини.


Загальна характеристика впливу забруднень на здоров’я людини.

Вплив на здоров’я людини основних забруднюючих речовин.


^ Тема 8. Екологія повітряного середовища


Атмосфера, її значення і стан в сучасних умовах. “Озонова діра” і шляхи її запобігання.

Загроза потепління на планеті і його попередження.. Кислотні (кислі) дощі і їх попередження.

Забруднення атмосферного повітря в Україні і шляхи його попередження

Основні положення Закону України «Про охорону атмосферного повітря»


^ Тема 9. Екологія водного середовища


Водний фонд України і його народногосподарське використання.

Стан водного середовища і шляхи його покращання Оборотне водокористування і його ефективність. Стічні води і їх очищення. Стан і охорона вод Чорного і Азовського морів. Стан і охорона великих річок України. Стан і охорона малих річок України. Стан і охорона підземних вод.

Основні положення Водного кодексу України.


^ Тема 10. Екологія земель і грунтів


Землі України і їх господарське використання.

Стан і охорона земельних ресурсів. Охорона грунтів від виснаження. Охорона грунтів від ерозії. Охорона грунтів від перехімізації.

Оcновні положення Земельного кодексу України.

^

Тема 11. Екологія надр


Надра України і їх використання.

Екологічні проблеми видобування корисних копалин і охорона надр. Охорона надр при відкритому способові видобування корисних копалин. Охорона надр при підземному способові видобування корисних копалин. Відходи гірничовидобувної промисловості та їх використання.

Основні положення Кодексу України про надра
^

Тема 12. Екологія рослинного і тваринного світу


Рослинний світ і його охорона. Лісові ресурси і їх охорона.

Тваринний світ і його охорона.

Червона книга України.

Заповідна справа. Природно-заповідний фонд і його структура.

Законодавче регулювання захисту рослинного і тваринного світу.

^

Тема 13. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовищаЕкономічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища. Бюджетні витрати на охорону природи.

Ресурсні платежі і збори. Нормативи збору за використання природних ресурсів і порядок їх встановлення. Лімітування використання природних ресурсів. Справляння плати: за землю; за використання лісових ресурсів; за спеціальне використання водних ресурсів; за користування надрами. Збір за забруднення навколишнього природного середовища. Плата за понадлімітні викиди, скиди та розміщення відходів і її джерело.

Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища.
^

Тема 14. Міжнародне співробітництво з питань охорони навколишнього природного середовищаСтановлення і розвиток міжнародного співробітництва в галузі екології. Міжнародні науково-дослідні екологічні програми. Діяльність Організації Об’єднаних Націй в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Міжнародне екологічне законодавство і його основні напрямки.

Участь України у міжнародному співробітництві в галузі екології. Міжнародні екологічні проекти в Україні. Впровадження в Україні міжнародних екологічних стандартів ISO (серія 14000).

^ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (РЕФЕРАТІВ)


Мета написання, вимоги до змісту та оформлення.


Метою написання контрольної роботи є поглиблене вивчення теоретичних та практичних питань діяльності держави, господарських та природоохоронних органів, громадських організацій і безпосередньо підприємств та організацій, спрямованої на збереження навколишнього природного середовища, раціональну експлуатацію джерел природних ресурсів, їх всебічну економію.

В контрольній роботі (рефераті), насамперед, має бути обгрунтована актуальність вибраної теми, визначене коло питань, взятих до розгляду, проведено детальний аналіз кожного з них, зокрема. Особливу увагу слід звернути на використання в контрольній роботі положень і норм актів законодавства, які регулюють питання охорони довкілля і раціонального природокористування. Бажано також залучити місцевий матеріал (про екологічний стан і організацію природоохоронної роботи в регіоні, на конкретному підприємстві тощо). Матиме позитивну оцінку проведення в роботі аналізу інвестування екологозначимих проектів різних напрямків, вивчення результатів впровадження таких проектів.

Робота повинна мати план (3-4 питання), посилання (в тексті) на використані джерела (5-7 одиниць), а також бути акуратно написаною та оформленою. Виконується на окремих аркушах паперу формату А-4 в рукописному(18-22 арк.), чи друкованому(10-12 арк. з інтервал. 1,5) варіанті. Відповідним чином оформлюється титульна сторінка – вказується назва дисципліни, тема роботи, прізвище викладача та виконавця.

Контрольна робота має бути передана в КІІМ не пізніше як за два тижні до дати складання заліку з навчальної дисципліни.


Теми контрольних робіт


1. Історія індустріального розвитку Укроїни і екологія.

2. Вплив зростання чисельності населення на стан навколишнього природного середовища.

3. Урбанізація і екологія.

4. Розвиток матеріального виробництва і природне середовище

.5. Концепція сталого розвитку і її реалізація в сучасних умовах.

6. Екосистеми і їх види.

7. Екологічне і природноресурсне законодавство України: загальна характеристика.

8.Основні положення Закону України “ Про охорону навколишнього природного середовища “.

9. Основні положення Закону України “Про екологічну експертизу”

11. Основні положення Закону України “Про охорону атмосферного повітря”

12. Основні положення Закону України ”Про рослинний світ”

13.Основні положення Закону України ”Про тваринний світ”

14. Основні положення Закону України ”Про природно-заповідний фонд”

15. Основні положення Закону України ”Про відходи”

16. Основні положення Водного кодексу України.

17. Основні положення Земельного кодексу України.

18. Основні положення Кодексу України про надра.

19. Основні положення Лісового кодексу України.

20. Правове регулювання надзвичайних екологічних ситуацій.

21. Повноваження органів державної влади та громадських об”єднань у галузі охорони навколишнього природного середовища

22. Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

23. Екологічний моніторинг .

24. Екологічна експертиза.

25. Стандартизація і нормування у галузі охорони навколишнього природного середовища.

 1. Контроль і нагляд у галузі охорони навколишнього природного середовища.

27. Стан навколишнього середовища в Україні: загальна характеристика

28. Забруднення довкілля, його джерела і види.

29. Нормування забруднень і його показники.

30. Вплив змін екологічного стану довкілля на здоров’я людини.

31. Атмосфера, її значення і стан в сучасних умовах

32. “Озонова діра” і шляхи її запобігання.

33. Загроза потепління на планеті і його попередження.

34. Забруднення атмосферного повітря в Україні і його попередження

35..Водний фонд України, його народногосподарське використання і екологічний стан.

36. Оборотне водокористування і його ефективність.

 1. Стан і охорона вод Чорного і Азовського морів.

 2. Стан і охорона великих річок України.

 3. Стан і охорона малих річок України.

 4. Землі України, їх господарське використання і екологічний стан.

 5. Охорона грунтів від виснаження.

 6. Охорона грунтів від ерозії.

 7. Охорона грунтів від перехімізації.

 8. Корисні копалини України і їх використання.

 9. Охорона надр при відкритому способові видобування корисних копалин.

 10. Охорона надр при підземному способові видобування корисних копалин.

 11. Рослинний світ і його охорона.

 12. Лісові ресурси і їх охорона.

49. Тваринний світ і його охорона.

50. Заповідна справа.

51. Розвиток автотранспорту і екологія.

52. Паливно-енергетичний комплекс України і екологія.

53. Металургійний комплекс України і екологія.

54. Хімічний комплекс України і екологія.

55. Економія матеріальних ресурсів як напрямок охорони природи.

56. Економія енергетичних ресурсів і електроенергії як напрямок охорони природи.

57. Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

58. Бюджетні витрати на охорону природи.

59. Ресурсні платежі і збори.

60. Міжна


^ ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
 1. Предмет навчальної дисципліни.

2. Зростання чисельності населення і його вплив на стан навколишнього природного середовища.

3. Урбанізація і її вплив на стан навколишнього природного середовища.

4. Розвиток матеріального виробництва і його вплив на природне середовище

5. Концепція сталого розвитку.

6.Екологічні чинники (фактори).

7. Поділ організмів за екологічною валентністю.

8. Учасники біотичного кругообігу речовин.

9. Трофічні відносини, трофічні ланцюги і трофічні рівні.

10. Екосистеми і їх види.

11. Біогеоценоз, біоценоз, біотоп.

12. Екологічне і природноресурсне законодавство України: загальна характеристика.

13.Основні положення Закону України “Про охорону навколишнього природного

середовища “.

14. Основні положення Закону України “Про екологічну експертизу”

15. Основні положення Закону України “Про охорону атмосферного повітря”

16. Основні положення Закону України ”Про рослинний світ”

17.Основні положення Закону України ”Про тваринний світ”

18. Основні положення Закону України ”Про природно-заповідний фонд”

19. Основні положення Закону України ”Про відходи”

20. Основні положення Водного кодексу України.

21. Основні положення Земельного кодексу України.

22. Основні положення Кодексу України про надра.

23. Основні положення Лісового кодексу України.

24. Правове регулювання надзвичайних екологічних ситуацій.

25. Повноваження Рад у галузі охорони навколишнього природного середовища

26.Повноваження органів управління у галузі охорони навколишнього природного середовища.

27.Повноваження громадських об”єднань в галузі охорони навколишнього природного середовища.

28. Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища: загальна характеристика.

 1. Екологічний моніторинг.

 2. Напрямки здійснення екологічного моніторингу міністерствами та відомствами і їх уповноваженими органами.

31. Екологічна експертиза.

32. Стандартизація і нормування у галузі охорони навколишнього природного середовища.

33. Контроль і нагляд у галузі охорони навколишнього природного середовища.

34. Стан навколишнього середовища в Україні: загальна характеристика

35. Джерела і види. забруднення довкілля.

 1. Нормування забруднень

 2. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин.

 3. Гранично допустимі викиди (ГДВ) шкідливих речовин.

 4. Гранично допустимі скиди (ГДС) шкідливих речовин.

40. Вплив змін екологічного стану довкілля на здоров’я людини.

41. Вплив на здоров’я людини основних забруднюючих речовин.

42. Атмосфера, її значення і стан в сучасних умовах

43. “Озонова діра” і шляхи її запобігання.

 1. Загроза потепління на планеті і його попередження.

45. Кислотні (кислі) дощі і їх попередження.

46. Забруднення атмосферного повітря в Україні і його попередження

47. Водний фонд України, його народногосподарське використання і екологічний стан.

48. Оборотне водокористування і його ефективність.

 1. Стічні води і їх очищення.

50. Стан і охорона вод Чорного і Азовського морів.

51. Стан і охорона великих річок України.

52. Стан і охорона малих річок України.

53. Стан і охорона підземних вод.

54. Землі України, їх господарське використання і екологічний стан.

55. Охорона грунтів від виснаження.

56. Охорона грунтів від ерозії.

57. Охорона грунтів від перехімізації.

58. Корисні копалини України і їх використання.

59. Охорона надр при відкритому способові видобування корисних копалин.

60. Охорона надр при підземному способові видобування корисних копалин.

61. Відходи гірничовидобувної промисловості та їх використання.

62. Рослинний світ і його охорона.

63. Лісові ресурси і їх охорона.

64. Тваринний світ і його охорона.

65. Червона книга України.

66. Заповідна справа.

67. Природно-заповідний фонд і його структура.

68. Вплив автотранспорту на стан природного середовища.

69. Вплив паливно-енергетичного комплексу на стан природного середовища.

70. Вплив металургійного комплексу на стан природного середовища.

71. Вплив хімічного комплексу на стан природного середовища.

72. Економія матеріальних ресурсів як напрямок охорони природи.

73. Економія енергетичних ресурсів і електроенергії як напрямок охорони природи.

74. .Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

75. Бюджетні витрати на охорону природи.

76. Ресурсні платежі і збори: загальна характеристика.

77. Нормативи збору за використання природних ресурсів і порядок їх встановлення.

78. Лімітування використання природних ресурсів. Плата за понадлімітне використання та зниження якості природних ресурсів і її джерело.

79. Справляння плати за землю.

80. Плата за використання лісових ресурсів.

81. Плата за спеціальне використання водних ресурсів

82. Диференціація нормативів зборів за користування водами.

83. Особливості лімітування використання вод.

84. Платежі за користування надрами.

85. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету.

86. Збір за забруднення навколишнього природного середовища.

 1. Плата за понадлімітні викиди, скиди та розміщення відходів і її джерело.

 2. Розподіл плати за землю між бюджетами.

 3. Розподіл плати за спеціальне використання лісових ресурсів між бюджетами.

 4. Розподіл збору за користування водами і за спеціальне використання водних ресурсів між бюджетами.

 5. Розподіл плати за користування надрами для видобування корисних копалин між бюджетами.

 6. Розподіл збору за забруднення навколишнього природного середовища між бюджетами.

93. Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища.

94. Пільги по платі за використання природних ресурсів.

 1. Міжнародне екологічне законодавство і його основні напрямки.

 2. Міжнародні науково-дослідні екологічні програми.

97. Діяльність Організації Об’єднаних Націй в галузі охорони навколишнього природного середовища.

98. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі екології.

 1. Міжнародні екологічні проекти в Україні.

100. .Впровадження в Україні міжнародних екологічних стандартів ISO (серія 14000).
Література

^

Закони і кодекси України


1. Про охорону навколишнього природного середовища (Закон від 25 червня 1991 р.)

2. Земельний кодекс України (від 13 березня 1992р.)

3. Про природно-заповідний фонд України (Закон від 16 червня 1992 р.)

4. Про охорону атмосферного повітря (Закон від 16 жовтня 1992 р.)

5. Про тваринний світ (Закон від 3 березня 1993 р.)

6.Повітряний кодекс України (від 4 травня 1993 р.)

7. Лісовий кодекс України (від 21 січня 1994 р.)

8.Про енергозбереження (Закон від 1 липня 1994 р.)

9. Кодекс України про надра (від 27 липня 1994 р.)

10. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку (Закон від 8 лютого 1995 р.)

11. Про екологічну експертизу (Закон від 9 лютого 1995 р.)

12. Про пестициди і агрохімікати (Закон від 2 березня 1995 р.)

13. Водний кодекс України (від 6 червня 1995 р.)

14. Про поводження з радіоактивними відходами (Закон від 30 червня 1995 р.)

15.Про відходи (Закон від 5 березня 1998 р. )

16. Про захист рослин (Закон від 14 жовтня 1998 р.)

17. Про зону надзвичайної екологічної ситуації (Закон від 13 липня 2000 р.)

^

Монографії, підручники, навчальні посібники


18. Андрейцев В. І. Екологічне право: Курс лекцій. – К., 1996

19. Баб’як О. С., Біленчук П. Д., Чирва Ю. О. Екологічне право України: Навч. посіб. – К.. 2000

20. Бедрій Я. І., Джигирей В. С., Кидисюк А. І. та ін. Основи екології та охоролна навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – Львів, 1999

21. Білявський Г.О. та ін. Основи загальної екології: Підручник. - К.: Либідь, 1995.

22.Буркинський Б.В., Ковалева Н.Г. Экономические проблемы природопользования. - К., 1995.

23. Григорьев А. А. Экологические уроки прошлого и современности. – С/–Петербург, 1991

24. Джигирей В. С. Екологія та охоролна навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – К., 2000

25. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Балова О.К. та ін. Екологія: Навч.–метод. посіб. – К., 1999

26. Крисаченко В. С. Екологічна культура: теорія і практика: Навч. посіб. – К., 1996

 1. Колотило Д. М. Екологія і економіка: Навч. посіб. – К., 1999

 2. Корсак К. В., Плахотнік О. В. Основи екології: Навч. посіб. – К., 2000

 3. Лук’янова Л. Б. Основи екології: Навч. посіб. – К., 2000

 4. Назарук М. М. Основи екології та соціоекології. – Львів, 1999

 5. Одум Ю. Экология: в 2 т. – М., 1986

 6. Родионова И.А. Глобальные проблемы человечества. – М., 1995

 7. Сахаєв В. Г., Шевчук В. Я. Економіка і організація охорони навколишнього середовища: Підручник. – К., 1995

 8. Хижняк М. І., Нагорна А. М. Здоров’я людини та екологія. – К., 1995Словники, довідники та довідкові матеріали

35. Сытник К.М. Словарь-справочник по экологии. - К., 1994.

 1. Ткач Г.А. Толковый словарь экологических терминов. - К., 1993.

 2. Україна. Природне середовище і людина: Серія карт/ Відповід. редактор Л. Г. Руденко. – К., 1993

 3. Статистичний щорічник України за 2000 рік. – К., 2001

 4. Україна у цифрах у 2000 році: Корот. стат. довід. – К., 2001

Схожі:

Тематичнийпла н з курсу Екологія” iconТематичнийпла н з курсу Екологія”
Тема Повноваження органів державної влади та громадських об”єднань у галузі охорони навколишнього природного середовища
Тематичнийпла н з курсу Екологія” iconТематичнийпла н з курсу Екологія”
Тема Повноваження органів державної влади та громадських об”єднань у галузі охорони навколишнього природного середовища
Тематичнийпла н з курсу Екологія” iconТематичнийпла н з курсу Екологія”
Тема Повноваження органів державної влади та громадських об”єднань у галузі охорони навколишнього природного середовища
Тематичнийпла н з курсу Екологія” iconТематичнийпла н з курсу Екологія”
Тема Повноваження органів державної влади та громадських об”єднань у галузі охорони навколишнього природного середовища
Тематичнийпла н з курсу Екологія” iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Математичне програмування"

Тематичнийпла н з курсу Екологія” iconХарківська національна академія міського господарства конспект лекцій по курсу „соціальна екологія”
Конспект лекцій по курсу „Соціальна екологія” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 040106 «Екологія,...
Тематичнийпла н з курсу Екологія” iconОганізація управління в екологічній діяльності ” для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 – «Екологія»
«Екологія», спеціальність 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Тематичнийпла н з курсу Екологія” iconК. Д. Бригінець Конспект лекцій по курсу «Утилізація промислових відходів» та
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування та 5 курсу заочної форми навчання за напрямом 0708...
Тематичнийпла н з курсу Екологія” iconХарківська національна академія міського господарства конспект лекцій по курсу „метеорологія І кліматологія”
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки...
Тематичнийпла н з курсу Екологія” icon1. Поняття імовірності
Тематичнийпла н по видах занять з курсу "Теорія імовірності та математична статистика"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи