Анотація icon

Анотація
Скачати 76.94 Kb.
НазваАнотація
Дата11.09.2012
Розмір76.94 Kb.
ТипЗакон


Анотація


Господарське законодавство покликане висвітлювати основні правові інститути загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання окремих сфер господарської діяльності, предметним відображенням якої є специфічні правовідносини, які складаються при укладенні біржових, орендних, лізингових, кредитних та інших договорів. Матеріал подається на основі чинного господарського та арбітражно-процесуального законодавства України.

Студент, який пропустив заняття, не виконав або виконав неналежним чином завдання, самостійно опрацьовує даний матеріал і здає результати своєї самостійної роботи за погодженням з викладачем по кожній темі окремо.


Програма курсу “Господарське законодавство”.

До лекційного матеріалу входять такі теми:


^ Тема 1. Господарські правовідносини та господарське право.

Предмет регулювання господарського права. Зміст предмета господарського права. Господарська діяльність. Господарські правовідносини, їх ознаки та види. Методи господарського права. Метод автономних рішень. Метод владних приписів. Метод рекомендацій.


^ Тема 2. Господарське законодавство.

Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види. Господарські закони. Підзаконні нормативні акти. Система господарського законодавства. Проблеми вдосконалення господарського законодавства.


^ Тема 3. Суб’єкти господарського права.

Поняття суб’єкта господарського права. Види суб’єктів господарського права. Підприємства та їх структурні підрозділи. Об’єднання підприємств. Фінансові і посередницькі інститути. Органи державної виконавчої влади. Завдання, права та обов’язки суб’єкта господарського права. Засновницькі та майнові права.


^ Тема 4. Правовий статус підприємств.

Поняття підприємства. Організаційно-правові форми підприємств. Державне, колективне, приватне, спільне підприємство. Створення підприємства. Установчі документи підприємства. Державна реєстрація підприємства. Припинення діяльності підприємства.


^ Тема 5. Правовий статус акціонерних товариств.

Поняття та юридичний статус АТ. Види акціонерних товариств. Засновники, учасники та порядок створення АТ. Процес створення АТ. Майно та майнові права в АТ. Статутний фонд АТ. Порядок збільшення та зменшення статутного фонду. Правовий режим акцій. Види акцій за законодавством України. Правовий режим дивідендів. Управління АТ. Функції і компетенція загальних зборів, правління та спостережної ради в АТ.


^ Тема 6. Правовий статус інших господарських товариств.

Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю. Вищий орган ТОВ. Повне товариство. Командитне товариство.


^ Тема 7. Правове становище господарських об’єднань.

Поняття господарського об’єднання. Законодавство про господарські об’єднання. Види господарських об’єднань. Договірні об’єднання. Статутні об’єднання. Функції та компетенція господарського об’єднання.


^ Тема 8. Правове регулювання відносин власності.

Поняття та форми власності в економіці України. Право власності. Способи виникнення і припинення права власності. Суб’єкти права власності. Право державної власності. Право колективної власності. Право приватної власності. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ. Національне агентство з управління державними корпоративними правами.


^ Тема 9. Загальна характеристика господарських договорів.

Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України. Функції господарського договору: загальні та специфічні. Форма господарського договору. Порядок укладання господарських договорів. Виконання господарських договорів.


^ Тема 10. Господарсько-правова відповідальність.

Поняття відповідальності у господарському праві. Господарське правопорушення. Функції відповідальності: стимулююча, штрафна, попередження правопорушень, компенсаційна, інформаційна. Види відповідальності: відшкодування збитків, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції. Підстави відповідальності.


^ Тема 11. Правове регулювання банкрутства.

Поняття банкрутства. Суб’єкти банкрутства. Підстави для застосування банкрутства. Провадження у справах про банкрутство. Наслідки визнання боржника банкрутом. Оцінка майна банкрутства. Продаж майна. Черговість задоволення претензій кредиторів.

^ Тема 12. Правові засади приватизації.

Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію. Об’єкти приватизації. Суб’єкти приватизації. Інвестиційні фонди і компанії. Холдінгові компанії. Приватизаційний процес. Способи приватизації. Органи, які регулюють приватизаційний процес. Фонд державного майна України.

^ Тема 13. Правове регулювання біржової діяльності.

Поняття та юридичні ознаки біржі. Функції, права та обов’язки біржі. Принципи діяльності бірж. Види біржових угод. Правила біржової торгівлі. Правовий статус фондової біржі. Роль ДКЦПФР у регулюванні біржової діяльності в Україні.


^ Тема 14. Правове регулювання цін та ціноутворення.

Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення. Види цін та порядок їх встановлення. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення.


^ Тема 15. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин.

Поняття та види кредиту. Кредитний договір. Порядок відкриття рахунків у банках. Порядок та форми розрахунків у господарському обігу. Значення розрахунків з допомогою векселів для вітчизняних підприємств.


Література


 1. Демиденко В.В., Шемякин О.М. Право України: Навч. посіб­ник для вузів. - К.: ІСДО, 1994. - 79 с.

 2. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Основи господарського права України: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1995.

 3. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. - К.: Вентурі, 1996. - 288 с.

 4. Закон України "Про підприєм­ництво" від 7 лютого 1991 року.

 5. Цивільний кодекс України.

 6. Про власність: Закон України

 7. Закон України "Про підприєм­ництво" від 7 лютого 1991 року.

 8. Про господарські товариства: Закон України від 19 ве­ресня 1991 року.

 9. Арбітражний процесуальний кодекс України.

 10. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 року.

 11. Закон України "Про банки і банків­ську діяльність".

 12. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України року » 25.

 13. Митний кодекс України

 14. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі; Закон Укра­їни від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. -1994. -» 7. - Ст. 32.

 15. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. -» 7. - Сг. 34.

 16. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради Укра­їни. - 1994. - » 7. - Ст. 36.

 17. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - » ІЗ. -Сг. 64.

 18. Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих ак­тів України щодо охорони інтелектуальної власності: Закон України від 28 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. -1995. - » ІЗ. - Ст. 85.

 19. Про приєднання України до Бернської конференції про охо­рону літературних і художніх творів /Паризького акту від 24 лип­ня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року/: Закон України від ЗІ травня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. -» 21. - Ст. 155.

 20. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 року.

 21. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р.

 22. Про арбітражний суд. Закон України від 4 липня 1991 року.

Тематичний план

з курсу “Господарське законодавство”

для студентів заочної форми навчання.Найменування розділів та тем

Лекції


(год.)

Практичні (год.)

Самост. Робота

Тема 1. Господарські правовідносини та господарське право.

Тема 2. Господарське законодавство.

Тема 3. Суб’єкти господарського права.

Тема 4. Правовий статус підприємств.

Тема 5. Правовий статус акціонерних товариств.

Тема 6. Правовий статус інших господарських товариств.

Тема 7. Правове становище господарських об’єднань.

Тема 8. Правове регулювання відносин власності.

Тема 9. Загальна характеристика господарських договорів.

Тема 10. Господарсько-правова відповідальність.

Тема 11. Правове регулювання банкрутства.

Тема 12. Правові засади приватизації.

Тема 13. Правове регулювання біржової діяльності.

Тема 14. Правове регулювання цін та ціноутворення.

Тема 15. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин.

2


2


2

2


2


2


2

-


-


-


-

-


-


-

2


2


2


2

2


2


2


2

2


2


2


2

2


4


2

4Разом 69*

16
34


*Крім того, 19 годин виділяється на індивідуальну роботу, консультації та іспит.

Схожі:

Анотація iconІсторія та сучасність юридично-клінічного руху анотація
Анотація. Статтю присвячено становленню та розвитку юридичних клінік в світовому досвіді. У ній проаналізовано основні чинники, що...
Анотація iconНапрямки інтеграції банків та страхових компаній на інвестиційному ринку України Анотація
Анотація. Розглянуто модель розвитку інвестиційного ринку в Україні та показано можливі напрямки взаємодії банків зі страховими компаніями...
Анотація iconУдк 346. 232(477) Вічкітов Денис Компетенція органів місцевого самоврядування в сфері управління Анотація
Анотація у статті досліджується компетенція органів місцевого самоврядування згідно чинного законодавства України та розкривається...
Анотація iconБурденко І. М. к е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту методологічні аспекти бухгалтерського обліку хеджування анотація
Анотація. У статті розглянуто основні методологічні аспекти обліку хеджування. Автором наданий стислий огляд основних термінів, критеріїв...
Анотація iconФормування управлінської звітності банку на основі концепції інтегрованого обліку анотація
Анотація. В статті досліджено питання застосування концепції інтегрованого обліку в обліково-інформаційній системі банку. Охарактеризовано...
Анотація iconОксіна Н. В., практичний психолог Чернівецького політехнічного коледжу Програма соціальної адаптації девіантних підлітків Анотація
Анотація: Програма соціальної адаптації призначена для підлітків, перш за все для тих, у котрих вже було на більш ранніх стадіях...
Анотація iconВимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал cpee шрифт Times new roman, кегль 14, великими літерами, н/ж, відбивка зверху та знизу 12 пт
Срее. Анотація поданої статті повинна відображати структуру статті, І містити вступ, мету, задачі, методи, результати, висновок....
Анотація iconРозширена анотація дисертації
На тему
Анотація iconРозширена анотація дисертації
На тему
Анотація iconТематична карта (Т. К.)
Анотація: (До 10 ряд.)
Анотація iconРозширена анотація магістерської роботи на тему

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи