Тема Поняття та принципи підприємницької діяльності. План icon

Тема Поняття та принципи підприємницької діяльності. План
НазваТема Поняття та принципи підприємницької діяльності. План
Сторінка1/5
Дата11.09.2012
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Тема 1. Поняття та принципи підприємницької діяльності.


План:

 1. Визначення підприємницької діяльності.

 2. Поняття підприємця, обмеження права на підприємницьку діяльність.

 3. Обмеження видів діяльності підприємців.

 4. Ліцензування підприємницької діяльності.

 5. Підприємець і держава.


Визначення:

підприємницька діяльність - самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку.


Матеріальною основою підприємницької діяльності є власність. Як економічна категорія, власність - це відносини між людьми з приводу речей, які полягають у присвоєнні або в належності матеріальних благ одним особам і, відповідно, у відчуженні їх від інших осіб.


Суб'єктами підприємництва (підприємцями) можуть бути:

 • громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності;

 • юридичні особи всіх форм власності, визначених відповідним Законом України (Закон України "Про власність").


Не допускається заняття підприємницькою діяльністю нижчезазначеним категоріям громадян:


 • військовослужбовці;

 • службові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ;

 • арбітражного суду, державного нотаріату, органів державної влади та управління, покликаних здійснювати контроль за діяльністю підприємств.


Державним службовцям або іншим особам, що виконують державні функції, заборонено займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо, через посередників або підставних осіб, входити самостійно, через посередника (посередників) або підставну особу (осіб) до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.


Декретом Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. заборонено безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю керівникам, заступникам керівників державних підприємств, установ і організацій, їх структурних підрозділів, посадовим особам державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, що не виключає їхнього права отримувати дивіденди від акцій і доходи від інших корпоративних прав.

Посадовими особами, на яких поширюється дія даного Декрету, вважаються працівники, діяльність яких пов'язана зі здійсненням державно-владних повноважень, виконанням організаційних, розпорядчих, адміністративних і господарських функцій, прийняттям управлінських рішень. Такі особи мають право на отримання дивідендів (доходів), а право на управління належним їм майном на період обіймання даних посад мають передавати довіреним особам.

Кримінальний кодекс України ст. 31 визначає як один з видів основного або додаткового покарання позбавлення права займатись певною діяльністю на строк до 5 років. Особи, стосовно яких за вироком суду було використано таке покарання, не можуть бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення такого виду діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за корисливі злочини не можуть також виступати співзасновниками підприємницької організації і обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю, і керівні посади.


Особи, яким законодавство дозволяє займатися підприємницькою діяльністю, мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству. В деяких сферах підприємництво здійснюватись не може, а в деяких - здійснюється при наявності дозволу (ліцензії).

Наприклад, діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин, видобуванням бурштину, охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, діяльність, пов'язана з розробкою, випробуваннями, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, може здійснюватись лише державними підприємствами та організаціями. Проведенням ломбардних операцій можуть також займатися і повні товариства.

Без ліцензії Кабінету Міністрів України або уповноваженого ним органу не можуть здійснюватися:


 • пошук та експлуатація родовищ корисних копалин;

 • виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, холодної зброї;

 • виготовлення та реалізація лікарських препаратів;

 • виготовлення та реалізація особливо небезпечних хімічних речовин;

 • виготовлення пива, алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного, плодового;

 • медична практика;

 • ветеринарна практика;

 • юридична практика;

 • створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор.


Рішення про видачу дозволу приймається не пізніше 30 днів з дня одержання заяви та необхідних документів. У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі виявлення недостовірних даних у поданих документах, а також у випадку неможливості здійснення певної діяльності на ліцензійних умовах.

Для отримання ліцензії на кожен вид підприємницької діяльності суб'єкт підприємницької діяльності подає у відповідний орган заяву, в якій вказуються:

 1. Відомості про заявника:

 • для фізичної особи - підприємця - П. І. Б., паспортні дані, ідентифікаційний код;

 • для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код.

 1. Вид діяльності, на який заявник має намір отримати ліцензію.

 2. Термін дії ліцензії.


До заяви додаються такі документи: фізичними особами - копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення відповідного виду діяльності; копії свідоцтва про державну реєстрацію; юридичними особами - копії свідоцтва про державну реєстрацію та установчих документів.

Плата за видачу ліцензії складає два неоподатковувані мінімуми доходів громадян для фізичних осіб, дванадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб.

Органам, що видають ліцензії, забороняється стягувати за видачу ліцензій додаткову плату або передбачати внески до позабюджетних фондів або здійснення інших платежів.

В ліцензії вказується назва органу, що її видав, реквізити відповідної особи, вид діяльності, на яку видається ліцензія, місце здійснення діяльності, умови та правила здійснення даного виду діяльності, номер реєстрації ліцензії, дата видачі, строк дії.

Строк дії ліцензії визначає орган, що її видає, але цей строк не може бути меншим за три роки. Продовження строку дії ліцензії здійснюється в тому ж порядку, що і її отримання.

Умови втрати ліцензією сили (анулювання ліцензії):

 • припинення суб'єктом підприємництва своєї діяльності як такої;

 • виявлення недостовірних даних у заяві на отримання ліцензії чи в документах, що додаються до неї;

 • передача ліцензії іншій особі;

 • повторне або грубе порушення ліцензійних умов.

Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення про анулювання ліцензій або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (т. зв. розреєстрація).

Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання доводиться до відома суб'єкта підприємницької діяльності у п'ятиденний строк.


В разі порушення підприємцем особливих умов і правил, вказаних у ліцензії, Ліцензійна палата або орган, що видав ліцензію, може дати розпорядження про усунення порушень чи зупинити дію ліцензії на визначений строк або до усунення цих порушень.


^ Принципи підприємницької діяльності.


Основні засади, на яких базується підприємницька діяльність, визначено Законом України "Про підприємництво". Такими засадами є:


 • вільний вибір сфери діяльності;

 • залучення майна та коштів юридичних та фізичних осіб;

 • самостійний вибір партнерів;

 • формування цін відповідно до законодавства;

 • вільне наймання працівників;

 • залучення ресурсів, використання яких не заборонено (або не обмежено) законодавством;

 • вільне розпорядження прибутком (після внесення обов'язкових платежів);

 • самостійне здійснення підприємцем - юридичною особою зовнішньоекономічної діяльності, використання валютної виручки.


^ 3. Підприємець та держава.


В теорії, держава надає суб’єкту підприємницької діяльності певні гарантії його прав, що поділяються на загальні і майнові. Зміст загальних гарантій полягає в тому, що держава гарантує всім підприємцям незалежно від організаційних форм рівні права і можливості.

З іншого боку, деякі підприємці згідно з законодавством мають певні привілеї - наприклад, малі підприємства (до яких відносяться у промисловості та будуванні - до 200 працівників, інші галузі виробничої сфери - до 50, наука й наукове обслуговування - до 100, невиробнича сфера - до 25, роздрібна торгівля - до15) офіційно мають з боку держави пільги при оподаткуванні, одержанні кредитів, допомогу від фондів сприяння. Однак реальний вплив цих пільг настільки незначний, що ніякої дискримінації не виникає.


Підприємець або громадянин може бути залучений до виконання в робочий час державних обов'язків. Орган, що приймає таке рішення, відшкодовує підприємцю відповідні збитки.


Загальні майнові права підприємця полягають у тому, що держава гарантує права підприємця і забезпечує захист права власності.

Нагадаємо, що вищевказані права, на жаль, є більше номінальними та декларованими, ніж реально існуючими, в той час як існування обов'язків підприємця перед державою є тим фактом, який необхідно брати до уваги.

Тема 2. Державна реєстрація підприємництва.


План:

 1. Засади державної реєстрації підприємництва.

 2. Документи, необхідні для державної реєстрації підприємництва.

 3. Дії державних органів по реєстрації підприємництва.

 4. Скасування державної реєстрації.

 5. Державна реєстрація комерційних банків.


Засади державної реєстрації підприємництва.


Порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності детально визначається Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності (затверджено постановою КМУ від 29 квітня 1994) із змінами та доповненнями.


Державна реєстрація проводиться за місцем знаходження у виконавчому комітеті ради народних депутатів відповідного рівня або у державній адміністрації. Внесення змін та доповнень до статутних документів погоджується з управлінням юстиції відповідного рівня.

Місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи визначається місцем проживання одного з засновників або іншою адресою, що має бути підтверджено договором оренди або іншим договором.


^ Документи, необхідні для державної реєстрації підприємництва.


Для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи подаються такі документи:


 • рішення власників майна або уповноваженого органу про створення юридичної особи (для приватного підприємства не потрібно). Якщо власників або уповноважених більше одного, таким рішенням є установчий договір і протокол установчих зборів;

 • статут (якщо вимагається формою утворюваного підприємства);

 • реєстраційна картка встановленого зразка (вона ж - заява про державну реєстрацію);

 • документ, що засвідчує сплату внеску до статутного фонду у відповідному розмірі;

 • документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.


Громадяни, які мають намір здійснювати підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подають такі документи:


 • реєстраційна картка встановленого зразка (вона ж - заява про державну реєстрацію);

 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;

 • документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.


Заборонено вимагати при реєстрації додаткові документи крім вищезазначених.

Розмір плати за державну реєстрацію залежить від суб'єкта підприємницької діяльності, обраної організаційної форми, сфери діяльності.


^ Дії державних органів по реєстрації підприємництва.


Реєстрація проводиться відповідними органами в п'ятиденний термін (п'ять робочих днів) з дня подачі документів. Протягом цього часу дані з реєстраційної картки вносяться до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності, оформлюється свідоцтво про державну реєстрацію з проставленим ідентифікаційним кодом для юридичних осіб або ідентифікаційним номером для фізичних осіб. Відмову в реєстрації може бути оскаржено в судовому порядку.

В п’ятиденний термін з дня реєстрації відповідні органи надсилають примірник реєстраційної картки з позначкою про державну реєстрацію відповідному податковому органу і органу державної статистики, подають відомості про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності до органів Фонду соціального страхування і Пенсійного фонду України.

Свідоцтво про державну реєстрацію та копія документа про взяття на облік в податкових органах є підставою для відкриття банківських рахунків у банках за вибором суб'єкта підприємницької діяльності.


В такому ж порядку проводиться перереєстрація суб'єкта підприємницької діяльності.


Підприємницьку діяльність можуть здійснювати не лише суб’єкти – юридичні особи, а й їх філії, представництва, відділення, тому подібне. Вони не потребують окремої державної реєстрації, а суб’єкт повідомляє про них відповідні органи шляхом внесення даних про них (відокремлені підрозділи) до своєї реєстраційної картки. Винятком з цього правила є представництва іноземних суб’єктів.


В разі зміни місцезнаходження суб’єкт підприємництва в семиденний термін має повідомити про це орган державної реєстрації. В разі, якщо цю вимогу не буде виконано, орган державної реєстрації може подати до арбітражу або суду загальної юрисдикції позов про скасування реєстрації.


^ Скасування державної реєстрації.


Підставами для скасування державної реєстрації є:


 • Визнання суб’єкта підприємницької діяльності банкрутом (у випадках, визначених законодавством).

 • Визнання установчих документів недійсними (або такими, що суперечать законодавству).

 • Певні порушення податкового законодавства (неподання податкових декларацій, бухгалтерської звітності до відповідних органів протягом року).

 • Здійснення діяльності, не оговореної в установчих документах, або такої, що суперечить законодавству України.

 • Несвоєчасне (не у відповідності з Законом) повідомлення про організаційні зміни (місцезнаходження, назва, організаційна форма, форма власності).

 • Заява власника, або власників, або уповноважених ними органів, або особиста заява підприємця – фізичної особи.


Скасування державної реєстрації здійснюється органом державної реєстрації шляхом виключення його з Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності.


^ Державна реєстрація комерційних банків.

Для реєстрації комерційного банку встановлено спеціальні правила державної реєстрації.


Порядок реєстрації комерційного банку такий:


Проходження аудиторської перевірки засновниками банку.

Подання до регіонального відділення НБУ таких документів:

 • заява про реєстрацію банку з підписом призначеної установчими зборами особи, відповідальної за реєстрацію;

 • установчий договір, підписаний та завірений печатками засновників. NB: підписи фізичних осіб завіряються нотаріально;

 • статут банку, затверджений установчими зборами;

 • протокол установчих зборів, підписаний головою та секретарем зборів;

 • мета створення банку;

 • економічне обґрунтування створення банку;

 • висновок аудиторської перевірки;

 • бухгалтерську і фінансову звітність учасників банку на перше число місяця внесення статутного внеску;

 • підтвердження про наявність професійно придатних голови правління та головного бухгалтера банку;

 • копія платіжного документу про внесення плати за реєстрацію банку;

 • копія звіту про відкриту підписку на акції;

 • установчі документи учасників банку (оригінали або нотаріально завірені копії);

 • документи про надання приміщення для розміщення банку.

Подання висновку регіонального відділення НБУ з вище переліченими документами + чотири екземпляри статуту до НБУ.

Проходження перевірки на місці працівниками НБУ на предмет готовності банку до здійснення банківських операцій.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Тема Поняття та принципи підприємницької діяльності. План iconПитання по темі "Поняття І принципи підприємницької діяльності"
Які види підприємницької діяльності можуть здійснюватися лише державними підприємствами?
Тема Поняття та принципи підприємницької діяльності. План iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Господарське право"
Закон України від 7 лютого 1991 р. "Про підприємництво". Суб'єкти підприємництва. Свобода підприємницької діяльності. Обмеження у...
Тема Поняття та принципи підприємницької діяльності. План iconТема Загальне вчення про право План
Різні підходи до визначення поняття права: а) державно-організаційне поняття права; б) соціологічне поняття права; в) психологічне...
Тема Поняття та принципи підприємницької діяльності. План iconТема 12. Організація як функція менеджменту поняття організаційної діяльності
Поняття організаційної діяльності. Необхідність організаційної діяльності зумовлена наступними аспектами
Тема Поняття та принципи підприємницької діяльності. План iconПравила організації підприємницької діяльності у фармації. Умови отримання ліцензії на роздрібну торгівлю. 6 Принципи фармацевтичної етики І деонтології. 6
Мененджмент та методи управління у фармації. Аналіз економічної ефективності діяльності аптеки
Тема Поняття та принципи підприємницької діяльності. План iconІ. О. Фоменко принципи підготовки майбутніх учителів філологічних спеціальностей до проектної діяльності в основній школі
Отовки студентів філологічних спеціальностей до проектної діяльності в основній школі. У роботі обґрунтовано зміст поняття “принципи...
Тема Поняття та принципи підприємницької діяльності. План iconЗакон україни про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності Верховна Рада Українипостановля є
Стаття Органи виконавчої влади, уповноважені від імені держави здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності суб'єктів...
Тема Поняття та принципи підприємницької діяльності. План iconТема…Підприємництво. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності
Для вирішення цьо­го питання підприємець має добре орієнтуватися в наявних організаційних формах. Вивчення чинного законодавства...
Тема Поняття та принципи підприємницької діяльності. План iconПрограма Курсу правові основи інвестиційної діяльності
Тема Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та інвестиційної діяльності
Тема Поняття та принципи підприємницької діяльності. План iconТема Реалізація правових норм. Правова поведінка. Юридична відповідальність План
Поняття та види правової поведінки. Поняття, види та ознаки правомірної поведінки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи