1. Теоретичні основи інформатики icon

1. Теоретичні основи інформатики
Скачати 80.18 Kb.
Назва1. Теоретичні основи інформатики
Дата11.09.2012
Розмір80.18 Kb.
ТипДокументи

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

по видах занять по дисципліні

"Інформатика та комп'ютерна техніка"

Спеціальність “Фінанси”

Спеціальність “Маркетинг”
Найменування тем


Всього


Лекції


Прак-тичні


Індиві-дуальніСамостійна робота

1

2

3

4

5

6

Тема 1. Теоретичні основи інформатики.

3

2

-

-

1

Тема 2. Комп’ютерна техніка.

12

4

6

-

2

Тема 3. Операційні системи

37

10

20

2

5

Тема 4. Комп’ютерні мережі і телекомунікації

20

6

10

2

2

Тема 5. Глобальна співдружність комп’ютерних мереж Internet.

36

12

16

2

6

Тема 6. Системи оброблення тексту

40

12

20

2

6

Тема 7 Системи табличного оброблення даних

40

12

20

2

6

Тема 8. Системи управління базами даних.

37

10

20

2

5

Тема 9. Експертні й навчальні системи.

29

10

12

2

5

Тема 10 Технологія використання комп’ютерної техніки в економіці й менеджменті

16

6

8

-

2

Всього

270

84

132

14

40^ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Теоретичні основи інформатики.

Зміст і порядок проходження дисципліни. Методика освоєння програмних засобів. Джерела інформації. Об'єкт інформатики. Інформаційні технології. Предмет інформатики. Галузі застосування комп'ютера.


^ Тема 2. Комп’ютерна техніка.

Склад ПЕОМ. Технічні засоби (Hardware). Призначення і характеристики окремих вузлів комп'ютера. Керування зовнішніми пристроями комп'ютера. Програмні засоби (Software, Application Software).

Комп'ютерна графіка. Види комп'ютерної графіки - растрова графіка і векторна графіка. Формати графічних файлів. Графічні процесори.


^ Тема 3. Операційні системи

Операційна система і її призначення. Поняття задачі, події. Ергономічні принципи організації діалогу користувача з комп'ютером. Типи діалогу. Графічний інтерфейс. Концепція робочого столу. Миша. Прийоми роботи мишею. Поняття вікна. Компоненти вікна. Органи керування вікном. Елементи керування - списки, кнопки, шкали. Меню. Функціональні клавіші. Гарячі клавіші. Інструментальна панель. Діалогові вікна.

Файли. Папки. Ієрархічна структура папок. Провідник. Операції з файлами і папками. Кошик для файлів, що знищуються. Менеджер пошуку файлів. Шаблони.


^ Тема 4. Комп’ютерні мережі і телекомунікації

Структура мережі – кільцева, лінійна, зіркова. Протоколи – мова спілкування комп’ютерів. Клієнти і сервери. IP-адреса комп’ютерів. Ієрархічна система імен. Модеми та їх характеристики.


^ Тема 5. Глобальна співдружність комп’ютерних мереж Internet.

Інтернет і Інтранет. Web- сторінка (сайт). Оглядач Internet Explorer. Огляд Web- сторінок в Інтернеті. Електронна пошта. Документ HTML. Дескриптори і атрибуті документа, заголовка, абзацу, списку, малюнка, гиперпосилання.


^ Тема 6. Системи оброблення тексту

Операції з документами. Вікно текстового процесора. Методи представлення документа. Робота з декількома документами. Введення і редагування тексту. Робота з фрагментами тексту. Контекстний пошук і заміна.

Шрифти і їхні характеристики. Форматування абзаців.

Маркіровані і нумеровані списки. Створення таблиць. Структура документа. Форматування документів складної структури. Попередній перегляд і друк документів.

Автоматизоване введення текстової інформації. Сканери - принцип дії і характеристики. Типи сканерів. Програми розпізнавання текстів. Сканування документа. Сегментація документа. Розпізнавання тексту.


^ Тема 7 Системи табличного оброблення даних

Табличне представлення даних. Основні і похідні дані. Електронні таблиці. Структура вікна табличного процесора. Операції з комірками. Уведення повторюваних даних. Створення і використання простих формул. Абсолютні і відносні адреси комірок. Стандартні функції. Сортування і фільтрація даних. Побудова діаграм. Друк готового документа.


^ Тема 8. Системи управління базами даних.

Структура інформаційної системи. База даних. Система керування базою даних. Основні поняття реляційної (табличної) бази даних: таблиця, запис, поле. Ключ запису. Зв'язані таблиці.

СУБД Access. Створення таблиць. Запити. Запити за зразком. Обчислення в запитах. Мова SQL. Форми. Автоформи. Створення форм. Звіти.


^ Тема 9. Експертні й навчальні системи.

Автоматизований переклад. Лінгвістичні процесори.

Проблему автоматизованого перекладу. Синтаксис і семантика речення. Типи засобів автоматизованого перекладу.

Комп'ютерні словники (Multilex). Правила користування.

Комп'ютерні перекладачі (Prompt, Lingvo). Режими перекладу текстів: пакетний, швидкий. Керування процесом перекладу. Поповнення і настроювання словників. Переклад Web- сторінок.

Обробка мовної інформації: розпізнавання і синтез мови. Інтелектуальні системи. Експертні системи. Бази знань.


^ Тема 10 Технологія використання комп’ютерної техніки в економіці й менеджменті

Захист від збоїв апаратури. Безперебійні джерела живлення. Архівація даних. Програми архівації і методи роботи з ними. Прилади запису на магнітну стрічку.

Захист від комп'ютерних вірусів. Механізм дії комп'ютерного вірусу і способи боротьби з ним. Антивірусні пакети.

Захист від несанкціонованого доступу. Парольний захист. Електронні ключі захисту. Криптографічний захист.

Перспективи розвитку інформаційних технологій.


^ ЛІТЕРАТУРА до навчальної дисципліни

"Інформатика та комп'ютерна техніка"


 1. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие: -М.: АСТ-ПРЕСС: Информком-Пресс, 1999. - 480 с.

 2. Пламли Сью. 10 минут на урок Windows-95: пер. с англ. - 2-е изд. - К; ; Спб.: Издат. дом "Вильямс", 1998. - 200 с.

 3. Марченко А.И., Пасько В.П. Word 7.0 для Windows 95: - К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1996 - 464 с.

 4. Праг, Керри Н., Ирвин, Мишель Р. Библия пользователя Access 97.: Пэр. с англ. - К.: Диалектика, 1997 - 768 с.

 5. Жаров А. Железо IBM 99. -М.:"МикроАрт", 1999. -352 с.

 6. Безруков Н.Н. Компьютерная вирусология: Справочное руководство. -К.: УРЕ, 1991. -416 с.

 7. Защита информации в персональных ЭВМ. Спесивцев А.В и др. -М.: Радио и связь, МП "Веста", 1002. -192 с.

 8. Перспективы развития вычислительной техники: В 11 кн.: Справ. пособие. Под ред. Ю.М. Смирнова. Кн. 2. Интеллектуализация ЭВМ. Кузин Е.С. и др. -М.: Высш. шк., 1989. -159 с.

 9. Коутс Р., Влейминк И. Интерфейс "человек-компьютер". Пер. с англ. -М.: Мир, 1990. - 501 с.

 10. Клавиатурные тренажеры "Обновление 2000" Подборка лучших обучающих программ. Компакт-диск (CD ROM)

 11. Копичко И.С., Копичко С.М., Цурін О.П. Microsoft EXCEL: первые шаги. - К.: Академпрес, 1994.

 12. Олаф Кох. MS- EXCEL 4.0 для пользователя. - К.: BHV, 1994.

 13. Николь Н., Альбрехт Р. EXCEL 5.0. Электронные таблицы.- Г.: Эком, 1994.

 14. Николь Н., Альбрехт Р. Графический редактор CorelDraw 4.0.- М.: Эком, 1994.

 15. Фельдманг А. Microsoft Word для Windows. Версия 6.0. - К.: Евроиндекс, 1994.^ ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА

Метою дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" є надання студентам знань у галузі сучасних технологій переробки ділової інформації за допомогою персональних комп'ютерів і прищеплювання навичок роботі з базовими пакетами, яки застосовуються при вирішенні задач інвестиційного менеджменту.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

ЗНАТИ:

 1. Склад ПЕОМ і призначення пристроїв, що входять у комплект ПЕОМ.

 2. Призначення і функціональної можливості програмних засобів - текстових, табличних, графічних і лінгвістичних процесорів.

 3. Сучасні способи комунікацій.

УМІТИ:

 1. Створювати, редагувати і друкувати ділові документи за допомогою текстових процесорів.

 2. Систематизувати кількісну і якісну інформацію й обробляти її за допомогою табличних процесорів, створювати особисті бази даних.

 3. Використовувати сучасні способи комунікацій (електронна пошта, Інтернет) для вирішення питань щодо інвестиційного менеджменту.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Вивчення дисципліни "Інформатика і комп'ютерна техніка" базується на знаннях, що отримані в загальноосвітній школі. Дана дисципліна забезпечує впровадження комп'ютерних технологій у дисципліни фундаментального циклу - економетрію, статистику, бухгалтерський облік, економічний аналіз.

На лекційні заняття виносяться фундаментальні, загальні питання. Прищеплювання практичних навичок здійснюється в процесі лабораторних занять. Закріплення навичок відбувається при виконанні домашніх завдань під час самостійної роботи.

Застосування програмних клавіатурних тренажерів дозволяє освоїти сліпий 10-пальцевий метод набору, що вивільняє зоровий канал для інших цілей.

Контроль якості отриманих знань здійснюється шляхом перевірки домашніх завдань, відповідей студентів на поточні питання, звітам на семінарських заняттях, проведенням заліків і іспиту.

Схожі:

1. Теоретичні основи інформатики iconТема Теоретичні основи інформатики
Зміст І порядок проходження дисципліни. Методика освоєння програмних засобів. Джерела інформації. Об'єкт інформатики. Інформаційні...
1. Теоретичні основи інформатики icon1. Теоретичні основи інформатики

1. Теоретичні основи інформатики iconПрограма комплексного державного екзамену з модуля «Основи інформатики з методикою навчання в початкових класах»
Мета курсу – формування у студентів студент повинен розкрити теоретичні основи різних технологій; уміння обґрунтувати їх особливості,...
1. Теоретичні основи інформатики iconЛекція 2 "Економічна інформатика" Тема Теоретичні основи економічної інформатики
Экономическая информация, это сведения об экономических процессах, имеющих место в обществе
1. Теоретичні основи інформатики icon«Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування», модуль 1: «Основи та методи архітектурного...
1. Теоретичні основи інформатики iconРозділ 1 наукові основи безпеки життєдіяльності глава Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 1 Предмет «Безпека життєдіяльності»
Безпека життєдіяльності (бжд) – це наука, що вивчає теоретичні основи взаємодії людини з навколишнім середовищем І способи забезпечення...
1. Теоретичні основи інформатики iconМатематичні основи інформатики
Основи теорії чисел: прості числа, ділення із залишком, найбільший спільний дільник, взаємно прості числа. Основи алгебри: многочлени...
1. Теоретичні основи інформатики iconЧастина ІІ. Теоретичні основи перетворення І використання енергії
Розділяється на загальну, хімічну й технічну. Загальна (фізична) термодинаміка дає поняття про загальні теоретичні основи й закономірності...
1. Теоретичні основи інформатики iconВ. О. Хесін курс лекцій з дисципліни «теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування. Модуль 2: Основи містобудування»...
1. Теоретичні основи інформатики iconБ. I. Яворський математичнi основи радiоелектронiки
Основи радiоелектронiки, „Фізико-теоретичні основи конструювання радіоелектронних апаратів”, „Основи побудови та застосування біомедичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи