Мистецтв icon

Мистецтв
Скачати 312.17 Kb.
НазваМистецтв
Дата11.09.2012
Розмір312.17 Kb.
ТипРобоча програма


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І

МИСТЕЦТВ
ЛОГІСТИКА

Робоча програма

для студентів спеціальності 7.050201

“Менеджмент організацій”


Затверджено


на засіданні кафедри

менеджментe,економіки

та права

Протокол № 7

від 17 лютого 2003 р.


Київ – 2003

Робоча програма для студентів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” / Укл. Л.С. Зуєва – К.: ДАКККіМ, – 29 с.


Укладач Л.С. Зуєва , канд. екон. наук, доцент

Рецензент В.М. Поляков, доктор екон. наук, професор


ВСТУП


Програма вивчення нормативної дисципліни «Логістика» складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 0502 «Менеджер» і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення «Логістики» є загальні закономірності розвитку логістичних систем, особливості та тенденції управління та оптимізація матеріальних потоків.
^

Міждисциплінарні зв’язки


Вивчення курсу «Логістика» базується на загальних знаннях економічної теорії взаємопов’язане з такими дисциплінами: «Вища математика», «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси підприємства», «Маркетинг», «Основи менеджменту», «Економіка підприємства». Програма дисципліни складається з таких розділів:

1. Мета та завдання дисципліни «Логістика».

2. Зміст дисципліни.

3. Список рекомендованої літератури.

^ 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІСТИКА»

1.1. Основною метою викладання курсу «Логістика» є формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії й практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах.

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни, є:

 • набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії та тактики логістики;

 • опанування студентами методичним інструментарієм розроблення та реалізації завдань логістики;

 • оволодіння навичками логістичного мислення та розроблення пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування;

 • набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної дисципліни “Логістика”

для студентів денної форми навчання


№ п/п

Назви розділів, тем

Всього годин

Кількість годин

в тому числі

Форма контролю

лекції

практ. заняття

Самост робота

1

2

3

4

5

6

7

1

Логістика – інструмент розвитку ринкових відносин

10

2

2

6

співбесіда

2

Об’єкти логістичного управління

10

2

2

6

співбесіда

3

.Концепції логістики

10

2

2

6

реферат

4

Методологія та наукова база логістики

10

2

2

6

тести

5

Логістика закупок та розміщення закупок

10

2

2

6

співбесіда

6

Виробнича логістика

10

2

2

6

реферат

7

Логістика розподілення

7

2

2

5

співбесіда

8

Логістика запасів

7

1

1

5

співбесіда

9

Логістика складування

7

1

1

5

.

10

Транспортна логістика

10

2

2

6

співбесіда

11

Інформаційна логістика

7

1

1

5

співбесіда

12

Логістичний сервіс

10

2

2

5Разом

108

20

20

68

залік^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної дисципліни “Логістика”

для студентів заочної форми навчання


№ п/п

Назви розділів, тем

Всього годин

Кількість годин

в тому числі

Форма контролю

лекції

практ заняття

Самост робота

1

2

3

4

5

6

7

1

Логістика – інструмент розвитку ринкової економіки

1

1


2

Об’єкт логістичного управління

2

1

13

Концепції логістики

1

1


4

Методологія та наукова база логістики

2

1

15

Логістика закупок та розміщення замовлень

2

1

16

Виробнича логістика

2

1

17

Логістика розподілення

1

1


8

Логістика запасів

1

1


9

Логістика складування

1

1


10

Транспортна логістика

1

1


11

Логістичний сервіс

1

1


12

Інформаційна логістика

1

1

Разом

16

12

4
залік
 1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ^

Тема 1. Логістика - інструмент розвитку ринкової економіки


Поняття і сутність логістики. Походження терміну, сучасні визначення логістики. Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Мета, завдання та функції логістики. Рівні формування логістики. Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. Роль логістики в реформуванні економіки України.
^

Тема 2. Об’єкти логістичного управління


Об’єкти дослідження в логістиці. Поняття матеріального потоку та параметри, що його характеризують. Класифікація матеріальних потоків. Інформаційні потоки та їх класифікація. Фінансові потоки та їх класифікація. Потоки послуг. Загальні схеми взаємодії потоків. Логістичні операції та функції з матеріальними, інформаційними, фінансовими та сервісними потоками. Критерії оптимального управління потоками. Інтегровані логістичні потоки.
^

Тема 3. Концепції логістики


Еволюція концепцій логістики. Основні логістичні концепції: мінімізація загальних витрат, планування потреб в ресурсах (МRP), точно в термін (just in time), худого виробництва (Іеаn ргоduction), загального управління якістю (ТQM) , швидкого реагування на попит (SRР). Суть та особливості кожної концепції. Концепція інтегрованої логістики.
^

Тема 4. Методологія та наукова база логістики


Системний підхід у логістиці. Логістичні системи та принципи їх утворення. Класифікація логістичних систем (мікро- та макрологістичні системи). Ланки логістичних систем. Логістичні мережі. Оцінка функціонування та розвитку логістичних систем. Прогнозування розвитку логістичних систем. Кібернетичний підхід в логістиці. Системний аналіз як основний метод обґрунтування та прийняття логістичних рішень. Моделювання в логістиці. Оптимізація логістичних рішень.
^

Тема 5. Логістика закупок та розміщення замовлень


Закупівельна діяльність та фактори, що впливають на її ефективність. Організація системи постачання матеріальних ресурсів та роль логістики. Визначення потреби в матеріалах. Вибір постачальника. Організація взаємодії з постачальниками. Логістичний цикл замовлення. Сучасні методи здійснення закупок і розміщення замовлень з використанням стандартів ЕDІ та ЕDІFАСТ. Розміщення замовлень. Обґрунтування розміру та інтервалу поставок. Проблемі створення ланцюгів постачання.
^

Тема 6. Виробнича логістика


Логістична концепція організації виробництва та її порівняння з традиційною. Мета, завдання та функції виробничої логістики Внутрішньовиробничі логістичні системи: КАНБАН, МРП, МРП-2, ОПТ. Їх характеристика та порівняльний аналіз. Штовхаючі та тягнучі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці.
^

Тема 7. Логістика розподілення


Мета, завдання та функції розподільчої логістики. Логістичні канали та логістичні ланцюжки. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу. Вибір каналів розподілу. Логістичні посередники в дистриб’юції, їх класифікація та функції. Координація та інтеграція дій логістичних посередників. Проектування дистрибутивних систем.
^

Тема 8. Логістика запасів


Місце та роль запасів у логістичній системі. Види запасів. Мотивація формування запасів та причини створення запасів. Ризики утримання запасів. Системи оптимального управління запасами. АВС-аналіз та ХУZ-аналіз та їх використання для визначення логістичної стратегії управління запасами.
^

Тема 9. Логістика складування


Склад як інтегрована складова частина в логістичному ланцюгу. Види та функції складів в логістичній системі. Основні проблеми складування матеріальних ресурсів в логістиці. Вибір між власним складом і складом загального користування. Визначення кількості та розміщення складської мережі. Вибір системи складування. Організація логістичного процесу на складі. Роль тари та пакування в зменшенні логістичних витрат.

^

Тема 10. Транспортна логістика


Мета, завдання та функції транспортної логістики. Логістична оцінка видів транспорту. Транспортні тарифи та їх вплив на загальні логістичні витрати. Системи доставки товарів: юнімодальні, мультимодальні, інтермодальні, термінальні. Принципи доставки «від дверей до дверей» і «точно в термін». Вибір оптимального способу транспортування. Вибір оптимального перевізника. Вибір логістичних посередників. Оцінка надійності способу доставки. Сучасні телекомунікаційні системи супроводження вантажних перевезень.
^

Тема 11. Інформаційна логістика


Логістичні інформаційні системи. Концепція інформаційної системи в логістиці, класифікація, сучасні аспекти розвитку, архітектура, цілі. Програмне забезпечення прийняття та підтримки логістичних рішень. Сучасні інформаційні технології в логістиці. Штрих-кодування. Електронний обмін даними (ЕDІ). Експертні системи. Дистанційний доступ і комунікації. Комп’ютерні мережі. Е-логістика. Електронна комерція. Віртуальний бізнес і віртуальні підприємства.
^

Тема 12. Логістичний сервіс


Поняття логістичного сервісу. Надання логістичних послуг як засіб підвищення конкурентоспроможності учасників логістичної системи. Класифікація видів сервісу. Показники, що характеризують рівень логістичного сервісу та методики їх розрахунку. Моделювання та оптимізація рівня логістичного сервісу. Логістика сервісного відгуку - SRL. Сервісні центри. Стандарти якості та їх роль у забезпеченні високого рівня логістичного сервісу. Проблеми сертифікації та ліцензування логістичних послуг.


^

Робоча програма


з дисципліни “Логістика”

Тема 1: Логістика – інструмент розвитку ринкової економіки

План лекції:


 1. Поняття і сутність логістики

 2. Мета, завдання та функції логістики

 3. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

Практичне заняття №1

План

 1. Етапи розвитку логістики

 2. рівні формування логістики

 3. Конкуренція логістики
^

Питання для проведення дискусії


 1. Обґрунтуйте характеристику логістики

 2. Назвіть сфери мікро логістики

 3. Дайте визначення виробничій логістиці

 4. Охарактеризуйте формування інформаційної логістики

 5. Визначте основні положення комерційної логістики


Перелік питань для самостійної роботи

Вивчити питання та законспектувати

 1. Завдання і цілі логістики

 2. Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики

 3. Роль логістики у реформуванні економіки України

Література: 3,4,5,6,9.

Тема 2: Об’єкт логістичного управління

План лекції

 1. Об’єкти дослідження в логістиці

 2. Поняття матеріального потоку та параметри, що його характеризують

 3. Логістичні операції та функції з матеріальними, інформаційними, фінансовими та сервісними потоками


Практичне заняття №2

План

 1. Класифікація матеріальних потоків

 2. Загальні схеми взаємодії потоків

 3. Критерії оптимального управління потоками^

Питання для проведення дискусії


 1. Дайте характеристику матеріальному потоку

 2. Опишіть логістичну систему управління

 3. Що є об’єктом управління в комерційній логістиці?

 4. Визначте структурну схему відділу управління матеріалами

 5. Визначте місце логістики в управлінні


Перелік питань для самостійної роботи

Вивчити та законспектувати

 1. Інформаційні потоки та їх класифікація

 2. Інтегровані логістичні потоки

 3. Фінансові потоки та їх класифікація

Література: 3,4,5,6,9..


Тема 3: Концепції логістики

План лекції

 1. Основні логістичні концепції

 2. Суть та особливості кожної концепції

 3. Концепція інтегрованої логістики


Практичне заняття №3

План

 1. Планування потреб в ресурсах

 2. Впровадження загального управління якістю (ТОМ)

 3. Методи швидкого реагування на попит^

Питання для проведення дискусії


 1. Охарактеризуйте концепцію „точно в термін”

 2. Обґрунтуйте новий тип виробництва – худого виробництва (lean produktion)

 3. Визначте основні напрямки концепції комерційної логістики

 4. Чим відрізняється традиційна концепція управління від логістичної концепції управління?

 5. Що є локальним завданням логістики?


Перелік питань для самостійної роботи

Написати реферат на одне з питань

 1. Етапи розвитку логістики

 2. Еволюція концепції логістики

 3. Мінімізація загальних витрат на виробництво і реалізацію продукції

Література: 4,5,6,9

Тема 4: Методологія та наукова база логістики

План лекції

 1. Систематичний підхід у логістиці

 2. Логістичні системи та принципи їх утворення

 3. Класифікація логістичних систем


Практичне завдання №4

План

 1. Оцінка функціонування та розвитку логістичних систем

 2. Систематичний аналіз як основний метод обґрунтування та прийняття логістичних рішень

 3. Моделювання в логістиці.^

Питання для проведення дискусій


 1. Що таке логістична система?

 2. Визначте принципи управління логістичними системами

 3. Розкрийте сутність системного підходу у логістиці

 4. В чому полягає оцінка функціонування логістичних систем

 5. Визначте функції логістичної системи


Перелік питань для самостійної роботи

Вивчити питання та законспектувати

 1. Види логістичних систем та логістичне планування

 2. Кібернетичний підхід в логістиці

 3. Оптимізація логістичних рішень

Література: 4,5,6,8.

Тема 5: Логістика закупок та розміщення замовлень

План лекції

 1. Закупівельна діяльність та фактори, що впливають на її ефективність системи постачання

 2. Організація системи постачання матеріальних ресурсів

 3. Сучасні методи здійснення закупок і розміщення замовлень


Практичне заняття №5]

План

 1. Визначення потреби в матеріалах

 2. Вибір постачальника

 3. Обґрунтування розміру та інтервалу поставок
^

Питання для проведення дискусії


 1. Які фактори впливають на ефективність закупівельної діяльності

 2. Визначте функції управління запасами

 3. Охарактеризуйте організацію взаємодії з постачальниками

 4. Що таке стратегічне планування?

 5. Охарактеризуйте сучасні методи здійснення закупок

Перелік питань для самостійної роботи

Вивчити питання та законспектувати

 1. Організація взаємодії з постачальниками

 2. Розміщення замовлень з використанням стандартів ЕDІ та EDIFAСT

 3. Проблеми створення ланцюгів постачання

Література: 3,5,6,7,8,9.

Тема 6: Виробнича логістика

План лекції

 1. Логістична концепція організації виробництва

 2. Мета, завдання та функції виробничої логістики

 3. Внутрішньовиробничі логістичні системи: КАНБАН, МРП, МРП -2, ОПТ.


Практичне завдання №6

План

 1. Характеристика та порівняльний аналіз логістичних систем

 2. Штовхаючі системи управління матеріальними потоками

 3. Тягнучі системи управління матеріальними потоками^

Питання для проведення дискусії


 1. Охарактеризуйте внутрішньовиробничу логістичну систему КАНБАН

 2. Які функції виробничої логістики?

 3. Чим відрізняється логістична концепція організації виробництва з традиційною?

 4. Дайте характеристику логістичним системам МРП та МРП -2

 5. Визначте особливості штовхаючих та тягнучих систем управління матеріальними потоками


Перелік питань для самостійної роботи

Підготувати реферат на одне з питань

 1. Поняття та сутність логістичної концепції організації виробництва

 2. Характеристика внутрішньовиробничих логістичних систем

 3. Особливості штовхаючих та тягнучих систем управління матеріальними потоками


Література: 1,3,5,6,8.

Тема 7: Логістика розподілення

План лекції

 1. Мета, завдання та функції розподільчої логістики

 2. Логістичні канали та логістичні ланцюжки

 3. Логістичні посередники в дистриб’юції, їх класифікація та функції


Практичне завдання №7

План

 1. Принципи функціонування каналів розподілу

 2. Вибір каналів розподілу

 3. Проектування дистрибутивних систем^

Питання для проведення дискусії


 1. Визначте завдання та функції розподільчої логістики

 2. Охарактеризуйте внутрішню структуру каналів розподілу

 3. Назвіть логістичних посередників в дистриб’юції

 4. Як відбувається координація та інтеграція дій логістичних посередників

 5. Визначте принципи функціонування каналів розподілу


Питання для самостійної роботи

Вивчити питання та законспектувати

 1. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу

 2. Координація та інтеграція дій логістичних посередників

 3. Класифікація та функції логістичних посередників


Література: 1,2,5,6,8.

Тема 8: Логістика запасів

План лекції

 1. Місце та роль запасів у логічній системі

 2. Мотивація формування запасів

 3. Системи оптимального управління запасами^

Практичне заняття №8


 1. Ризики утримання запасів

 2. Причини створення запасів

 3. Визначення стратегії управління запасами^

Питання для проведення дискусії


 1. Яка роль запасів у логістичній системі?

 2. Назвіть види запасів

 3. Які причини створення запасів

 4. Назвіть системи управління запасами

 5. Визначте ризики утримання запасівПерелік питань для самостійної роботи
^

Вивчити питання і законспектувати


 1. Види запасів

 2. АВС – аналіз та ХУZ – аналіз та їх використання для визначення стратегії управління.^

Література: 1,2,3,5,6.Тема 9: Логістика складування

План лекції

 1. Склад як інтегрована складова частина в логістичному ланцюгу

 2. Види та функції складів

 3. Організація логістичного процесу на складі


Практичне завдання №9

План

 1. Вибір між власним складом і складом загального користування

 2. Визначення кількості та розміщення складської мережі

 3. Вибір системи складування^

Питання для проведення дискусії


 1. Визначте проблеми складування

 2. Які функції складів в логістичній системі?

 3. Охарактеризуйте системи складування

 4. Назвіть особливості розміщення складової мережі

 5. Визначте принципи зберігання

Перелік питань для самостійної роботи

Вивчити питання та законспектувати

 1. Основні проблеми складування матеріальних ресурсів в логістиці

 2. Роль тари та пакування в зменшенні логістичних витрат

 3. Системи вибіркового контролю складських запасів

Література: 1,2,4,6,7,9.

Тема 10: Транспортна логістика

План лекції

 1. Мета, завдання та функції транспортної логістики

 2. Система доставки товарів

 3. Сучасні телекомунікаційні системи супроводження вантажних перевезень


Практичне завдання №10

План

 1. Транспортні тарифи та їх вплив на загальні логістичні витрати

 2. Вибір оптимального способу транспортування

 3. Оцінка надійності способу доставки^

Питання для проведення дискусії


 1. Визначте функції транспортної логістики

 2. Охарактеризуйте системи доставки товарів

 3. Назвіть принципи доставки “від дверей до дверей”, “точно в термін”

 4. Як відбувається вибір оптимального перевізника

 5. Як визначити оптимальний спосіб транспортування


Перелік питань для самостійної роботи

Вивчити питання та законспектувати

 1. Логістична оцінка видів транспорту

 2. Принципи доставки “від дверей до дверей” і “точно в термін”

 3. Вибір логістичних посередників


Література: 5,6,7,8,9.

Тема 11: Інформаційна логістика

План лекції

 1. Логістичні інформаційні системи

 2. Концепція інформаційної системи в логістиці

 3. Сучасні інформаційні технології в логістиці


Практичне завдання №11

План

 1. Програмне забезпечення прийняття та підтримки логістичних рішень

 2. Штрих-кодування

 3. Електронний обмін даними (ЕДІ)^

Питання для проведення дискусії


 1. Назвіть сучасні аспекти дискусії розвитку інформаційних систем в логістиці

 2. Як відбувається електронна комерція?

 3. Визначте концепцію інформаційної системи в логістиці

 4. Що таке штрих-кодування товарів?

 5. ЩО таке Е – логістика?


Перелік питань для самостійної роботи

Вивчити питання та законспектувати

 1. Дистанційний доступ і комунікації

 2. Електронна комерція

 3. Віртуальний бізнес і віртуальні підприємства


Література: 4,5,7.

Тема 12: Логістичний сервіс

План лекції

 1. Поняття логістичного сервісу

 2. Моделювання та оптимізація рівня логістичного сервісу

 3. Проблеми сертифікації та ліцензування логістичних послугПрактичне завдання №12

План

 1. Класифікація видів сервісу

 2. Показники, що характеризують рівень логістичного сервісу та методика їх розрахунку

 3. Стандарти якості та їх роль в логістичному сервісі
^

Питання для проведення дискусії


 1. Що таке логістичний сервіс?

 2. Охарактеризуйте процес моделювання логістичного сервісу

 3. Назвіть види логістичних послуг.

 4. Визначте роль стандартів якості у логістичному сервісі

 5. Який показник характеризує рівень логістичного сервісу?


Перелік питань для самостійної роботи.

Вивчити питання та законспектувати

 1. Логістика сервісного відгуку –SRL

 2. Сервісні центри

 3. Перспективи розвитку логістичного сервісу та його значення для підвищення конкурентоспроможності підприємства

Література: 1,3,4,5.

Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни

Логістика”.
^

Тема 1. Логістика - інструмент розвитку ринкової економіки.


 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Визначити роль логістики у реформуванні економіки .

 3. Узагальнити досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики.

 4. Література : 3, 4, 5, 6, 9.
^

Тема 2. Об’єкт логістичного управління.


1.Вивчити лекційний матеріал.

2.Охарактеризувати основні принципи формування інформаційної інфраструктури на підприємствах та організаціях.

3.Розкрити методику оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи.

4. Література : 3, 4, 5, 6, 9.
^

Тема 3. Концепції логістики.


1.Вивчити лекційний матеріал.

2.Охарактеризувати основні логістичні концепції.

3.Написати реферат на одне з питань.

3.1. Етапи розвитку логістики.

3.2. Еволюція концепції логістики.

3.3. Мінімізація загальних витрат на виробництво та реалізацію продукції.

4. Література : 4, 5, 6, 9.
^

Тема 4.Методологія та наукова база логістики.


 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Охарактеризуйте види логістичних систем та особливості логістичного планування

 3. Розкрити сутність кібернитичного підходу в логістиці.

 4. Література : 4, 5, 6, 8.
^

Тема 5. Логістика закупок та розміщення замовлень.


1.Вивчити лекційний матеріал.

2.Охарактеризувати як необхідно організовувати взаємодію з постачальниками.

3. Розробити замовлення на матеріальні ресурси з використанням стандартів ЄДІ та ЄДІАЕСТІ на прикладі конкретного підприємства.

4.Література : 3, 5, 6, 7, 8, 9.
^

Тема 6.Виробнича логістика.


1. Вивчити лекційний матеріал.

2. Пояснити чим відрізняється логістична концепція організації виробництва з традиційною.

3. Підготувати реферат на одне з питань.

3.1. Поняття та сутність логістичної концепції організації виробництва.

3.2. Характеристика внутрішньо виробничих логістичних систем.

3.3 Особливості виштовхуючих та тягнучих систем управління матеріальними потоками.

4.Література : 1, 3, 5, 6, 8.
^

Тема 7. Логістика розподілення.


1.Вивчити лекційний матеріал.

2.Розкрити внутрішню структуру та принципи функціонування каналів розподілу.

3.Охарактеризувати функції логістичних посередників.

4.Література : 1, 2, 5, 6, 8.
^

Тема 8. Логістика запасів.


1.Вивчити лекційний матеріал.

2.Охарактеризувати всі види запасів.

3. Визначити параметри системи з фіксованим розміром замовлення, якщо:

 • річний обсяг матеріалів-1550 штук.

 • Кількість робочих днів – 226.

 • Оптимальний розмір замовлення – 75 штук.

 • Термін поставки – 10 днів.

 • Можлива затримка поставки – 2 дні.

4.Література : 9, 10.
^

Тема 9. Логістика складування.


 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Охарактеризувати системи складування та визначити проблеми складування матеріальних ресурсів.

 3. Підготувати перелік техніко-економічних показників роботи складу та розкрити методику їх розрахунку.

4. Література: 8, 9, 10.
^

Тема 10. Транспортна логістика.


 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Розкрити логістичну оцінку видів транспорту.

 3. Визначити за якими критеріями здійснюється вибір логістичних посередників.

 4. Література : 5, 6, 7, 8, 9.
^

Тема 11. Інформаційна логістика.


 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Охарактеризувати електронну комерцію.

 3. Розкрити методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи.

 4. Література: 4, 5, 7.
^

Тема 11.Логістичний сервіс.


 1. Вивчити лекційний матеріал.

 2. Розкрити зміст логістичного сервісу.

 3. Спроектувати перспективу розвитку логістичного сервісу та визначити його значення для підвищення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі конкретного підприємства).

4. Література: 4,5,7,8.


^

Перелік питань до заліку з дисципліни “Логістика”


 1. Характеристика логістики

 2. Сфери мікрологістики

 3. Сфери макрологістики

 4. Функції виробничої логістики

 5. Концепція логістики

 6. Завдання і цілі логістики

 7. Поняття про логістичні системи

 8. Види логістичних систем

 9. Логістичне планування

 10. Логістичні ланцюги

 11. Основні інструменти управління логістикою

 12. Логістичні системи в заготівлях

 13. Загальні відомості про систему “КАНБАН”

 14. Логістична система розподілу

 15. Види логістичних ланцюгів розподілу

 16. Основні положення комерційної логістики

 17. Логістика технологічних процесів

 18. Структурна система управління матеріальними потоками

 19. Планування потреб у ресурсах

 20. Загальне управління якістю

 21. Система “точно в термін”

 22. Тип „Худе виробництво” –lean produktion

 23. Локальне завдання логістики

 24. Принципи утворення логістичних систем

 25. Сутність системного підходу у логістиці

 26. Оцінка функціонування логістичних систем

 27. Види логістичних систем

 28. Кібернетичний підхід в логістиці

 29. Оптимізація логістичних рішень

 30. Функції управління запасами

 31. Стратегічне планування

 32. Проблеми створення ланцюгів постачання

 33. Економічна ефективність та види витрат у логістиці

 34. Характеристика товароруху

 35. Форми логістичних утворень за кордоном

 36. Перспективи використання логістики в управлінні

 37. Характеристика логістичних систем МРП та МРП –2

 38. Особливості штовхаючих та тягнучих систем управління матеріальними потоками

 39. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу

 40. Координація та інтеграція логістичних посередників

 41. Класифікація та функції логістичних посередників

 42. Ризики утримання запасів

 43. АВС – аналіз та його використання для визначення стратегії управління запасами

 44. Види та функції складів

 45. Організація логістичного процесу на складі

 46. Вибір системи складування

 47. Особливості розміщення складської мережі

 48. Принципи зберігання матеріальних цінностей

 49. Роль тари та пакування в зменшенні логістичних витрат

 50. Система контролю складських запасів

 51. Функції транспортної логістики

 52. Системи доставки товарів

 53. Оцінка надійності способу доставки

 54. Принципи доставки “від дверей до дверей” та “точно в термін”

 55. Вибір оптимального перевізника

 56. Оптимальний спосіб транспортування

 57. Логістична оцінка видів транспорту

 58. Вибір логістичних посередників

 59. Проектування дистрибутивних систем

 60. Функції розподільчої логістики

 61. Внутрішня структура каналів розподілу

 62. Концепція інформаційної системи в логістиці

 63. Сучасні інформаційні технології в логістиці

 64. Штрих-кодування товару

 65. Електронний обмін даними (ЕДІ)

 66. Що таке електронна комерція?

 67. Віртуальний бізнес і віртуальні підприємства

 68. Поняття логістичного сервісу

 69. Моделювання та оптимізація рівня логістичного сервісу

 70. Проблеми сертифікації та ліцензування логістичних послу
^

Тест з дисципліни

Логістика”1.Як змінюються витрати по зберіганню партії товарів на одиницю продукції при збільшенні обсягу замовлення?

а) зменшуються;

б) не змінюються;

в) збільшуються.


2.Що розуміють під поняттям „Запас поточного поповнення”?

а) запас матеріальних ресурсів, що постійно повинен знаходитись на складах підприємства;

б) запас матеріальних ресурсів, що фактично знаходиться на складах підприємства;

в) запас матеріальних ресурсів, що постійно поповнюється та забезпечує

безперервність процесу виробництва.

3.Які з наведених визначень найбільш точно характеризує поняття „Логістична система”?

а) адаптивна система із зворотним зв’язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції;

б) вхідний, вихідний та внутрішні матеріальні потоки;

в) внутрішньоскладське переміщення товару.

4.Які властивості притаманні логістичній системі?

а) прямі, ешелоніровані, гнучкі;

б) цілісність, зв’язки, організація, та інтегративні якості;

в) спеціалізовані, змішані, універсальні;

г) частково впорядковані.


5.Які види зв’язків існують у логістичних системах?

а) спеціалізовані;

б) змішані, універсальні;

в) прямі, гнучкі, ешелоніровані;

г) інтегративні.


6.Що таке логістика?

а) мистецтво перевезення;

б) мистецтво управління матеріальним потоком;

в) підприємницька діяльність;

г) комерційна діяльність.


7.У чому полягає головне завдання управління логістикою?

а) у розробці транспортного обслуговування споживачів;

б) в управлінні запасами;

в) у забезпеченні механізму розробки завдання та стратегій у галузі

управління товарорухом;

г) у розподілі товарів.

8.Які фактори впливають на логістичну систему?

а) усі зазначені фактори;

б) науково-технічний процес;

в) структурні зміни у транспорті;

г) ціни на паливо та інші матеріальні ресурси.


9.Який показник є основою щодо аналізу системи логістики?

а) найбільші витрати;

б) постійні витрати;

в) загальні витрати;

г) змінні витрати.


10.Що охоплює системне адміністрування логістики?

а) управління інформаційним потоком;

б) контроль за запасами та складські операції;

в) Транспорт, контроль та планування процесу виробництва;

г) усі зазначені аспекти.

11. Для чого створюються запаси готової продукції?

а) для випуску продукції фірмою;

б) для складського збереження готової продукції;

в) для транспортування продукції;

г) для забезпечення торгівлі партіями продукції оптимального

розміру.

12.Що таке гарантований запас?

а)запас , який задовольняє виробничий процес в матеріальних ресурсах;

б)запас , пов’язаний з просуванням матеріальних ресурсів;

в) запас , який компенсує відхилення фактичного попиту від прогнозу;

г)запас , пов’язаний з розподілом матеріальних ресурсів.


13.Як підрозділяються логістичні інформаційні системи?

а)технологічні , математичні;

б)ізоморфні , абстрактні;

в)планові , диспетчерські , оперативні;

г)аналітичні , гомоморфні;


14.Автоматизоване збирання інформації базується на використанні:

а) елементи логістичної системи;

б)макрологістичної системи;

в)штрихових кодів;

г)мікрологістичної системи.


15.Логістичний сервіс це:

а)транспортування товарів;

б)розміщення товарів на збереження;

в)комплекс послуг , наданих у процесі поставки товарів;

г)післяпродажні послуги.


16.За рахунок чого досягається цілісність вантажної одиниці

у процесі виконання логістичних операцій?

а)пакетування;

б)переформування;

в)механізації;

г)транспортування.


17.Якмй розмір піддона використовується як основа для

формування вантажної одиниці?

а)800х1000мм;

б)600х1200мм;

в)800х1200мм;

г)600х400мм.


18.Базовий модуль є прямокутник зі сторонами :

а)800х400мм;

б)600х1200мм;

в)800х1600мм;

г)600х400мм.


19.Зазначте витрати збереження:

а)витрати на складське збереження;

б)витрати на утримання складів;

в)усі зазначені витрати;

г)капітальні витрати.


20.Які фактори беруться до уваги при виборі транспорту?

а)час доставки;

б)усі зазначені фактори;

в)вартість перевезення;

г)надійність дотримання графіка доставки.


21.Які критерії використовуються для оцінки

оптимального постачання товару?

а)ціна товару;

б)якість товару;

в)надійність поставки;

г)всі наведені критерії разом.


22.Який вид транспорту має найбільш високу здатність

доставляти товари в певну точку за принципом “від дверей до дверей”?

а)автомобільний;

б)залізничний;

в)водний;

г)трубопровідний.


23.Забезпечувальна підсистема інформації логістики охоплює

елементи:

а)інформаційне забезпечення;

б)технічне забезпечення;

в)матеріальне забезпечення;

г)усі відповіді правильні.


24.Мета логістичної діяльності вважається досягнутою, якщо:

а)отримано необхідний товар;

б)здійснено транспортування товарів;

в)отримано якісні товари;

г)виконані правила логістики.


25. Які основні види відправки вантажів споживачам можуть

застосовуватись у логістичних системах у сфері виробництва та обігу?

а)усі відповіді правильні і взаємодоповнюють одна одну;

б) пряме відвантаження з заводських запасів;

в) відвантаження від виробничої лінії;

г) постачання через складську систему.

^

26. Хто з учасників логістичної системи зазнає втрат у результаті


відсутності продукції ?

а) виробник, коли продукція відсутня на його складі;

б)продавець, коли товар відсутній у продажі;

в) перевізник, якщо продукцію втрачено в процесі транспортування

г) усі відповіді правильні.

^

27. Для ідентифікації товарів, які мають невеликі габарити,


доцільно застосування маркування кодом:

а) ЕАN – 13;

б) ЕАN – 8;

в) ЕАN – 14;

г) ЕАN – 8.

^

28. Для якого з перерахованих видів транспорту переважною


сферою застосування з перевезення крупних партій масових торговельних

вантажів з районів виробництва до районів споживання?

а)авіаційний транспорт;

б)автомобільний транспорт;

в)трубопровідний транспорт;

г)залізничний транспорт.


^

29. Транзитну форму товаропросування доцільно застосувати


для товарів:

а)місцевого виробництва;

б)складського асортименту;

в)простого асортименту;

г) усі відповіді правильні


^

30. Як розраховується Q, якщо прийняти, що С-витрати щодо зберігання


одиниці запасу, Р-ціна одиниці, F-витрати розміщення однієї партії

поставки, S-річний обсяг попиту/потреби?

а)Q = 2S√S/Ср;

б)Q =2C√P/Cр;

в)Q =√2F∙S/Cр;

г)Q =2F√Cp/S.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ

ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ

Вся організація процесу навчання повинна стимулювати студентів наполегливо і систематично вчитися.

Добре засвоєння знань студентами та об’єктивна оцінка рівня знань викладачем вимагають:

 • постійного контролю відвідування навчальних занять кожним студентом;

 • проведення системного поточного контролю знань;

 • належної організації курсового іспиту.

Допуск до іспиту оформляється в екзаменаційній відомості викладачем, який проводить семінарські заняття. Його отримують студенти, які не мали пропусків і незадовільних оцінок або перездали свою заборгованість.

Іспит проводиться в письмовій формі на основі екзаменаційних білетів, затверджених кафедрою. Рівень знань оцінюється за п’ятибальною системою. Критерії оцінки знань такі:

1. „Відмінно” – коли студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні відповіді на поставлені питання, демонструє знання законів України, постанов Кабінету Міністрів, інструкцій, підручників, посібників, дискусійних і проблемних питань, наводить узагальнення й висновки та акуратно оформлює екзаменаційну роботу.

2. „Добре” – коли студент володіє знанням матеріалу на рівні п. І, але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді.

3. „Задовільно” – коли студент неправильно відповідає на одне питання або дає на всі запитання малообгрунтовані неповні відповіді й тільки з допомогою викладача може виправити допущені помилки.

4. „Незадовільно” – коли студент дає неправильні відповіді на два-три запитання, допускається грубих помилок і не може їх виправити.

Перевіряючи відповіді, викладач оцінює рівень знань з кожного питання.

Остаточна оцінка рівня знань за результатами іспиту вписується в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.
^

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. - М.: Информ.-изд. дом «Филинь», 1997. - 772 с.

2. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. - М.: ИНФРА-М, 2001.- 608 с.

3. Логистика: Учеб. пособие / Под ред. Б.А. Аникина – М.: ИНФРА-М, 1997.-327с.

4. Основи логистики: Учеб. пособие / Под ред. Л.Б. Сиротина, В.И. Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 1999 - 200 с.

5. Гаджинский А. М. Основы логистики: Учеб. пособие. – М.: Информ.-внедренч. центр «Маркетинг», 1999. - 230 с.

6. Глогусь О.В. Логістика: Навч. посіб. - Тернопіль.: Економічна думка, 1998. - 166 с.

7. Практикум по логистике. Учеб. пособие / Под ред. Б.А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 270 с.

8. Гаджинский А. М. Практикум по логистике. - М.: Информ.- внедренч. центр «Маркетинг», 1999.

9. Кальченко А.Г. Основи логістики: Навчальний посібник. – К.: Товариство „Знання”, КОО, 1999 – 135с.Схожі:

Мистецтв iconІнститут мистецтв
Дем’янчук Олександр Никанорович, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту мистецтв
Мистецтв iconДопущено мыктерством культуры гмистецтв Украши як навчальний
Культури I мистецтв укра1ни державна академ1я kepibiihx кадр1в культури I мистецтв
Мистецтв iconДопущено мыктерством культуры гмистецтв Украши як навчальний
Культури I мистецтв укра1ни державна академ1я kepibiihx кадр1в культури I мистецтв
Мистецтв iconРегламент роботи для учасників: Заїзд/виїзд, реєстрація учасників на виставку в Палац Мистецтв
Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта-2020» відбудеться 29 квітня 1 травня 2010 р у Палаці мистецтв (м. Львів, вул. Коперника,...
Мистецтв iconМ. П. Драгоманова Інститут мистецтв Затверджено Рекомендовано на засіданні приймальної комісії Вченою Радою нпу імені М. П. Драгоманова Інституту мистецтв протокол
На спеціальність “Хореографія і художня культура” приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну фахову...
Мистецтв iconНаціональна академія керівних кадрів культури І мистецтв інститут мистецтв кафедра режисури театралізованих видовищ І свят шановні викладачі та студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-творчої конференції
Які відбудеться 5 квітня 2012 року в м. Києві на базі накккіМ (актова зала, 11. 30)
Мистецтв iconПравила прийому до Дубенського коледжу культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
Провадження освітньої діяльності у Дубенському коледжі культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету здійснюється...
Мистецтв iconІнститут мистецтв програма вступного фахового випробування з дисципліни „Хореографія” для абітурієнтів, які вступають до нпу імені М. П. Драгоманова у 2009 році для здобуття окр „Бакалавр” на базі здобутого окр „Молодший спеціаліст”
Абітурієнти, які вступають до Інституту мистецтв повинні скласти творче випробування з
Мистецтв iconО. В. Конопльова Навчальний посібник з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування»
«Історія мистецтв, архітектури та містобудування» «Архітектура та мистецтво Відродження» (для студентів 2 курсу напрямку підготовки...
Мистецтв iconРобоча програма навчальної дисципліни політологія для спеціальностей «Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102) факультету культури та мистецтв
«Книгознавство, бібліотекознавство І бібліографія» 020102 факультету культури та мистецтв
Мистецтв iconН.І. Криворучко Навчальний посібник з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування»
«Історія мистецтв, архітектури та містобудування» «Історія містобудування, архітектури та мистецтва Європи та Америки хіх-сер. ХХ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи