Головний редактор Ярослав Головко icon

Головний редактор Ярослав Головко
НазваГоловний редактор Ярослав Головко
Сторінка1/31
Дата11.09.2012
Розмір2.3 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Головний редактор Ярослав Головко

Редакційна колегія

Софія Рибакова, Таїсія Воронкова, Олена Бєлофастова, Леонід Василевич,

Людмила Жураховська, Олена Шестопаль, Олександр Бонь, Лариса Мендрул

Векслер Е.М.

Менеджмент якості: ентропійний і статистичний підходи.

Навчально-методичний посібник. – К.: Наша справа, №7,

2004, – 265 стор.

У посібнику викладено сучасні підходи до менеджменту якості. Розглянуто методи аналізу, оцінки і прогнозування якості з точки зору ентропійного і статистичного підходів до завдань менеджменту якості. Описані принципи і структура систем менеджменту якості на основі міжнародних стандартів ISO 9000 версії 2000 року в історичному ракурсі їх розвитку. Представлені і обґрунтовані вперше у вітчизняній літературі спадкові принципи формування і аналізу якості на підставі підходів сучасної теорії інформації до менеджменту якості. Також розглянуті питання застосування методів менеджменту якості в освіті.

Посібник розрахований на бакалаврів і магістрів технічних і економічних спеціальностей, а також може бути корисним фахівцям-виробничникам.

Навчально-методичний посібник для студентів економічних та технічних вузів

едуард михайлович векслер, кандидат технічних наук

^ МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ: ЕНТРОПІЙНИЙ

І СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХОДИ

Відповідальний редактор Людмила Полуніна

Макет Світлана Ларіонова

Рекомендовано до друку Вченою Радою Київського інституту інвестиційного менеджменту

Реєстраційне свідоцтво видане Міністерством України

у справах преси та інформації 09.02.1996 р., Серія КВ №1798

© Київський інститут інвестиційного менеджменту,

часопис “Наша справа”, 2004

© Векслер Е.М. "Менеджмент якості: ентропійний

і статистичний підходи", 2004


Київський інститут


інвестиційного менеджменту


Канд. техн. наук Е.М. Векслер

^ МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ: ЕНТРОПІЙНИЙ

І СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХОДИ

Навчально-методичний посібник для студентів економічних та технічних вузівСерія А

7

Київ 2004

3.3. явище самоорганізації і його застосування при вирішенні завдань менеджменту якості 91

^ 4. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ: ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 96

4.1. роль і значення статистичних методів у менеджменті якості 96

4.2. основні поняття теорії ймовірностей і математичної статистики 101

4.3. закони розподілу 113

4.4. правила користування таблицею значень функції стандартного нормального закону розподілу 122

4.5. приклади розрахунків імовірності для нормальних випадкових величин 123

4.5.1. Розрахунок імовірностей попадання випадкової величини в допуск [А, В], нижче допуску і вище допуску 123

    1. розрахунок можливих значень (коливань) центру настроювання технологічного процесу , при яких рівень невідповідностей не перевищить заданий

допуск qд 125

^ 5. ПРОСТІ СТАТИСТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 129

5.1. прості неформалізовані методи системного аналізу (методи груп якості ) 129

5.2. методи збору інформації. розшарування-стратифікація 133

5.3. аналіз парето 139

5.4. схема ісікави 140

5.4.1. Загальні положення 140

5.4.2. Області використання причинно-наслідкової діаграми 143

5.4.3. Причинно-наслідкова діаграма. Узагальнення 144

5.5. діаграми розсіювання 144

5.6. контрольні карти 151

5.6.1. Контрольні карти Шухарта з однією вибіркою 157

5.6.2. Контрольні карти Шухарта з декількома вибірками 160

5.6.3. Характеристики КК Шухарта і управління ними 165

^ 6. СТАТИСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ (SPC) 170

3. М.С. Овлия, Э.М. Аспинвалл. ТQМ в высшем образовании. Пер. с англ. / под редакцией Ю.П. Адлера. – М.: МИСИС. – 2000.

4. В. О. Дорохін, В.П. Косаріна. Управління якістю освітніх послуг вищих навчальних закладів з використанням міжнародних стандартів ISO серії 9000.

5. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції “Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності.” – Полтава: 2002. – ч.1. – С. 11 – 18.

6. Левшина В., Зиненко В. и др. Управление процессами производства образовательных услуг в университете. // Стандарты и качество. – 2001. – № 3. – С. 71 – 74.

7. В. Соловьев, А. Кочетов и др. Стимул и инструмент повышения качества деятельности вузов. // Стандарты и качество. – 2002. – № 4. – С. 52 – 56.

8. Л.Л. Шестакова. Внедрение метода непрерывного совершенствования качества в Американских высших учебных заведениях. – М.: ВНИИС, 1994. – № 4. – С. 18 – 21.

9. Шарапатова Е. На пути к деловому совершенству // Новый Коллегиум. 2002. – № 1. – С. 10 – 15.

10. Method for improving the quality of higher education based on the EFQM model. Second English version, Exspertgroup HBO, EFQM, November 1999.

11. Векслер Е., Лойкова А., Пархоменко Н., Шарапатова К. Управління якістю в освіті // Новий Колегіум. – 2003. – №1. – С. 14 – 18.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 7

1 ^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 9

1.1. якість як категорія майбутнього 9

1.2. терміни і визначення в області якості 11

1.3. менеджмент якості як вид управлінської діяльності 17

1.4. якість і маркетинг(орієнтація на замовника) 20

1.4.1. Про "ринковий фактор" (зв’язок між поняттями якості і маркетингу) 21

1.4.2. Стадії створення нововведення в умовах ринку 24

1.4.3. Роль інформації у визначенні стратегії при відновленні 28

1.4.4. Фактори, що впливають на успіх нововведень (замість висновку) 30

^ 2. РОЗВИТОК СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 33

2.1. історичний нарис еволюції систем менеджменту якості 33

2.2. порівняльний аналіз принципів системного підходу до управління якістю 37

2.3. сучасний підхід до систем менеджменту якості 42

2.3.1. Вступ 42

2.3.2. Новий підхід та основні відмінності 44

2.3.3. Система менеджменту якості. Її призначення 47

2.3.4. Принципи менеджменту якості (згідно з ISO 9000-2000) – відображення сучасної філософії систем менеджменту якості 48

2.4. деякі міркування про процесний підхід і метрологію систем менеджменту якості 49

2.4.1. Процеси 50

2.4.2. Аналіз процесів 51

2.4.3. Процеси і підпроцеси 52

2.4.5. Вимірювання 58

^ 3. СПАДКОВІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ 81

3.1. якість з позиції ентропії 81

3.2. ентропійний підхід до проблеми формування надійності і явище спадковості 86

8.1. застосування статистичних методів у процесах менеджменту якості 232

8.2. застосування статистичних методів на етапах життєвого циклу продукції 236

8.3. приклад розбору виробничої ситуації з застосуванням комплексу інструментів якості 239

8.4. як читати гістограми 243

8.5. загальна схема застосування статистичних методів 245

^ 9. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ В ОСВІТІ (Огляд сучасних тенденцій ) 247

ЛІТЕРАТУРА: 259

Н. Новгород: “Приоритет“, 1993. – 101 с.

8. Н.Р. Манн. Почему это произошло в Японии, а не в США. Курс на качество. – Калуга: 1991. – № 1. – С. 16 – 28.

9. Семь инструментов качества в японской экономике. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 88 с.

10. Контроль качества продукции в машиностроении. – М.: Издательство стандартов, 1974. – 447 с.

До глави 7

1. Kackar R. Taguchi’s quality philosophy – Quality Progress (США), 1986. – №12. – Р. 21 – 29.

2. Практическое руководство применения прикладных статистических методов при производстве продукции (для руководителей предприятий и организаций ). Изд-е 2-е. – Н. Новгород: СМЦ “Приоритет”, 1998.

3. Семь инструментов качеств в японской экономике. – М.: Изд-во Стандартов, 1990.

4. Использование статистических методов в управлении качеством продукции: обзорная информация. / Г.Ю. Сакоян и др. – М.: ВНИИКИ, 1991.

5. Векслер Э.М., Черненко И.К., Козырев В.А. Оптимизация конструкторско-технологических параметров узла ведущего вала видеомагнитофонов. // Надёжность и контроль качества. – 1984. – С. 36 – 40.

6. Адлер Ю.П. Новое направление в статистическом контроле качества – методы Тагучи. – М.: Знание, 1988.

7. Векслер Е.М. Методи керування якістю Г. Тагучі. Роль та місце в загальному керуванні якістю // Зб. Доповіді Першої Всеукраїнської наукової конференції “Проблеми управління якістю”. – К.: МЦ “Прирост” 2001. – С. 190 – 197.

8. Петравчук А.П. “Шесть СИГМ” – Концепция качества третьего тысячелетия. Конспект лекций. – К.: МЦ “Прирост”. – 2001.


9. Zadeh L. A. Fuzzy sets. – Information and Control, Vol. 8, 1965. – P. 338 – 353.

10. Василевич Л.Ф. Анализ чувствительности и стабильности нечетких систем принятия решений. – К.: Кибернетика и системный анализ. – 1998. – № 1. – С. 71 – 96.

11. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці. – Харків: ХІАУ, 2002. – 580 с.

12. Фишберн П.К. Теория полезности для принятия решений. – М.: Наука, 1978. – 352 с.

13. Недосекин А.О. Применение теории нечетких множеств к задачам управления финансами. Монография. –

С.-Петербург: 2002. – 215 с.

14. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzy TECH. – СПб.: BHV, 2003. – 736 с.

15. Василевич Л.Ф. Количественные методы. – К.: КБШ, 2003. – 96 с.

До глави 8

1. Векслер Э.М., Жмерев В.С., Маловик К.Н., Пырх В.В. Применение статистических методов в задачах управления качеством. Конспект лекций. Материалы школы-семинара. Севастополь: Севастопольский национальный институт ядерной энергии и промышленности, 2002. –

68 с.

2. Свиткин М.З., Мацута В.Д., Рахлин К.М. Менеджмент качества и обеспечение качества на основе международных стандартов ISO серии 9000. – Изд-во Картонажной фабрики, 1999. – 421с.

До глави 9

1. Feigenbaum A.V., Quality education and America’s competitiveness. Quality Progress, Vol. 27, № 9. – 1994. – P. 83 – 84.

2. Д.С.Риттер. Применение методов всеобщего управления качеством в обучениии. // Методы менеджмента качества. – 2001. – № 8.

6.1. введення в безупинне удосконалювання і статистичне управління процесами 170

6.2. попередження замість виявлення 172

6.3. система управління процесом 174

6.4. змінність – варіації: звичайні та особливі причини 175

6.5. локальні дії і дії над системою 179

6.6. управління процесом і його відтворюваність 180

6.7. цикл удосконалювання процесу і управління процесом 183

6.8. контрольні карти – засіб для управління процесом 186

6.9. як розібратися з техпроцесом? 191

6.10. що таке настроєність процесу 193

6.11. що таке регульований процес? 194

6.12. статистична керованість 196

6.13. індекси spc 199

^ 7. СУЧАСНІ СКЛАДНІ СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 203

7.1. методи управління якістю за г.тагучі 203

7.1.1. Методи Тагучі – основні поняття 204

7.1.2. Оптимізація конструкторсько-технологічних параметрів вузла ведучого вала магнітофонів (як приклад застосування методів Тагучі у вітчизняній практиці) 206

7.2. метод "шість сигм" 211

7.2.1. Основні ідеї методу "Шість сигм" 212

7.2.2. Метод "Шість сигм" з точки зору менеджменту 213

7.3. нечітко-множинна методика оцінки якості 217

7.3.1. Проблема оцінки якості об’єкта дослідження 217

7.3.2. Визначення лінгвістичної змінної “ЯКІСТЬ” 218

7.3.3. Визначення часткових показників ЛЗ “ЯКІСТЬ” 221

7.3.4. Визначення коефіцієнтів пріоритетності часткових показників 224

7.3.5. Знаходження комплексного показника 227

7.3.6. Алгоритм нечітко-множинної оцінки якості 229

7.3.7. Переваги розглянутої методики оцінки якості 231

^ 8. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В СИСТЕМАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 232

ргії і промисловості. Призначений для студентів бакалаврата і магістратури технічних і економічних спеціальностей.

У підготовці посібника брали участь викладачі Київського інституту інвестиційного менеджменту: завідувач кафедри математики та інформатики к.т.н. доц. Василевич Л. Ф. підготував § 7.3; викладач Рифа В. М. брав участь у підготовці глав 1, 2, 4, 6; викладач Шепелюк Т. О. брала участь у підготовці глав 1 – 3.

Автор висловлює щиру подяку цим викладачам КІІМу за творчу допомогу і підтримку в роботі над посібником, а також рецензентам к.е.н. доц. Воронковій Т.Є. та д.т.н. проф. Орловському Б.В. за цінні зауваження.

Окрема подяка Людмилі Полуніній, керівнику Видавничого центру Київського інституту інвестиційного менеджменту, і Ганні Кліменко, заст. директора Органа сертифікації персоналу Української асоціації якості, що взяли на себе нелегку роботу з редагування посібника.

10. ISO 9003-1997. Стандарти по менеджменту якості і забезпеченню якості. Частина 3. Провідні вказівки по застосуванню ISO 9001-1994 при розробці, постачанні, монтажу й обслуговуванні комп'ютерного програмного забезпечення.

11. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги. – К.: Держстандарт України, 2001.

12. Подмогильний Н.В., Бідюк П.І., Коваленко І.І., Слободенюк А.В. Інформаційні технології в моделюванні економічних процесів перехідного періоду. – К.:Такі справи, 2000. – 230 с.

13 Швец В.Е. Измерение процессов – стратегический подход. Материалы к школе-семинару. – Ялта: “Созвездие качества”, 2003. – 18 с.

До глави 3

1. Волькенштейн М.В. Энтропия и информация. – М.: Наука, 1986. – С. 192.

2. Айламазян А.К., Стась Е.В. Информатика и теория развития. – М.: Наука, 1989. – С. 174.

3. Мулдашев Э.Р. В поисках города богов. Т.2. Золотые пластины Харати. – СПб.: Издательский дом “Нива“; М.: “Олма-ПРЕСС“; М.: “АиФ-Принт“, 2003. – 320 с.

4. Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С., Начало начал. – СПб.: ИД “Весь“, 2003. – 288 с.

5. Эткинс П. Порядок и беспорядок в природе.: Пер. с англ. – М.: Мир, 1987. – С. 224.

6. Уотермен Р. Фактор обновления. – М.: Прогресс, 1988.

7. Векслер Э.М., Мартынов Г.К. Повышение качества и надежности бытовой аппаратуры магнитной записи. – К.: Техника, 1988. – С. 119.

8. Бершадский Л.И. Физическая надежность механических объектов. – К.:О-во “Знание“ УССР, 1987. – С. 42.

9. Седякин Н.М. Об одном физическом принципе теории надёжности. // Изв. АН СССР. Техн. кибернетика. – 1966. – №3. – С. 80 – 87.

10. Переверзев Е.С. Об одном термодинамическом принципе теории эквивалентных испытаний // Надежность и контроль качества. – 1979. – №8. – С. 13 – 18.

11. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. Введение. – М.: Мир, 1990.

12. Эбелинг В. Образование структур при необратимых процессах. – М.: Мир, 1979.

До глави 4

1. Векслер Э.М., Жмерев В.С., Маловик К.Н., Пырх В.В. Применение статистических методов в задачах управления качеством. Конспект лекций. Материалы школы-семинара. Севастополь: Севастопольский национальный институт ядерной энергии и промышленности,

2002. – 68 с.

До глави 5

1. Применение прикладных статистических методов при производстве продукции для рабочих, НИЦ КД, СМЦ “Приоритет“.

2. Применение прикладных статистических методов при производстве продукции (для управляющих на уровне цеха), НИЦ КД, СМЦ “Приоритет“.

3. Применение прикладных статистических методов при производстве продукции для специалистов технических служб предприятий и организаций (1-я редакция), НИЦ КД, СМЦ “Приоритет“.

4. Исикава. Японские методы управления качеством. – М.: Экономика, 1988.

5. Статистические методы повышения качества. / Под ред. Хитоси Кумэ. – М.: Экономика и статистика, 1990.

6. Э. Деминг, Выход из кризиса. – Тверь: Альба,

1994. – 498 с.

7. В.А. Лапидус. Статистический приемочный контроль и международные стандарты ИСО. Вчера, сегодня, завтра. –
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Головний редактор Ярослав Головко iconДля нотаток Головний редактор Ярослав Головко
Особлива увага приділяється окремим ланкам роботи менеджера, прийняттю І реалізації управлінських рішень, особливостям роботи з підлеглими...
Головний редактор Ярослав Головко iconСуми, 12 квітня 2012 року Суми Сумський державний університет
...
Головний редактор Ярослав Головко iconБілявський Г. О. та ін. Б61 Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський, Р. С фур-дуй, І. Ю. Костіков. — 2-ге вид. — К.: Либідь, 2005. — 408 с isbn
Редакція літератури з природничих і технічних наук Головний редактор Т. В. Ковтуненко Редактор А. С. Мнишенко
Головний редактор Ярослав Головко iconУдк 314. 96(063) © Сумський державний університет, 2011 розділ І соціально-політичні процесси монолатій Іван Сергійович
Головний редактор канд філос наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Світайло Н. Д., відповідальний редактор старший...
Головний редактор Ярослав Головко iconІндивідуальне заняття №1 Прес-фото в сучасній газеті
Вихідні дані газети (назва, напрямок, аудиторія, кіл-ть примірн., головний редактор)
Головний редактор Ярослав Головко iconЯрослав стецько фактографічна довідка Виконавець: Нестеренко Т. С. Донецьк 2008 Ярослав Стецько (1912-1986), лидер Организации украинских националистов
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Головний редактор Ярослав Головко iconЛіцензійний договір №
Ліцензіар і головний редактор збірника наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв» О. О. Шубін (далі іменується...
Головний редактор Ярослав Головко iconДо уваги
Головний редактор – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Чернівецького національного...
Головний редактор Ярослав Головко iconЗ курсом основ біоетики І біобезпеки Кафедра організації та економіки фармації І технології ліків Матеріали до державної атестації випускників з дисциплін «клінічна фармація»
Головний редактор – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки І техніки України рожко Микола Михайлович
Головний редактор Ярослав Головко iconЗ курсом основ біоетики І біобезпеки Кафедра організації та економіки фармації І технології ліків Матеріали до державної атестації випускників з дисциплін «клінічна фармація»
Головний редактор – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки І техніки України рожко Микола Михайлович
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи