Менеджмент в питаннях та відповідях icon

Менеджмент в питаннях та відповідях
НазваМенеджмент в питаннях та відповідях
Сторінка1/6
Дата11.09.2012
Розмір1.29 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


Менеджмент в питаннях та відповідях


РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.1. Сутність категорій менеджменту та управління

Питання: Що слід розуміти під терміном "менеджмент"?

Відповідь: Менеджмент - це управління соціально-економічними процесами на рівні організації, яка діє в ринкових умовах. Коли говорять про менеджмент, майже завжди мають на увазі існування "менеджера" - професійного управляючого, який усвідомлює, що він - представник особливої професії, а не просто інженер або економіст, котрий виконує функції управління.

^ Питання: Де переважно застосовується термін "менеджмент"?

Відповідь: Термін "менеджмент", як правило, застосовується лише до

Питання: Як слід розуміти термін "управління", і де переважно він застосовується?

Відповідь: Термін "управління" є набагато ширший за термін "менеджмент", оскільки застосовується до різних видів людської діяльності: управління космічними системами, автомобілями, торговельними та технологічними процесами: управління у біологічних системах управління державою тощо.

^ Питання: Як слід розуміти управління в більш широкому розумінні цього слова?

Відповідь: В широкому розумінні цього слова управління - це складний соціально-економічний процес, який містить цілеспрямований вплив на об'єкти, системи, з метою збереження їхньої сталості або з метою переведення з одного стану в інший, у зв'язку зі зміною обставин.

^ Питання: Як слід уявляти менеджмент у загальному вигляді?

Відповідь: У загальному вигляді менеджмент слід уявляти як науку і мистецтво перемагати, вміння добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, мотиви поведінки та інтелект людей. Йдеться про цілеспрямований вплив на людей (соціальні системи) з метою досягнення певних цілей. Менеджмент є складовою частиною управління,

^ Питання: До яких дисциплін слід відносити менеджмент як науку?

Відповідь: Менеджмент як науку слід відносити до економічних дисциплін. Тому нині курс менеджменту включено до навчальних планів переважно економічних факультетів навчальних закладів України.

^ Питання: Чи можна розглядати менеджмент як систему (єдине ціле)?

Відповідь: Так. Менеджмент можна розглядати як систему (єдине ціле), що складається з частин (елементів). Таким елементами є цілі і принципи менеджменту, функції, методи менеджменту, кадри менеджменту, техніка технології менеджменту, структура управління, інформація в менеджменті.

^ Питання: Що є характерним для сучасного менеджменту в цілому?

Відповідь: В цілому сучасний менеджмент характеризується:

 • зміною змісту планування;

 • активною участю персоналу в управлінні;

 • всебічним дослідженням факторів успішної діяльності;

 • орієнтацією управління на досягнення стабільних успішних результатів;

 • широким застосуванням математичних методів і досягнень інформатики в управлінні на базі персональних ЕОМ;

 • розвинутою мережею розрахункових систем і засобів комунікацій.

^ Питання: Що є науковою основою менеджменту як дисципліни?

Відповідь: Наукову основу менеджменту, як дисципліни складає сума знань про управління, накопичених за сотні і тис років практики, подана у вигляді концепцій, теорій, принципів, способів і форм управління.

^ Питання: На що спрямовує свої зусилля менеджмент як наука?

Відповідь: Менеджмент як наука спрямовує свої зусилля на пояснення природи управлінської праці, встановленя зв'язків між причиною і наслідками, виявлення факторів умов, за яких спільна праця людей виявляється більш корисною і більш ефективною.

^ Питання: На чому базується розуміння менеджменту як мистецтва управління?

Відповідь: Розуміння менеджменту як мистецтва управлінь базується на тому, що організації - це складні соціоекономічні системи, на функціонування яких впливають фактори як зовнішнього, так і внутрішнього середовища.

^ 1.2. Цілі, завдання, предмет, об'єкт та особливості сучасного менеджменту

Питання: Що являють собою цілі менеджменту?

Відповідь: Цілі менеджменту - це ті результати діяльності, яких прагне досягти організація в майбутньому.

^ Питання: Якими повинні бути цілі менеджменту?

Відповідь: Цілі менеджменту повинні відповідати, з одного боку - об'єктивним законам, інакше вони не будуть реальними, з іншого - цілі є продуктом свідомості, встановлюються людьми і відображають їхні інтереси.

Питання. Які існують загальні вимоги, що висуваються до цілей менеджменту? Відповідь: До числа загальних вимог, що висуваються до цілей менеджменту, відносяться:

 • реальність цілей та їх зрозумілість:

 • чітке формулювання цілей;

 • відображення спільності інтересів суспільства, колективу та індивідів;

 • пов'язані з системою стимулювання.

Питання: Хто визначає цілі менеджменту в організації?

Відповідь: Цілі менеджменту в організації визначає її керівництво.

^ Питання: Якого загального правила слід дотримуватися у визначенні цілей менеджменту?

Відповідь: У визначенні цілей менеджменту потрібно дотримуватися загального правила, згідно з яким індивідуальні цілі визначають цілі вищого рівня.

^ Питання: Що необхідно зробити для досягнення головної цілі менеджменту?

Відповідь: Для досягнення головної цілі менеджменту необхідно реалізувати декілька конкретних цілей нижчого рівня, які виступають як засіб стосовно цілей вищого рівня.

^ Питання: Що є загальною метою менеджменту?

Відповідь: Загальною метою менеджменту є оптимізація функціонування господарюючих суб'єктів і створення умов, за яких найбільш імовірно і з мінімальним ризиком реалізуються стратегічні і тактичні цілі.

^ Питання: Що є об'єктом менеджменту?

Відповідь: Об'єктом менеджменту є організації та окремі підприємці.

Питання: Що є предметом менеджменту?

Відповідь: Предметом менеджменту є управлінські та міжособові відносини, які складаються в процесі виконання певних функцій.

^ Питання: Що є загальним методом менеджменту як науки?

Відповідь: Загальним методом менеджменту як науки є діалектичний підхід, що дає змогу правильно вирішувати питання удосконалення форм та методів управління виробництвом, комерційною діяльність в умовах мінливих економічних ситуацій, передбачає вивчення окремих аспектів, елементів та зв'язків системи управління. Це здійснюється за допомогою методів спостереження, моделювання, аналізу, синтезу та узагальнення, індукції і дедукції та інші.

^ Питання: Що належить до найбільш поширених методів наукових досліджень в сучасному менеджменті?

Відповідь: До найбільш поширених методів наукових досліджень в сучасному менеджменті належать перехід від вивчення конкретних фактів і цифр до узагальнення та виявлення найбільш суттєвих причин наслідкових зв'язків усередині самої системи управління, а також між цією системою і соціально-економічними процесами, що перебувають під впливом її, оцінка форми таких зв'язків, класифікації факторів, які стимулюють або, навпаки, гальмують вплив на розвиток їх, що відповідно позначається на кінцевих результатах.

^ Питання: Які методи переважно застосовують для формування і аналізу цілей менеджменту?

Відповідь: Для формування і аналізу цілей застосовують різноманітні методи: експертних оцінок; математичного моделювання та інші.

^ Питання: Як слід розуміти "дерево цілей"?

Відповідь: "Дерево цілей" - це структурована, побудована за ієрархічним принципом (розподілена за рівнями, ранжирована) сукупність цілей економічної системи, програми, плану, в якій виділені: генеральна ціль ("вершина дерева"), підпорядковані їй підцілі першого, другого і наступного рівня ("гілка дерева").

^ Питання: 3 чим пов'язана назва "дерево цілей"?

Відповідь: Назва "дерево цілей" пов'язана з тим, що схематично зображена сукупність розподілених за рівнями цілей нагадує за виглядом перевернуте дерево. Наприклад, "дерево цілей": генеральна ціль - задоволення потреб людини в їжі; підцілі першого рівня - задоволення потреб в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах; підцілі другого рівня - задоволення потреб в хлібі, овочах, фруктах тощо.

^ Питання: Що слід відносити до основних завдань менеджменту організації на сучасному етапі?

Відповідь: До числа завдань, що вирішуються у менеджменті організації на сучасному етапі можна віднести:

 • визначення конкретних цілей розвитку організації,

 • виявлення пріоритетності цілей, їх черговості і послідовності вирішення;

 • розробка стратегії розвитку організації:

 • розробка системи заходів для вирішення накреслених проблем на різні часові періоди;

 • визначення необхідних ресурсів і джерел їх забезпечення;

 • забезпечення автоматизації виробництва, торгівлі і перехід до використання працівників, що мають високу кваліфікацію;

 • стимулювання роботи співробітників організації шляхом створення для них кращих умов праці та впровадження прогресивної форми її оплати;

 • встановлення контролю за виконанням поставлених задач та ін.

^ Питання: У чому полягає особливість сучасного менеджменту?

Відповідь: Особливістю сучасного менеджменту є те, що однією з головних його функцій стає підприємницька діяльність Підприємництво перетворюється в ядро менеджменту. В сучасних умовах успішна діяльність неможлива, якщо в організації не впроваджуються інновації. Сучасна організація має орієнтуватися на постійні зміни, вдосконалення організаційного та технологічного процесу залежно від стану, який складається на ринку. До особливостей сучасного менеджменту слід віднести і те, що він повинен робити здібності й можливості робітника продуктивними. Однією з передумов успішного розв'язання цього завдання є подолання відчуження робітника від засобів виробництва, виховання у нього почуття господаря.

До числа особливостей сучасного менеджменту, слід також віднести і те, що нині відбувається його інтернаціоналізація, колективне осмислення нових реальностей, породжених поглибленням міжнародного поділу праці, неухильне зростання конкуренції і взаємозалежності в світовій економіці, створенням міжнародних систем інформації, інших структур з інтеграційними властивостями.

^ Питання; Як слід розуміти термін "менеджер"?

Відповідь: Термін "менеджер" є синонімом терміну "керівник" і означає належність конкретної особи до професійної діяльності в якості керівника (управляючого) організації (фірми).

^ Питання: Кого слід вважати менеджером?

Відповідь: Менеджер - це професійний керівник (управляючий), який має відповідну спеціальну підготовку, обов'язково обіймає постійну посаду в організації і одержує відповідну плату.

^ Питання: Як виступає сучасний менеджер в системі суспільного виробництва?

Відповідь: Сучасний менеджер виступає в системі суспільного виробництва як управляючий, лідер і вихователь.

^ Питання: Чим відрізняється менеджер від бізнесмена?

Відповідь: Бізнесмен - це ділок, комерсант, який "робить гроші", власник капіталу, який знаходиться в обороті і приносить дохід. Бізнесмен може не мати відповідної спеціальної підготовки, і не обіймати постійної посади в організації.

^ Питання: Що передбачає бізнес?

Відповідь: Бізнес завжди передбачає здійснення в кінцевому підсумку комерційних операцій щодо обміну товарами або послугами, результатом яких може бути отримання прибутку або нанесення збитків.

^ Питання: Як слід розуміти термін "підприємець"; коли і ким він був вперше введений?

Відповідь: Термін "підприємець" був введений французьким економістом Рішаром Кантілоном на початку XVIII ст. З тих пір під цим терміном розуміють людину, яка бере на себе ризик, що пов'язаний з організацією підприємства або розробкою нової продукції або нових послуг, які пропонуються споживачам.

^ Питання: Яку категорію людей слід вважати підприємцями?

Відповідь: Підприємці - це люди, які самостійно на свій ризик здійснюють діяльність, яка спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, послуг тощо.

^ Питання: Чи може підприємець стати менеджером?

Відповідь: Так, підприємець, який започаткував нове підприємство може його очолити, тобто стати менеджером.

^ Питання: Чи може менеджер стати підприємцем?

Відповідь: Так, менеджер може відкрити свою справу і стати підприємцем.

Питання: У чому полягає основна відмінність менеджера від підприємця?

Відповідь: Основна відмінність менеджера від підприємця полягає в тому, що менеджер, як правило, працює, обіймаючи постійну посаду в організації, і зорієнтований на виконання відповідних завдань і досягнення ефективності тих ресурсів, які є в його розпорядженні, а підприємець, як правило, не обіймає постійної посади в організації, а, постійно ризикуючи, здійснює реалізацію поставленої мети. Крім цього, менеджер, як правило, має спеціальну професійну підготовку, а підприємець, здебільшого, ще поки не має спеціальної освіти, що нерідко призводить до негативних результатів його діяльності та банкрутства.

^ Питання: Як слід розуміти термін "комерсант"?

Відповідь: Комерсант - особа, яка займається торгівлею, у тому числі приватною.

Питання: На які групи поділяються менеджери організацій?

Відповідь: Менеджери поділяються на три групи:

 • Менеджери вищого рівня (президент фірми, компанії, їх заступники та ін.)

 • Менеджери середнього рівня (керівник торговельного відділу, керівник відділу стратегічного планування та ін.)

 • Менеджери нижчого рівня (керівник торговельної секції в підприємстві торгівлі, бригадир цеху з виробництва кондитерських виробів та ін.)

^ Питання: Які основні фактори в найближчі десятиріччя будуть впливати на управлінську діяльність менеджера організацій?

Відповідь: В найближчі десятиріччя на управлінську діяльність будуть впливати такі фактори:

 • зростаючі масштаби соціально-економічних змін в світогосподарській системі, а отже, й у відносинах між організаціями;

 • загострення проблеми ресурсів економічного розвитку (енергетичних, сировинних, трудових);

 • постійна боротьба за ринки збуту, загострення конкуренції у сфері реалізації продукції та послуг. Звідси випливають проблеми асортименту якості, конкурентоспроможності продукції на світових ринках;

 • нові наукові й технологічні досягнення вимагатимуть освоєння нових навичок і підходів до управління виробництвом, сферою послуг, аби запобігти власному "старінню";

 • зростання витрат і труднощів, пов'язаних із використанням найманих працівників та ін. )

^ РОЗДІЛ 2. ЕВОЛЮЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ

Питання: В результаті чого виник менеджмент ?

Відповідь: Менеджмент як наука і мистецтво виник в результаті суспільного поділу і спеціалізації праці.

^ Питання: Коли виник менеджмент як управлінська діяльність?

Відповідь: Менеджмент як управлінська діяльність налічує багато тисячоліть. Археологічні дані свідчать про те, що давній Шумерській державі у третьому тисячолітті до нашої ери існував певний регламент управлінської діяльності, пов'язаний з комерційними операціями управлінням державою. Це було зафіксовано на глиняних табличках, що дійшли до наших днів.

^ Питання: Що слід відносити до перших праць стародавнього періоду до нової ери з теорії і практики управління соціальними системами?

Відповідь: До перших праць з теорії і практики управління соціальними системами належать дослідження давньогрецького філософа-ідеаліста Платона (427-43 рр. до н. е.). В його "Політичних діалогах", "Республіці", "Законах" викладено теорію “ідеальної держави”, зроблено глибокий аналіз поділу праці, спробу розкрити суть управління і контролю.

^ Питання: Коли почав формуватися менеджмент як галузь управлінських знань?

Відповідь: Як галузь управлінських знань менеджмент почав формуватися в другій половині XVIIІ ст., а його становлення відбувалося на початку XX ст.

^ Питання: Що сприяло виникненню перших друкованих робіт щодо узагальнення управлінського досвіду?

Відповідь: Це була відповідь на потреби промислового розвитку, які все більше набували таких специфічних рис, як масове виробництво і масовий збут, орієнтація на ринки великої місткості і великомасштабну організацію у формі потужних корпорацій і акціонерних товариств. Підприємства-гіганти відчували гостру потребу в раціональній організації виробництва і праці, в чіткій і взаємозв'язаній роботі всіх підрозділів і служб, менеджерів і виконавців згідно з науково-обгрунтованими принципами і нормами.

^ Питання: Який період слід вважати відправним пунктом розвитку теорії індустріального менеджменту?

Відповідь: За твердженням американської енциклопедії професійного менеджменту відправним пунктом розвитку індустріального менеджменту слід вважати 1886 рік, коли Г. Таун (1844-1924 рр.) - президент мануфактурної компанії "Йель і Таун" - на щорічних зборах Американського товариства інженерів-механіків зробив доповідь на тему: "Інженер як економіст". В ній він вперше поставив питання про роль менеджменту як відносно самостійної сфери наукового знання і професійної спеціалізації, яка за своєю практичною значущістю рівноцінна інженерній праці.

^ Питання: Чим можна пояснити причини виникнення сучасного менеджменту в Сполучених Штатах Америки?

Відповідь: Американські спеціалісти в галузі менеджменту причини виникнення сучасного управління в Америці пояснюють так. Наприкінці XIX - на початку XX ст. США були практично єдиною країною, де підприємницька діяльність людини не залежала від її походження, національності, стану чи віросповідання. Мільйони емігрантів з Європи у пошуках кращої долі створили там величезний ринок робочої сили, на якому працелюбна людина могла досягти значного успіху. Уряд США із самого початку їх оформлення в самостійну державу серйозно підтримував ідею освіти для всіх, хто бажав ЇЇ здобути. Освіта сприяла збільшенню чисельності людей, які інтелектуально здатні працювати на різних ділянках у бізнесі, включаючи управління. Виявилося, що кращих результатів досягли ті з них, які були здатними генерувати нові Ідеї, у тому числі в сфері управління організаціями. Ці люди і заклали практичні основи менеджменту соціально-економічними системами в умовах ринку. Дещо пізніше аналогічні процеси почали здійснюватися і в країнах Європи.

^ Питання: Коли вперше з'явився інтерес до менеджменту, як до науки?

Відповідь: Вперше інтерес до менеджменту з'явився у 1911 році, після виходу в світ книги американського дослідника Ф.У. Тейлора "Принципи наукового управління". Після появи книги Ф.У. Тейлора менеджмент було визнано як науку і самостійну сферу досліджень.

^ Питання: Хто вперше ввів і почав застосовувати поняття менеджмент"?

Відповідь: Термін "науковий менеджмент" вперше ввів і почав застосовувати американський інженер Ф.У. Тейлор. Ф. Тейлор пропонував активне управління вироб­ництвом, суть якого бачив у тому, щоб робота кожного виконавця планувалась менеджером хоча б на день наперед, і щоб кожний працюючий мав інструктивні картки з визначенням конкретного завдання, засобів, методів і прийомів його виконання. Тейлор звернув увагу на тісний взаємозв'язок таких чотирьох положень:

 • наука, а не емпіричні правила;

 • гармонія, а не розлад;

 • колективізм, а не індивідуалізм;

 • максимальна, а не обмежена віддача і розвиток кожного працівника, спрямований на досягнення максимальної продуктивності та найбільшого розквіту.

Питання: У чому конкретно полягає заслуга Ф. Тейлора як одного з найбільш відомих американських дослідників в галузі розвитку науки і практики менеджменту?

Відповідь: Ф. Тейлор сформував чотири принципи управління індивідуальною працею робітників:

1. Науковий підхід до виконання кожного елемента роботи.

2. Науковий підхід до підбору, навчання і тренування робітника.

3. Кооперація з робітниками.

4. Розподіл відповідальності між менеджерами і робітниками.

управління виробництвом

Питання: У чому полягає основна заслуга англійського фабриканта Роберта Оуена (1771-1858 рр.) щодо реформістських ідей у галузі управління виробництвом?

Відповідь: Англійський фабрикант і мислитель Роберт Оуен багато часу присвятив проблемам досягнення цілей організації за допомогою інших людей. Р. Оуен на своїй текстильній фабриці в Ленарку (Шотландія) надавав робітникам пристойне житло, поліпшував умови їх роботи, розробляв систему відкритої і справедливої оцінки працівників. Ці реформи були новаторськими для свого часу і представляють собою унікальний прорив в розумінні суті і людського сприйняття ролі керівництва.

^ Питання: У чому полягає основна заслуга американського інженера Г. Емерсона (1853-1931 рр.) щодо удосконалення організації апарату управління?

Відповідь: Американський інженер Г. Емерсон розробив штабну організацію апарату управління, дав визначення ефективності для максимально вигідного співвідношення між затраченими зусиллями, грошима, обладнанням і економічним ефектом, яке не втратило свого значення в наші дні.

^ Питання: Де формувалася практика управління?

Відповідь: Практика управління формувалася в Шумерії, Македонії (при Олександрі Македонському), Римі, Київській Русі та в інших стародавніх державах.

^ Питання: На яких наукових школах (теоріях} базується сучасний менеджмент?

Відповідь: Провідні американські фахівці вважають, що сучасний менеджмент базується на досягненнях таких наукових шкіл (теорій);

 • школа (теорія) наукового управління (1885-1920 рр.);

 • класична школа або адміністративна (1920-1950 рр.)'

 • школа руху за гуманні стосунки або людські стосунки (1930-1950 рр.);

 • школа поведінських наук або школа біхевіорізму (з 1950 року);

 • школа науки управління (з 1950 року) (рис. 2.3.).

Питання: У чому полягає суть школи (теорії) наукового менеджменту?

Відповідь: Школа (теорія) наукового менеджменту найбільше пов'язана з роботами Ф.1. Тейлора, Френка і Лілії Гілберт, Генрі Гантта. Ці дослідники вважали, що, використовуючи спостереження, наміри, логіку, аналіз трудових процесів, можна удосконалити більшість операцій ручної праці, і досягти більш ефективної організації всього трудового процесу. Завдяки дослідженням прихильників школи наукового менеджменту, менеджери - практики та вчені побачили, що методи і підходи, які застосовуються в науці і техніці, можуть ефективно використовуватися для досягнення цілей організації.

^ Питання: У чому полягає суть класичної (адміністративної) школи (теорії) менеджменту і хто був її прихильником?

Відповідь: Започаткував класичну (адміністративну) школу менеджменту керівник французької вугільної компанії Анрі Файоль, який разом з консультантом з питань управління в Англії Ліндан Урвік, менеджером компанії "Дженерал Моторс" Д. Муні описали функції управління та розвинули його принципи, а також систематизували підхід до управління всією організацією.

^ Питання: У чому полягають недоліки школи наукового менеджменту та класичної школи?

Відповідь: Недоліком цих шкіл (теорій) була недооцінка соціально-психологічних та емоційних потреб працівників у процесі виконання своїх службових функцій.

^ Питання: У чому полягає суть школи (теорії) руху за гуманні стосунки або школи (теорії) людських відносин і хто був її засновником?

Відповідь: Заснували школу руху за гуманні стосунки або людських відносин Мері Паркер Фоллет та Елтон Мейо. Фоллет перша визначила менеджмент як "забезпечення виконання роботи за допомогою інших осіб". Шляхом експериментів дослідники показали, що зростання продуктивності праці знаходиться під впливом значної кількості факторів, серед яких провідне місце займають потреби людей та соціально-психологічний клімат у колективі.

^ Питання: У чому полягає суть школи (теорії) поведінських наук?

Відповідь: Найбільш визначними прихильниками цієї школи є К. Арджиріс, Р. Лайнкерт, Д. Мак-Грегор, Ф. Герцберг. Школа поведінських наук запропонувала методи налагодження міжособистісних стосунків, підвищення ефективності людських ресурсів.

^ Питання: У чому полягає суть школи науки управління?

Відповідь: Основою школи науки управління є дослідження і створення відповідних моделей ситуацій, проблем та процесів менеджменту. Тут велика роль належить комп'ютерам, за допомогою яких вирішуються певні завдання.

^ Питання: Які існують сучасні підходи до менеджменту?

Відповідь: Провідні фахівці США у галузі менеджменту виділяють такі підходи до управління:

 • підходи на засадах виділення різних шкіл (теорій),

 • процесний підхід;

 • системний підхід;

 • ситуаційний підхід.

Питання: Як слід розуміти процесний підхід до управління?

Відповідь: Провідні фахівці в галузі сучасного менеджменту вважають, що управління слід розглядати як процес, який складається з серії (суми) взаємопов'язаних дій, які називаються функціями менеджменту, кожна з яких, у свою чергу, складається з однорідних дій, операцій, процедур. Сучасний підхід виділяє функції прогнозування і планування; організації; мотивації; координації; обліку, аналізу і контролю.

^ Питання: Як слід розуміти системний підхід до управління організаціями і на чому він базується?

Відповідь: Системний підхід базується на теорії систем, яка вперше застосована в точних науках і в техніці, а наприкінці 50-х років і в теорії управління. Системний підхід - це не набір правил чи принципів, якими мають керуватися управлінці, а загальний спосіб мислення і підходу стосовно організації і управління.

^ Як слід розуміти ситуаційний підхід в управлінні та у чому полягають його особливості?

Відповідь: Ситуаційний підхід випливає з поняття ситуації, як конкретного набору обставин, що склалися і впливають на організацію протягом певного часу. Особливістю ситуаційного підходу є те, що його прихильники бачать пряме застосування науки менеджменту у тому, щоб навчити менеджерів ситуаційному мисленню, тобто вмінню правильно оцінювати виробничі, комерційні та управлінські ситуації і знаходити виходи з них.

^ РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Менеджмент в питаннях та відповідях iconКонтрольні питання з дисципліни «Англійська мова професійного спрямування» для 4-го курсу спеціальності «Судноводіння» денної форми навчання ст викладач кафедри пнтагд андріанова Тетяна Анатоліївна
...
Менеджмент в питаннях та відповідях iconМетодическое пособие для студентов 1 курса к практическому занятию по теме: "Гемодинамика"/ Донецкий мед ун-т. Донецк, 2005. 8 с
О-75 Основні засади Болонського процесу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах:...
Менеджмент в питаннях та відповідях iconВ яких відповідях правильно вказані форми власності на землі в Україні?
В яких відповідях правильно вказані ознаки земельної ділянки як об’єкта права власності?
Менеджмент в питаннях та відповідях icon№1, 0, 1, 1, 1, 60 Діючий Земельний кодекс України набрав чинності з
У відповідях під котрими номерами неправильно названі закони – джерела земельного права?
Менеджмент в питаннях та відповідях icon№1 Діючий Земельний кодекс України набрав чинності з
У відповідях під котрими номерами неправильно названі закони – джерела земельного права?
Менеджмент в питаннях та відповідях iconІ. Б. Андренко
...
Менеджмент в питаннях та відповідях iconМіжнародний менеджмент
Попередні курси: менеджмент, управління персоналом, фінанси підприємства, інвестиційний менеджмент, стратегічний менеджмент
Менеджмент в питаннях та відповідях iconХарківська національна академія міського господарства
...
Менеджмент в питаннях та відповідях iconПерелік публікацій Коледжу сну ім. В. Даля за 2008 рік
Гірнича технологія у контрольних запитаннях, відповідях І коментарях. IV том. Охорона праці (рекомендовано мон україни Лист №4 /...
Менеджмент в питаннях та відповідях iconТематика лекційних занять
Системний підхід в питаннях теорії І практики внутрішкільного управління (2 год)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи